thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 209
Rate :
 3
ความยาว : 13.13 นาที | Online : 2011-09-05  
    ย่อห้องสมุดลงมือถือ อ.เอื้อพงศ์ ใหญ่เจริญ, ดร.ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ (Think2Do)  
    โครงงานนี้ได้จัดทำเพื่อความสะดวกสบายในการค้นคว้า หาหนังสือที่มีมากมายในห้องสมุด เพื่อย่นระยะเวลาในการที่เราจะต้องเดินหา หรือไปรอใช้คอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง ย้ายมาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละบุคคล และนี่คือความโดดเด่นของโครงงานตัวนี้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
คลิปวีดีโอเรื่องย่อห้องสมุดลงมือถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในการนำไปใช้สอนวิชาโครงงานที่ดีอีกแหล่งหนึ่งในการนำเสนอให้เห็นวิธีการเลือกปัญหาที่นำมาทำโครงงานว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัญหาทั่วไปของผู้ใช้บริการห้องสมุด นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการทำงานของผู้ทำโครงงานว่ามีกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างไร และบทบาทของครูที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาได้มากน้อยเพียงใดและจากคลิปนี้สามารถนำไปให้ครูที่สอนโครงงานทุกกลุ่มสาระนำไปเป็นตัวอย่างของการทำโครงงานได้เป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน
โดย อดิสร สุมโนจิตราภรณ์ (2011-09-08 16:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในการนำไปใช้สอนวิชาโครงงานได้ดีมากๆ เป็นแหล่งหนึ่งในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการทำงานของผู้ทำโครงงานว่ามีกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างไร และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาได้และเกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปให้ครูที่สอนโครงงานทุกกลุ่มสาระนำไปเป็นตัวอย่างของการทำโครงงานได้
โดย สุนันทา ไพศรี (2011-09-15 23:14:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งหนึ่งในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการทำงานของผู้ทำโครงงานว่ามีกระบวนการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ คนละนิดคนละหน่อย ก็จะสำเร็จ และหน้าที่ของครูที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาได้ทำให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน และครูที่สอนโครงงานทุกกลุ่มสาระนำไปเป็นตัวอย่างของการทำโครงงานในการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย วรรณศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-15 23:22:36) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอให้เห็นวิธีการเลือกปัญหาที่นำมาทำโครงงานว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัญหาทั่วไปของผู้ใช้บริการห้องสมุด และบทบาทของครูที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาได้มากน้อยเพียงใดและจากคลิปนี้สามารถนำไปให้ครูที่สอนโครงงานทุกกลุ่มสาระนำไปเป็นตัวอย่างของการทำโครงงานได้ และเกิดประโยชน์จริง ขอบคุณครับ .... .
โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-15 23:33:22) [แสดงความคิดเห็น]
ย่อห้องสมุดลงมือถือ เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆ เพราะปัจจุบันนี้แทบทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่ 6 ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์ ถ้านำไปใช้ในการเรียนการสอนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการค้นคว้า กลุ่มผู้ที่คิดค้นเรื่องนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการคิดค้น ทำให้เกิดความรู้ ความสามาัคคีในการทำงาน ความร่วมมือร่วมใจ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา สามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีก
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-16 13:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังค่ะ แต่ถ้าจะให้ดี โหลดหนังสือลงไปเลย จะได้อ่านโดยไม่ต้องไปห้องสมุด :tv18:
โดย รุ่งฤดี มโนรัตน์ (2011-09-18 16:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
การค้นหาข้อมูลของหนังสือโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเลยก็ว่าได้เพราะปัจจุบันการค้นหาหนังสือโดยผ่านโทรศัพท์นั้นยังไม่มีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบการค้นหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนมากนอกจากนี้การค้นหาหนังสือโดยผ่านทางโทรศัพท์สามารถค้นหาที่ใดก็ได้ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลของหนังสือได้มากและสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาหนังสือได้อีกด้วยจัดได้ว่าเพิ่มความสะดวกให้กับทั้งผู้ใช้งานและก็ประหยัดเวลาไปในตัวระบบนี้จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจรย์ของหนอนหนังสือได้มากเลยทีเดียวยิ่งถ้าเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมด้วยแล้วอย่างเช่นสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างเฉพาะเจาะจงและตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้อ่านแล้วยิ่งทำให้เกิดความสะดวกกับผู้อ่านได้มากเลยทีเดียวซึ่งบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ธนาดล สุดสะกรี (2011-10-14 10:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ดูรายการโทรทัศน์ครูเรื่องนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างบทเรียนบนมือถือขึ้นมาสักวิชาหนึ่งครับ อาจจะเป็นวิชาเขียนโปรแกรมของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับ เพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้นั้น แทบจะมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้โทรศัพท์มือถือที่ตัวเองมีไว้ใช้โทรหาเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง หรือแฟน หรือไม่งั้นก็จะเอาไว้ดูหนัง ฟังเพลง ดูคลิป ซึ่งเป็นการใช้โทรศัพท์ไม่คุ้มค่า หรือเป็นการใช้โทรศัพท์ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าหากว่าเราผู้ที่เป็นครูสามารถที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนแล้วเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ก็จะเป็นการดี เพราะสามารถที่จะเปิดดู เปิดอ่าน หรือเปิดศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่มาเรียนก็ยังสามารถที่จะศึกษาอยู่ที่บ้านและเรียนทันเพื่อนได้ครับ หรืออาจจะทำเว็บไซด์ แล้วให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจากเว็บไซด์ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ โทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของเราได้ และนักเรียนสามารถเรียนได้ ถึงแม้จะไม่ได้เข้าชั้นเรียน ผมได้ดูรายการนี้ทำให้เกิดแนวความคิดที่ว่าสร้างเว็บไซด์แล้วให้นักเรียนเรียนผ่านเว็บ จากนั้นก็มาประเมินคุณภาพและวัดผลสัมฤทธิ์ดู ก็เป็นนวัตกรรมอีกอย่าง และรายการนี้ทำให้ผู้ที่รับชมได้เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาใหม่ ๆ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนใหม่ ให้ทันสมัยมากขึ้น
โดย ภูวเนศวร์ บุญทา (2012-03-30 21:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอนี้แล้ว ทำให้เห็นว่าด้วยความก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์มือถือซึ่งรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมากทีเดียวนั้น โครงงานนี้ถือได้ว่าเป็นโครงงานที่น่าสนใจซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดมาเชื่อมโยงเข้ากับการใช้งานผ่านระบบมือถือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทำงานในระบบต่างๆ ของมือถือที่มีประโยชน์ทางด้านวิชาการเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นได้ว่าการนำสิ่งใกล้ตัวที่ถือว่าเกือบจะทุกคนย่อมมีนั่นคือมือถือมาใช้่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าเพียงการโทร การถ่ายรูป หรือการเล่นเกมส์ ซึ่งจะช่วยให้เห็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนในด้านการอ่านของประชาชนในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นได้ นับได้ว่าโครงงานนี้ถือเป็นโครงงานที่น่าสนใจและสมควรแก่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเหมาะกับระบบมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อต่อไป
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-04-01 01:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
ย เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆ เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่ 6 ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์ ถ้านำไปใช้ในการเรียนการสอนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการค้นคว้า กลุ่มผู้ที่คิดค้นเรื่องนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการคิดค้น ทำให้เกิดความรู้ ความสามาัคคีในการทำงาน ความร่วมมือร่วมใจ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา และทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะ
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv