thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 291
Rate :
 5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-09-05  
    พาหนะคู่ใจของคนวัยชรา ครูนิศาชล ทุ่งโพธิแดง (Think2Do)  
    เมื่อพลังงานในโลกที่เรียกว่าน้ำมัน กำลังจะหมดลง ทำให้มนุษย์ต้องค้นหาแหล่งพลังงานใหม่สำหรับอนาคต ไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนกลุ่มหนึ่ง และ ครูนิศาชล ทุ่งโพธิแดง รร.พิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก คิดที่จะประดิษฐ์พาหนะที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า กอปรกับการที่ผู้สูงอายุในชุมชนเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และสามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ในปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่เห็นแต่ความสะดวกมากว่าการประหยัดและอนุรักษ์ดังนั้นคุณครูทุกท่านควรจะหาวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดและสร้างความรุ้สึกให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรดังโดยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองที่จะจัดการรักษาพลังงานงานด้วยวิธีของตนเอง
โดย ซากัรมา สาและ (2011-09-05 16:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
มีนักเรียนไทยเก่งๆอีกมาก ทำอย่างไรจึงจะดึงออกมา และส่งเสริมต่อยอดให้สำเร็จ แต่นั้นแหละก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายโรงเรียนและการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2011-09-06 11:36:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการดีมีประโยชน์สามามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และสามารถทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายการโทรทัศน์ครูช่วยส่งเสริมให้ครูไทยได้มี่องทางในการเสนอความรู้ความสามารถและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สามารถพัฒนาขีดจำกัดคุณภาพ ของนักเรียนให้ผ่านวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทำให้ครูสามารถมีเป็นแนวทางในการใช้ต่อไปในอนาคต หวังว่าครูไทยจะสามารถนำคตวามรู้ไปใช้ได้
โดย สิปป์แสง สุขผล (2011-10-12 14:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
พาหนะของคนชรานี้เป็นตัวอย่างที่สำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ทำให้คนชราสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น และทำให้แบ่งเบาภาระของลูก ๆ หลาน ๆ ได้เป็นอย่างดี และในตัวกระผมก็ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนในการประดิษฐ์ และกระบวนการขั้นตอนการทำงาน ของกลไกและอุปกรณ์การทำงานในการทำเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับคนแก่หรือคนชรา ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูทีให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนทำให้ได้มีวิธีการคิดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
โดย สุชาติ เอื้อประเสริฐ (2011-10-13 16:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องพาหนะคู่ใจของคนวัยชราเป็นการจุดประกายความคิดของนักเรียนให้รักโลกของตนเอง คือการอนุรักษ์พลังงาน ให้รู้ประโยชน์ของการนำวัตถุเหลือใช้มาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจิตสำนักรักในการอนุรักษ์พลังงาน การสอนของคุณครูนิศาชล เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงประสบการณ์เดิม ถ่ายทอดออกมาให้เกิสิ่งประดิษฐ์ จากนั้นนำความคิดดังกล่าวมาร่วมกล่มกันสร้าง และนำเสนอซึ่งกันและกัน แล้วมาเป็นหนึ่งเดียว ว่าสิ่งที่พวกเค้าคิดคืออะไร จากนั้นจึงนำเค้าออกไปยังสิ่งที่เป็นจริง อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เค้าคิด ที่ทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และรักในการมีเหตุมีผล พร้อมรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เมื่อพลังงานในโลกที่เรียกว่าน้ำมัน กำลังจะหมดลง ทำให้มนุษย์ต้องค้นหาแหล่งพลังงานใหม่สำหรับอนาคต ไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนกลุ่มหนึ่ง และ ครูนิศาชล ทุ่งโพธิแดง รร.พิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก คิดที่จะประดิษฐ์พาหนะที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า กอปรกับการที่ผู้สูงอายุในชุมชนเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และสามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2012-03-09 20:12:45) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะทั้งนักเรียนและคุณครู จากผลงานโครงงานและจากการนำเสนอของนักเรียน จะเห็นว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคุณครูยังสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และเมื่อผลงานสำเร็จ นักเรียนก็มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ทำ ใครถามกี่ครั้งก็ยังสามารถตอบได้อย่างแจ่งแจ้ง ขอชื่นชมค่ะ :tv15:
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-04 13:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
หลากหลายความคิดของนักรียน สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และเมื่อครูให้แนวทางที่เป็นการกระตุ้นความอยาก ความสนใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม อันเป็นการสร้างความคิดของนักเรียนให้เกิดขึ้น คิดหาแนวทางใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้คำถามที่เป็นตัวกระตุ้นของครู จะส่งเสริมให้นักเรียนคิด โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูจะสอดแทรกให้นักเรียนเกิดคุณธรรมในจิตใจ ไม่คิดลอกเลียนแบบ เป็นผลงานนักเรียนเอง ท้ายที่สุด สิ่งที่ได้คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างคงทน นักเรียนเกิดความภูมิใจ ในตนเอง อยากจะต่อยอดความรู้ไปเรื่อยๆ
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-04-05 19:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv