thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1504
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-07-25  
    กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)  
    ปัญหาหนึ่งของครูในระดับปฐมวัย คือ วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กในวัยดังกล่าว เนื่องจากเด็กให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การจัดการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของในวัยนี้ด้วย แต่เนื่องจากครูนิภาพร สิงโตไทย เพิ่งเป็นครูจบใหม่ ยังมีประสบการณ์ในการสอนไม่มากนัก จึงทำให้เกิดการนิเทศขึ้น ภายใต้การให้คำแนะนำ โดย รศ.ดร.น้อมศรี เคท ครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในระดับปฐมวัย มาให้การนิเทศ โดยคำแนะนำดังกล่าว จะมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียน รวมถึงการสร้างความสนุกในการเรียนให้กับเด็ก เพื่อประสิทธิผลทางการเรียนให้กับเด็กต่อไป  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม

 
 
สามารถนำกระบวนการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ และการแนะนำของอาจารย์ ซึ่งในบางชั่วโมงเองเราก็มีปัญหาเหมือนกับคุณครูด้วยเช่นกัน จึงสามารถนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก
โดย กันยาณี ทองศรีนุ่น (2011-09-14 20:26:47) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมคลิปแล้วได้แนวคิดคือหลักการแนวทางของกัลยาณมิตรนิเทศ ในระดับปฐมวัย ผู้นิเทศเก็บรายละเอียดของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจรรมการเรียนรู้ ระดับเนื้อหาควรอยู่ในหลักสูตร การออกแบบเรียนรู้เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ มีการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ใช้นิทานเป็นตัวเดินเรื่อง เป็นการนิเทศกที่เป็นแบบกัลยาณมิตร มีความสุขทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจริงๆ
โดย สุรจิตร เรืองศรี (2012-03-31 10:18:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปแล้ว ชอบการจัดกิจกรรม และการนิเทศที่อบอุ่น ดีใจที่ได้ชมทำให้เกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรม
โดย อัญชลี บุญมาตา (2012-07-05 12:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการชมวิดิทัศน์กัลยณมิตรนิเทศการสอนของรศ.ดร.น้อมศรี เคท ครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในระดับปฐมวัย ทำให้ได้แนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการฟังคำแนะนำจากผู้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย และต้องสัมพันธ์กับธรรมชาติของผุ้เรียน และมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียน รวมถึงการสร้างความสนุกในการเรียนให้กับเด็ก เพื่อประสิทธิผลทางการเรียนให้กับเด็กต่อไป
โดย กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ (2012-09-07 15:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv