thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1877
Rate :
 4
ความยาว : 14.06 นาที | Online : 2011-07-25  
    กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)  
    ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่กำเนิด ด้วยความที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราตลอดเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน พื้นฐานความคิดเรื่องการศึกษาวิชาภาษาไทย จึงเป็นเรื่องที่ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้ามความสำคัญ ทำให้คุณครูนิยา อินนุพัฒน์ อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา จังหวัดนนทบุรี จึงได้ขอคำแนะนำจาก รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน และเด็กนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น ซึ่งจากการนิเทศจะเห็นได้ว่าจากปัญหาหลักคือ เด็กเบื่อหน่ายในการเรียนวิชานี้ ได้มีการปรับการเรียนการสอนใหม่ และเพิ่มความเติมความน่าสนใจด้วยกิจกรรม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมตอนต้นตอนไป  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันนางสาวสุดารัตน์ เสริมสรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรค.บ. 5ปี สาขาภาษาไทยค่ะ คุณครูนั้นมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจมากค่ะโดยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคำราชาศัพท์มากมายค่ะทำให้นักเรียนสามารถใช้คำราชาศัพท์ไดถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำเกมส์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนค่ะฝึกให้เด็กมีความกล้าที่แสดงออก ฝึกความคิดทำให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงในที่ต่างๆ
โดย สุดารัตน์ เสริมศรี (2012-03-14 19:37:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวศรัญญา จิตระออน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร ค.บ. 5 ปี ดิฉันคิดว่าคำราชาศัพท์นั้นเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวสำหรับเด็กๆมาก อีกทั้งคำราชาศัพท์นั้นก็ยังแยกออกเป็นหมวดๆอีกด้วย สร้างความงุนงงและเบื่อหน่ายให้กับเด็กนักเรียนมาก แต่อาจารย์ท่านนี้คือ อาจารย์นิยาท่านได้มีการสังเกตเด็กๆว่าเด็กนักเรียน ไม่กล้าแสดงออกและเบื่อหน่ายท่านจึงนำเทคนิคการเล่นเกมส์มาจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเล่นกัน แข่งขันกัน ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตั้งใจในการเรียนมากขึ้น เทคนิคดีๆในการสอนแบบนี้ ถ้าดิฉันได้ไปเป็นครู ดิฉันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การสอนแบบนี้ทำให้เด็กมีการฝึกคิด ฝึกการกล้าแสดงออก และทำให้เด็กไม่เบื่อหน่ายที่จะรับความรู้เพิ่ม และที่สำคัญทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะตั้งใจเรียนมากขึ้นอีกด้วย
โดย ศรัญญา จิตระออน (2012-03-15 01:34:02) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมคลิปแล้วได้แนวคิดคือหลักการแนวทางของกัลยาณมิตรนิเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้นิเทศเก็บรายละเอียดของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจรรมการเรียนรู้ เน้นให้ครูผู้สอน การออกแบบเรียนรู้เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ มีการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ ครูต้องออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ เป็นการนิเทศกที่เป็นแบบกัลยาณมิตร มีการเติมเต็มความรู้ที่ครูยังขาดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีความสุขทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจริงๆ
โดย สุรจิตร เรืองศรี (2012-03-31 10:42:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสุรีย์พร ศิริยุทธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรค.ม สาขาบริหารการศึกษาค่ะ ได้รับงานจากอาจารย์ ต่อ ให้ศึกษาเรื่องการนิเทศการศึกษา จึงได้ศึกษาการนิเทศแบบกัลาณมิตร ตอนการสอนคำศัพท์ ซึ่งตนเองคิดว่าวิชาภาษาไทยเรียนให้เข้าใจนั้นยากพอสมควร แต่อาจารย์ได้มีการปรับการเรียนการสอนใหม่ และเพิ่มความเติมความน่าสนใจด้วยกิจกรรม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิชาภาษาไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำเกมส์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนค่ะฝึกให้เด็กมีความกล้าที่แสดงออก ฝึกความคิดทำให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงในที่ต่างๆ เป็นการนิเทศกที่เป็นแบบกัลยาณมิตร มีการเติมเต็มความรู้ที่ครูยังขาดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะเรียนมากภาษาไทยขึ้นอีกด้วย
โดย สุรีย์พร ศิริยุทธ์ (2012-08-31 10:58:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรค.ม สาขาบริหารการศึกษา ได้เรียนในวิชาการนิเทศการศึกษา จากการชมคลิป กัลยาณมิตรนิเทศตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม) ครูมีกิจกรรมที่สนุกสนานมีเกมให้นักเรียนเรียนเพื่อเร้าความสนใจและนักเรียนทุกคนได้ทราบความหมายของคำราชาศัพท์นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อนักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่น่าเบื่อนักเรียนสนใจเรียนมากดีกว่านั่งเรียนตามในหนังสือได้ออกมาเขียนคำราชาศัพท์บนกระดาน
โดย มัลลิกา แซ่อึ้ง (2012-08-31 18:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรค.ม สาขาบริหารการศึกษา ได้เรียนในวิชาการนิเทศการศึกษา จากการชมคลิป กัลยาณมิตรนิเทศตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม) ครูมีกิจกรรมที่สนุกสนานมีเกมให้นักเรียนเรียนเพื่อเร้าความสนใจและนักเรียนทุกคนได้ทราบความหมายของคำราชาศัพท์นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อนักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่น่าเบื่อนักเรียนสนใจเรียนมากดีกว่านั่งเรียนตามในหนังสือได้ออกมาเขียนคำราชาศัพท์บนกระดาน
โดย มัลลิกา แซ่อึ้ง (2012-08-31 18:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv