thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1646
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.01 นาที | Online : 2011-09-03  
    ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 1 ครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา  
    ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ครูดำรงสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนที่เชื่อมต่อกับแหล่งเรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้คำถามทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ใช้สื่อที่เห็น สัมผัสได้จริง คุณครูดำรงค์มีความรู้อย่างลึกซึ้งสามารถอธิบายถึงที่มาของเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจนและตราตรึง เชื่อมโยงสู่การทำโครงงาน ดังนั้นความรู้ที่นักเรียนได้รับจะสร้างความคงทในระยะยาว ครูโชคดีที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ในบริบท แต่นักเรียนโชคดีมากกว่าที่มีครูดำรงค์เป็นผู้สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
โดย กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2011-09-04 00:38:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้ความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ผการัตน์ โรจน์ดวง (2011-09-12 17:08:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันได้
ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามอย่างมีอิสระ
ทำให้เกิดทักษะการคิดที่ดี
การบันทึกแบบวาดภาพเป็นสิ่งที่ผู้เรียนอาจชอบ
ทำให้รักในการเรียนวิทยาศาสตร์
:tv07:
โดย จุฬารัตน์ บุญชู (2011-09-12 18:59:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้ความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
:tv07:
โดย ผการัตน์ โรจน์ดวง (2011-09-13 18:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นการจัดกิจกรรมนี้แล้วอยาพาเด็กบานนอกจากอำเภอเสาไห้ไปเรียนรู้อย่างนี้บ้างจังเลย อยากรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าถ้ามีแพงไหม ทำให้นักเรียนได้เรียนรุ้จริง และรักธรรมชาติดีมาก ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างจริงจัง
โดย พรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2011-09-20 15:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนใต้ทะเล เป็นการจุดประกายความคิดของนักเรียนให้รักในท้องถิ่นของตนเอง คือทะเล ให้รู้ประโยชน์ของทะเล มีจิตสำนักรักในการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เป็นบ้านของเค้าเอง การสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงประสบการณ์เดิม ถ่ายทอดออกมาทั้งข้อเขียนและภาพวาด จากนั้นนำความคิดดังกล่าวมาร่วมกล่มกันอภิปราย และนำเสนอซึ่งกันและกัน แล้วมาเป็นหนึ่งเดียว ว่าสิ่งที่พวกเค้าคิดคืออะไร จากนั้นจึงนำเค้าออกไปยังสิ่งที่เป็นจริง อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เค้าคิด เค้าจะรักในท้องทะเล จากที่เค้าคิดว่าอาจสวยสดงดงาม แต่เมื่อไปจริง ๆ แล้วอาจจะไม่เป็นดังนั้น เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และรักในการมีเหตุมีผล พร้อมรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงนี้ที่โรงเรียนมีห้องว่างอยู่ จึงคิดว่าปีการศึกษาใหม่จะเขียนข้องบประมาณทำเป็นห้องเรียนรู้ทางชีววิทยา ซึ่งต้องศึกษาและใช้เวลาในการจัดทำ
โดย สุรีย์ เซ็นเจริญ (2011-09-20 21:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้แล้ว ยังเกิดเจตคติที่ทางวิทยาศาสตร์และเกิดจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย
โดย อมรรัตน์ จรรยา (2011-10-01 17:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์สร้างความรู้ให้แก่เด็กโดยการสร้างองค์ความคิดจากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนำมาประยุกต์กับกระบวนการวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีใช้ประสบการณ์จากสถานการณ์ที่ได้พบจริงๆมาสร้างความรู้แก่เด็กนักเรียน น่าชื่นชมจริงๆค่ะ :tv15:
โดย วาราตรี วนาภานุเบศ (2011-10-02 03:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์มีการสร้างความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆและทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และวิธีการสอนแบบนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจความสนุกและความสุขในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
โดย สุพัตรา เอี่ยมจันทร์ (2011-10-04 22:49:28) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ :tv02: เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่สนุกมากครับ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้จินตนาการ ได้ไปเห็นของจริง อะไรจะขนาดนั้น ปลื้มสุดๆ ^^ :tv15:
โดย พิพัฒน์พงศ์ พานนนท์ (2011-10-05 01:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีค่ะ ให้นร.ได้เห็นของจริงเพื่อจะได้มีจินตนาการประกอบการเรียนรู้ และเป็นการสอนที่น่าสนใจมากสำหรับนร.และผู้อื่นที่ต้องการศึกษา สอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ดีมากค่ะ น่าชืนชม :tv15: :tv09: :tv06:
โดย พจมาศ เหล่าแช่ม (2011-10-05 11:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนจริง และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ น่าชื่นชมจริงๆ :tv18:
โดย สิริวิมล ยืนสี (2011-10-05 11:46:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นำเอาแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่นมาสอน ทำให้เด็กได้เกิดความกระตือรือร้น มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ได้มีการไปดูไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ
โดย วาลิณี ใบทองคำ (2011-10-05 12:18:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความกะตือรือร้น ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด รวมทั้งยังเป็นการปลูจิตสำนึกในการ อนุกรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย เยี่มมมากๆเลยค่ะ :tv15:
โดย สุดารัตน์ จอยศรีทอง (2011-10-05 13:26:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเชื่อมโยงการเรียนในห้องเรียนกับแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติได้อย่างลงตัวมากค่ะ :tv01: :tv15:
โดย จุฑามาศ คำมา (2011-10-06 00:55:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนรู้แบบนี้ค่ะ ทำให้นักเรียนสนใจเรียนดี กระตือรือร้นดี ชอบมากเลยค่ะ สุดยอดไปเลยค่ะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุพัตรา สิงหะกุลชร (2011-10-06 03:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
รู้จักตัวเอง รู้จักทะเล รู้จักเพื่อน ... เป็นคำพูดของครูดำรงที่สื่อถึงการเรียนรู้โดยใช้เหตุผล กระบวนการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากเลย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รัชนีกร ขันทฤทธิ์ (2011-10-06 15:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ทีได้ปฏิบัติจริงสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมจริงเป็นวิธีที่ทำใ้ห้ผู้เรียนรู้มีความสุขในการเรียนรู้และปฏิบัติ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับ อยากเรียนรู้แบบนี้บ้างครับ:tv17:
โดย สุรชัย หาใจดี (2011-10-06 15:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบที่ให้นักเรียนได้ลองลงมือปฏิบัติจริงแบบนี้จะทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นค่ะ แล้วก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดค่ะ เป็นแนวทางการสอนที่ดีมากๆค่ะ :tv15:
โดย วารินทร์ ผิวอ่อน (2011-10-06 18:17:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่น่าสนใจ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวมาใช้ในการสอน ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งยังใช้คำถามเพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ที่ถูกต้องในการเรียนหรือไม่ การเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียนจะมีแนวการคิดเพื่อหาคำตอบร่วมกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปิยธิดา หอมบุปผา (2011-10-07 15:58:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ชื่นชมอาจารย์ค่ะ ; )) ที่บอกว่า ต้องให้เค้าคิดด้วยตัวเองก่อน แล้วไปดูจะได้รู้ว่าที่คิดกับของจริงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จะได้เกิดความรู้สึกที่แท้จริงง สุดยอดเรยค่ะ ^____^ :tv02:
โดย ภัณฑิลา แย้มพยุง (2011-10-07 16:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี ได้ให้ผู้เรียนได้เรียน ได้เห็นและทดลองทำาจริง ทำให้ผู้เกิดอยากรู้อยากเรียน มีความกระตือรือร้น สร้างกระบวนการคิดแก่เด็ก สุดยอดเลยค่ะ
โดย ดารารัตน์ ยี่คิ้ว (2011-10-07 19:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว และปฏิบัติจริง การเรียนวิทยาศาสร์นั้น นอกจากจะเพื่อเปลี่ยนความรู้ของตัวเองหรือเพืิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วยังต้องเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ความรู้ที่ได้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เช่น การปลูกปะการัง
โดย ลินละดา จันทนะชาติ (2011-10-08 13:20:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบที่ครูดำรงค์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และชื่นชมแนวความคิดนี้มากเพราะเป็นการเรียนที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมาก :tv09:
โดย ปวิตรา วงษา (2011-10-08 17:33:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการสอนวิทยาศาสตร์ของครูดำรงค์มากค่ะ เป็นการสอนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียน ได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงส่งผลให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
โดย พีรญา รินสาร (2011-10-09 19:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
นับถือในการสอนของคุณครูดำรงค์มากๆค่ะ คุณครูเป็นคนที่สามารถนำสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมาสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนได้ ถือว่าใช้การสอนเชิงบูรณาการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่เขาสามารถเห็นหรือสัมผัสได้ จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแก่นักเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะ
โดย กนกพร พิณทอง (2011-10-09 19:59:49)
ครูดำรงค์สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน อยากจะเรียน ด้วยการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
โดย ประภัสสร ไกรรัตน์ (2011-10-09 19:57:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดี ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติทีีเป็นของจริง ได้ให้นักเรียนได้รู้จักการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดซึ่งกันเเละกัน นอกจากให้นักเรียนได้เรียนรู้เเล้วยังทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติอีกด้วย..
โดย วรพัชร รัตนวิโรจน์ (2011-10-10 21:39:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ทำการร่วมกันและที่สำคัญนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ทำให้นักเรียนรักวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
โดย ปภาวดี แจ้งศิริ (2011-10-10 22:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงใช้การสอนวิทยาศาสตร์โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมาก และครูมีความเป็นกันเองกันนักเรียนทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ มีความกล้าในการตอบคำถาม การตั้งคำถามต่างๆ มีการสอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนมาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
โดย ดุษฎีพร สังข์สอาด (2011-10-11 19:42:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงได้ใช้การสอนโดยการเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวของตัวเองและเด็กนัดเรียนทำให้มีการเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเขาเอง การที่เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมกับอาจารย์โดยที่สัมพัสกับสิ่งที่ทำโดยตรงและลงมือทำด้วยตนเอง จะทำให้เด็กนั้นรักสิ่งที่จะทำและสนุกกับกิจกรรมนั้นๆ เพลิดเพลินไปกับการเรีนรการสอนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีท่สมควรนำมาเป็นแบบอย่าง และนำมาบูรณการณ์กับการเรียนการสอนทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายและรักสิ่งที่ทำ
โดย อารี นิ่มน้อย (2011-10-12 09:35:40) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้


นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
โดย นิภรณื เนตรหาญ (2011-10-12 09:47:43) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
โดย นิภรณื เนตรหาญ (2011-10-12 09:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนใต้ทะเลของครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
โดย ภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร (2011-10-12 09:59:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูดำรงค์ สุภาษิต ร.ร.พลูตาหลวงวิทยา ได้เรียนรู้การสอนวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ด้านทางทะเลในสภาพแวดล้อมทางทะเลสมบูรณ์ เพราะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นสิ่งที่ดึงดูดสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการค้นคว้า และสำรวจสภาวะ ใต้ท้องทะเลและหาวิธีทางที่จะบุรณาระบบวงจรชีวิต ของสัตว์นำใกล้ชายฝั่งและสัตว์นำในทะเล และสัตว์นำที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ เพราะฉนั้นเราจะต้องพยายามที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีที่สุด
โดย ประสิทธิ์ แสงคำ (2011-10-12 11:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ทำให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพความเป็นจริงทางทะเล สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ทั้งการเรียนและนำไปเรียกใช้ได้ว่าเราควรช่วยกันดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ใท้องถิ่นได้อย่างไร เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เรียน ที่สำคัญผู้เรียนยังสามารถร่วมกันแก้ปัญหา มีการปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม พัฒนากระบวนการคิด มีการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดย ประภาพรรณ ฝ่ายเทศ (2011-10-13 10:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีโดยทั้งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด การสร้างองค์ความรู้ นักเรียนสามารถที่จะตั้งคำถามจากที่ได้ดูสื่อไปแล้ว ทุกคนเห็นในสิ่งเดียวกันแต่จะมีแนวความคิดที่ต่างออกไป ครูจะคอยให้ความช่วยเหลือในการเติมเต็มในสิ่งที่นักเรียนยังมีปัญหา นักเรียนทั้งห้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แล้วเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นทางออกของสังคมโลกที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคงอยู่ตลอดไป
โดย สุรินทร์ สิมศิริวัฒน์ (2011-10-13 10:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่อยู่รอบตัวและนำคงวามรู้ที่ได้เห็นจากการดำเนินชีวิตของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และยังสามรถนำความรู้ที่ได้รับมาชในชีวิตประจำวันการศึกษาทุกวันนี้ควรที่จะนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมาจัดกกิจกรรมซึ่งสามารถนำมาสู่การเรียนรู้ภูมิปัญยาท้องถิ่นนักเรียนนำความรู้มาใช้ในเชิงการอะบายให้กังบนักท่องเที่ยวและสามารถอนุกรักษสิ่งที่ตนเองอยู่อาศัยได้
โดย เสาวภาพันธ์ ศรีประเสริฐ (2011-10-13 15:31:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ทำให้มีการเรียนรู้การศึกษาที่แตกต่างที่ทำให้ครูทั้วประเทศได้มีการพัฒนาการสอนและเพิ่มเทคนิคต่างๆให้เด็กได้อีกมากมายแบบไม่มีขีดจำกัด ได้แลกเปลี่ยนยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอแต่เราสามารถที่จะเรีนยรู้ศึกษาได้จากสือวีดีทัศน์ของโทรทัศน์ครูในครั้งนี้ได้ดูรายการห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 1 ครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา ทำให้สามารถให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติ รักประเทศและรักโลก การเรียนรู้ที่ทดลองด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
โดย ภัทรา รัตนธรรมเจริญ (2011-10-13 16:04:48) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนใต้ทะเลช่วยทำให้เด็กทางภาคอีสานที่มีแต่ภูเขา ท้องนา และแม่น้ำ ได้เห็นท้องทะเลและการเรียนรู้ของเพื่อน ๆ ที่อยู่ชายทะเล การศึกษาผ่านการสอนด้วยสื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจง่าย ได้บทสรุปที่ดี เกิดแรงบันดาลใจให้กับครูที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน และมีกำลังในที่จะทำให้เด็กที่เรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่สร้างสรรค์กิจกรรมดี ที่ทำให้ครูรู้ว่ามีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนฝ่านระบบออนไลน์ ขอบคุณจริง ๆ
โดย ทัศนีย์ อุปมายันต์ (2011-10-13 17:07:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดูรายการโทรทัศน์ครูแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาชีววิทยาได้ดีมาก โดยนำมาปรับเข้ากับวิชาหรือเรื่องท่สอน เช่น การสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของส่งมีชีวิตจะพบปัญหา เช่น การเตรียมส่งมีชีวิต การเตรียมสไลด์ / กล้องจุลทรรศน์ แต่พอได้แนวคิดจากการดูโทรทัศน์ครูจากแนวการสอน จึงได้นำมาปรับเปลี่ยนทำให้ประหยัดเวลาและลดปัญหาท่พบมาก นักเรียนสนุกต่อการเรียนในรูปแบบใหม่ โดยดิฉันได้ไปดึงภาพการเคล่อนท่จากวีดีโอมานำเสนอประกอบ powerpoint นักเรียนสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จนถึงสิ่งมีชีวิตที่หายาก และท่สำคัญคือครูสามารถสอนได้ทันในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย วริญญา ทวีโชติ (2011-10-14 10:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มร้อย ความรัก ความผูกผันที่มีต่อท้องถิ่น ซึ่งไม่ยากที่จะเกิดกับครูทุกคน ดังนั้น การนำครูดีเด่นและมีความตั้งใจมาเผยแพร่แก่สาธารณชนนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ดูแล้วเกิดความศรัทธาและความมุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า การศึกษาในระดับท้องถิ่น สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรักในชุมชนท้องถิ่นของตน ตัวอย่างเช่นนี้ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนที่ไร้ชีวิตชีวาในห้องเรียน ที่ม่งหวังแต่จะสอนเพื่อให้นักเรียนสอบได้ ขอชื่นชมอาจารย์ที่สอน และผู้ที่นำมาเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อครูรุ่นต่อไป
โดย สุทธินี เพชรทองคำ (2011-10-14 15:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง ได้เห็นภาพ ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเล จนถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล และทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ไม่รู้สึกเบื่อ มีความกระตือรือร้นในการเรียนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย
โดย ฟาตีเมาะ สาแม (2011-10-25 22:34:20) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆเลยค่ะ อยากให้มีคุณครูแบบนี้เยอะๆจัง
โดย พรนิภา กาชะนะ (2011-10-26 20:42:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย พรนิภา กาชะนะ (2011-10-26 20:43:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องห้องเรียนใต้ทะเล เป็นการจุดประกายความคิดของนักเรียนให้รักในท้องถิ่นของตนเอง คือทะเล ให้รู้ประโยชน์ของทะเล มีจิตสำนักรักในการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เป็นบ้านของเค้าเอง การสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงประสบการณ์เดิม ถ่ายทอดออกมาทั้งข้อเขียนและภาพวาด จากนั้นนำความคิดดังกล่าวมาร่วมกล่มกันอภิปราย และนำเสนอซึ่งกันและกัน แล้วมาเป็นหนึ่งเดียว ว่าสิ่งที่พวกเค้าคิดคืออะไร จากนั้นจึงนำเค้าออกไปยังสิ่งที่เป็นจริง อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เค้าคิด เค้าจะรักในท้องทะเล จากที่เค้าคิดว่าอาจสวยสดงดงาม แต่เมื่อไปจริง ๆ แล้วอาจจะไม่เป็นดังนั้น เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และรักในการมีเหตุมีผล พร้อมรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณครูเป็นคุณครูที่ดีมาก ผมประทับใจในการเรียนการสอน ทำให้เห็นภาพ และเป็นโอกาสดีมากที่ในสมัยนี้มีการให้โอกาสทางการศึกษาแบบนี้ ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่ดีมากและผมหวังว่าจะมีสื่อดีๆแบบนี้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่จะศึกษาต่อไป
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2011-11-22 21:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องห้องเรียนใต้ทะเล เป็นการจุดประกายความคิดของนักเรียนให้รักในท้องถิ่นของตนเอง คือทะเล ให้รู้ประโยชน์ของทะเล มีจิตสำนักรักในการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เป็นบ้านของเค้าเอง การสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงประสบการณ์เดิม ถ่ายทอดออกมาทั้งข้อเขียนและภาพวาด จากนั้นนำความคิดดังกล่าวมาร่วมกล่มกันอภิปราย และนำเสนอซึ่งกันและกัน แล้วมาเป็นหนึ่งเดียว ว่าสิ่งที่พวกเค้าคิดคืออะไร จากนั้นจึงนำเค้าออกไปยังสิ่งที่เป็นจริง อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เค้าคิด เค้าจะรักในท้องทะเล จากที่เค้าคิดว่าอาจสวยสดงดงาม แต่เมื่อไปจริง ๆ แล้วอาจจะไม่เป็นดังนั้น เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และรักในการมีเหตุมีผล พร้อมรู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณครูเป็นคุณครูที่ดีมาก ผมประทับใจในการเรียนการสอน ทำให้เห็นภาพ และเป็นโอกาสดีมากที่ในสมัยนี้มีการให้โอกาสทางการศึกษาแบบนี้ ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่ดีมากและผมหวังว่าจะมีสื่อดีๆแบบนี้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่จะศึกษาต่อไป
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2011-11-22 21:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เด็กทั้งสนุกและได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขอบคุณมาก
:tv02:
โดย ศุภกาญจน์ เสนะ (2011-12-13 21:34:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์ชื่นชมแนวคิดของคุณครูดำรงค์ สุภาษิต เป็นแบบอย่างที่ดีของครูสอนวิทยาศาสตร์ ในการสอนวิทยาศาสตร์จากเรื่องใกล้ตัว อีกทั้งเป็นจัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียนเรียนรู้จากรอบตัว รอบๆโรงเรียน และโชคดีที่โรงเรียนพลูตาหลวงมีแหล่งธรรมชาติที่หลากหลายทำให้สามารถจัดการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ ทำให้นักเรียนชั้น ม.1 เกิดความรักในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-02-18 04:59:44) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนใต้ทะเล เป็นการจุดประกายความคิดของนักเรียนให้รักในท้องถิ่นของตนเอง รู้ประโยชน์ของทะเล มีจิตสำนักรักในการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เป็นบ้านของเค้าเอง การสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงประสบการณ์เดิม ถ่ายทอดออกมาทั้งข้อเขียนและภาพวาด จากนั้นนำความคิดดังกล่าวมาร่วมกล่มกันอภิปราย และนำเสนอซึ่งกันและกัน การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้
โดย วันวิสาข์ บุญมี (2012-03-30 19:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว และปฏิบัติจริง การเรียนวิทยาศาสร์นั้น นอกจากจะเพื่อเปลี่ยนความรู้ของตัวเองหรือเพืิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วยังต้องเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ความรู้ที่ได้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเห็นความสำคัญของท้องถิ่นของตนเอง สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสังคมได้
โดย กัลญา อินทะพาท (2012-04-02 20:02:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมแนวคิดของคุณครูดำรงค์ สุภาษิตเป็นการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว และปฏิบัติจริง การเรียนวิทยาศาสร์นอกจากเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เหตุผล ยอมรับฟังเหตุผลขอผู้อื่น การที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับทะเลซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวจะทำให้เด็กมีความรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งความรัก ความหวงแหน ในท้องถิ่นของตน ชื่นชมค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-05 16:39:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมแนวคิดของคุณครูดำรงค์ เป็นการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อของจริงง การเรียนวิทยาศาสร์นอกจากเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เหตุผล ยอมรับฟังเหตุผลขอผู้อื่น การที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับทะเลซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวจะทำให้เด็กมีความรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งความรัก ความหวงแหน ในท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-14 11:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมแนวการสอนของครูดำรงค์เป็นอย่างมาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำเรื่องใกล้ตัว ที่มีอยุ่นท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งความรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแหล่งสร้างความรู้ความคิดด้านวิชาการประสบการณ์และเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ใช้กระบวนการสังเกตสำรวจตรวจสอบทดลองเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาทางด้านธรรมชาติ และยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีจินตนาการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้นการสอนชีววิทยาชื่นชอบคำพูดของครูดำรงค์ที่ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่มีถูก ไม่มีผิด การจะอธิบายอะไรต้องมีเหตุผผลประกอบ
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-04-21 21:38:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์ จัดการเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวของนักเรียน โดยใช่แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ นอกจากนี้ครูดำรงค์ ยังเป็นผู้ที่สร้างสื่อโดยนำสัตว์ พืช ทะเล มาสตาฟไว้ แล้วนำมาจัดให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้ครูดำรงค์จะต้องมีใจรักและเสียสละในการทำ ทำให้มีสื่อการเรียนรู้ง่ายๆ คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขึ้นเอง โดพยอาศัยประสบการณ์และการสังเกตุ จาการจัดการเรียนรู้มาหลายปี การจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถาม ให้นักเรียน ตอบคำถาม ว่าใช่ ไม่ใช่ ไม่รู้ พร้อมทั้งให้บอกเหตุผลถ้าคำถามข้อนั้นใช่ สิ่งนี้จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนของข้าพเจ้า เพราะนักเรียนจะใช้ความคิด และแสดงเหตุผล ทำให้นักเรียนต้องพูดแสดงความคิดเห็น
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-04-26 10:05:39) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 1 ครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา เป้นเทคที่สร้างจุดสนใจได้เป้นอย่างดี..เพราะนักเรียนจะความสนใจอยากรู้อยากเห็นและ เป้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้ทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ..ซึ่งความหลากหลายในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหา ชืนชมกับการสอนและแนวคิดของอาจารย์ดำรงค์เป้นอย่างมาก ที่ใช้เรื่องใกล้ตัวมาเป็นมาเป้นแหล่งเรียนให้นักเรียนได้ค้นคว้านอกห้องเรียน... :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-24 09:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าอิจฉาคุณครูดำรงค์ที่มีห้อเรียนขนาดใหญ่ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสำนึกรักษ์บ้านเกิด นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูดำรงค์ สุภาษิต ครูผู้จัดการเรียนรู้มุ่งหวังให้นักเรียน ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานจริง
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-29 16:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกนะบวนการเรียนการสอนที่ดีครับ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและชุมชน อีกทั้งมียังการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื้อง ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ ฝึกการสืบเสาะแสวงหาความจริง มีการสืบค้น ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนเกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โดย ณพกฤษ เอมศิริ (2012-09-27 21:53:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:38:02) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูดำรงค์ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้สมัยเรียนมัธยมครูที่โรงเรียนพาไปที่โรงเรียนนี้ พอมาเป็นครูที่ปราจีนบุรีก็มีโอกาสพานักเรียนมาทัศนศึกษาและดำน้ำดูประการังที่เกาะแสมสารประทับใจมาก นักเรียนได้ความรู้มากมายโดยที่ครูไม่ต้องเหนื่อยเลยความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: ข้าพเจ้านายกรกฏ กิจธวโร เรียนอยู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน ซึ่งเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับวิที่การสอน จากที่ข้าพเจ้าได้ดูวีดีโอดารสอนของ คุณครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์รู้วิทยาศาสตร์ โดย การใช้ทะเล และชายฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ในการนี้การสอนเป็นการสอนแบบเห็นภาพและเกิดการเรียนรู้แบบง่ายๆโดยมีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น แล้วเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจส่วนไหนของเนื้อหาก็มีการอธิบายเพิ่มเติม ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นวีดีโอที่ดีและควรเอาเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้ากำลังเรียนอยู่ เพราะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวของเราเอง :tv15: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv03:
โดย กรกฏ กิจธวโร (2012-12-03 21:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวีดีโอของ ครู ดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา เห็นว่าครูมีเทคนิคในการจัดหลักการสอนที่ดีมาก เพราะนำความรู้ทางด้านทะเลมาสอน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด มีการสอนที่จัดกลุ่มให้นักเรียนนั้นได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไวขึ้น ครูดำรงค์ สุภาษิตไม่ใช่สอนนักเรียนอยู่เพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆ มีความรู้รอบด้าน ได้ออกสัมผัสสิ่งที่เห็นจริง ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เด็กเกิดการรักธรรมชาติ อยากเรียน อยากพบเห็นสิ่งใหม่ๆ อยากจะศึกษาความรู้เพิ่ม เพราะว่าธรรมชาติต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ :tv17:
โดย กฤษณา ผกามาลย์ (2014-02-23 00:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวีดีโอของ ครู ดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา เห็นว่าครูมีเทคนิคในการจัดหลักการสอนที่ดีมาก เพราะนำความรู้ทางด้านทะเลมาสอน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด มีการสอนที่จัดกลุ่มให้นักเรียนนั้นได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไวขึ้น ครูดำรงค์ สุภาษิตไม่ใช่สอนนักเรียนอยู่เพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆ มีความรู้รอบด้าน ได้ออกสัมผัสสิ่งที่เห็นจริง ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เด็กเกิดการรักธรรมชาติ อยากเรียน อยากพบเห็นสิ่งใหม่ๆ อยากจะศึกษาความรู้เพิ่ม เพราะว่าธรรมชาติต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ :tv17:
โดย กฤษณา ผกามาลย์ (2014-02-23 00:48:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวีดีโอของ ครู ดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา เห็นว่าครูมีเทคนิคในการจัดหลักการสอนที่ดีมาก เพราะนำความรู้ทางด้านทะเลมาสอน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด มีการสอนที่จัดกลุ่มให้นักเรียนนั้นได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไวขึ้น ครูดำรงค์ สุภาษิตไม่ใช่สอนนักเรียนอยู่เพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆ มีความรู้รอบด้าน ได้ออกสัมผัสสิ่งที่เห็นจริง ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เด็กเกิดการรักธรรมชาติ อยากเรียน อยากพบเห็นสิ่งใหม่ๆ อยากจะศึกษาความรู้เพิ่ม เพราะว่าธรรมชาติต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ :tv17:
โดย กฤษณา ผกามาลย์ (2014-02-23 00:48:30) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv