thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1519
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-09-03  
    เสียง และการได้ยิน ตอน 1 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม  
    เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน มนุษย์รู้จัก และคุ้นเคยกับเสียงอันมีเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงลม เสียงฟ้าผ่า เสียงฟ้าร้อง ฯลฯ เสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ เช่นเสียงจากยานพาหนะ เครื่องจักรกล เสียงดนตรี ฯลฯ มนุษย์รู้จักนำพลังงานเสียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อย่างหลากหลายวิธี พลังงานเสียงจึงมีประโยชน์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ชมเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน ของ ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เสียงและการได้ยินครูได้บูรณาการได้ดีมากสังเกตจากความเป็นกันเองและสนุกสนานเราควรนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ดี :tv15:
โดย ถาวร สายทองคำ (2011-09-12 18:27:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการภาษาไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างกลมกลืนและยังสอนให้เด็กใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารด้วย เด็กสนุกสนานขณะทำกิจกรรม และที่สำคัญบุคลิกของคุณครูปิยะพรมีสเน่ห์ เป็นกันเอง อารมณ์ดี จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำงานร่วมกัน ให้อิสระแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และรักที่จะเรียนกับคุณครูปิยะพร เฝ้ารอว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงของคุณครูปิยะพร เพราะนักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากคุณครูปิยะพร ไม่เพียงแต่เนื้อหาความรู้ แต่ได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีของคุณครู วิธีการสอนของคุณครู เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-09-12 19:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเสียงและการได้ยินนี้ครูปิยะมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภาษาไทยได้ดีทำให้เนื้อหามีความสนุกและน่าเรียนรู้และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ไดดีค่ะ :tv09:
โดย หฤทัย ทองเลิศ (2011-09-13 22:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเสียงและการได้ยินนี้ครูปิยะมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภาษาไทยได้ดีทำให้เนื้อหามีความสนุกและน่าเรียนรู้และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ไดดีค่ะ :tv09:
โดย หฤทัย ทองเลิศ (2011-09-13 22:47:45) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเสียงและการได้ยินนี้ครูปิยะมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภาษาไทยได้ดีทำให้เนื้อหามีความสนุกและน่าเรียนรู้และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ไดดีค่ะ :tv09:
โดย หฤทัย ทองเลิศ (2011-09-13 22:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเสียงและการได้ยินนี้ครูปิยะมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภาษาไทยได้ดีทำให้เนื้อหามีความสนุกและน่าเรียนรู้และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ไดดีค่ะ :tv09:
โดย หฤทัย ทองเลิศ (2011-09-13 22:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงและการได้ยินที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หาได้ง่ายมากนั้นก็คือเสียงจากธรรมชาติรอบๆตัวผู้เรียนถือว่าเป็นการบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอบพระคุณครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ และนักเรียนรร.วัดบ้านแหลมมากๆนะค่ะ
โดย จันทนา หน่อคำมา (2011-09-23 19:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนเรื่องเสียงและการได้ยิน ครูปิยะพร มีเทคนิคการสอนที่ดี สอนจากง่ายไปยาก สอนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม จัดกิจกรรมได้กลาหหลายน่าสนใจ และจะนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่ข้าพเจ้าสอน
โดย กงใจ สิทธิโชค (2011-09-25 11:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงและการได้ยินที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หาได้ง่ายมากนั้นก็คือเสียงจากธรรมชาติรอบๆตัวผู้เรียนถือว่าเป็นการบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี

เป็นการจัดการเรียนการสอนเรื่องเสียงและการได้ยิน
โดย พวงพยอม ศรีคำขลิบ (2011-10-12 14:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การนำสื่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนผังความคิดทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนสามารถทำให้เกิดความรู้ที่แท้จริงได้ การสอนของครูมีความเป็นธรรมชาติเกิดความสนุกสนานและให้นักเรียนมีความคิดเกิดความรู้ด้วยตนเอง การทำกิจกรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมกลุ่มที่สามารถทำให้นักเรียนรู้จักการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้
โดย วิชัย ชีพนุรัตน์ (2011-10-13 09:23:18) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนผังความคิดทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย สมยา วงษ์เจริญ (2011-10-13 09:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยินของครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเป็นการเลือกสื่อที่หาง่ายมาก คือมีการนำเสียงธรรมชาติรอบๆตัวมายกตัวอย่าง เช่น เสียงลม เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือเสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ้น ได้แก่ยานพาหนะ หรือเสียงดนตรี และยังมีการบูรณาการให้นักเรียนใช้วิจารณญานในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเวลาทำกิจกรรมกลุ่มนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรม และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2011-10-13 11:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเคยนำเทคนิคการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปใช้ในห้องเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ นักเรียนสนุกสนานและชอบกิจกรรมที่จัดให้ เพราะไม่ต้องนั่งเขียนเรียนจากตำราอย่างเดียว ส่วนการศึกษาจากซีดีก็มีประโยชน์ค่ะ เพราะสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิชาที่ตนสอนได้ (สอนหลายวิชาคะ) ในระดับชั้นป.2 เช่น วิชาคณิตศาสตร์ แม้ในบางบริบทของนักเรียนหรือโรงเรียนของเขาจะไม่เหมือนกับเราแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น ขอบคุณผู้จัดทำและคุณครูที่ให้ความรู้คะ
โดย จุฑามาศ ใจหาญ (2011-10-13 12:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้เห็นอาจารย์ทำการสอนเด็กได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเรียนอย่างสนุกสนานไม่เครียดทำให้เด็กอยากเรียนรู้ในเรื่องของเสียงได้ลงมือปฏิบัติครูและนักเรียนเปนกันเอง มีสื่อในกิจกรรมพร้อมให้เด็กออกไปทำ my maping หน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่มๆ ทำให้เรียนรู้และเข้าใจง่าเหมาะสำหรับหรับเด็กระดับกประถมซึ้งจะทำใหเรียนเรื่องเสียงเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นทำให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นสิ่งที่เรียนไปสนุกไปและสามารถนำไปประยุกตืใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์สอนเก่งจริงๆ :tv15:
โดย กิตติวรรณ พิมพ์เพราะ (2011-10-13 12:52:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการ ขั้นตอนการสอนครบ ตั้งแต่การวางแผน เตรียมการสอนเป็นอย่างดี แล้วนำเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ไม่เบื่อ่ ทำให้เข้าใจในบทเรียน เนื้อหาที่สอนได้ตรงตามที่ต้องการ
โทรทัศน์ครูถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและนักการศึกษาทุกคน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในส่วนการบริหารจัดการ ก็จะนำโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นสื่อในการพัฒนาครูต่อไป และขอให้โทรทัศน์มีการพัฒนาใก้วหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดย สุนันท์ มะลิชู (2011-10-13 14:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่ใช้ในเรื่องเสียงจากการดูรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้ พบว่าสิ่งสำคัญที่จะให้นักเรียนเข้าใจการเกิดเสียง ต้องให้เด็กได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงไม่ใช่ฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งการที่จะจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงต้องมีการเตรียมการสอนที่ดี ต้องวางแผนและลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ให้ดี และต้องนำบริหารจัดการเวลาให้ดี ซึ่งรายการโทรทัศน์ครูได้แนะนำและรวบรวมประสบการณ์ต่างๆไว้ให้ดีมาก
โดย วิภาดา คงเมือง (2011-10-13 16:29:37) [แสดงความคิดเห็น]
เสียงและการได้ยินเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เจอในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่สามารถได้ยินเสียงก็จะทำให้เราไม่สามารถเกิดกระบวนการรเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจ เช่นการเรียนรู้ในด้านภาษา ในด้านการรับฟังเป็น ดังนั้นเสียง ทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาที่กำลังศึกษาได้เป็นต้น และที่สำคัญการได้ยินทำให้เรามีความสนุกสนามในด้านการเรียน เข้าใจในเนื้อหาที่สึกซึง และสนุกกับการเรียน ทำให้มีการสื่อสารที่เข้าใจ และสามารถอยู่ในกลุ่มเพื่อนการพบปะสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย ซานีดา อาแว (2011-10-13 16:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวะปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ เสียงและการได้ยินเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้ โดยเฉพาะการสื่อสารทั้งทางสื่อและเทคโนโลยี สื่อสารด้านภาษาของคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้การอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และทำให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างครบวงจร ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
โดย นางเกษศิรินทร์ ชูรา (2011-10-13 17:27:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ สอนเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยดำเนินการเป็นขั้นตอนเริ่มจากการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าแห่งตน สังเกตดูผู้เรียนมีความเป็นธรรมชาติและเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อเล่นเกมส่งข่าว สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ในการสื่อสาร และบูรณาการภาษาไทย ด้วยการเขียนและอ่าน นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร คือเสียงและการได้ยิน สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้เขียนเป็นแผนที่ความคิดเรื่องเสียงที่ของและไม่ชอบพร้อมทั้งเหตุผล นำมาอภิปรายหน้าชั้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ เสมอมา
โดย พงษ์ศักดิ์ เขมะประภา (2011-10-13 21:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการท่ได้รับชมเทคนิคการสอนเรื่องเสียงท่ได้ชมได้ร้เทคนิคการนำเข้าส่บทเรียนเป็นการสร้างความสนใจให้เด็กอยากเนรียนร้ ได้รับเทคนิคการสร้างสรรค์ก่อนการเรียนรู้ มีการใช้เกมเข้ามาร่วมกับการเรียนทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กได้ร้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนักเรียนได้รู้ว่าเสียงของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการบูรณาการร่วมกับกล่มสาระอื่นให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลและสรุปได้เป็นองค์ความรู้การนำเสนอหน้าชั้นเรียนท่ฝึกให้เด็กมีความกล้า
โดย อุษา เพิ่มพูล (2011-10-14 09:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี เพราะเป็นการฝึกทักษะในความคิด ให้เด็กได้ทำงานเป้นกลุ่ม เป็นการฝึกเทคนิคในการฟัง ต้องฟังให้ชัดและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้ยินให้ผู้อื่นฟังและเข้าใจคำและความหมาย และสามารถจะนำสิ่งที่ได้ยินไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อได้ ถ้าในการรับฟังไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง ก็ไมสามารถจะไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ซึ่งก้จะเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลว รายการโทรทัศน์ครูตอนนี้เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กตั้งใจฟังและสามารถนำไปถ่ายทอดโดยไม่ผิดพลาย ซึ่งครูผู้สอนจัดให้มีการเล่นเกม ซึ่งจะให้เด็กสนุกสนานและเข้าใจมากขึ้น
โดย ดารินทร์ ปานนพภา (2011-10-14 14:06:45) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ครูปิยะพร จากที่ได้รับชมครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมาก และการทดลองเรื่องเสียงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนในการดูเทคนิคในการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นและวัสดุที่นำมาช้ในการทดลอง สอนให้รู้เทคนิคในการทดลองว่าจะต้องทำอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างในการททดลองเรื่องเสียง และทำให้เด็กได้รู้จักการววิเคราะห์ การคิดในการเรียนเรื่องเสียงขึ้นมามากขึ้นและรู้จักคิดวิเคราะห์ในการาแก้ปัญหาในการทดลองที่ดีขึ้น :tv15:
โดย มาลินี จำเริญจิต (2011-11-27 09:37:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากครับ ผมสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนวิชาการเขียนเเผนการสอนได้เป็ฯอย่างดี อีกประการหนึ่ง การสอนในเเบบของครุปิยะพรนี้ทำให้ผมมีความเข้าใจในเรื่องของเเสง เสียง ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความเข้าใจอันที่เป็ฯพื้นฐานเหล่านี้ สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการศึกษาทฤษฎีในมหาวิทยาลัยนั้น สิ่งสำคัญคือ การเรียนรูในทางด้านทฤษฎีง่ายๆๆ ที่อยู่รอบตัวเราก่อน เเล้วเราถึงสามารถศึกษาในทฤษฎีที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งสามารถคำนวณหาได้ด้วย
โดย พงษปณต รินทตยาธรณ์ (2011-12-23 16:48:51) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:01) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:03) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:05) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:12) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:44) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง :tv15: เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv17: :tv15:
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก
:tv15: :tv18:
ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้ :tv15:
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอโทษด้วยนะค่่ะ คอมพิวเตอร์้ค้างค่ะ เลยขึ้นโพสต์เยอะมากค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-23 20:14:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของคุณครูปิยะพรทำให้นึกถึงทฤษฎีพหุปัญญา ที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะความเป็นอัจฉริยะนั้นมีหลายด้าน เช่น 1. สติปัญญาด้านดนตรี ( Musical Intelligence ) ให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงประจำกลุ่ม 2. สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ ( Bodily-kinesthetic Intelligence ) ทำท่าประกอบเพลงประจำกลุ่ม 3. สติปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ การให้สมมติฐานได้ว่าเสียงเกิดจากอะไร (Logical โ€“ Mathematical Intelligence) 4. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) สามารถนำเสนองานได้และอภิปรายงานกลุ่ม 5. สติปัญญาด้านเนื้อหามิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ทำ Mind map ของกลุ่มอย่างสร้างสรรค์6. สติปัญญาทางด้านการเข้ากับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence)ประทับใจมากที่บอกว่ารู้ว่านักเรียนเก่งแต่อยากให้มีทักษะในการสร้างสังคมเล็กๆของแต่ละกลุ่ม 7. สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง การที่เราสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและนำเสนอความคิดของตนเองได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดในการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 8. สติปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ นักเรียนสามารถบอกเสียงที่ชอบและไม่ชอบได้โดยส่วนใหญ่เสียงที่บอกมาก็เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติรอบตัวเรา เช่นเสียงนกเสียงสุนัขเป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชอบคุณครู เพราะไม่ได้เน้นเฉพาะเนื้อหาที่เป็นวิชาการแต่ครูสอดแทรกคุณธรรมให้กับนักเรียนตลอดเวลา ขอบคุณค่ะที่นำเสนอสิ่งดีๆ
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2011-12-27 11:40:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปิยะพรเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนนำประสบการณ์ในชีวิตมาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน สอดแทรกด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความเข้าในในเนื้อหาวิชา กิจกรรมที่ครูปิยะพรจัดสามารถดึงดูดใจผู้เรียนได้อย่างดี นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน มีความสุข และกล้าที่จะแสดงออก อีกทั้งกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
โดย จันทรา นาเจริญ (2012-05-03 14:59:42) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเสียงและการได้ยินนี้ครูปิยะพรมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภาษาไทยได้ดีทำให้เนื้อหามีความสนุกและน่าเรียนรู้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเรียนอย่างสนุกสนานไม่เครียดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษาได้ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-05-04 19:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทึนิคการเรียนการสอนที่ดีที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง และสามารถนำเทคนิคการสอนไปใช้ในการฝึกให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการร่วมคิดร่วมืำอย่างมีเหตุผล :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 12:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเองและได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกัน
:tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-05-10 17:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยิน โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ขอบคุณค่ะที่นำเสนอสิ่งดีๆ ขอบคุณคะ่ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:37:40) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิมและได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงและการได้ยินที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หาได้ง่ายมากนั้นก็คือเสียงจากธรรมชาติรอบๆตัวผู้เรียนถือว่าเป็นการบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง และสามารถนำเทคนิคการสอนไปใช้ในการฝึกให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการร่วมคิดร่วมมืออย่างมีเหตุผล ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 00:30:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ สอนเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยใช้เกมส์เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งก็ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น คือ ภาษาไทยด้วย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อเล่นเกมส่งข่าว ทำให้นักเรียนสามัคคี ทำงานเป็นทีม และนักเรียนก็เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอีกด้วย และยังมีกิจกรรมโดยให้สรุปเนื้อหาและหาเสียงที่ชอบ และไม่ชอบออกมาอภิปรายหน้าชั้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ซึ่งนับว่าเป็นชั่วโมงการนำเข้าสู่บทเรียนที่จัดเต็มมากๆ ครูต้องเตรียมพร้อมและหาข้อมูล เลือกกิจกรรมมาอย่างดี ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า การเตรียมตัวที่ดี จะทำให้ครูสามารถพานักเรียนเข้าสู่ความรู้ที่ครูต้องการจะสอนได้ดีมากขึ้น เพื่อพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป ซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำให้ตระหนักถึงขั้นตอนนี้มากขึ้น เพราะปกติก็จะเกริ่นนำไม่มากนักเอาแค่พอเข้าใจ แต่เห็นแล้วว่าเมื่อเด็กสนุกและอยากเรียน จะทำให้สอนง่ายยิ่งขึ้น ก็จะนำไปประยุกต์ ต่อไปค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครู ค่ะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย ก็ หน่อทิม (2014-02-21 01:47:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ สอนเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยใช้เกมส์เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งก็ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น คือ ภาษาไทยด้วย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อเล่นเกมส่งข่าว ทำให้นักเรียนสามัคคี ทำงานเป็นทีม และนักเรียนก็เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอีกด้วย และยังมีกิจกรรมโดยให้สรุปเนื้อหาและหาเสียงที่ชอบ และไม่ชอบออกมาอภิปรายหน้าชั้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ซึ่งนับว่าเป็นชั่วโมงการนำเข้าสู่บทเรียนที่จัดเต็มมากๆ ครูต้องเตรียมพร้อมและหาข้อมูล เลือกกิจกรรมมาอย่างดี ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า การเตรียมตัวที่ดี จะทำให้ครูสามารถพานักเรียนเข้าสู่ความรู้ที่ครูต้องการจะสอนได้ดีมากขึ้น เพื่อพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป ซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำให้ตระหนักถึงขั้นตอนนี้มากขึ้น เพราะปกติก็จะเกริ่นนำไม่มากนักเอาแค่พอเข้าใจ แต่เห็นแล้วว่าเมื่อเด็กสนุกและอยากเรียน จะทำให้สอนง่ายยิ่งขึ้น ก็จะนำไปประยุกต์ ต่อไปค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครู ค่ะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย ก็ หน่อทิม (2014-02-21 01:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ สอนเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยใช้เกมส์เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งก็ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น คือ ภาษาไทยด้วย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อเล่นเกมส่งข่าว ทำให้นักเรียนสามัคคี ทำงานเป็นทีม และนักเรียนก็เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอีกด้วย และยังมีกิจกรรมโดยให้สรุปเนื้อหาและหาเสียงที่ชอบ และไม่ชอบออกมาอภิปรายหน้าชั้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ซึ่งนับว่าเป็นชั่วโมงการนำเข้าสู่บทเรียนที่จัดเต็มมากๆ ครูต้องเตรียมพร้อมและหาข้อมูล เลือกกิจกรรมมาอย่างดี ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า การเตรียมตัวที่ดี จะทำให้ครูสามารถพานักเรียนเข้าสู่ความรู้ที่ครูต้องการจะสอนได้ดีมากขึ้น เพื่อพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป ซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำให้ตระหนักถึงขั้นตอนนี้มากขึ้น เพราะปกติก็จะเกริ่นนำไม่มากนักเอาแค่พอเข้าใจ แต่เห็นแล้วว่าเมื่อเด็กสนุกและอยากเรียน จะทำให้สอนง่ายยิ่งขึ้น ก็จะนำไปประยุกต์ ต่อไปค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครู ค่ะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย ก็ หน่อทิม (2014-02-21 01:48:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ สอนเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยใช้เกมส์เข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งก็ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น คือ ภาษาไทยด้วย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน และการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อเล่นเกมส่งข่าว ทำให้นักเรียนสามัคคี ทำงานเป็นทีม และนักเรียนก็เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอีกด้วย และยังมีกิจกรรมโดยให้สรุปเนื้อหาและหาเสียงที่ชอบ และไม่ชอบออกมาอภิปรายหน้าชั้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ซึ่งนับว่าเป็นชั่วโมงการนำเข้าสู่บทเรียนที่จัดเต็มมากๆ ครูต้องเตรียมพร้อมและหาข้อมูล เลือกกิจกรรมมาอย่างดี ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า การเตรียมตัวที่ดี จะทำให้ครูสามารถพานักเรียนเข้าสู่ความรู้ที่ครูต้องการจะสอนได้ดีมากขึ้น เพื่อพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป ซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำให้ตระหนักถึงขั้นตอนนี้มากขึ้น เพราะปกติก็จะเกริ่นนำไม่มากนักเอาแค่พอเข้าใจ แต่เห็นแล้วว่าเมื่อเด็กสนุกและอยากเรียน จะทำให้สอนง่ายยิ่งขึ้น ก็จะนำไปประยุกต์ ต่อไปค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครู ค่ะ :tv15: :tv02: :tv18:
โดย ก็ หน่อทิม (2014-02-21 01:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv