thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2175
Rate :
 4
ความยาว : 13.41 นาที | Online : 2011-09-05  
    ประดิษฐ์กล้องช่วยการสอน ครูพิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ รร.สตรีวิทยา  
    ชมการนำเสนอนวัตกรรมการสอนด้วยสื่อ เครื่องฉายทึบแสง ที่ผลิตด้วยกล้องวงจรปิด ที่ราคาไม่แพง และได้ประสิทธิภาพในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงต่อระบบสายตา ของ ครูพิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ รร.สตรีวิทยา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นความคิดท่ีดีและใช้งานได้จริง ซึ่งทำให้ครุผู้สอนคนอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ถื่อว่าเป็นต้นแบบท่ีดี แก่ครูท่านอื่นท่ีต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนได้เห็นภาพชัดเจน ดีกว่าผู้ปากเปล่าโดยนักเรียนไม่เห้นรายละเอียด
โดย พรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2011-09-12 12:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนอย่างง่ายที่ใช้ได้จริงในห้องเรียนและเป็นตัวอย่างแก่ครูท่านอื่นที่จะสามารถนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ได้จริงประหยัดคุ้มค่านักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างที่ดีมากคะ
โดย ลัดดาวัลย์ สิมลี (2011-10-12 09:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอนในห้องเรียนที่ประดิษฐ์อย่าง่ายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ลงทุนน้อยนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักวิชาวิทยาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสุขในการเรียนลดปัญหาการหนีเรียนได้
โดย ลัดดาวัลย์ สิมลี (2011-10-12 09:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
เทโลยีที่เราใช้ปัจจบันนั้นเนื่องจากได้นำเข้ามาใช้งานมากขึ้น ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหากเรานำนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรามาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ถ้าหากรู นักเรียน โรงเรียนช่วยสนับสนุนถือว่าดีมากนอกจากจะทำให้นักเรียนมีโอกาศใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสิ่งท่ดีมากอาธิการเราใช้กล้องวงจรมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นดีและมีคุณค่ต่อการทำงานและปรธโนชืของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย สุภาพร คุณรักษ์ (2011-10-12 12:19:15) [แสดงความคิดเห็น]
เทโลยีที่เราใช้ปัจจบันนั้นเนื่องจากได้นำเข้ามาใช้งานมากขึ้น ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหากเรานำนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรามาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ถ้าหากรู นักเรียน โรงเรียนช่วยสนับสนุนถือว่าดีมากนอกจากจะทำให้นักเรียนมีโอกาศใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสิ่งท่ดีมากอาธิการเราใช้กล้องวงจรมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นดีและมีคุณค่ต่อการทำงานและปรธโนชืของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย สุภาพร คุณรักษ์ (2011-10-12 12:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ และช่วยครูในการพัฒนานักเรียน นักเรียนเองก็มีสื่อที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน โทรทัศน์ครมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้จัดกรเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในช่องโทรทัศน์ครูเพื่อนำมาพัฒนาการการสอนของครู ในการจัดการเรียนการสอนครูสามรถนำมาใช้สอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายและนักเรียนสามารถนำไปศ฿กษาเพิ่มเติมเองได้
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2011-10-12 14:10:07) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ และช่วยครูในการพัฒนานักเรียน นักเรียนเองก็มีสื่อที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน โทรทัศน์ครมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้จัดกรเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในช่องโทรทัศน์ครูเพื่อนำมาพัฒนาการการสอนของครู ในการจัดการเรียนการสอนครูสามรถนำมาใช้สอนนักเรียนได้อย่างหลากหลายและนักเรียนสามารถนำไปศ฿กษาเพิ่มเติมเองได้
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2011-10-12 14:10:12) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูเราในปัจจุบันนี้เราต้องมองดูใหม่แล้วว่าเราจะอยู่แต่ในห้องเรียนไหมต้องดูแต่แบบเรียนที่เป็นหนังสือไหม เราควรมีมุมมองในการจัดการเรียนการสอนใหม่ นั่นคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สื่อปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่รวดเร็วมากที่เรียกว่า สื่อโลกไร้พรมแดน และเทคโนโลยีใหม่ โทรทัศน์ครูก็เช่นเดียวกัน เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ จานดาวเทียม รวมทั้งที่บ้านซึ่งรายการที่ผ่านทางด้านโทรทัศน์ครูมีทุกรายการให้เลือกชม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรดู นักเรียน นักศึกษาต้องสนใจ เป็นสื่อทางการศึกษาที่ดี :tv02: :tv02:
โดย พิสิษฐ์ สร้อยวิทยา (2011-10-12 15:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนที่นำมาแนะนำส่วนใหญ่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็น่าสนใจเนื่องจากไม่ยุ่งยากจนเกินไป แต่ต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน ดังนั้นการสอนในต่างประเทศบางเรื่องไม่เหมาะกับประเทศไทยเนื่องจากนักเรียนไทยมีลักษณะนิสัยในการเรียนไม่เหมือนกับนักเรียนในต่างประเทศ และมีจำนวนต่อห้องมาก ส่วนเวลาออกอากาศนั้นอยากให้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเช้าเกินไป น่าจะเป็นช่วงเวลาเย็นด้วย
โดย วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ (2011-10-12 16:44:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันสื่อที่นำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากสี่งที่คุณครูคิดมีประโยชน์อย่างมากนำการนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนถ้ามีอุปกรณ์นีทุกห้องจะทำให้เด็กนักเรียนได้รับรู้จากสิ่งที่ครูสอนทางตา เมื่อนักเรียนเห็นก็จะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแสดงว่าการเรียนรู้การเพิ่มขึ้นด้วยจึงส่งผลให้นักเรียนในห้องเรียนตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นด้วย
โดย สมพงษ์ พรมทองดี (2011-10-12 19:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการประดิษฐืกล้องช่วยสอนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่สามารถประดิษฐืขึ้นเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์เองโดยใช้วัสดุที่สามารถหาเองโดยง่ายอีกทั้งนักเรียนยังสามารถจะเข้าใจเนื้อหาในการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เรียนมาอีดด้วยโดยการสร้างกล้องทึบแสงเป็นสื่อที่สามารถใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์และสามารถประดิษฐ์เองโดยใช้สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนเอง
โดย กัมซะ สาและ (2011-10-13 10:13:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก เป็นการการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันสื่อที่นำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากสี่งที่ครูคิดมีประโยชน์อย่างมากนำการนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนถ้ามีอุปกรณ์นีทุกห้องจะทำให้นักศึกษาได้รับรู้จากสิ่งที่ครูสอนทางตา เมื่อนักเรียนเห็นก็จะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแสดงว่าการเรียนรู้การที่เราจัดขึ้นทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มากกว่าการสอนที่ไม่มีสื่อ ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำรับนักศึกษาต่อไป
โดย ชารินทร์ ลาฤทธิ์ (2011-10-13 10:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่สอนในระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากนัก ไม่ค่อยมีความถนัดในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ จากการได้ศึกษาการประดิษฐ์กล้องช่วยสอน ก็จะเป็นสื่อสารสอนที่จะทำให้นักศึกษามีความสนใจในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น และครูสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เป็นสื่อที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น อยากที่จะเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าการเรียนแต่เนื้อหา แต่ไม่มีสื่อมาทำให้นักศึกษาเข้าใจ
โดย ชารินทร์ ลาฤทธิ์ (2011-10-13 10:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่นำเสนอน่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนาน เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน การที่ครูประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อง่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
โดย ศิริพร วงษาเวียง (2011-10-13 10:45:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการประดิษฐ์สื่อช่วยสอนที่ดีมาก เพราะสามารถให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และการที่เรามีสื่อการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องที่เราจะสอนจะทำให้ผู้สอนและเป็นสื่อการสอนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยวัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือการนำเอาวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด มาทำเป็นสื่อแกผู้เรียนจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งการประดิษฐ์กล้องช่วยสอน ของครูพิมพ์พา ดีมากเลยคะเหมาะกับการใช้งาน
โดย ศิริพร วงษาเวียง (2011-10-13 10:55:19) [แสดงความคิดเห็น]
การผลิตกล้องช่วยสอนด้วยเครื่องฉายทึบแสงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนการสอนเข้าใจง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อสายตา นักเรียนเกิดความสนใจมากกว่าการเรียนการสอนในสมัยเก่าที่ใช้เพียงกระดานดำที่มีครูเป็นศูนย์กลางโดยนักเรียนมีว่วนร่วมเพียงบางส่วน การใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อหน่ายในการเรียนโดยครูสอนก็ไม่เหนื่อยและยังเป็นการพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สามารถนำผลงานดังกล่าวส่งทำผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย
โดย สุทิน ทองดวง (2011-10-13 11:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
การผลิตกล้องช่วยในการเรียนการสอนด้วยเครื่องทึบแสงนี้มีประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ทุกวิชาเป็นอย่างมากที่สุดสามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากที่สุดสามารถดูได้พร้อมกันและเข้าใจได้ตรงกันครูสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจมากกว่าเดิมอีทั้งยังทำให้โรงเรียนมีการลงทุนน้อยมากง่ายไม่ต้องซื้อของจากต่างประเทศในราคาที่แพงสุดเราสามารถประกอบเองได้โดยไม่ต้องสวยก็ได้ในราคาที่ถูกมากๆประมาณ 500บาทคือไม่สวยแบบของต้นแบบก็ใช้งานได้ ทำให้ผมสามารถประดิษฐ์ได้อย่างง่ายเมื่อได้ชมรายการนี้และทำให้ผมอยากคิดประดิษฐ์สิ่งอื่นๆอีกมากมายทำให้จุดประกายความคิดที่ดีมากๆ นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้โดยไม่เบื่อหรือหลับเครียดทำให้นัเรียนตื้นตัวอยู่เสมอทำให้อยากรียนอีกต่อไป
โดย เสรี แก่นทรัพย์ (2011-10-13 12:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ คุุรครุมาก ๆ ท่ีได้จัดทำสื่ออุปกรณ์ที่ใช้สอนในห้องเรียนได้จริง ประดิษฐ์อย่าง่ายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักวิชาวิทยาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสุขในการเรียน
โดย พรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2011-10-13 14:02:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการผลิตกล้องที่ช่วยในการเรียนการสอน สามารถประดิษฐ์ได้อย่างง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถประกอบได้เอง ได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความภาคถูมิใจในผลงาน สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความสุข เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนไม่เบื่อหน่าย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รักวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซี่งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่สำคัญๆ
โดย นางอุไรวรรณ อุทัย (2011-10-13 14:49:31) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้หลากหลายจากการปฏิบัติจริง ทำให้ได้รับประโยชน์จากการได้ฝึกทำสื่อการประดิษฐ์กล้องที่ใช้สำหรับด้านวิชาวิทยาศาสตร์ การทำเช่นนี้ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้และอยากรู้อยากลอง มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทำมากยิ่งขึ้น หากครูได้นำเอานวัตกรรมการสร้างสื่อเช่นนี้ไปใช้กับนักเรียนได้จริง
โดย สุรสิทธิ์ แซ่พัว (2011-10-13 15:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะ จะนำไปทดลองประดิษฐ์ ใช้บ้าง :tv18:
โดย ศิริมณี นวลรัตน์ (2011-10-13 21:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆ ทำให้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และทำเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ในการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าครูวอิทยาศาสตร์นำไปใช้ได้จริงก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวงการศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้กับครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่กำลังมุ่งมั่น ปั้นลุกศิษย์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และเป็นผู้ที่มีใจรักวิทยาศาสตร์
โดย วราจิตร ผิวผ่อง (2011-10-14 11:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ไดรับชมวีดีโอสื่อการผลิตสื่อที่ทำให้นักเรียนสามารถเห็นภาพของจริง นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเด็จะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านการเงิน แต่สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถสื่อเครื่องมือนี้ได้ก็สามารถประดิษฐ์ใช้จากกล้องวงจรปิด จากวิดีโอที่ดู ซึ่งสามารถทำได้และง่ายไม่ซับซ้อน และเกิดประโยชน์และใช้ได้จริงเหมือนวิชชวลไลน์เซอร์ ฉนั้นการเรียนรู้จากภาพที่เห็นจริงจึงเกิดประโยชน์มากว่าจินตนาการ
โดย นัทธนันท์ มีตุ้ม (2011-10-14 13:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยทำให้ในไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนให้ครูทุกคนนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนได้เป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้กันนักเรียนขอให้ครูทุกคนได้นำไปใช้เพื้อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นทำเป็นแก่ใช้ปัญหาได้ กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หน้าเบื่อ และทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางการศึกษา ข้อเป็นกำลังใจกับครูวิทยาสาสตร์เป็นการปันนักวิทยาศาสตร์ ประเทศชาติจะได้นักวิทยาศสตร์เก่งๆ ทำให้ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยขน์ได้อย่างแพร่หลาย
โดย ธเนศ พันธ์โสดา (2011-10-14 13:44:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสื่อการสอนนี้ครับ เพราะทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการสอนที่หลากหลายนอกจากการสอนแบบบรรยาย และเด็กยังสามารถเรียนรู้การเรียนได้หลากหลายและการเรียนการสอนแบบนี้ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อีกทางหนึ่งซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียนของเด็กด้วย ซึ่งมีครูส่วนใหญ่ได้นำความรู้ในชีวิตประจำวันมาสอนบ้างบางครั้งอาจขาดสื่อการสอนค่อนข้างมากเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ส่วนโรงเรียนไหนทีมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเราก็สามารถนำสื่อรอบ ๆ ตัวมาสอนให้เด็กได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขี้นได้อี่กด้วย
โดย สุรินทร์ อินจันทร์ (2011-10-17 12:07:15) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่มีสื่อหรืออุปกรณ์จะสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นจริงๆ ดิฉันได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหาได้ประกอบการสอนแล้วช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนได้มากจริงๆ และอุปกรณ์ชุดนี้เป็นความคิดที่ดีมากๆ สร้างสรรค์มากๆ ดิฉันยังนึกไม่ถึงเลยคะ เครื่องฉายแผ่นทึบแสงที่ขายตามท้องตลาดแพงมากๆ และยังใช้ยากมากด้วย ไม่น่าเชื่อว่าอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายๆจะสามารถนำมาใช้ประยุกต์ประกอบการสอนได้ด้วย
โดย นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร (2011-10-17 15:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อเหล่านี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทำง่าย ประหยัด และส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนได้ด้วย ในส่วนตัวจะลองนำไปปรับใช้ดูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กในทุกๆห้องเรียนต่อไป สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณครูพิมพ์พา โรงเรียนสตรีวิทยา ที่ได้แนะนำนวัตกรรมให้เราชาวครู ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็ฯประโยชน์ต่อวงการการศึกษา
โดย สุริยา บัวหอม (2011-10-21 12:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดการเรียนของนักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรียน หรือป็นภาพให้นักเรียนได้ดู ผมสอนฟิสิกส์บางครั้งต้องเขียนหรือวาดรูปเพื่อให้นักเรียนได้เห็น และเคยลองประดิษฐ์กล้องแบบที่อาจารย์พิมพ์พาประดิษฐ์ขึ้นแต่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร หลังจากดูรายการนี้แล้วจึงได้นำแนวคิดในการประดิษฐ์ไปประดิษฐ์และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลที่ดีกว่า ภาพมีความคมชัดมากขึ้น ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆแบบนี้และช่วยประหยัดงบประมาณการศึกษา สามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆ
โดย ธีรพงศ์ ทาต่อย (2011-10-21 23:45:18) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดการเรียนของนักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรียน หรือป็นภาพให้นักเรียนได้ดู ผมสอนฟิสิกส์บางครั้งต้องเขียนหรือวาดรูปเพื่อให้นักเรียนได้เห็น และเคยลองประดิษฐ์กล้องแบบที่อาจารย์พิมพ์พาประดิษฐ์ขึ้นแต่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร หลังจากดูรายการนี้แล้วจึงได้นำแนวคิดในการประดิษฐ์ไปประดิษฐ์และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลที่ดีกว่า ภาพมีความคมชัดมากขึ้น ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆแบบนี้และช่วยประหยัดงบประมาณการศึกษา สามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆ
โดย ธีรพงศ์ ทาต่อย (2011-10-21 23:45:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดการเรียนของนักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรียน หรือป็นภาพให้นักเรียนได้ดู ผมสอนฟิสิกส์บางครั้งต้องเขียนหรือวาดรูปเพื่อให้นักเรียนได้เห็น และเคยลองประดิษฐ์กล้องแบบที่อาจารย์พิมพ์พาประดิษฐ์ขึ้นแต่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร หลังจากดูรายการนี้แล้วจึงได้นำแนวคิดในการประดิษฐ์ไปประดิษฐ์และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลที่ดีกว่า ภาพมีความคมชัดมากขึ้น ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆแบบนี้และช่วยประหยัดงบประมาณการศึกษา สามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆ
โดย ธีรพงศ์ ทาต่อย (2011-10-21 23:45:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะช่วยประหยักงบประมาณในการจัดซื้อหลายเท่าตัวเลยแต่ประสิทธิภาพที่ได้เท่าเทียมกันและใช้ง่ายกว่าด้วย ต้นทุนในการผลิตก็น้อย นี่แหละคือความสามารถของครูไทยที่รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มหาศาลเมื่อเทียบกับทุนในการผลิต และเครื่องทึบแสงที่ประดิษฐ์เองก็สามารถปรดิษฐ์ได้เองสำหรับโรงเรียนที่สนใจ ที่โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนในลักษณะนี้ค่อนข้างน้อยมาก การประดิษฐ์เองแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและจะนำไปใช้ในโรงเรียน
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-10-22 00:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมเลยครับ ประสิทธิภาพก็ไม่ด้อยไปกว่าเครื่องฉายที่สำเร็จรูป ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งยังใช้งานง่ายและสะดวกกว่า เพราะว่าการเรียนการสอนปัจจุบันจะต้องใช้สื่อที่มีความหลากหลายเพื่อที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและเร็วข้น ผมขอชื่นชมอาจารย์มากเลยครับที่ประดิษฐ์สื่อออกมาได้ดีมากๆเลยครับ (ราคาถูก ประสิทธิภาพเยี่ยม) หากมีโอกาสผมขอนำไปใช้บ้างนะครับ :tv02: :tv02:
โดย ฮัมดี แม (2011-10-24 13:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
โชคดีมากที่มีโอกาสได้ชมผลงานของคุณครู เพราะที่โรงเรียนมีโอเวอร์เฮดตัวเดียวที่ต้องเปลี่ยนหลอดมา 10 ครั้งแล้ว ขออนุญาตนำมาพัฒนาใช้นะค่ะ
โดย สุปรานี สตารัตน์ (2011-10-25 13:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบอุปกรณ์การสอนนี้มาก ขอนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ในการฝึกสอนบ้างนะค่ะ
โดย มาซีเตาะห์ กูปิ (2011-10-26 10:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ คุณครูเรานอกจากจะวางแผนการสอน ผลิตสื่อ และดำเนินการสอนแล้ว ยังมีความสามารถในการผลิตเครื่องมือที่ช่วยในการสนได้ด้วย คิดว่าถ้าแนะนำคุณครูที่สนใจก็จะดีนะคะ ดิฉันก็สนใจค่ะ ประหยัดงบประมาณ และยังเป็นการพัฒนาแนวคิดคุณครูอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้คุณครูไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียว เพราะการได้บอกให้ผุ้สนใจได้รับทราบการพัฒนาของเครื่องมือที่สามารถผิตเองได้ ก็เป็นการช่วยกันพัฒนานักเรียนด้วย เพราะบางโรงเรียนก็ยังขาดอุปกรณ และไมสามารถจัดหา จัดซื่อได้เพราะราคาแพง
โดย นพพร ศรีมงคล (2011-11-21 14:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมคลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครู เรื่อง ประดิษฐ์กล้องช่วยการสอนของคุณครู พิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ ดิฉันรู้สึกชอบและประทับใจในคลิปวีดีโอนี้มากเพราะเป็นคลิปวีดีโอที่ให้ประโยชน์กับตัวดิฉันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นภาพจริงแต่ความต้องการใช้สื่อปริมาณมากก็ย่อมมีงบประมาณสูงจึงทำให้บางโรงเรียนมีปริมาณของสื่อที่ไม่เพียงพอทำให้การสอนเป็นไปได้ยากลำบาก ซึ่งคุณครู พิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ ก็ได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการนำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นเครื่องฉายภาพเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน ซึ่งดิฉันคิดว่าวิธีการสอนของคุณครู พิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ เป็นวิธีการสอนหนึ่งที่ดีมากๆเพราะคุณครูพยายามที่จะหาสื่อมาสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครูนี้ยังมีประโยชน์ต่อตัวดิฉันในอนาคตอีกด้วยเพราะทำให้ดิฉันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้ และดิฉันขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆที่ให้ดิฉันได้รับชมและดิฉันอยากให้มีสิ่งๆแบบนี้มานำเสนออีกต่อไป
โดย เพชรดา อาจขาว (2011-11-24 22:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูเราในปัจจุบันนี้เราต้องมองดูใหม่แล้วว่าเราจะอยู่แต่ในห้องเรียนไหมต้องดูแต่แบบเรียนที่เป็นหนังสือไหม เราควรมีมุมมองในการจัดการเรียนการสอนใหม่ นั่นคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สื่อปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่รวดเร็วมากที่เรียกว่า สื่อโลกไร้พรมแดน และเทคโนโลยีใหม่ โทรทัศน์ครูก็เช่นเดียวกัน เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ จานดาวเทียม รวมทั้งที่บ้านซึ่งรายการที่ผ่านทางด้านโทรทัศน์ครูมีทุกรายการให้เลือกชม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรดู นักเรียน นักศึกษาต้องสนใจ เป็นสื่อทางการศึกษาที่ดี ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดการเรียนของนักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือเรียน หรือป็นภาพให้นักเรียนได้ดู ผมสอนฟิสิกส์บางครั้งต้องเขียนหรือวาดรูปเพื่อให้นักเรียนได้เห็น และเคยลองประดิษฐ์กล้องแบบที่อาจารย์พิมพ์พาประดิษฐ์ขึ้นแต่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร หลังจากดูรายการนี้แล้วจึงได้นำแนวคิดในการประดิษฐ์ไปประดิษฐ์และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลที่ดีกว่า ภาพมีความคมชัดมากขึ้น ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆแบบนี้และช่วยประหยัดงบประมาณการศึกษา สามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่น ๆ ขอบคุณค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 21:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอนในห้องเรียนที่ประดิษฐ์อย่าง่ายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ลงทุนน้อยนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักวิชาวิทยาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสุขในการเรียนลดปัญหาการหนีเรียนได้
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 22:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ประดิษฐ์กล้องช่วยการสอน ครูพิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ รร.สตรีวิทยา ชมการนำเสนอนวัตกรรมการสอนด้วยสื่อ เครื่องฉายทึบแสง ที่ผลิตด้วยกล้องวงจรปิด ที่ราคาไม่แพง และได้ประสิทธิภาพในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเริ่มก้าวไกลมากขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้ได้มีความสนใจมากขึ้น ซึ่งจากการชมถือว่าเป็นสื่อที่ดี สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่นได้อีกด้วย และภาพสีสันต่าง ๆ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-28 15:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv