thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 702
Rate :
 2
ความยาว : 14.47 นาที | Online : 2011-08-21  
    รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1  
    ไปดูกลยุทธ์ที่โรงเรียน 2 แห่งใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างครู และผู้ปกครอง ด้วยผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ได้จากกระบวนการนี้ ในวีดิทัศน์ชุดนี้ที่เกี่ยวกับผู้ปกครองและชุมชน สารคดีตอนนี้จะเล่าเรื่องของ 2 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเล็ก ๆ ในลอนดอน เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา รายการจะนำเสนอวิธีที่ทางโรงเรียนของเด็กๆ นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพวกเขา และนำเสนอผลกระทบที่ได้รับจากนโยบายดังกล่าว  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
ที่วัดแห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก พระครูสมุห์วิเชียรไม่ได้สอนหนังสือใด แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี สอนจริยธรรม คุณธรรมที่ดีให้กับเด็ก เพิ่มเติม

การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - Primary Management : Involving Parents
ชมผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบการศึกษา มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน เสนอการสร้างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มเติม

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2
(ตอนต่อ) สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

 
 
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาตินั้น มาตรฐานหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาตรฐานอื่นๆ นั่นคือการกระจายอำนาจโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สำหรับกระผมที่ปัจจุบันทำหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายคือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองที่กระผมริเริ่มให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ ด้วยปรัชญาโรงเรียนที่ว่าความรู้ คู่ความดี การมีเครือข่ายฯนี้ ทำให้ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารงาน จากเครือข่ายฯที่มีความหลากหลายของความต้องการ ต่างก็มีความคาดหวังที่ส่งผลต่อปรัชญาโรงเรียนทั้งสิ้น บทความตอน รอบรั้วโรงเรียน จึงเป็นการทำลายกำแพงของปัญหาต่างๆในการบริหารงานกิจการนักเรียนลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองมีมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลาครับ
โดย พิษณุ ทาจำปา (2011-08-24 22:52:49) [แสดงความคิดเห็น]
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเด็กนักเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะอยู่ที่โรงเรียน การช่วยอบรมบุตรหลานของตนเองจึงมีความจำเป็น ผู้ปกครองบางคนมักผลักภาระอันนี้ให้แก่ทางโรงเรียน อ้างว่าตนเองไม่มีเวลาเพียงพอบ้าง เด็กเข้าเรียนแล้วบ้าง บางคนมองเด็กว่าหากไม่ใช่บุตรหลานตนเองแล้วก็จะไม่กล้าที่สั่งสอนเด็ก ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนามากมายในสังคม อันเนื่องมาจากเด็ก แต่ถ้าหากเราช่วยกันตั้งแต่เริ่มเห็นปัญหา ไม่นิ่งดูดาย สังคมก็จะน่าอยู่ เด็กก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2011-08-27 20:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเด็กนักเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะอยู่ที่โรงเรียน การช่วยอบรมบุตรหลานของตนเองจึงมีความจำเป็น ผู้ปกครองบางคนมักผลักภาระอันนี้ให้แก่ทางโรงเรียน
ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนามากมายในสังคม แต่ถ้าหากเราช่วยกันตั้งแต่เริ่มเห็นปัญหา เด็กก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
โดย สุทธิรา เนตรวงศ์ (2011-09-02 23:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนนับจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะความสามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง รูปแบบการจัดการของทั้งสองโรงเรียนถือเป็นการแก้ไขที่ทั้งตัวระบบและพฤติกรรมของครูที่เปลี่ยนจากการตั้งรับ เป็นการปฏิบัติเชิงรุกสู่ รากเหง้าของปัญหา สร้างเครือข่ายที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปรับรูปลักษณ์ของครูที่ได้รับหมายความรับผิดชอบให้ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนควรศึกษาอย่างยิ่ง
โดย ธราภรณ์ พรหมคช (2011-09-03 12:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ไปดูกลยุทธ์ที่โรงเรียน 2 แห่งใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างครู และผู้ปกครอง ด้วยผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ได้จากกระบวนการนี้ ในวีดิทัศน์ชุดนี้ที่เกี่ยวกับผู้ปกครองและชุมชน สารคดีตอนนี้จะเล่าเรื่องของ 2 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเล็ก ๆ ในลอนดอน เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา รายการจะนำเสนอวิธีที่ทางโรงเรียนของเด็กๆ นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพวกเขา และนำเสนอผลกระทบที่ได้รับจากนโยบายดังกล่าว
โดย อภิชาติ สมปรารถนา (2011-10-04 13:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนนับจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะความสามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง รูปแบบการจัดการของทั้งสองโรงเรียนถือเป็นการแก้ไขที่ทั้งตัวระบบและพฤติกรรมของครูที่เปลี่ยนจากการตั้งรับ เป็นการปฏิบัติเชิงรุกสู่การมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปรับรูปลักษณ์ของครูที่ได้รับหมายความรับผิดชอบให้ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนควรศึกษาอย่างยิ่ง
โดย ณิภารัตน์ ติวา (2011-10-13 11:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้ปกครองมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพให้สมกับเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในโอกาสนี้ถ้าเราซึ่งเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนในการวางตนหรือการปฎิบัติตนควรทำให้เหมาะสม ในการอบรมโทรทัศน์ครูนี้มีส่วนช่วยให้ครูในประเทศไทยได้เกิดการพีฒนาตนเองเพื่อให้มีศักยภาพที่ดีและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กตัวน้อยที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป อยากให้มีการจัดการอบรมแบบนี้เรื่อย ๆ ต่อไปทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชาติของเราพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ในระบบการศึกษาของเรา
โดย มัณฑนา บุญมี (2011-10-13 13:41:16) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้ปกครองนับว่าเป็นสถาบันแห่งแรกสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเลยก็ว่าได้เพราะที่บ้านจะมีพ่อแม่เป็นตัวปราการแรกที่จะคทำให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นและเกิดการเรียนแบบจากพ่อแม่ถ้าครอบครัวไหนอบอุ่นนักเรียนจะได้รับสิ่งนั้นมาครอบครัวและมาโรงเรียนแล้วเค้าได้พบครู เพื่อนเค้าเหล่านั้นจะเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และจะได้เติมเต็มสำหรับการการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังได้ตลอดไปนับว่าพ่อแม่หรือครอบครัวของนักเรียนคนใดมาจากครอบครัวที่พร้อมเค้าเหล่านั้นก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆไปใช้ในการอยู่ในสังคงทีดีตลอดไป
โดย จินดาพร พูลสวัสดิ์ (2011-10-14 13:47:27) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้..

หน้าที่ข้อ 1 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา

4. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 3. กำหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

5. กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำธรรมนูญโรงเรียน

หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา

3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา

หน้าที่ ข้อ 4 กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดแผนการกำกับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา

2. ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษาจัดทำข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ

2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากที่สุด

3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน

หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

2. สอดส่อง ดูแลเด็กที่ได้รับการทารุณ กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการที่เหมาะสม

3. สอดส่อง ดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายที่พิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามาถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากที่สุด

5. สนับสนุน ส่งเสริมการทำงานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก

หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการด้านวิชาการ

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา

2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียน

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ

2. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

2. ให้ขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมและกำกับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและกำกับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร

หน้าที่ข้อที่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน

หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน

หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี
แต่ส่วนมากมักหลงประเด็น เช่นคอยจับผิดครู เข้ามาจุ้นจ้านเกินหน้าที่ จะมีใครกล้าแนะนำตักเตือน ผมว่าก่อนที่จะให้เขามาปฏิบัติหน้าที่ น่าจะมีการนิเทศก่อนก็ดีนะ
โดย รภัทกร บัวแก้ว (2011-10-23 14:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv