thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3334
Rate :
 4
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-09-02  
    กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง  
    เพราะภาษาไทยไม่ใช่แค่วิชาสำหรับท่องจำ และนำไปสอบ แต่เป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝน และใช้จริงในชีวิต คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงมุ่งเน้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ ดังนั้นคาบเรียนภาษาไทยในชั้นม.5 ของคุณครูระพีร์ จึงมีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของการอ่าน ยิ่งฝึก ยิ่งคล่อง และเกิดพัฒนาการที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
การสอนเปรียบเทียบเนื้อเรื่อง ให้นักเรียนคิดข้อแตกต่าง นำมาเขียนและมาพูดโดยแสดงบทบาทสมมุติทำให้นักรียนมีความกล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตนเอง รักและชอบทำกิจกรรมในวิชาภาษาไทย
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-02 12:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ยืนยันได้เลยค่ะ การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงออกตามความเข้าใจจากการอ่านอย่างอิสระนั้น ทำให้ชั้นเรียนสนุกสนานมากค่ะ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและตื่นเต้นค่ะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-09-13 19:50:27)
ชอบการสอนเปรียบเทียบมากจะนำไปประยุกต์และดัดแปลงกับกลุ่มสาระอื่น
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-08 10:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่ให้เกียรติ ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-09-13 19:48:55)
ขอบคุณค่ะที่นำเสนอวิธีสอนดีๆอย่างนี้
โดย รพีพรรณ สายโกสุม (2011-09-08 11:17:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่ให้เกียรติ สละเวลาศึกษากระบวนการนะคะ มีสิ่งใดจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยินดีนะคะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-09-13 19:47:31)
+ฟัง โ€“ พูด โ€“ อ่าน โ€“ เขียน โ€“ คิดวิเคราะห์ โ€“ นำเสนอ (บอกเพื่อนคนเดียวใช้การพูดสด บอกกับกลุ่มใช้ ไมโครโฟน และด้วยกิจกรรมละครเวที ) ครูผู้สอน มีเป้าหมายชัดเจน ในกรอบของการสอน และดำเนินการสอน ตามแนวเป้าหมาย ที่เป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจน
+ครูเข้าใจได้ดีว่า การสื่อสารหรือทักษะ จะเกิดได้ต้องมีเนื้อหา จึงให้น.ร. มีความรู้สะสมไว้ ซึ่งทำได้ด้วยการอ่าน การแบ่งการอ่าน เป็น ๓ หัวข้อหลัก (ความรู้ / ความคิด / ไม่เข้าใจ) เป็นส่วนที่ยอมรับความจริงของการเรียนรู้ว่า น.ร. ไม่สามารถจะมีความรู้ได้ทั้งหมดโดยทันที ในการอ่านครั้งแรก
+ขั้นตอนที่ให้น.ร. ผู้รู้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้ไม่รู้ เป็นการช่วยให้รู้จักแบ่งปัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้รู้ก็ได้แสดงความสามารถของตนเอง ทั้งยังได้ตรวจสอบกันเองด้วยว่าของใครถูกต้อง ของใครยังไม่ถูกต้อง
+กระบวนการแต่ละขั้นตอน มีการจำกัดเวลา ทำให้ฝึกความรวดเร็ว ทั้งไม่ทำให้น.ร. เกิดความเบื่อหน่าย ในการรอคอย
+น.ร. กลุ่มใหญ่ แต่ครูก็ยังดำเนินการสอนได้ เพราะครูให้น.ร. ปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากกลุ่ม มากกว่าการที่ครูเป็นผู้บอก
+การให้น.ร. อัดเทป เป็นการตรวจสอบตนเองด้านความถูกต้องทางการอ่าน ในระหว่างภาคการเรียน สุดท้ายที่การนำเสนอด้วยการละคร น.ร. วัยนี้ต้องการการยอมรับจากเพื่อนๆ ก็ จะทำให้พยายามอย่างดีที่สุด (ส่วนดีของวีดีโอนี้ คือ น.ร. ไม่ต้องเสียเวลาและเงิน ไปจัดหาชุดหรือแต่งหน้า) ทำให้ทุ่มเทกับเนื้อหาเต็มที่
+ทุกกิจกรรม ทุกคนในห้องมีส่วนร่วมประเมิน ทำให้ต้องใส่ใจกับการอ่าน การพูด การแสดงของกันและกัน
+เกณฑ์ประเมินของครู มิได้ยึดแนวของครูเป็นหลักเท่านั้น เปิดกว้างให้น.ร. ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
+เนื้อหามิใช่เพียงภาษาไทย แต่โยงถึงเรื่องบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง การกล้าแสดงออก การคิดและแสดงหลักฐานที่มาและความน่าเชื่อถือของสิ่งที่นำเสนอ
+เกณฑ์ให้คะแนนของครู ยึดการพัฒนาของน.ร. แต่ละคน มิใช่เกณฑ์ตายตัวที่ครูตั้งไว้เป็นของห้องเรียน เป็นการเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของน.ร. มิใช่เทียบกับกลุ่มเรียน
+เป็นกระบวนการที่ครูสรุปไว้เองได้ดีว่า น.ร. เรียนภาษาไทยแล้ว ยังได้เรียนรู้ที่จะกล้า คิด แล้วนำเสนอความคิดนั้นด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้อ่านมา
โดย ประภา เอี่ยมสอาด (2011-09-13 16:12:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-09-13 19:58:47)
แนวการสอนมุ่งพัฒนาทักษะของคุณครูระพีร์ ปิยจันทร์เป็นกระบวนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียน ได้พัฒนาทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักเรียนสนใจการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้แสดงออก ทุกทักษะ ที่ได้รับการฝึกฝน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามวัยของผู้เรียน ข้อสังเกตจากการชมรายการและอยากจะเสนอแนะก็คือ ลายมือของนักเรียนที่เขียนภาษาไทยนั้น น่าจะมีการปรับปรุงลายมือให้เขียนถูกต้องตามหลักการเขียนเป็นระเบียบสวยงาม
โดย เยาวมาล์ ร่วมสุข (2011-09-13 19:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณเยาวมาล์ ค่ะ
ประเด็น เรื่องลายมือของนักเรียนนั้น มีขั้นตอนในการปรับแก้ ค่ะ และจะเข้มข้นขึ้นในภาคเรียนที่ 2
เนื่องจาก เทอมที่ 1 "ครูระพีร์ เน้นเรื่อง การพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในภาพรวม แบบสัมพันธ์ทักษะ
ส่วนภาคเรียนที่ 2 จะมุ่งเน้น การแก้ไข ทักษะที่เป็นปัญหา ของนักเรียน โดยเฉพาะ เรื่องลายมือ และการเสนอความคิดเห็น ด้วยการเขียนในรูปแบบต่างๆ ค่ะ
สำหรับเรื่องลายมือนั้น เด็กเขียนแบบนี้ มานานแล้ว พอมาถึง ระดับ ม.5 แก้ไขค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลา แต่ก็สามารถทำได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-09-13 19:45:58)
แค่เสียงของคุณครูก็น่าฟังน่าเรียนด้วยแล้วค่ะ สมเป็ครูภาษาไทยจริงๆ เสียงแจ่มใสอักขระชัดเจน ดิฉันเป็นครูวิทยาศาสตร์ ได้ดูแล้วได้แนวความคิดหลายอย่างที่จะไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาของตน ทั้งกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนคิด ทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลที่คุณครูดูที่พัฒนาการของเด็ก ทำให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไป อยากให้ครูรุ่นใหม่ๆได้ดูคุณครูเป็นแบบอย่าง ขนาดสอนเด็ก 200 คน คุณครูยังมีการจัดการห้องเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นเพราะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจนี่เอง ขอบคุณนะคะที่จุดประกายให้นำไปพัฒนาในวิชาวิทยาศาสตร์ของดิฉันค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-09-13 20:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบเทคนิคการสอนของคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์มาก เพราะเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แบบการเปรียบเทียบ ได้แสดงออก ได้สนุกสนาน เพราะการสอนเด็กนักเรียนในวัยนี้ เป็นการสอนที่ค่อนข้างยาก และวิชาภาษาไทยกับเด็กนักเรียนรุ่นใหม่เหมือนกับยาขม แต่พอมาเจอวิธี และเทคนิคการสอนของคุณครูรุ่นเก่าแต่มีประสิทธิภาพก็ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความรักในวิชาภาษาไทย และชอบลักษณะการพูดของคุณครูมากเลยค่ะเพราะพูดได้ชัดเจน ฟังง่าย สมกับเป็นครูภาษาไทยจริง ๆ ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สมจิตร วีระสัย (2011-09-17 05:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ดีมากเลย ตัวอย่างครูดีดีแบบนี้ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูได้แลกเปลี่ย ขอชื่นชมคะ
โดย อุไรวรรณ ชาญวิทยากร (2011-09-17 06:41:06) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกต้องเลยครับ การสอนคิด ถ้านักเรียนไม่มีข้อมูล ก็คงคิดไม่ออกแน่นอน ข้อมูลก็จะได้จาก การฟัง การดู การอ่าน แต่ทุกวันนี้การรับข้อมูลด้านการอ่านนั้นมีน้อยมาก ปัญหาทุกวันนี้ เด็กตอบคำถามให้ตรงคำถามก็ยังไม่ได้เลย จะให้ไปสอนคิดด้วย รู้สึกว่ายากมากครับ บางทีก็ลืมไปครับ เรามองข้ามไป เรื่องการอ่าน ต้องขอขอบคุณ ครูระพีร์ ด้วยนะครับ ที่ทำให้เห็นสิ่งที่เรามองข้ามไปหรือไม่ทันคิด โอกาสหน้าจะไปเยี่ยมที่โรงเรียน ปีนี้น้ำจะท่วมอีกไหมครับ สตรีอ่างทอง ทำโรงเรียนสวย ๆ น้ำท่วมทั้งปี
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-09-17 10:14:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ดีมากเลย ตัวอย่างครูดีดีแบบนี้ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอชื่นชมมากๆเลยค่ะ
โดย สุธาทิพย์ บุญมา (2011-09-17 11:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ อาจารย์ระพี ภูมิใจกับทีมงานที่มีคุณภาพของ สหวิชา.คอม เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผมได้รับชมรายการ ครูมืออาชีพ และได้ดูกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ทำให้มีกำลังใจและความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเด็กมากขึ้นครับ สุดยอดจริง ๆ ครับ ผมก็หนึ่งในทีมงานสหวิชา กลุ่มสาระฯ วิทย์ ที่มาคัดเนื้อหาเพื่อจัดทำหนังสือสหวิชาเล่ม 1 และ 2 ครับ...
โดย ณัฐพงษ์ บุญปอง (2011-09-17 19:11:24) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจการสอนของคุณครูมากเลยค่ะ ดิฉันจะนำเทคนิคของคุณครูไปใช้ในอนาคต ชอบแนวคิดคุณครูที่ว่าวิชาภาษาไทยไม่ใช่แค่วิชาสำหรับท่องจำ และนำไปสอบ แต่เป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝน ดิฉันคิดว่าไม่ว่าวิชาใดก็ตามหากมีการฝึกฝนได้ทดลองปฏิบัติจริง นักเรียนก็จะมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากขึ้น เกิดทักษะและระลึกถึงเนื้อหาวิชานั้นได้ ต่างกับการท่องจำแต่ตำราหากไม่ได้ทบทวนอยู่ตลอดเวลาก็จะลืม :tv15:
โดย วจีพร แก้วนุช (2011-09-20 19:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบและประทับใจในเทคนิควิธีสอนของคุณครูระพีมากคะ ดิฉันรักและชอบในวิชาภาษาไทยมากถึงแม้ไม่ได้สอนภาษาไทย มีความพยายามที่จะให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คุณครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับคำว่า ครูสอนภาษาไทยมาก ดิฉันได้เห็นวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนที่เรียนกับคุณครูมีความสุข เรียนอย่างสนุกไม่น่าเบื่อ ให้กำลังใจนักเรียนเป็นอย่างดี ชอบการวัดผลประเมินผลของคุณครู ที่ดูพัฒนาการของนักเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนในการเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน สมกับเป็นครูยุคใหม่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง คุณครูเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูที่อยู่ห่างไกลตามชนบทได้นำไปพัฒนานักเรียนของตนเองต่อไป
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-10 15:13:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างของการสอนนักเรียนกลุ่มใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วยาก ที่จะให้นักเรียนกลุ่มใหญ่ได้แสดงออกทุกคน ส่งเสริมการกล้าแสดงออกและศักยภาพของนักเรียนได้ดีมาก ขอชื่นชมคุณครูระพีร์มากค่ะ
โดย ปภาวดี แจ้งศิริ (2011-10-10 22:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้ว..ชอบมากครับ..กระผมจะนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาของกระผม...
โดย ประจักร์ ศรีวิทะ (2011-10-11 21:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
หัวข้อ ขอบคุณโทรทันศ์ครู
ที่ได้สรรสร้างสื่อดี ๆ ให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือตำราเรียน และเป็นแนวทางในการสอนที่ดีของครู โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ที่มีการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ สนุกกับการเรียน ครูสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากโทรทันศ์ครูนำไปใช้กับนักเรียนของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับครุและนักเรียน เพื่อที่ให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่ว่ายากให้กับง่ายขึ้น
โดย นริศรา ยะรังวงค์ (2011-10-12 10:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
หัวข้อ ขอบคุณโทรทัศน์ครู
ขอขอบคุณโทรทัศน๋ครูที่เป็นสื่อกลางในการสรรสร้างความรู้ให้กับครู ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เรา ( ครู ) ต้องตระหนักถึงคุณค่าที่ประเทศเรามีภาษาประจำชาติ เราจะทำอย่างไรให้ภาษาของเรามีคุณค่า เราต้องมีทักษะในการสอน โทรทัศน์ครูจีงเป็นสือกลางในการหาความรู้ และเป็นสื่อกลางในการพบปะเพื่อนครูทั่วประเทศ พวกเราในฐานะครูด้วยกัน จึงขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางให้ และขอให้โทรทัศน์ครูจงอยู่กับพวกเราตลอดไป
โดย ทวีศักดิ์ ปรึกษาตน (2011-10-12 10:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยประเด็น เรื่องลายมือของนักเรียนนั้น มีขั้นตอนในการปรับแก้ ค่ะ และจะเข้มข้นขึ้นในภาคเรียนที่ 2

ส่วนภาคเรียนที่ 2 จะมุ่งเน้น การแก้ไข ทักษะที่เป็นปัญหา ของนักเรียน โดยเฉพาะ เรื่องลายมือ และการเสนอความคิดเห็น ด้วยการเขียนในรูปแบบต่างๆ ค่ะ
สำหรับเรื่องลายมือนั้น เด็กเขียนแบบนี้ มานานแล้ว พอมาถึง ระดับ ม.5 แก้ไขค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลา แต่ก็สามารถทำได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย สุติมา อิศอ (2011-10-12 11:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ดีมากเลย ตัวอย่างครูดีดีแบบนี้ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอชื่นชมมากๆเลยค่ะ
โดย สุติมา อิศอ (2011-10-12 11:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับครูระพีร์ ค่ะ ที่วิชาภาษาไทยไม่ใช่สอนให้เด็กท่องจำอย่างเดียวเพราะวิชานี้เป็นวิชาทักษะ การที่จะทำให้เด็กเก่งภาษาไทยได้ ครูจะต้องฝึกฝนนักเรียนบ่อยๆ ทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่นอกเหนือจากความรู้แล้วนักเรียนจะต้องนำทักษะต่างๆดังที่กล่าวมาไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและมีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยอีกด้วย
โดย เสาวลักษณ์ ชัยฤทธิ์ (2011-10-12 12:14:54) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู เป่็นอีกทางเลือกสำหรับครูไทยรุ่นใหม่ไว้เลือกชมเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ชมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให่้ก้าวไกลเป็นทางเลือกที่ดีมากอีกทาง ความรู้ที่แปลกใหม่แนวคิดใหม่สามรถรับชมได้หลายลู่ทาง สำหรับการรับชมการจัดการเร่ียนการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีหลักการสอนที่ชัดเจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนระดับชั้นต่างๆ โดยเฉพาะในระดับการสอนปฐมวัยม่ีตัวอย่างการสอนที่เห็นชัดเจนอยากให้มีรายการนีัต่อไป
โดย กนกวรรณ ชูช่อ (2011-10-12 13:10:25) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคโลยีมาช่วยเป็นสื่อกลางในการโต้ตอบระหว่างครฑูและนักเรียนในพื้นที่ต่่างจังหวัดนับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งสามารถช่วยดึงดูดความสนใจและมีความหลากหลายในการนำเสนอสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษ่าตอนปลายที่มีความอยากรู้อยากลองนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่อาจารย์ท่านมีความมุ่งมั่นเพื่อนักเรียนขอเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อลูกศิษย์ดิฉันเองก็เคยใช้วิธีเช่นเดียวกับท่านได้ผลดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนางานของตนเองได้ดีค่ะ
โดย ปัทมพร อู่ทอง (2011-10-12 14:11:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มความสารมารถเต้มประสิทธิภาพสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรุ้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนสามารถค้นคว้าสร้างผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย
โดย บุญหยาด พื้นทอง (2011-10-12 15:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นสื่อกางในการสื่อสารและสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจดังนั้นการเรียนการสอนของครูควรหาสิ่งแปลกใหม่นวัตกรรมใหม่ๆให้นักเรียนสนใจ จัดการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนหันมาให้ความสำคัญของภาษาไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยเราไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้สื่อสารสืบไป ซึ่งนักเรียนมัธยมปลายส่วนใหญ่ใชภาษาไทยไม่ถูกต้อง เขียนภาษาไทยไม่ถูก อ่านไม่คล่อง
โดย พรทิพย์ นครขวาง (2011-10-12 15:53:12) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งถ้าเรามีทักษะตามกระบวนการดังกล่าวจะทำให้การเรียนการสอนดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนได้ใช้ภาษาประจำชาติคือภาษาไทยได้ถูกต้องรวมถึงอนุรักษ์ในเรื่องการสื่อสารและการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ส่งผลให้เป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์จของความเป็นไทย สืบต่อให้แก่ลูกหลานของเราได้ใช้ภาษาไทยอันสืบเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจ
โดย เอื้องฟ้า ปลื้มจิตร (2011-10-12 16:02:05) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นสถานีที่เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้จากรายกวารไปปรับใช้ ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้สมัครเป้นสมาชิกโทผปรทัศน์ครูตั้งแต่ปีที่แล้ว และได้แนะนำสมาชิกเพื่อนครูให้สมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูด้วยหลายคน ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในห้องอบรม
รายการสามารถนำความรู้ที่ไทด้รับจากการอบรมผไปใช้กับการสอนของตนเองด้วย ในปีนี้ข้าพเจ้าสมัครเข้าด้วย 2 วิชา ได้รับความรู้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
โดย พรทิพย์ อมรพันธ์ (2011-10-12 16:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบและประทับใจในเทคนิควิธีสอนของคุณครูระพีมากคะคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ดีมากเลย ดิฉันรักและชอบในวิชาภาษาไทยมากถึงแม้ไม่ได้สอนภาษาไทย มีความพยายามที่จะให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คุณครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับคำว่า ครูสอนภาษาไทยมาก ดิฉันได้เห็นวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนที่เรียนกับคุณครูมีความสุข เรียนอย่างสนุกไม่น่าเบื่อ ให้กำลังใจนักเรียนเป็นอย่างดี ชอบการวัดผลประเมินผลของคุณครู ที่ดูพัฒนาการของนักเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนในการเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน สมกับเป็นครูยุคใหม่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โทรทัศน์ครูเป็นสถานีที่เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้จากรายกวารไปปรับใช้ ในการเรียนการสอน
โดย สมศรี โต้ตอบ (2011-10-12 17:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบและประทับใจในเทคนิควิธีสอนของคุณครูระพีมากคะคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ดีมากเลย ดิฉันรักและชอบในวิชาภาษาไทยมากถึงแม้ไม่ได้สอนภาษาไทย มีความพยายามที่จะให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คุณครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับคำว่า ครูสอนภาษาไทยมาก ดิฉันได้เห็นวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนที่เรียนกับคุณครูมีความสุข เรียนอย่างสนุกไม่น่าเบื่อ ให้กำลังใจนักเรียนเป็นอย่างดี ชอบการวัดผลประเมินผลของคุณครู ที่ดูพัฒนาการของนักเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนในการเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน สมกับเป็นครูยุคใหม่ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โทรทัศน์ครูเป็นสถานีที่เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้จากรายกวารไปปรับใช้ ในการเรียนการสอน
โดย สมศรี โต้ตอบ (2011-10-12 17:24:06) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจแทนเด็ก ๆ ที่มีคุณครูที่เอาใจใส่นักเรียนมากเช่นนี้นะคะ นักเรียนตั้งร้อยกว่าคน ที่คุณครูทำให้นักเรียนสนใจการเรียนได้ เก่งมาก ๆ เลยค่ะ แถมยังสนใจเรื่องทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนด้วย การฝึกฝนทักษะการอ่านของนักเรียน เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ๆ นะคะ ทำให้นักเรียนได้ข้อคิดจากการอ่านด้วย ดูจากผลตอบรับจากนักเรียนแล้วน่าภูมิใจแทนคุณครูมาก ๆ เลยค่ะ สมกับเป็นคุณครูยุคใหม่ ถ้าเป็นผู้ปกครอง ก็คงไว้วางใจให้ลูกหลานมาเรียนกับคุณครูนะคะ บุคลิกของคุณครูก็ดูน่าเชื่อถือ วางตัวได้ดีจังเลย ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสอนนักเรียนเก่ง ๆ แบบนี้ต่อไปนะคะ
โดย กุลวดี นุ่มทอง (2011-10-12 20:53:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้ว เรื่องนี้ดีที่สุด ค่ะ ห้องเรียนใหญ่มากแต่ครูก็จัดการเรียนการสอนได้ดี เพราะภาษาสำคัญมาก และก็เห็นด้วยที่อาจารย์ว่า เรียนภาษาต้องฝึกทักษะ ฝึกอ่าน การอ่านแบบที่อาจารย์เน้นทักษะ น่าทึ่งจริง ๆ น่าจะให้รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยใจจริงนะคะ อีกอย่างชอบเทคนิคอ่านแล้ว ใส่หมายเลข กำกับนี่ค่ะ โอสุดยอด ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำวิดีโอการสอนมาให้เลือกชมได้ทุกโอกาสที่มี ดิฉันเป็นคนหนึ่งละที่ได้วิธีสอนการอ่านแล้วจะนำเทคนิคที่อาจารย์ใช้สอนพัฒนาทักษะไปแนะนำให้เพื่อนครูได้ชมและผลักดันให้นำไปจัดการเรียนการสอนจริง ๆ
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-10-12 23:42:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ที่เข้นข้น เป็นการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นการฝึกทักษะที่แท้จริง สมกับสภาพจริงในปัจจุบันที่นักเรียนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้กับทักษะชีวิตให้คิดเป็นและต้องใช้ทักษะในการอ่านให้มากขึ้น เป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ทั้งในภาษาของตนเองและภาษาต่างประเทศ จะทำให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้
โดย พิมพ์นภา รัตนสิงห์ (2011-10-13 10:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหายาวเกินไป บางครั้งอาจจะพูดวกวนจนเกินไป ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำมาสอนเด็กเท่าไหร่ ให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้กับเด็กมากว่านี้ ควรจะสอนจากเรื่องที่ง่ายไปเรื่องยากเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจมากกว่านี้จะทำให้เด็กเกินการเรียรู้ได้รวดเร็วซึ่งไปสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับการศึกษาของเด็กในวัยนี้ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอเสนอแนะว่า ควรจะสอนเนื้อหาในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พิศมัย ทิมโพธิ์กลาง (2011-10-13 10:15:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณ คุณครูพิสมัย มากค่ะ และขอนุญาต ชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยความเคารพในความคิดเห็นนะคะ
การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ ในระดับ ม.ปลาย ของครูระพีร์ มุ่งสร้างนิสัยการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้เนื้อหาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดและการถ่ายทอดความคิด ค่ะ ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้เด็กถ่ายทอดความคิดจากการอ่าน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดหรือถูกแม้จะวกไปวนมา แต่เด็กก็ได้คิดค่ะ
เราจะไม่ให้ตัวอย่างค่ะ เพราะบางครั้งตัวอย่างของครู อาจไปบล็อกความคิดของผู้เรียนได้ค่ะและป้องกันการลอกความคิดของครูค่ะ
และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เอง ส่วนความสมบูรณ์ของเนื้อหานั้น ผู้เรียนจะมีกิจกรรมอ่านนอกเวลา เพื่อประเมินผลความรู้เชิงเนื้อหาที่ได้จากการค่ะ
สำหรับนักเรียน ม.ปลาย จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงค่ะ ส่วนเรื่องเนื้อหานั้น เด็กวัยนี้ สามารถอ่านได้ด้วยตนเองนอกเวลา ค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกประเด็นค่ะ
ครูระพีร์ ได้รายงานผลการพัฒนาไวที่นี่ด้วยค่ะ เชิญติดตามนะคะ http://rppiyachan.files.wordpress.com/2010/05/e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8ade0b988e0b8b2e0b899.pdf
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-10-13 10:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกยินดี และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีรายการที่ช่วยพัฒนาครูเป็นอย่างดีเช่นโทรทัศน์ครู รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆทำให้คุณครูหลายๆคนที่กำลังหลงทางแล้วนำพาลูกศิษย์หลงทางไปด้วยกลับมาถูกทางมากยิ่งขึ้น รายการนี้ทำให้ดิฉันได้นำความรู้ เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้มากมาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆทำให้ครูเองก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเด็กนักเรียนเองก็อยากที่จะเรียนรู้อย่างเต็มอกเต็มใจและสามารถนำความรูที่ได้ไปใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะ
โดย อัญชลี มาลัยทอง (2011-10-13 11:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของ อ.ระพีร์ ที่เน้นทักษะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งกระบสวนการทั้งกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกทั้งที่ห้องเรียนอาจารย์มีนักเรียนจำนวนมาก อยากให้เพื่อนครูนำเทคนิคที่อาจารย์ได้ถ่ายวิดีโอมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทุกสาระค่ะ การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นแนวทาง แบบอย่างที่ดีที่สุด ที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู เพราะอาจารย์ระพีร์ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน และนักเรียนได้ฝึกคิด และนำมาเป็นแบบอย่างเปรียบเทียบกับชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นแบบอย่างว่านักเรียนควรจะรักแบบใด มีดี โทษอย่างไร ขอยกนิ้วให้อาจารย์ค่ะ
โดย นิตยา ตรีศรี (2011-10-13 11:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วรู้สึกว่า เป็นเรื่่องที่ดีครับ ห้องเรียนใหญ่มากแต่ครูก็จัดการเรียนการสอนได้ดี เพราะภาษาสำคัญมาก และก็เห็นด้วยที่อาจารย์ว่า เรียนภาษาต้องฝึกทักษะ ฝึกอ่าน การอ่านแบบที่อาจารย์เน้นทักษะ เก่งจริงๆ ครับ ขอยกตำแหน่่งครูดีที่หนึ่ง ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยใจจริง อีกอย่างชอบเทคนิคอ่านแล้ว ใส่หมายเลข กำกับ โอ้สุดยอด ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำวิดีโอการสอนมาให้เลือกชมได้ทุกโอกาสที่มี เป็นคนหนึ่งละที่ได้วิธีสอนการอ่านแล้วจะนำเทคนิคที่อาจารย์ใช้สอนพัฒนาทักษะไปแนะนำให้เพื่อนครูได้ชมและผลักดันให้นำไปจัดการเรียนการสอนจริง ๆ ขอขอบพระคุณอีกสักครั้ง ที่เผยแพร่สื่อแนวทาง ขอให้มีต่อไปนะครับโทรทัศน์ครู จะได้พัฒนาครูเราต่อไปเรื่อย ๆ
โดย บุญสืบ ยาคำ (2011-10-13 15:16:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวรรณในระดับอาชีวะศึกษาในหลักสูตนไน้น เนื่องจากวรรณรรมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หลังจากการจบการศึกษาค่อนข้างน้อย และนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร เพราะการอาชีวะศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ภาษาไทยไปใช้ด้านการอ่าน การเขียน การฟัง เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเน้นเรื่องการอ่าน เพื่อนนำความรู้ที่ได้รับทางด้าน วิศวะกรรมและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตสิ่งของ นวัตกรรมให้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
โดย นงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ (2011-10-13 17:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับคุณครูนงลักษณ์ คะ และคุณครูสามารถนำกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านของกิจกรรมนี้ไปใช้ได้ โดยเปลี่ยนเนื้อหาไปตามธรรมชาติวิชา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนอาชีวะ สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานค่ะ
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2011-10-13 17:59:25)
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาไทย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทักษะฝึกทุกๆวัน ดูกระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะของ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ แล้ว ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถใช้วิธีการที่น่าสนใจไปฝึกกระบวนการทักษะด้านภาษาไทยได้ ขอบคุณค่ะ
โดย MU YULAN (2011-10-13 20:32:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูนำเทคนิคที่อาจารย์ได้ถ่ายวิดีโอมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทุกสาระค่ะ การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นแนวทาง แบบอย่างที่ดีที่สุด ที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู เพราะอาจารย์ระพีร์ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน และนักเรียนได้ฝึกคิด และนำมาเป็นแบบอย่างเปรียบเทียบกับชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นแบบอย่างว่านักเรียนควรจะรักแบบใด มีดี โทษอย่างไร ขอยกนิ้วให้อาจารย์ค่ะ
ห้องเรียนใหญ่มากแต่ครูก็จัดการเรียนการสอนได้ดี เพราะภาษาสำคัญมาก และก็เห็นด้วยที่อาจารย์ว่า เรียนภาษาต้องฝึกทักษะ ฝึกอ่าน การอ่านแบบที่อาจารย์เน้นทักษะ เก่งจริงๆ ครับ ขอยกตำแหน่่งครูดีที่หนึ่ง ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยใจจริง อีกอย่างชอบเทคนิคอ่านแล้ว ใส่หมายเลข กำกับ โอ้สุดยอด ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำวิดีโอการสอนมาให้เลือกชมได้ทุกโอกาสที่มี เป็นคนหนึ่งละที่ได้วิธีสอนการอ่านแล้วจะนำเทคนิคที่อาจารย์ใช้สอนพัฒนาทักษะไปแนะนำให้เพื่อนครู
โดย จุธาภัค จันทร์สิงห์ (2011-10-14 08:25:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคกรสอนและสามารถสื่อสารและจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถนำเทคนิคสื่อและวิธีการจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้เป็นอย่างดี เทคนิควิธีการสมัยใหม่เป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาและนำสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครูเป็นผู้นำที่จะนำพาซึ่งผู้เรี่ยนให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถสืบค้นจากสิ่งที่ครูได้สอนไปย้อนหลังได่เป็นอย่างดี
โดย วลัยพร แซ่เตียว (2011-10-14 08:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการฝึกทักษะการอ่านเพราะนักเรียนทุกวันนี้ มีนักเรียนเป้นจำนวนมากที่อ่านหนังสือไม่คล่อง ครูภาไทยสำคัยยิ่งที่จะต้องฝึกฝนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อจะเป้น พื้นฐานในการศึกษา และๆด้นำความรู้ ไปใช้ในวิชาอื่นๆ และการสอนนักเรียนกลุ่มใหญ่ ของอาจารย์รพี จะช่วยแก้ปัญหา โรงเรียนที่ขาดครู เพราะเป้นการสอนรวมห้อง และเป็นการบูรราการทักษะทั้ง 4 ด้าน รวมทั้ง จัดกิจกรรม ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน น่าสนใจ
โดย ประนอม พรมเช็ก (2011-10-14 10:37:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูแม่แบบที่จัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นแบบอย่างที่ดีในกาสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีประสบการณ์ที่น่าเรียนรู้แบบอย่างจากการสอนและแนวคิดที่น่าเรียนรู้แบบอย่างที่ดีที่คิดว่าน่านำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาที่สอนให้สามารถนำนักเรียนสู่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาขั้พื้นฐานฉบับปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมขอชื่นชมอาจารย์ที่เป้นแบบอย่งในการสอนภาษาไทยที่ครูทุกคนควรเรียนรู่
โดย พรรณทิพย์ ศาสตรวาหา (2011-10-14 12:23:19) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูตอนกระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ของครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง เป็นกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่น่าสนุกน่าติดตาม โดยเฉพาะการที่ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเพื่อนหรือการแสดงบทบาทสมมติ เปลี่ยนวิชาภาษาไทยจากวิชาที่เคยน่าเบื่อมีแต่หลักภาษา มีแต่ความเรียง วรรณคดี ทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาภาษาไทยมากขึ้น และสามารถนำวิชาภาษาไทยไปใช้พัฒนาทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ นั่นคือทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน
โดย ปุณฑรา บัวงาม (2011-10-14 16:09:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่ดีมากๆ เพราะทำให้เด็กได้รู้ถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง และสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ แสดงถึงความกล้าแสดงออกภายในตัวของบุคคลได้เป็นอย่างดี
โดย วัลลีย์ เมืองสวัสดิ์ (2011-12-08 14:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการฝึกทักษะแบบนี้มากค่ะ แต่มีปัญหาตรงที่เด็กอ่านหนังสือช้า และบางคนไม่ตั้งใจที่จะอ่านจะเล่นเสียเป็นส่วนใหญ่
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-20 14:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ ที่นำเทคนิควิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มาเสนอ ผมได้ฟัง ได้ดูการสอนของคุณครูแล้วบอกว่าสนุก และได้ความรู้ สังเกตเห็นว่าผู้เรียนมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมการคิด การพูด การนำเสนอ การทำงานกลุ่มไปด้วย น่าชื่นใจจริง ๆ ที่มีครูดี ๆ แบบนี้
โดย สุริยะ มนิระพงศ์ (2011-12-27 14:19:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาทักษะ ครบทุก ๆๆ ด้าน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากภาย ใน ได้ เป็นอย่างดี >> ซึ่งนักเรียน จะเกิดการเรีรยน รู้ นอก ตำรา ด้วยตัวของเขา เอง โดยกิจกรรมที่ครู จัดขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวคือ นักเรียนจะจดจำได้ง่าย และนาน อีีกทั้ง ยัง มีกิจกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่แปลใหม่ และหลากหลาย ซึ่ง.. ช่วย เป็นสื่อ การสอนที่ดี มาก ๆๆๆๆ เพราะ สอดคล้อง กับการเรียนรู้ สมัย ใหม่ ๆๆ ที่นักเรียนชอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความใส่ใจกระตือรือล้นอยากเรียน วิชา นี้ มากขึ้น ^_______^ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2011-12-27 18:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
ใครๆ มักมองว่าครูภาษาไทยเฉื่อยๆ ช้าๆ เนิ่บๆ ครูระพีร์....คือสุดยอดครูภาษาไทยที่แคล่วคล่องว่องไวทันใจวัยรุ่น..สอนไม่น่าเบื่อ..ชัดเจน
โดย ศศิธร เพิ่มพูล (2011-12-31 21:06:02) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีวิธีการสอนที่สุดยอดมากค่ะ^ ^
ครูทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เด็กน้อยคนนักที่จะใส่ใจในวิชาภาษาไทยเพียงเพราะคิดว่าวิชานี้เป็นภาษาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
สำหรับหนูแล้ว หนูไม่ค่อยถนัดวิชาภาษาไทยนัก แต่เมื่อได้มาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วหนูรู้สึกผิดมากที่ไม่คิด และไม่กล้าที่จะแสดงออก ทำให้ไม่เิกิดการฝึกฝนทักษะที่ถูกต้อง หนูไม่แน่ใจนักว่าหนูใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องแล้วหรือยัง แต่หนูคิดว่าหนูคงฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้แม้จะต้องใช้เวลานานก็ตามที...
หนูคิดว่าหลักการสอนของครูระพีย์ ยังเป็นการสอนที่แฝงไปด้วยประโยชน์ต่างๆที่จะติดตัวเด็กนักเรียนไปตลอดชีวิต ทั้งการรู้จักฝึกฝนตนเอง การรู้จักสังเกตตนเอง และการที่ได้รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น
ภาษาไทยของครูเปลี่ยนแปลงเด็กไทยให้ดีขึ้นได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการสอนที่ดีนะคะคุณครู^^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-09 01:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ ได้กับทุกกลุ่มสารุะการเรียนรู้ ครูตั้งคำถาม นักเรียน ตอบคำถาม โดยการเขียน การพูด การฟัง การคิดวิเคราะห์ เป็นการฝึกทักษะที่ถูกต้องที่สุด
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-09 11:05:22) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นสถานีที่เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้จากรายกวารไปปรับใช้ ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เป็นเทคนิคกรสอนและสามารถสื่อสารและจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถนำเทคนิคสื่อและวิธีการจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับวิชาที่ตนเองสอนได้เป็นอย่างดี ชอบการฝึกทักษะการอ่านเพราะนักเรียนทุกวันนี้ มีนักเรียนเป้นจำนวนมากที่อ่านหนังสือไม่คล่อง ครูภาไทยสำคัยยิ่งที่จะต้องฝึกฝนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
โดย สุพรรณี เผ่าพงษ์ (2012-01-09 13:30:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆๆๆๆ ครับ
โดย อิสรชน คุณธรรมดี (2012-01-09 13:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู มีข้อสังเกตหลายประการที่ครูไทยเราจะนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้ง่าย "ครูต้องดูให้ออก" "ขอให้มีการต่อยอด" "ให้ไปทำอะไรก็ไม่ไป มีความสุขอยู่กับการเรียนการสอน" ดิฉันคิดว่าหลากหลายรูปแบบที่คุณครูนำมาเสนอเป็นหลักการที่เยี่ยมยอด
โดย จินตนา จิตนารินทร์ (2012-01-14 17:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากค่ะ ชอบการสอนเปรียบเทียบจะนำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โดย สุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ (2012-01-19 09:21:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีสาระการเรียนรุ้ที่ดีมากเพราะอาจารย์จะมีการมุ่งพัฒนาทักษะต่างๆมากมาย และที่สำคัญยังนำการเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ดีทีเดียวคะ :tv02: :tv15:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2012-01-20 16:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมแล้ว เรื่องนี้ดีค่ะ ห้องเรียนใหญ่มากแต่ครูก็จัดการเรียนการสอนได้ดี เพราะภาษาสำคัญมาก และก็เห็นด้วยที่อาจารย์ว่า เรียนภาษาต้องฝึกทักษะ ฝึกอ่าน การอ่านแบบที่อาจารย์เน้นทักษะ น่าทึ่งจริง ๆ น่าจะให้รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยใจจริงนะคะ อีกอย่างชอบเทคนิคอ่านแล้ว ใส่หมายเลข กำกับนี่ค่ะ โอสุดยอด ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำวิดีโอการสอนมาให้เลือกชมได้ทุกโอกาสที่มี ดิฉันเป็นคนหนึ่งละที่ได้วิธีสอนการอ่านแล้วจะนำเทคนิคที่อาจารย์ใช้สอนพัฒนาทักษะไปแนะนำให้คนอื่นๆ
โดย นางสาวชนันรัตน์ บุญคง (2012-03-15 10:19:59) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปการสอนของ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
เป็นการสอนที่ดี มุ่งเน้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ มีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ฝึกการอ่าน ยิ่งฝึก ก็ยิ่งคล่อง และเกิดพัฒนาการที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต

:tv06: :tv01: :tv02:
โดย นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด (2012-03-15 10:23:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นการสอนที่ดี มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอนแบบต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะ มากกว่ากว่าเนื้อหาวิชาการ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะการพัฒนาทักษาะ จะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้ดีกว่าความรู้อย่างเดียว ครูมุ่งพัฒนากระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ มีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน ทำให้ครูรู้ว่านักเรียนรู้และเข้าใจหรือไม่และที่สำคัญนำความรู้ไปใช้ได้จริงหรือเปล่า ต้องขอบคุณที่คิดวิธีสอนใหม่ ๆ นะครับ
โดย อรรถพล บัวทอง (2012-03-30 19:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ของคุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง มุ่งเน้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ หากเด็กได้รับการฝึกทักษะอยู่บ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ ย่อมจะเป็นประโยชน์ ทั้งในการแสวงหาความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการ อ่าน การฟัง การดู การพูด การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ผมชอบคำพูดหนึ่งที่คุณครูพูดว่า "เราต้องกำจัดความไม่รู้ออกไป" :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 13:34:24) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า กระบวนการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นทักษะเป็นกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนสามารถที่จะฝึกทักาะและพัฒนาตนเองได้และทำให้ตนเองรวมทั้งได้เห็นเส้นการพัฒนาตนเองว่าจุดไหนทักาะไหนตนเองได้พัฒนาเเล้วเเละทักษะไหนที่ตนเองยังไม่พัฒนาและทำการแก้ไขฝึกฝนและสิ่งที่ได้ตามานอกจากจะได้ฝึกทักาะการพัฒนาตนเองเเล้วยังทำให้เขากล้าพูดและกล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร กล้าเเสดงออกทางความคิด รู้จักการคิดวิเคราะหื และภาคภูมิใจในความสามารถของตน
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-01 08:48:23) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ เป็นกระบวนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียน ได้พัฒนาทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้แสดงออก ได้ทักษะ ที่ได้รับการฝึกฝน ไปใช้จริงในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม มีการมุ่งเน้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ จึงมีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน โดยให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และเกิดพัฒนาการที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต สุดท้ายขอขอบพระคุณ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง เป็นอย่างสูงครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 13:00:31) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของครูน่าสนใจมาก คำพูดและการอธิบายของครูฟังมั่นใจ ชัดเจน เหมาะสมกับครูภาษาไทยอย่างมาก การฝึกให้นักเรียนฟัง อ่าน ดู คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทย การใช้กระบวนการกลุ่มของครูเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ พูด ไปในตัวอยู่เสมอๆ และหัดความกล้าแสดงออก นักเรียนของครูจะต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติแน่ๆ ของชื่นชมและนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้างนะครับ ขอบพระคุณรายการโทรทัศน์ครูมาก
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-04-01 21:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูระพีร์ค่ะ ที่ใช้ความอุตสาหะ ทุ่มเทฝึกทักษะให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งการฟัง พูด และการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย นักเรียนก็มีจำนวนมากต้องใช้สถานที่กว้างๆละอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วย คุณครูพูดจาชัดเจน เสียงดังฟังชัด นักเรียนตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ นำวรรณคดีเรื่องต่าง ๆมาตั้งประเด็นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้คุณครูมีเรี่ยวแรงพัฒนาเด็กต่อไปจนเกษียณเลยนะคะ สู้ๆ
โดย นิชรา พรมประไพ (2012-04-01 23:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ คือเทคนิคการมุ่งพัฒนาทักษะ ซึ่งฝึกทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทักษะต่าง ๆ จะช่วยฝึกฝน และพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริง ทุกครั้งที่เด็กเข้าเรียนจะต้องได้อ่าน อย่างน้อย 10 นาที นักเรียนจะได้สมาธิและได้ความชัดเจนในการอ่าน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น โดยการนำวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้ฝึกคิด ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความรักในวิชาภาษาไทยอีกด้วย
โดย ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย (2012-04-03 19:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่นชมคุณครูระพีร์มากค่ะ ติดตามทุกตอนของรายการที่เกี่ยวข้องกับคุณครู แอบขอยกคุณครูเป็นคุณครูของตนเองด้วย และได้พยายามนำเทคนิควิธีการสอนของคุณครูไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอยู่หลายอย่าง นักเรียนของคุณครูก็ดูมีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนมากๆ ขนาดเวลาวิเคราะห์ นักเรียนยังดูมีความสุขและตั้งใจจริงในการวิเคราะห์ มีกิจกรรมเล่าเรื่องรอบวง โต้ตอบรอบวง ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ ที่ชอบมากที่สุดคือกระบวนการสอนของคุณครูในครั้งนี้สามารถแยกจัดกลุ่มของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ที่ชอบอีกอย่างคือการบันทึกเสียงซึ่งฝึกทั้งทักษะการอ่านและทักษะการฟังไปพร้อมกัน และที่ได้รับแนวคิดอีกอย่างหนึ่งคือคำพูดที่คุณครูบอกว่าเด็กที่ออกเสียง ร เรือไม่ชัด ไม่ใช่ความผิดของเค้า เพราะเค้าไม่ได้รับการฝึกมาแต่ต้น ออกเสียงไม่ชัด ไม่โดนตัดคะแนน หากแต่เป็นการพิจารณาจากเส้นทางของการพัฒนาของเด็กเป็นหลัก และที่สุดยอดอีกอย่างคือการนำเสนอผลงานตามทักษะความรู้ความสามารถ ให้คะแนนตามความสามารถ ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนไม่ได้ใช้กระบวนการเดียวกัน ยุติธรรมมาก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ชอบมากๆเลยค่ะ บางอย่างเราเข้าใจหลักการ เคยเรียนมา แต่เมื่อนำมาปฏิบัติหลายครั้งเราคล้ายมีมายาคติหรือภาพซ้ำ เช่น วัดการอ่านจากการออกเสียงชัดหรือไม่ชัด แค่นั้น แต่คุณครูมองลึกมากค่ะ เป็นครูของครูจริงๆค่ะ ชื่นชมและศรัทธาค่ะคุณครูระพีร์ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-06 03:04:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในแนวการสอนมุ่งพัฒนาทักษะของคุณครูระพีร์ ปิยจันทร์เป็นกระบวนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียน ได้พัฒนาทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักเรียนสนใจการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้แสดงออก ทุกทักษะ ที่ได้รับการฝึกฝน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามวัยของผู้เรียน ข้อสังเกตจากการชมรายการและอยากจะเสนอแนะก็คือ ลายมือของนักเรียนที่เขียนภาษาไทยนั้น น่าจะมีการปรับปรุงลายมือให้เขียนถูกต้องตามหลักการ โดยอาจจะฝึกคัดลายมือไปด้วยในตัว
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-08 07:09:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะ
คุณครูกุนที กลัดสุข ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะค่ะ ประเด็นลายมือ ทำอยู่ค่ะ ทำไป แก้ไขไป เนื่องจาก นักเรียนเขียนผิดรูปแบบมาตั้งแต่ระดับประถมแล้ว พอมาถึง ม.ปลาย ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ เพราะเด็กชินกับการเขียนแบบนี้แล้ว
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ :D)
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2012-04-08 10:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาทักษะ ครบทุก ๆๆ ด้าน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากภาย ใน ได้ เป็นอย่างดี >> ซึ่งนักเรียน จะเกิดการเรีรยน รู้ นอก ตำรา ด้วยตัวของเขา เอง โดยกิจกรรมที่ครู จัดขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวคือ นักเรียนจะจดจำได้ง่าย และนาน อีีกทั้ง ยัง มีกิจกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่แปลใหม่ และหลากหลาย ซึ่ง.. ช่วย เป็นสื่อ การสอนที่ดี มาก ๆๆๆๆ เพราะ สอดคล้อง กับการเรียนรู้ สมัย ใหม่ ๆๆ ที่นักเรียนชอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความใส่ใจกระตือรือล้นอยากเรียน วิชา นี้ มากขึ้น ^_______^ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-04-08 13:34:27) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะคุณครู เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น รู้จักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี และที่สำคัญ การกำหนด เลข 1 ความรู้ 2 ข้อคิด 3 สงสัย เป็นการกำหนดเป้าหมายของการอ่าน ทำให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่านจะทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ นักเรียนสามารถนำเทคนิควิธีการอ่าน การเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขออนุญาตนำกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้างนะคะ ขอบคุณมากค่ะ คุณครูเป็นคุณครูภาษาไทยที่สุดยอดมาก ขอแสดงความชื่นชมค่ะ
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-17 12:23:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ขอให้มีความสุขและสนุกกับการสอนตลอดไปนะคะ :D)
โดย ระพีร์ ปิยจันทร์ (2012-04-18 12:15:00)
ชอบและประทับใจในเทคนิควิธีสอนของพี่ระพีมากคะพี่ระพีร์ เหมาะสมเป็นแม่แบบภาษาไทย การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูด สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดที่แยบยลอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน สุดยอดมากค่ะพี่ :tv17:
โดย สมพร นามไพร (2012-04-22 01:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
อบรมวันที่ 24 เมษายน 2555ท่ี สพป.อ่างทองตามโครงการของโทรทัศน์ครูโดยครูระพีร์เป็นครูต้นแบบมีความประทับใจและขอชื่นชมในความสามารถการจัดการเรียนการสอนและจะนำแนวทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
โดย ทัศนีย์ เย็นฉ่ำ (2012-04-24 13:05:01) [แสดงความคิดเห็น]
รักครูระพีร์มากๆๆค่ะ เป็นตัวอย่างของครูที่ดีของแผ่นดินค่ะ ดิฉันขอยกย่องบรมครูของแผ่นดินค่ะ เทคนิคการสอนต่าง ๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และนำเรื่องใกล้ตัวมาสอนเด็ก ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 19:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูระพีร์ ปิยะจันทร์ เหมาะสมเป็นครูแม่แบบการสอนภาษาจริงๆ ค่ะ การสอนโดยฝึกทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน สื่อให้เห็นว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ ต้องมีข้อมูลของผู้เรียน และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ไม่ใช่แต่ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครูยังสอดแทรกวิธีคิดอีกด้วย การเรียนรู้ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกๆด้าน ขอชื่นชมคุรูระพีร์ ปิยะจันทร์ มากๆเลยค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-04-25 12:48:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมวิธีการสอนหลากหลายของอาจารย์ระพีร์ โดยเฉพาะการสอนวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา อาจารย์ได้ใช้วิธีการสอนโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครบทบาทสมมติ เทคนิคการจำเนื้อหา การพูดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชื่นชมกับการที่อาจารย์เห็นคุณค่าความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่ไม่เก่งด้านวิชาการ แต่เก่งด้านศิลปะ อาจารย์ก็จะให้นักเรียนออกแบบฉากในการแสดงละครจัดเวทีทำให้นักเรียนสนุก
โดย นาตยา คุปกุลกานท์ (2012-04-26 13:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ ได้กับทุกกลุ่มสารุะการเรียนรู้ ครูตั้งคำถาม นักเรียน ตอบคำถาม โดยการเขียน การพูด การฟัง การคิดวิเคราะห์ เป็นการฝึกทักษะที่ถูกต้อง ครูทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เด็กน้อยคนนักที่จะใส่ใจในวิชาภาษาไทยเพียงเพราะคิดว่าวิชานี้เป็นภาษาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
สำหรับหนูแล้ว หนูไม่ค่อยถนัดวิชาภาษาไทยนัก แต่เมื่อได้มาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วหนูรู้สึกผิดมากที่ไม่คิด และไม่กล้าที่จะแสดงออก ทำให้ไม่เิกิดการฝึกฝนทักษะที่ถูกต้อง
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-05-03 21:26:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของ ครูระพีร์ ที่เน้นทักษะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งกระบสวนการทั้งกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกทั้งที่ห้องเรียนอาจารย์มีนักเรียนจำนวนมาก อยากให้เพื่อนครูนำเทคนิคที่อาจารย์ได้ถ่ายวิดีโอมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทุกสาระค่ะ การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นแนวทาง แบบอย่างที่ดีที่สุด ที่ได้ชมเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอยู่หลายอย่าง นักเรียนของคุณครูก็ดูมีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนมากๆ ขนาดเวลาวิเคราะห์ นักเรียนยังดูมีความสุขและตั้งใจจริงในการวิเคราะห์ มีกิจกรรมเล่าเรื่องรอบวง โต้ตอบรอบวง ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ ที่ชอบมากที่สุดคือกระบวนการสอนของคุณครูในครั้งนี้สามารถแยกจัดกลุ่มของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ที่ชอบอีกอย่างคือการบันทึกเสียงซึ่งฝึกทั้งทักษะการอ่านและทักษะการฟังไปพร้อมกัน และที่ได้รับแนวคิดอีกอย่างหนึ่งคือคำพูดที่คุณครูบอกว่าเด็กที่ออกเสียง ร เรือไม่ชัด ไม่ใช่ความผิดของเค้า เพราะเค้าไม่ได้รับการฝึกมาแต่ต้นจึงออกเสียง ออกเสียงไม่ชัด ขอบคุณครูมากคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 20:37:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับสำหรับเทคนิควการสอนๆดีอย่างนี้ ซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนในกลุ่มสาระอื่นได้ เทคนิคการสอนแบบนี้ยังทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนอีกด้วย
โดย ราชัน พรมพินิจ (2012-05-30 19:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
เพราะภาษาไทยไม่ใช่แค่วิชาสำหรับท่องจำ และนำไปสอบ แต่เป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝน และใช้จริงในชีวิต คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงมุ่งเน้นการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ ดังนั้นคาบเรียนภาษาไทยในชั้นม.5 ของคุณครูระพีร์ จึงมีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของการอ่าน ยิ่งฝึก ยิ่งคล่อง และเกิดพัฒนาการที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต
ขอให้จัดรายการอย่างดีขึ้นอีกต่อไป
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-21 12:29:17) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดของครูดีมากเลยครับ...และผมก้เชื่อว่าการสอนของครูทำให้นักเรียนมีความสุขมาก..............ครูมีกลวิธีในการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ...........ขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูระพีร์ ขอชื่นชมคุรูระพีร์ ปิยะจันทร์ มากๆเลยครับ
โดย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย (2012-08-28 11:00:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอน มีเป้าหมายชัดเจน ในกรอบของการสอน และดำเนินการสอน ตามแนวเป้าหมาย ที่เป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจน
โดย ประเสริฐ อุ้ยคัชชะ (2012-10-04 17:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมกระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ของครูระพีร์ ปิยะจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าภาษาไทยไม่ใช่แค่วิชาสำหรับท่องจำและนำไปสอบ แต่เป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝน และใช้จริงในชีวิต การสอนแบบมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ ดังนั้นคาบเรียนภาษาไทยในชั้นม.5 ของคุณครูระพีร์ จึงมีกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝน ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของการอ่าน ยิ่งฝึก ยิ่งคล่อง และเกิดพัฒนาการที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต ดีจังค่ะ ไม่ได้สอน ม. 5 แต่จะนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
โดย สุภาวรรณ์ พิศดาร (2012-10-10 19:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง เป็นการสอนที่ทำให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบฝังลึก
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-22 16:31:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv