thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2769
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.09 นาที | Online : 2011-09-03  
    สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ  
    (ตอนต่อ) ครูนำเสนอวิธีการตรวจสอบความเป็นกรด และเบสของสารเบื้องต้น ใช้กระดาษลิตมัส เชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีก หรือหากไม่มีกระดาษลิตมัส ให้นักเรียนใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่นอเช่นพืชบางชนิด กระหล่ำปลีสีม่วง มาทดลองแทน ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีก ให้นักเรียนจับฉลากใบคำสั่ง ซึ่งจะมีการมอบหมายภารกิจให้จำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน คือ ใช้สถานะ / การละลายน้ำ / ความเป็นกรด-เบส /  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
ประทับใจที่ครูสอดแทรกจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ ขณะสอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ประถมศึกษา เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามอย่างประโยคที่เด็กๆ ตะโกนว่า "เราจะรักษาความสะอาดในแม่น้ำ"
เพิ่งจะเข้าใจในสิ่งที่ครูระดับประถมฯ อธิบายเด็กเรื่องกรดเบสโดยใช้คำง่ายๆ "กรดเรดเบสบลู" ทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ อีกอย่างการที่ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสมาตามที่อยากรู้คำตอบ อย่างน้องบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมเลยทำให้อยากทดสอบความเป็นกรด-เบส ถือว่ากระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-05 22:14:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสและยังใช้สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่มีอย่ในท้องถิ่น ง่ายต่อการจดจำและการเรียนรู้
โดย ธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ (2011-09-06 15:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับในในการจัดการเรียนการสอนมากค่ะ :tv17:
โดย สมเกียรติ ราชประโคน (2011-09-06 17:52:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเป็นกรสอนที่ทำให้เด็กเรียนแล้วไม่น่าเบื่อ และอาจารย์ก้อยังสอนแล้วเข้าจดีมากๆๆด้วย
โดย นุจรินทร์ แก้วลุง (2011-09-07 21:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนของอ.อังศนาค่ะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏบัติด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทดลองและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม เกิดทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนสามารถตรวจสอบสารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้จริง นักเรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้สามารุถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่ครูวิทยาศาสตร์สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ได้จริง หนูดูแล้วยังอยากจะนำไปสอนเด็กๆเลยค่ะ และไม่ใช่แค่อยากจะไปสอนนะคะ แต่จะนำตัวอย่างนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนค่ะ ขอบคุณสื่อการเรียนที่ดีๆ ที่ได้รับจากอ.อังศนา ค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2011-09-10 11:02:27) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้คิดได้ คิดเป็น และคิดได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำสิ่งของท่ีสนใจมาทดสอบความเป็น กรด เบส เป้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสดสอบสารต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบคำถาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ชอบมากค่ะ
โดย วิสันตรี รสดี (2011-09-16 22:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู เป็นายการที่มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย มากทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ครูได้มีตัวอย่างการสอนที่ดี ทำให้ปรับการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนเรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ได้เห็นตัวอย่างการทดลอง เกี่ยวกับควมเป็นกรดเป็นเบสของสารชนิดต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก ผงชูรส น้ำยาล้างจาน นำยาซักผ้า ผงซักฟอก และสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกมากมาย
โดย ประยงค์ เพชระ (2011-10-12 12:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ครูว่าเป็น
รายการที่ดีมากและมีคุณภาพต่อการศึกษาไทยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ครูมีเทคนิคในการเรียนการสอนที่หลากหลาย เทคนิคในการสอนของโทรทัศน์ครู รายการจะเวลาในการเรียนรู้ทั้งหมดตอนละ 15 นาที ละเป็นการสอนที่มีเนื้อหาจากต่างประเทศอีกด้วยได้รับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนับการสอนแบชาวต่างชาติอีกด้วย เป็นการสอนที่เป็นกาแก้ปัญหารการขาดแคลนครูผู้สอนที่อยู่ตามชนบทได้ดีมาก และมีการสอนที่ไม่เหมือนใครในโลกเนื้อ ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่มบความรู้ให้มากมาย
โดย สุรัตน์ดา ฆ้องพาหุ (2011-10-12 12:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนผ่านโทรทัศน์ของครูเป็นการสอนที่ดีมีมากเพราะว่านักเรียนจะได้ร้ลักษณะการเปลี่นยแปลงของสารที่เป็นกรดและเป็นเบสและนักเรียนจะได้ทดลองในความเป็นจริงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำความร้ที่ได้จากการทดลองไปหาความร้เพิ่มเติมในห้องสมุดได้การเรียนร้ทางโทรทัศน์ก็เป็นการเรียนร้ที่เด็กนักเรียนและครูสามารถหาความร้เพิ่มเติมได้และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงการเรียนร้ทางโทรทัศน์เป็นการเรียนร้ที่ควรจะพัฒนาให้มากยิ่ง๐ขึ้นไป
โดย สุภัคสินี ศรีมันตะ (2011-10-13 11:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รู้การสอนเรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันของครูอังศนา ทำให้ได้รู้ทักษะในการสอนเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเรื่องสารมากยิ่งขึ้น และทำให้นักเรียนสามารถเข้าแล้วสอบในเรื่องดังกล่าวได้คะแนนดีขึ้นมากในการสอบเรื่องดังกล่าว
โดย สุชาวดี ศรีโกศล (2011-10-13 16:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนให้เด็กนักเรียนได้ทดลองโดยสอดแทรกเชื่อมโยงการวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนสร้างจิดสำนึกให้นักเรียนการความรักในแม่น้ำลำคลอง และนักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทิ้งสิ่งต่างๆลงในแม่น้ำลำคลอง ประจำใจการสอนของครู คุณครูสอนได้ดี ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการการเน่าเสียของแม่น้ำ การทิ้งขยะลงในแม่น้ำทำให้แม่น้ำเน่าเสีย การทำกระดาษเพื่อทดสอบความเป็นกรดเบส โดยใช้สารในชีวิตประจำวันในการทดสอบ ม่น้ำลำคลอง การ
โดย วิทยา ศรีโกมล (2011-10-14 09:12:06) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครฦนี้เป็นรายการที่ดีและน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในวิชาชีพของครู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รายการโทรทัศน์ได้เพิ่มช่องล่ามในรายการเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายการนี้ด้วย เนื่องจากว่าคนพิการทางการได้ยินก็ได้รับการศึกษาที่ดี และสามารถประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปได้ สามารถนำเป็นอย่างในการสอนให้กับตัวเอง อยากให้สังคมในประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป และอีกอย่างคือ ในการเป็นครูอยากให้ในหัวข้อที่เรียนแล้วมีการแสดงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดย สุภาวดี นาควินิตชัย (2011-10-14 12:23:13) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครฦนี้เป็นรายการที่ดีและน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในวิชาชีพของครู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รายการโทรทัศน์ได้เพิ่มช่องล่ามในรายการเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายการนี้ด้วย เนื่องจากว่าคนพิการทางการได้ยินก็ได้รับการศึกษาที่ดี และสามารถประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปได้ สามารถนำเป็นอย่างในการสอนให้กับตัวเอง อยากให้สังคมในประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป และอีกอย่างคือ ในการเป็นครูอยากให้ในหัวข้อที่เรียนแล้วมีการแสดงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดย ชัชรีญา สุบิน (2011-10-14 12:24:48) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครฦนี้เป็นรายการที่ดีและน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในวิชาชีพของครู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รายการโทรทัศน์ได้เพิ่มช่องล่ามในรายการเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายการนี้ด้วย เนื่องจากว่าคนพิการทางการได้ยินก็ได้รับการศึกษาที่ดี และสามารถประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปได้ สามารถนำเป็นอย่างในการสอนให้กับตัวเอง อยากให้สังคมในประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป และอีกอย่างคือ ในการเป็นครูอยากให้ในหัวข้อที่เรียนแล้วมีการแสดงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดย กมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ (2011-10-14 12:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจและชื่นชม ของการเรียนการสอนที่ครูสอดแทรกจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ ขณะสอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ประถมศึกษา เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามอย่างประโยคที่เด็กๆ ตะโกนว่า "เราจะรักษาความสะอาดในแม่น้ำ"
เพิ่งจะเข้าใจในสิ่งที่ครูระดับประถมฯ อธิบายเด็กเรื่องกรดเบสโดยใช้คำง่ายๆ "กรดเรดเบสบลู" ทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ อีกอย่างการที่ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสมาตามที่อยากรู้คำตอบ อย่างน้องบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมเลยทำให้อยากทดสอบความเป็นกรด-เบส ถือว่ากระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองชื่นชมคุณครูที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสและยังใช้สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่มีอย่ในท้องถิ่น ง่ายต่อการจดจำและการเรียนรู้ และผมคิดว่า การที่เราจะไปสอนนักเรียนจะมีวิธีการสอนการนำเข้าสู่บทเรีนอย่างไรที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ได้ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2011-12-30 13:47:14) [แสดงความคิดเห็น]
ผมสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 มาหลายปีพอได้ดูวิธีการสอนของอาจารย์รู้สึกชอบมากตรงการสอนที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆแต่ทำให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนง่ายแก่การเข้าใจเด็กน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวครับ ซึ่งต่างจากที่ผมสอนตรงที่ใช้การอธิบายซึ่งเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้และผมก็ชอบตรงที่ว่ามีการเชื่อมโยงให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งตรวจสอบความเป็นกรด-เบสแทนกระดาษลิตมัสซึ่งแน่นนอนครับที่บ้านนักเรียนไม่มีแน่นอน ขอบคุณครับสิ่งดีๆที่ผมจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนขอมต่อไปครับ
โดย นายสุวรรณ ใจเรือน (2012-01-18 21:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิธีการสอนของคุณครูอังศนา สอนเรื่องการจำแนก
สารและสมบัติของสารทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนแผนการสอนเพื่อที่จะสอบสอนในไม่กี่วันนี้ เพราะครูอังศนามีวิธีการสอนที่ละเอียดชัดเจน สามารถนำสิ่งของใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักมาใช้ประกอบในการสอน จึงทำให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อข้าพเจ้าชมเทปนี้ข้าพเจ้าก็นำเอาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ของครูอังศนาไปใช้ในการสอบสอนในวิชาหลักการสอนได้ แล้วปรากฎว่าได้ผล ทั้งการเขียนแผนและวิธีการสอนของข้าพเจ้าเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอนและในหมู่เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน มีคนถามว่าไปเอารูปแบบการสอนมาจากไหนข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ชมรายการโทรทัศน์ครุ
โดย สิริชัย ชูดี (2012-02-01 11:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิธีการสอนของคุณครูอังศนา สอนเรื่องการจำแนก
สารและสมบัติของสารทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนแผนการสอนเพื่อที่จะสอบสอนในไม่กี่วันนี้ เพราะครูอังศนามีวิธีการสอนที่ละเอียดชัดเจน สามารถนำสิ่งของใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักมาใช้ประกอบในการสอน จึงทำให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อข้าพเจ้าชมเทปนี้ข้าพเจ้าก็นำเอาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ของครูอังศนาไปใช้ในการสอบสอนในวิชาหลักการสอนได้ แล้วปรากฎว่าได้ผล ทั้งการเขียนแผนและวิธีการสอนของข้าพเจ้าเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอนและในหมู่เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน มีคนถามว่าไปเอารูปแบบการสอนมาจากไหนข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ชมรายการโทรทัศน์ครุ
โดย สิริชัย ชูดี (2012-02-01 11:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมวิดีโอการสอน เรื่องสมบัติของสารและการแยกสารในชีวิตประจำวัน ของคุณครู อังศนา ดิฉันรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงรวมทั้งเป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกับกิจกรรมของครู ครูมีการตั้งคำถามเพื่อเน้นทักษะการคิด เน้นทักษะกระบวนการสังเกตเป็นสำคัญ ขณะที่ดิฉันได้รับชมวิดีโอการสอนของครูอังศนา ทำให้ดิฉันรู้สึกได้ว่าตนเองได้นั่งเรียนร่วมกับนักเรียนไปในขณะนั้นด้วยเลย เพราะได้รับความรู้และสัมผัสกับความสนุกสนาน นักเรียนจะไม่สามารถหันไปคุยนอกเรื่องกับเพื่อนได้เลย เนื่องจากกิจกรรมและเนื้อหาของครูน่าสนใจและน่าติดตามตลอดเวลา และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ครูมีการเลือกใช้สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อที่หาได้ง่ายและประหยัดไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงก็สามารถจัดหาสื่อที่ทรงคุณภาพได้ซึ่งเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่ดิฉันได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการได้รับชม TV ครู ก็คือสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดี
โดย เมทินี อรุณคีรีโรจน์ (2012-03-10 07:58:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนของครูอังศนาเรื่องสมบัติของสารและการแยกสารในชีวิตประจำวันจะเห็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำวันด้วยกิจกรรมการทดลองง่ายๆ แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเห็นผลการทดลองที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ใกล้ๆตัวนักเรียนซึ่งทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดไปพร้อมๆ กันซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูไปการนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิกจรรมการเรียนการสอนของตนเอง
โดย วิไลภรณ์ ผุยพรม (2012-03-31 22:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสและยังใช้สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่มีอย่ในท้องถิ่น ง่ายต่อการจดจำและการเรียนรู้ เพิ่งจะเข้าใจในสิ่งที่ครูระดับประถมฯ อธิบายเด็กเรื่องกรดเบสโดยใช้คำง่ายๆ "กรดเรดเบสบลู" ทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ อีกอย่างการที่ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสมาตามที่อยากรู้คำตอบ อย่างน้องบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมเลยทำให้อยากทดสอบความเป็นกรด-เบส ถือว่ากระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-04-02 17:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบข้อความที่ครุวิทย์เข้ามาคอมเม้นท์มาก ทำให้เราที่เป็นครูวิชาอื่นเข้าใจไปด้วย :tv02:
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-04-02 17:34:23) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องสมบัติของสารและการแยกสารในชีวิตประจำวัน ของคุณครู อังศนา อธิบายเด็กเรื่องกรดเบสโดยใช้คำง่ายๆ "กรดเรดเบสบลู" ทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ อีกอย่างการที่ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสมาตามที่อยากรู้คำตอบ อย่างน้องบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมเลยทำให้อยากทดสอบความเป็นกรด-เบส ถือว่ากระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองชื่นชมคุณครูที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสและยังใช้สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่มีอย่ในท้องถิ่น ง่ายต่อการจดจำและการเรียนรู้ และผมคิดว่า การที่เราจะไปสอนนักเรียนจะมีวิธีการสอนการนำเข้าสู่บทเรีนอย่างไรที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ได้ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย
โดย ยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-26 04:09:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอน เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2ของครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
ครูนำเสนอวิธีการตรวจสอบความเป็นกรด และเบสของสารเบื้องต้น ใช้กระดาษลิตมัส เชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีก หรือหากไม่มีกระดาษลิตมัส ให้นักเรียนใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่นอเช่นพืชบางชนิด กระหล่ำปลีสีม่วง มาทดลองแทน ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีก ให้นักเรียนจับฉลากใบคำสั่ง ซึ่งจะมีการมอบหมายภารกิจให้จำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน คือ ใช้สถานะ / การละลายน้ำ / ความเป็นกรด-เบส
-คิดว่าวิธีการสอนของคุณครูครูอังศนา มาทอง เป็นตัวอย่างกับคุณครูหลายๆท่าน
โดย บงกชกาล อุ่นนันกาศ (2012-05-01 18:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนนี้แล้ว จึงขอชื่นชมคุณครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ครับ ที่ได้แบ่งปันเผยแพร่วิธีการดี ๆ เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำได้ง่ายขึ้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ง่าย ๆ และสามารถจินตนาการตามไปด้วยได้ อีกทั้งคุณครูอังคนาได้สอดแทรกข้อคิด หรือความมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และที่สำคัญมีคำตอบให้นักเรียน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อนักเรียนเห็นภาพหรือได้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว นักเรียนก็ให้ความสนใจในบทเรียน นำความรู้สู่การรับรู้ของตนเองได้ดี ขอบคุณครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-05-03 12:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้คิดได้ คิดเป็น และคิดได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำสิ่งของท่ีสนใจมาทดสอบความเป็น กรด เบส เป้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสดสอบสารต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบคำถาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ชอบมากค่ะ
โดย สาคร มากมี (2012-06-13 19:02:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการใช้คำง่ายๆ "กรดเรดเบสบลู" ของคุณครูทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ อีกอย่างการที่ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ต้องการทดสอบความเป็นกรดเบสมาตามที่อยากรู้คำตอบ อย่างน้องบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมเลยทำให้อยากทดสอบความเป็นกรด-เบส ถือว่ากระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏบัติด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทดลองและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม เกิดทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนสามารถตรวจสอบสารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้จริง นักเรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้สามารุถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่ครูวิทยาศาสตร์สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ได้จริง หนูดูแล้วยังอยากจะนำไปสอนเด็กๆเลยค่ะ และไม่ใช่แค่อยากจะไปสอนนะคะ แต่จะนำตัวอย่างนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนค่ะ
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 00:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
"กรดเรดเบสบลู" ของคุณครูทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ และเป็นทางเลือกอีกทาง หลังจากที่สินนักเรียนไว้คือ "งดกรด ดงเบส"
โดย วรรณา พนาพิทักษ์กูล (2012-07-04 15:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
"กรดเรดเบสบลู" ของคุณครูทำให้เด็กรู้สึกง่ายต่อการจดจำ และเป็นทางเลือกอีกทาง หลังจากที่สินนักเรียนไว้คือ "งดกรด ดงเบส"
โดย วรรณา พนาพิทักษ์กูล (2012-07-04 15:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริง
ซึ่งเด็กจะจดจำได้ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ชาญ อุดมกัน (2013-04-21 22:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv