thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 197
Rate :
 0
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-08-03  
    ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : เรียนเรื่องทิวดอร์โดยใช้ไอซีที ตอน 1 - KS2 History : The Tudors using ICT 1  
    ไซมอน บอทเทน รองผู้อำนวยการมีวิธีการสอนเรื่องพระมเหสึของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ได้อย่างกระตือรือร้น และมีเอกลักษณ์ เขามอบหมายให้นักเรียนค้นคว้า เขียนบท และบันทึกวีดิโอสั้น ๆ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไซมอนนำวิธีการทำงานขององค์กรพัฒนาหลักสูตร และวุฒิบัตรมาปรับใช้ให้เข้ากับความสนใจ และความสามารถของนักเรียนชั้นป.5 ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องพระมเหสีของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 กลุ่มละ 1 องค์ งานที่ต้องทำในระยะเวลาที่มีให้จำกัดคือ ค้นคว้า เขียนบท และถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ข่าวยุคทิวดอร์ เพื่อนำเสนอให้กับเพื่อนร่วมชั้นชม บทเรียนนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 3 ระดับได้แก่ ระดับแรก คือการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ไซมอนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การเรียน ระดับที่สองคือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูล และระดับที่สามคือ การใช้กล้องดิจิตอลขนาดเล็กแบบใช้ง่ายบันทึกการถ่ายทำภาพยนตร์ข่าว ประเด็นหลัก ได้แก่ นักเรียนได้ใช้กล้องวิดีโอ และอินเทอร์เน็ตในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ไซมอนทำให้เราเห็นที่มาของการวางแผนการสอนอย่างกระตือรือร้นของเขา นักเรียนใช้เวลากับเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าประวัติศาสตร์หรือไม่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมค่ะ สามารถนำไปประยุกต์สอนประวัติกษัตริย์ไทยได้ดีทีเดียว ขอบคุณที่แบ่งปัน

:tv18:
โดย tawanploy (2011-08-25 12:29:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราวของพระมเหสีของพระเจ้าเอ็นรี่ โดยใช้ ICT เข้ามาช่วยเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้น ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได้เป็นอย่างดี สำหรับการฝึกฝนก็คือ การเขียนบท โดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง เป็นการให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้โดยผ่านเคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้กระดาน การใช้ดิจิตอล การใช้สื่อที่หลากหลาย มีการพัฒนาความรู้เป็นระดับพื้นฐานไปยังระดับสูง สามรถให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นผู้ที่ทันสมัย ทันเทคโนโลยี เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ทำให้เรียนวิชาประวัติศาสตรืได้อย่างไม่น่าเบื่อหน่าย หากครุผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี จะสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน และสามารถทำให้ตนเองเป็นผู้เรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนรักในประวัติศาสตร์ ชาติของตนเองมากขึ้น และครูผู้สอนสามารถไปเผยแพร่ หรือพัฒนาความรู้ที่ตนเองได้รับจากกาเรียนรู้ในโทรทัศน์ครูในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี การเขียนบทละครจากเรื่องที่ได้อ่าน ได้ดูจากเรื่องนี้ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย รัมภา กุณพันธนาภา (2011-10-13 15:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv