thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1068
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.49 นาที | Online : 2011-09-03  
    ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 2 ครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา  
    (ตอนต่อ) ที่แสมสาร อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จะได้ดำน้ำดูปะการัง ปลา และ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในท้องทะเล เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามแนวทางของ อ.ดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา จังหวัด ชลบุรี ครูวิทยาศาสตร์ที่รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นการเรียนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนได้ทำกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้จริง และได้ปฏิบัติจริง ืำให้เด็กชอบ และมีความสนใจที่จะศึกษามากขึ้น
โดย ผการัตน์ โรจน์ดวง (2011-09-12 18:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริงทำให้เด็กๆมีความสนใจกระตือรือร้นซึ่งเป็นการสอนที่บรูณาการดีมากค่ะ :tv15:
โดย รัชฎาภร บุญพิมพ์ (2011-09-27 10:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเปรียบเทียบทะเลกับสิ่งต่างรอบตัวมนุษย์จนสามารถตระหนักได้ถึงคุณค่าและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรแก้ไขได้เห็นภาพอย่างแท้จริง จะมีครูซักกี่คนที่จะการจัดเรียนได้ให้นักเรียนคิดตาม เผชิญกับสถานการณ์จริงและสร้างจิตสำนักรักในธรรมชาติได้ขนาดนี้ ขอชื่นชมจริงๆค่ะ :tv15:
โดย วาราตรี วนาภานุเบศ (2011-10-02 03:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีดีเยี่ยม ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรรมชาติจริงๆ นักเรียนได้รับประการณ์ตรง :tv15:
โดย ศิริมณี นวลรัตน์ (2011-10-02 21:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์มีการสร้างความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆและทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และวิธีการสอนแบบนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจความสนุกและความสุขในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
โดย สุพัตรา เอี่ยมจันทร์ (2011-10-04 22:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีความอยากรู้ เพราะเป็นการได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริงได้เห็นจริงทำจริง มีความสนุกได้ความรู้กลับไปด้วย เหมาะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆครับ ครูดำรงค์เป็นไอดอลเลยครับ ^^ :tv17: :tv17: :tv15: :tv09:
โดย พิพัฒน์พงศ์ พานนนท์ (2011-10-05 01:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีความอยากรู้ เพราะเป็นการได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริงได้เห็นจริงทำจริง มีความสนุกได้ความรู้กลับไปด้วย เหมาะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆครับ ครูดำรงค์เป็นไอดอลเลยครับ ^^ :tv17: :tv17: :tv15: :tv09:
โดย พิพัฒน์พงศ์ พานนนท์ (2011-10-05 01:47:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ เห็นแล้วอยากจะไปดำน้ำด้วยจัง ให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากมาย อยากให้ครูสอนแบบนี้กันนะ :tv09:
โดย พจมาศ เหล่าแช่ม (2011-10-05 11:19:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่สุดยอดมาก ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทำให้เด็กเกิดความสนุก อยากเรียนแบบนี้บ้าง
โดย วาลิณี ใบทองคำ (2011-10-05 12:14:49) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งนอกและในห้องเรียน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือล้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ >< เยี่ยมมากๆเลยค่ะ :tv15:
โดย เอมฤดี ทองสา (2011-10-05 23:04:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สุดยอดมากค่ะ ได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆด้วย^^ :tv17:
โดย จุฑามาศ คำมา (2011-10-06 01:03:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สถานที่น่าเรียนมากค่ะ ทำให้นักเรียนสนใจเรียน สุดยอดไปเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุพัตรา สิงหะกุลชร (2011-10-06 02:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว เกิดจิตสำนึกรักในธรรมชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้ได้คิดในมุมที่แตกต่าง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียน
โดย จุฑามาศ อุ่นคำยี่ (2011-10-06 10:58:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงใช้ประโยชน์จารสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้กลายเปนแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ครบวงจร ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและเกิดความสนใจที่จะเรียนเป็นอย่างมาก เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รัชนีกร ขันทฤทธิ์ (2011-10-06 15:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา อีกทั้งเกิดความตระหนักในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปิยธิดา หอมบุปผา (2011-10-07 16:02:25) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: สุดยอดเรยค่ะ !! เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แบบนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และจำได้นานๆเรยค้่ะ ชื่นชมมากๆๆ ^^ :tv03:
โดย ภัณฑิลา แย้มพยุง (2011-10-07 16:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ สร้างกระบวนการคิด ได้เรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติ
โดย ดารารัตน์ ยี่คิ้ว (2011-10-07 19:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้ไปเผชิญสถานการณ์จริง นอกจากจะได้ความรู้ในด้านเนื้อหาแล้ว ยังได้ความรู้อื่นเช่น เรื่องการดำน้ำ และแถมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆรักษ์ธรรมชาติด้วย ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากๆ :tv15: :tv15:
โดย จีราพร บุตรวงค์ (2011-10-08 11:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ที่ให้ประสบการณ์จริงกับผู้เรียน เกิดทักษะมากมายที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะการดำน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะผู้เรียนจะรู้ว่า เมื่อทำลายสิ่งแวดล้อม จะเกิดผลกระทบอย่างไร เยี่ยมๆๆ :tv02:
โดย ลินละดา จันทนะชาติ (2011-10-08 13:47:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดิฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีมาก เพราะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ :tv15:
โดย ปวิตรา วงษา (2011-10-08 17:29:39) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์ดูทุ่มเทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนมาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี สามารถประยุกต์แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนมาใช้ เป็นต้นแบบให้กับครูที่สอนวิทยาศาสตร์ได้
โดย ประภัสสร ไกรรัตน์ (2011-10-09 20:07:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิธีการสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่สอนนอกสถานที่ นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ สอนให้รู้จักกับธรรมชาติ ให้เด็กๆได้เกิดความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เป็นการปลูกฝังให้ใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
โดย กนกพร พิณทอง (2011-10-09 20:08:17) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์เปรียบเสมือนผู้เปิดประตูการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สิ่งที่นักเรียนไม่เคยพบเห็น ไม่เคยได้เรียนรู้ ก้ได้เห็น ได้รู้ ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆและครูที่คอยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
โดย พีรญา รินสาร (2011-10-09 20:10:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความกะตือรือร้น ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด รวมทั้งยังเป็นการปลูจิตสำนึกในการ อนุกรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย เยี่มมมากๆเลยค่ะ
โดย สุดารัตน์ จอยศรีทอง (2011-10-09 20:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความกะตือรือร้น ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด รวมทั้งยังเป็นการปลูจิตสำนึกในการ อนุกรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย เยี่มมมากๆเลยค่ะ
โดย สุดารัตน์ จอยศรีทอง (2011-10-09 20:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียนพร้อมมากสำหรับการสอน ยิ่งทะเลด้วยเป็นตัวกระตุ้นเด็กอย่างดีเลย
โดย พชร หวานแช่ม (2011-10-09 20:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:ชอบครับ เป็นวิธีให้ความรู้ที่ดีมาก แล้วยังแฝงการอนุรักษ์ท้องถิ่นด้วย สุยอดครับ :tv18:
โดย อดุลวิทย์ กุลวงศ์ (2011-10-10 12:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนแบบการทำให้เด็กรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและลงมือปฎิบัติจริงค่ะ นักเรียนคงชอบกับกิจกรรมนี้มากๆ เป็นการเรียนรู้ที่ดีจริงๆ
โดย ดวงจุฬา ขันสู้การ (2011-10-10 14:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดี ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติทีีเป็นของจริง ได้ให้นักเรียนได้รู้จักการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดซึ่งกันเเละกัน นอกจากให้นักเรียนได้เรียนรู้เเล้วยังทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติอีกด้วย.. :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv01:
โดย วรพัชร รัตนวิโรจน์ (2011-10-10 21:43:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ของครูดำรงในครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่น การสอนโดยให้นักเรียนเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงนั้น ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียนด้วย อย่างการดำน้ำเพื่อเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งการดำน้ำและนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการที่ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนกันมาก สนใจในการเรียนมาก สอนให้นักเรียนรู้จักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนของครูดำรงเช่นนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างมาก
โดย ดุษฎีพร สังข์สอาด (2011-10-11 20:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนที่ท่านอาจารย์ออกแบบและนำเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของใช้ธรรมชาติรอบตัวมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการจัดการเรีนการสอนวิทยาศาสาตร์เพราะหากครูทุกคนสามารถใช้ธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และตอบคำถามได้ว่า "เรียนวิทยาศาสตร์เพื่ออะไร"
โดย พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน (2011-10-13 17:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ....อยากพานักเรียนไปบ้างทำอย่างไรคะ
โดย วิสันตรี รสดี (2011-10-20 19:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ ถือว่าเด็กๆโชคดีค่ะที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและยังส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของส่ิงแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
โดย พนิดา นัทธีวานิช (2011-10-30 22:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ผมเรียนอยู่ชั้ม3นะครับ คุณครูดำรงค์ มีวิธิการสอนที่สนุกและ
สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย ทำใ้ห้นักเรียนได้รับประโยชน์ แล้วได้ความรู้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ๆตัว รักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ผมได้รับประโยชน์อย่างมากเลย ขอบคุณครับ :tv15:
โดย ณัฐกานต์ จำเริญจิต (2012-02-27 22:18:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะ คุณครูดำรงค์ ซึ่งในตอนแรกเด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียน โดยเป็นการใช้จินตนาการในการสร้างความคิดของนักเรียน จากนั้น ก็ได้เป้นการเรียนรู้ในแหละเรียนรู้จริง จากการที่ดู ชอบมากเลยค่ะ สำหรับการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลซึ่งนักเรียนได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้จริงๆทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ซึ่งนั้นก็หมายถึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กอยากรู้ อยากเรียน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นท่ไม่มีเบื่อเลย ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นก็คือ เครื่องมือ เราไม่สามรถจะให้คำตอบได้ จากตัวเราเอง เพราะทุกคน มีคำตอบที่ไม่เหมือนกัน แต่เคื่องมือเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเรา และ ดิฉันยังสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนกับวิชาของดิฉันเองคือ การเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้จริง จะทำให้เด็กนั้นสามรถเรียนรู้ได้ดี ยิ่งขึ้นและอีกทั้ง ยังทำให้ นักเรียนของเรา กระตือรือร้รที่อยากจะเรียนมากขึ้น
โดย นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน้อย (2012-03-10 15:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิทยาศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจดีจังค่ะ สร้างความตระหนัก เรียนรู้ทะเล เรียนรู้โลก เป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่สุดยอด อยากเป็นครูที่ใกล้ทะเล จะได้สอนให้สนุกแบบคุณครูพลูตาหลวง เยี่ยมคะที่ใช้แหล่งรู้สร้งเตคต
โดย วราภรณ์ จันทร์เหลือ (2012-03-20 21:15:42) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านอาจารย์สามารถสอนได้ดีเป็นอย่างมาก มีการนำแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและธรรมชาติมาใช้ประยุกต์ในการสอนได้เป็นอย่างดี และในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเมื่อนักเรียนได้ลงเรียนรู้ในสถานที่จริงจะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนที่ไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อนัีกเรียนเห็นสิ่งแปลกใหม่แล้วเกิดความสงสัยถือว่าแหล่งการเรียนรู้นั้นสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและยังทำให้นักเรียนมีความรู้ใหม่ด้วย
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 10:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เ็นประโยชน์อย่างยอดเยี่ยม ขอแสดงความชื่นชมด้วยใจจริงในความตั้งใจของคุณครู ในฐานะนที่เคยเป็นคนทะเลคนหนึ่ง เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรปลูกจิตสำนึกรักถิ่นและท้องทะเลให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะได้ดูแลทะเลให้อยู่คู่กับเราตลอดไป กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เป็นการปฏวิตัิความรู้แบบเดิม ไ ในห้องเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในส่ิงรอบตัวได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ขอคารวะคุณครูจริง ๆ
โดย วราภรณ์ ชุมทอง (2012-04-02 21:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านอาจารย์จัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ประกอบกับเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ว่ามีอะไรในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่
การออกแบบการสอนทำให้นักเรียนได้สังเกตสิ่งต่างๆ ในหาดหินหาดทราย คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ รวมทั้งสืบไปถึงเหตุของผลที่ปรากฎอยู่ ได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ แต่สังสัยอยู่นิด ตอนใช้ salino refractometer วัดความเค็มที่บอกค่าเป็น ppt ทำไมเด็กบอกค่าแค่ 1.6 หรืออะไรประมาณนี้เท่านั้นเอง ความจริงแล้วจากผลการศึกษานี้หากท่านอาจารย์นำข้อมูลไปฝึกให้นักเรียนเขียนต่อแบบเป็นขั้นตอน นักเรียนสามารถเขียนออกมาเป็นโครงงานหรืองานวิจัยเชิงสำรวจได้เลยทีเดียว ซึ่งหากท่านอาจารย์ได้ทำอยู่แล้วก็ต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะถึงแม้จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่งานเหล่านี้ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราได้ฝึกฝน นอกจากประเด็นทั้งหมดเหล่านี้แล้วผลการศึกษาที่เราได้เห็นข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อมูลสิ่งมีชีวิต สามารถนำไปใช้สอนต่อในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากเปลี่ยนหลักสูตร ปี 2551 ด้วยเพราะนักเรียนได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆ แล้วลองให้เขาจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ แล้วค่อยสอนหลักการที่ถูกต้องในการจัดจำแนก โดยรวมแล้วผมก็อิจฉาคนที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับ มีสื่อที่เพียบพร้อมอยู่รอบตัวเลย แต่ใช่ว่าบ้านผมจะไม่มีน่ะครับ เพียงแต่มันไม่ครบเครื่องและดึงความสนใจของนักเรียนได้เท่าทะเลเท่านั้นเอง สุดท้ายขอบคุณท่านอาจารย์ที่ผลิตสื่อดีๆ น่าสนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ของคุณครูทั้งประเทศน่ะครับ
โดย ธีระรัตน์ (2012-04-03 10:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริงทำให้เด็กๆมีความสนใจกระตือรือร้นซึ่งเป็นการสอนที่บรูณาการ สามารถนำแหล่งธรรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ชอบวิธีการดำเนินการสอนของคุณครูดำรงค์ค่ะ คุณครูจะเป็นกันเองกับนักเรียนมาก มีการพูดจาถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากครูได้ และในการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนศึกษาจากของจริง พานักเรียนไปลงพื้นที่จริงๆ เด็กได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆของทะเล ได้จับสัตว์น้ำ พืช สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในน้ำจริง การพาเด็กไปทดลองปฏิบัติในถานที่จริงแบบนี้ นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความรู้เพิ่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กในการเรียนรู้ด้วย จากวิธีการสอนของคุณครูดำรงค์ เป็นการสอนที่สอนนอกสถานที่ นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ สอนให้รู้จักกับธรรมชาติ ให้เด็กๆได้เกิดความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เป็นการปลูกฝังให้ใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น
โดย ศรัญยุทธ วิริยสถิตย์กุล (2012-04-03 11:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเีรียนการสอนที่ดีมาก เพราะเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้ศึกษาจากสภาพจริงนอกห้องเรียนและเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู ถ้านักเรียนเกิดการสงสัยก็จะถามจากครู เป็นการได้ฝึกการปฏิบัติการทดลองจากสถานที่จริงช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเกิดความสนใจในการเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-04 21:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรได้ยอดเยี่ยมมาก ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก เป็นการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก เรียนรู้ทะเล เรียนรู้โลก เป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่สุดยอด การสอนให้รู้จักกับธรรมชาติ ให้เด็กๆได้เกิดความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆใส่ใจกับธรรมชาติรอบตัว ถึงแม้โรงเรียนดิฉันไม่อยู่ใกล้ทะเล แต่ก็จะนำกระบวนการหลายๆอย่างไปปรับใช้กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-05 17:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ทีแสมสาร เคยพานักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ไปฝึกดำน้ำดูประการัง เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตื่นตาตื่นใจมาก และนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อ อยากเรียนรู้ต่อเนื่อง ขอชื่นชมทุกท่านที่ยังคงทำให้แหล่งเรียนรู้ตรงนี้ ยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของเราได้มีความรู้สึกรักและหวงแหน สิ่งที่เป็นสมบัติทางธรรมชาติของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เกิดผลยั่งยืนตลอดชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำหน้าที่ต่อไป เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศให้มีคุณภาพ :tv18: :tv15:
โดย ทศพร คำทอง (2012-04-06 12:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษา สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในท้องทะเล เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามแนวทางของ อ.ดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สนใจมาก นักเรียนได้รับประสบการณ์จากธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์ท้องถิ่น อยากให้นักเรียนทุกคนตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความรู้มากกว่าในบทเรียนแต่สอดแทรกความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-15 11:27:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดำรงค์ สุภาษิต รร.พลูตาหลวงวิทยา ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับบรรยากาศของระบบนิเวศทางทะเลที่แท้จริง มีการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของน้ำให้นักเรียนได้ใช้จริง เช่นวัดความโปร่งใสของน้ำ วัดความเค็ม นอกจากนั้นนักเรียนยังสังเกตสิ่งมีชีวิตต่างๆ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด และเหตุผลที่แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น รวมถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้นักเรียนรักและหวงแหนระบบนิเวศในท้องถิ่น
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-17 14:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากที่ให้ผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง มีการนำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ฝึกผู้เรียนให้ได้สร้างองค์ความรุ้ด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นสร้างจิตสำนึกให้กลับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศได้ทราบว่าระบบนิเวศทางทะเลนั้นมีวามสำคัญอย่างไร และการที่เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริง เห้นของจริง ทำให้เด็กไม่เบื่อ และรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมและถูกต้องกับเนื้อหาและวัยของผุ้เรียนอีกด้วย
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-04-21 23:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนดีค่ะ :tv02:
โดย ทัศนียื พันธ์นัน (2012-08-31 17:58:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำดับขั้น มีกิจกรรมแปลกใหม่ให้นักเรียนปฏิบัติจริง นักเรียนดูกระตือรือร้นและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างยั่งยืน สถานที่ที่ไม่มีทะเลก็สามารถประยุกต์ใช้กับตามแม่นำ้ลำคลองในท้องถิ่นได่้
โดย อรทัย มโนขันธ์ (2012-09-04 16:22:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ สุนาพร สร้อยสีดา สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธ์สูงเนิน
มีความคิดเห็นว่า การสอนวิทยาศาสตร์ของครูดำรงในครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่น ให้นักเรียนเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงนั้น และการที่ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนกันมาก สนใจในการเรียนมาก สอนให้นักเรียนรู้จักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง :tv15:
โดย อธิพงษ์ คงคุด (2012-12-03 15:35:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv