thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 219
Rate :
 1
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2011-08-21  
    รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2  
    (ตอนต่อ) ไปดูกลยุทธ์ที่โรงเรียน 2 แห่งใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างครู และผู้ปกครอง ด้วยผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ได้จากกระบวนการนี้ ในวีดิทัศน์ชุดนี้ที่เกี่ยวกับผู้ปกครองและชุมชน สารคดีตอนนี้จะเล่าเรื่องของ 2 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเล็ก ๆ ในลอนดอน เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา รายการจะนำเสนอวิธีที่ทางโรงเรียนของเด็กๆ นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพวกเขา และนำเสนอผลกระทบที่ได้รับจากนโยบายดังกล่าว  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
ที่วัดแห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก พระครูสมุห์วิเชียรไม่ได้สอนหนังสือใด แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี สอนจริยธรรม คุณธรรมที่ดีให้กับเด็ก เพิ่มเติม

รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม

การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - Primary Management : Involving Parents
ชมผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบการศึกษา มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน เสนอการสร้างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มเติม

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเด็กนักเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะอยู่ที่โรงเรียน การช่วยอบรมบุตรหลานของตนเองจึงมีความจำเป็น ผู้ปกครองบางคนมักผลักภาระอันนี้ให้แก่ทางโรงเรียน อ้างว่าตนเองไม่มีเวลาเพียงพอบ้าง เด็กเข้าเรียนแล้วบ้าง บางคนมองเด็กว่าหากไม่ใช่บุตรหลานตนเองแล้วก็จะไม่กล้าที่สั่งสอนเด็ก ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนามากมายในสังคม อันเนื่องมาจากเด็ก แต่ถ้าหากเราช่วยกันตั้งแต่เริ่มเห็นปัญหา ไม่นิ่งดูดาย สังคมก็จะน่าอยู่ เด็กก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2011-08-27 20:22:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv03: :tv02:
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2011-08-27 20:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรทำในแนวบวกเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองการให้การดูแลเอาใจใส่ต่อตัวผู้เรียนการประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ปกครองสามารถนำไปแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างดี รวมทั้งสามารถทราบความเป็นอยู่ของผู้เรียน ฐานะ การศึกษา สังคมแวดล้อมสิ่งตัวแปรต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนมีปัญหาต่อการเรียน การเรียนไม่จบ เลิกเรียนกลางคัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้
โดย กาญจน์ชิตา ไม้รอด (2011-10-14 12:12:51) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรู้ที่บ้าน ดังนี้
1)การให้ความรัก โดยการเอาใจใส่ดูแล ให้ความสบาย และความปลอดภัย มีความเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน
2)การให้ลูกได้มีเวลาส่วนตัว ที่จะทำในสิ่งที่เขาสนใจและแสดงออกอย่างหลากหลาย
3)การให้อิสระทางความคิด การพูดและการกระทำแก่เด็กอย่างเหมาะสม
4)แสดงความสนใจ หรือชื่นชมในสิ่งที่ลูกนำเสนอหรือการค้นพบสิ่งต่างๆ แก่ลูกตามควร
แก่กรณี
5)มีการอดทนในการรับฟังความคิดเห็นและผลงาน โดยการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่ลูกไม่เข้าใจความคิดของตน
6)เสริมสร้างให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพึงพอใจ และให้การยกย่อง หรือเลือกดู
รายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์
7)อ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์โดยให้คำนึงถึงวัยและพัฒนาการเป็นหลัก รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ลูก
8) กระตุ้นและฝึกทักษะพื้นฐานให้ลูกในแง่มุมต่างๆ อยู่เสมอ
9)ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้าน รวมทั้ง จัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
มากที่สุด
10)ตั้งคำถามและฝึกการค้นหาคำตอบด้วยเหตุผลบ่อยๆ
11)พาลูกไปชมนิทรรศการ กิจกรรม และสถานที่สำคัญๆ
12) ฝึกสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ลูก เช่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบ รู้จักความอดทน รู้จักความสำเร็จและความผิดพลาด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ ฯลฯ
13) ตรวจและพัฒนาสุขภาพของลูกอย่างสม่ำเสมอ
14)สนทนาร่วมกับลูก โดยคำนึงถึงความสนใจของลูกเป็นหลักรวมทั้งอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ ด้วยภาษาง่ายๆ สั้นๆ
15)เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก
16)ให้ความร่วมมือกับครู ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกอย่างใกล้ชิด เช่น พบปะครูของลูก
อย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน เป็นต้น
17)ส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิดวางแผน และตัดสินใจ ด้วยตนเอง
18)จัดเตรียมห้องหรือส่วนหนึ่งของห้องไว้เป็นสัดส่วนรวมทั้งจัดหา เครื่องเล่น และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้ให้ลูก
19)เอาใจใส่คำถามและคำตอบของลูกด้วยความอดทน จริงใจที่สุดเท่าที่จะทำได้
20)เชื่อและศรัทธาว่าลูกมีความรู้สึกที่ดี
สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด ก็คือ บ้าน (Evanthia.1996 : 435-438) ครอบครัวแต่ละครอบครัวจึงจัดเป็นสภาพแวดล้อมสำคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งทาง
ความคิด การกระทำ และการเติบโตของเด็ก (จรรจา สุวรรณทัต. 2545 : 12) การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมหรือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา24(6) กำหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
โดย รภัทกร บัวแก้ว (2011-10-23 15:37:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการ รอบรั้วโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วตอน 2 ดิฉันเห็นด้วยว่าบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ ผู้ปกครองมีความสำคัญมากต่อการประสานการให้ความร่วมมือกับครูในการพัฒนาผู้เรียน เพราะการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนกับที่บ้านต่างกัน หากครูกับผู้ปกครองสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และใส่ใจกับระบบให้มากกว่านี้ นักเรียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดเดี่ยว ยังมีคนที่ให้ความสนใจเขาอยู่ จะทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
โดย จันทร์เพ็ญ นุ่นหลักคำ (2011-12-20 16:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายงานรอบรั้วโรงเรียน ได้เห็นสภาพและคิดว่าผู้ปกครองมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาผู้เรียนและมีส่วนในการช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย ดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย (2011-12-21 10:10:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv