thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 176
Rate :
 0
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-08-03  
    ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา : ผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกราก ตอน 2 - KS2 Geography : Invaders and Settlers 2  
    (ตอนต่อ) ติดตามชมคำแนะนำของครูในการนำทักษะ และข้อสงสัยด้านภูมิศาสตร์มาใช้ต่อยอดในห้องเรียน ด้วยหลักฐานที่รวบรวมจากการออกภาคสนาม ในห้องเรียน นักเรียนชั้นป.4 สานต่อการออกภาคสนาม ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น โดยได้วิเคราะห์การตั้งรกรากที่แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ และท้องถิ่น นักเรียนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยกลุ่มหนึ่ง ศึกษาชุดแผนที่ ที่มีมาตราส่วนต่างกัน กลุ่มสอง ศึกษาภาพถ่ายดิจิตอลของพื้นที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ และกลุ่มสาม เสริมภาพร่างที่ได้จากการออกภาคสนาม ด้วยการจับคู่ทำงานเปรียบเทียบความเหมือน และความต่างของสิ่งที่พวกเขาบันทึกได้จากการเดินทาง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ทั้ง 2 คนทำหน้าที่ประเมินการจัดการ และเนื้อหาของบทเรียน รายการตอนนี้ยังกล่าวถึง การวิเคราะห์รูปแบบการตั้งรกรากในท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และท้องถิ่น การเปรียบเทียบข้อมูล  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ทำให้ครูได้พัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เช่นทักษะการคิด การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆไปใช้ เช่น ใช้ในการวางแผนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน สะดวกรวดเร็ว และประยุกต์ตวามรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั้งครูและนักเรียน พัฒนาความรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลา อยากให้รายการโทรทัศน์ครูอยู่ครูกับครูไทยไปตลอดและพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณค่ะ
โดย กชพรรณ แก่นคง (2011-10-13 15:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv