thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2579
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.18 นาที | Online : 2011-07-14  
    ระบำพืชแม่ครัว อ.สถาพร เจริญผ่อง  
    เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมั่นใจมากกว่าการจดจำ การเรียนการสอนที่อาจารย์สถาพร นำมาใช้สอนนักเรียน ป.6 เรื่อง "การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต" จึงใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติแทนการสอนแบบท่องจำ โดยใช้ชือกิจกรรมนี้ว่า "ระบำพืชแม่ครัว"  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
อยากชมมากครับ รบกวน post ใหม่อีกครั้ง
โดย สัณห์ รังสรรค์ (2011-07-10 01:23:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17:ชอบการจัดกิจกรรมอย่างนี้มากเลยจะนำไปทดลองจัดกิจกรรมกับนักเรียนของตนเองบ้างขออนุญาตนะคะ
โดย สุชาดา คงศิริ (2011-07-14 23:46:40) [แสดงความคิดเห็น]
อยากจะนำกิจกรรมนี้ไปทดลองใช้สอนในโรงเรียนของตัวเอง ขออนุญาตนะคะ แต่อาจจะมีการปรับบ้าง เพราะบริบทของโรงเรียนมีต้นไม้มากอยู่แล้ว ในการสอนตอนนำเข้าบทเรียน อาจจะใช้สถานที่นอกห้องเรียน และขั้นตอนการใช้กระบวนการสร้างอาหารของพืช ก็ใช้พืชของจริงในสภาแวดล้อมจริง จะลองดูก่อนนะคะได้ผลอย่างไรแล้วจะนำมาเล่สู่กันฟัง...ขอบคุณค่ะ
โดย เจียรพรรณ วิชาเทพ (2011-07-15 11:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีนำเข้าสู่ผลเรียนได้ดี แต่ใช้เวลานาน แต่ที่โรงเรียนสอนเวียนชั้น ตั้งแต่ ป. 5 - ม. 3 กิจกรรมต้องกระชับเวลาด้วย แต่จะพยายามนำไปใช้จัดกิจกรรมที่โรงเรียน ขอยกย่องอาจารย์ที่คิดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสนุดสนานและได้ความรู้ด้วย
โดย อ้อยใจ หมุนลี (2011-07-15 12:58:08) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2011-07-15 21:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากกว่าการบอกเล่า การที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ นักเรียนจะจำและเข้าใจไปนาน การแสดงบทบาทสมมุติ นอกจากจะทำให้เด็กได้สนุกสนานแล้ว ยังทำให้เด็กข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน สามารถที่จะนำมาประสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองเข้าใจได้มากขึ้น แต่การทำกิจกรรมในขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียน อาจจะใช้เวลามากไปหน่อย เพราะถ้าสอนเวียนก็คงจะต้องกระชับเวลาให้พอดีในแต่ละชั่วโมง รวมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย มะลิไพ นามแสง (2011-07-17 07:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากกว่าการบอกเล่า การที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ นักเรียนจะจำและเข้าใจไปนาน การแสดงบทบาทสมมุติ นอกจากจะทำให้เด็กได้สนุกสนานแล้ว ยังทำให้เด็กข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน สามารถที่จะนำมาประสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองเข้าใจได้มากขึ้น แต่การทำกิจกรรมในขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียน อาจจะใช้เวลามากไปหน่อย เพราะถ้าสอนเวียนก็คงจะต้องกระชับเวลาให้พอดีในแต่ละชั่วโมง รวมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย มะลิไพ นามแสง (2011-07-17 07:26:38) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น จนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป และเกิดเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย นางสาวอุไรพร จันสุข (2011-07-17 19:47:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้นำมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมน่าสนใจ ในการนำเข้าสู้บทเรียนครูผู้สอนได้เร้าความสนใจของนักเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้และรู้จักการตั้งสมติฐานก่อนการทดลอง นักเรียนจึงแสดงความคิดเห็นต่างๆ และที่สำคัญครูผู้สอนได้นำการทดลองมาใช้ในการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดการจดจำเนื้อหานั้นๆๆได้อย่างยาวนานมากกว่าการเรียนการสอนโดยให้หนังสือ หรือการท่องจำเพียงอย่างเดียว :tv15:
โดย สุพจน์ ไชยพงษ์ (2011-07-18 02:10:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณที่กรูณาเผยแพร่เทคนิคการสอนที่ดีๆ ให้เพื่อนร่วมอาชีพได้รับชม กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆเลยค่ะ อย่างนี้แหละ การศึกษาไทยจะพัฒนา :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรุณวดี อุ่นชู (2011-07-19 23:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ :tv15:
โดย khukrumilkz (2011-07-22 12:05:06) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ :tv15:
โดย khukrumilkz (2011-07-22 12:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
-ขอชื่นชมอจารย์สถาพร เจริญผ่องที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีมากตั้งแต่เริ่มนำขเข้าสู่บทเรียนโดยให้เด็กได้สังเกตแล้วตั้งคำถามให้เด็กๆได้คิดหาคำตอบ มีการทดลอง ให้เด้กได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วสรุปข้อมูลจากการสังเกต มีการแสดงบทบาทสมมุติระบำพืชแม่ครัวช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรุ้ได้ดี เด็กเรียนอย่างมีความสุข นับว่าเป้นตัวอย่างการเรียนการสอนที่ดีมากที่ครุผุ้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมขออนุยาตนำตัวอย่างการเรียนการสอนนี้ไปปรับใช้นะคะ
โดย เนตรนภิส นพเกตุ (2011-07-24 23:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ขอชื่นชมอาจารย์สถาพร เจริญผ่องค่ะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นำเข้าสู่บทเรียน ได้ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการแสดงบทบาทสมมติ มีการซ้อมกันอย่างขยันขันแข็ง ครูมีการใช้สื่อของจริง นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ :tv15: ขอคุณค่ะ
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-07-25 22:15:54) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชสวนครัว เป็นกิจกรรมการสอนที่สงเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีครูนำเข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจโดยให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วตั้งคำถาม จากกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถที่จะลงมือปฏิบัติและเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย เด็ก ๆ สนุกสนานกับการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและยังฝึกให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาจากการทำได้ดีขั้น ถือว่าการการเรียนการสอนที่ดีมากที่ครูสามารถจะนำไปใช้หรือประยุกต์ในการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2011-07-26 11:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ
ขออนุญาตนำไปเป็นบบอย่างใช้บ้างนะคะ
โดย กำไล วัชรอาภาไพบูลย์ (2011-07-29 04:54:03) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัวนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมุติ และใช้สื่อจริงที่นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสเอง มากกว่าที่จะได้ฟังหือได้ยินมา ทำใหัเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง นักเรียนเขาจะมีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการท่องจำ และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั้นจะติดตามตัวเขาไปตลอด
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2011-08-05 19:41:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมระบำพืชแม่ครัวในการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชผ่านบทบาทสมมติของดวงอาทิตย์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ จนกระทั่งสร้างน้ำตาลได้ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจเนื้อหาสาระ ที่สำคัญได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางประกอบบทบาทสมมติ นอกจากนี้การสอนให้เด็กรักในวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาจะส่งผลดีต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละของคุณครูในการเตรียมการสอนในลักษณะนี้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรค่ะ :tv15:
โดย รุจิดา สุขใส (2011-08-06 13:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สถาพรจัดกิจกรรมได้ดีมากค่ะ จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่สามารถเชื่อมโยวงกับทฤษฎีพหุปัญญาได้ เพราะเด็กนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้แสดงบทบาททางภาษา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างได้ดี เ็ด็กๆสามารถเข้าใจปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นขณะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ได้เรียนโดยผ่านการปฏิบัติในขั้นตอนการดูภาพพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ขอชื่นชมว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้น่าสนใจและสร้างสรรค์มากค่ะ จะติดตามผลงานครั้งต่อไปของอาจารย์นะค่ะ สมกับเป็นครูมืออาชีพจริงๆค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2011-08-07 21:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "ระบำพืชแม่ครัว" ที่ อ.สถาพร เจริญผ่อง ได้คิดและวางแผนเพื่อนำมาใช้ในการสอนนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี มีการบูรณาการสาระต่างๆ อาทิ สุขศึกษาและพลานามัย ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ลดความจำเจจากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการแสดงบทบาทสมมติ มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ช่วยปรับมุมมองวิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างของครูได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ
โดย นิสา พันละภะ (2011-08-18 15:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ......กิจกรรมน่าสนใจดูกีทีก็ไม่เบื่อ :tv15:
โดย ธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2011-08-30 20:11:17) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ช่วยปรับมุมมองวิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างของครูได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ :tv18:
โดย ศุภลักษณ์ ชับบาล (2011-09-01 11:34:47) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ระบำพืชแม่ครัว เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนนักเรียนจากนั้นเป็นการศึกษาในใบความรู้ และต่อมานักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชหรือ
การสร้างอาหารของพืช ทำให้นัเรียนๆด้มีการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสุดท้ายเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยมีครูดูแล แนะนำในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ
โดย จุฬารัตน์ บุญชู (2011-09-12 21:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์ นักเรียนบางคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยาก จึงทำให้หลายๆคนไม่อยากเรียน แต่ อาจารย์สถาพร ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากๆให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่นักเรียนได้คิด ได้แสดงความคิดเห็นและได้เรียนรู้จากสื่อจริง จึงทำให้วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่หาสนใจสำหรับเด็กนักเรียนมากขึ้น มีความสนุกสนาน และได้รับความรู้ในการเรียนเป็นอย่างมาก :tv15:
โดย กาญจนัตฐา คำประภา (2011-09-15 14:47:29) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้คิดวิเคาระห์จากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจึงเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นจากวิชาที่ยากก็จะเป็นวิชาที่ง่าย นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังทำให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองโดยการแสดงบทบาทสมมุตุิิิิิิิิิิิทำให้นักเรียนได้คิดว่าใครจะแสดงเป็นอะไรและมีตัวละครอะไรบ้าง บทบาทตัวเองต้องเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนยังได้แสดงออกตามศักยภาพของตนอีกด้วย ขออนุญาตนำกิจกรรมที่อาจารย์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียนของเราด้วยนะคะ
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-16 10:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้คิดวิเคาระห์จากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจึงเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นจากวิชาที่ยากก็จะเป็นวิชาที่ง่าย นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังทำให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองโดยการแสดงบทบาทสมมุตุิิิิิิิิิิิทำให้นักเรียนได้คิดว่าใครจะแสดงเป็นอะไรและมีตัวละครอะไรบ้าง บทบาทตัวเองต้องเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนยังได้แสดงออกตามศักยภาพของตนอีกด้วย ขออนุญาตนำกิจกรรมที่อาจารย์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียนของเราด้วยนะคะ
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-16 10:08:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนสอน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิด การสืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนความประสบการณ์ ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ :tv15:
โดย วิสันตรี รสดี (2011-09-21 11:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว อ.สถาพร เจริญผ่อง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนุกมากค่ะขนาดเป็นครูยัีงรู้สึกว่าสนุก นักเรียนคงรู้สึกไม่ต่างกัน และยังทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่้างมีควา่มสุขควบคู่ไปกับความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะขอนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนนะค่ะ..ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยจุดประกายความคิดให้นะค่ะ
โดย จันทนา หน่อคำมา (2011-09-23 19:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และจดจำความรู้ไปได้นาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเองและสังคมชุมชนในท้องถิ่น
โดย อารี นิ่มน้อย (2011-10-12 09:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการใช้วิธีการสอนเรื่องระบำพืชแม่ครัวมากเพราะมีการใช้เทคนิคการสอนที่ไม่ซำแบบใครจึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ดีด้วยความสนุกสนานโดยมีการนำกิจกรรมเข้ามาใช้ในแผนการสอนให้นักเรียนปฏิบัติได้จริงและสามารถทดลองผลออกมาได้เองและคุณครูยังมีการสรุปผลจากการสร้างคำถามและให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเพื่อโยงเข้าสู่ขั้นสรุปทำให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น คิดว่าจะนำเทคนิคการสอนของคุณครูสถาพรไปช้ในการเรียนการสอนบ้างค่ะ
โดย ธัญญลักษ์ วงษ์สวัสดิ์ (2011-10-12 16:17:52) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนระบำพืชแม่ครัวเป็นวิธีการสอนที่ให้รู้จักการใช้สิ้งมีชีวิตในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช่ในการเรียนการสอนเรื่องงชีวิตของพืชและโยงถึงความสัมพันธ์ของพืชกีบสิ่งมีชีวิตอ่นๆที่สามารถพบเห็นในชีวิตรอบตัวและยังส่งผลถึงการเรียนระบบนิเวศที่มีความสัมพันในระดับสูงงขึ้นไปโดยเฉพราะความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและสายในอาหาร โซ่ออาหารที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงการขยายพันธ์พืชในท้องถิ่นนรวมถึงวิธีการจำแนกประเภทของพืช
โดย ยุพดี สมนิยาม (2011-10-12 16:50:37) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะ สอนโดยการนำของจริงมาสอน ทำให้สนุกตื่นเต้น มีความสุขในการได้เรียน สามารถเข้าใจและจดจำได้ง่ายและอย่างยั่งยืน
โดย จิรัฐา สิงห์คาร (2011-10-12 17:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะ สอนโดยการนำของจริงมาสอน ทำให้สนุกตื่นเต้น มีความสุขและสนุกสนานในการได้เรียน สามารถเข้าใจได้ง่ายชัดเจนและจดจำได้ง่ายและได้เรียนรู้เรื่องอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายยทอดไปยังผู้อื่นได้เนื่องจากได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้มีจินตนาการสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่า
ต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ฝึกความกล้าแสดงออก
โดย จิรัฐา สิงห์คาร (2011-10-12 17:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สาธิตการสอนชุดนี้น่าสนใจมากเริ่มต้นด้วยการที่อาจารย์เขาเตรียมการสอนมาอย่างดี เตรียมอุปกรณ์ และมีการเตรียมตัวเด็กในห้องเรียนก็ดี แลดูเหมือนมีการทำงานเป็นทีมที่ดี เริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวนักเรียนให้มีความร้เป็นพื้นก่อน เช่นการที่เด็กได้รับร้เกี่ยวกับการสร้างอาหารในพืช การสังเคราะห์อาหารของพืช การที่เด็กได้ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ ทำให้เป็นการกระต้นนักเรียน ให้มีความสนใจมากขึ้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี และในขณะทำการสอนนักเรียนยังได้แสดงออกเต็มที่ โดยมีครุคอยช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าดีมากเพราะเด็กจะได้มีความกล้าหาญมากขึ้น เป็นการเพิมความมั่นใจแก่เด็ก
โดย สดศรี อังศุวิริยะ (2011-10-13 09:58:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกดารเรียนสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียน เรื่องสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียน ได้เรียนรู้โดยการสัมผัสของจริง และนักเรียนได้สะท้อนการคิดจากการตั้งคำถามของครูอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้ตอบคำถาม และแสดงบทบาทสมมติตามที่ตนเองได้รับ เด็ก ๆ สนุกมาก นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกโดยการอธิบายว่าจนเองเป็นอะไร มีความสำคัญอย่างไร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกมาก
โดย อนงค์ คชเดช (2011-10-14 08:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนักเรียนให้ความสนใจสนุกสนานอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการแสดงบทบาทสมมติ และมีการเรียนรู้ที่ดกิดจากปะสบการณ์ตรงจากการลงมืทำทำให้นักเรียนสามารถอกิการเรียนรู้แบบฝังแน่นรวมถึงทำให้เิดส่งเสริมให้เกิดการคิด รู้จักการคิดและการตั้งคำถามออกมาอย่างอย่างต่อเนื่องและนักเรียนใด้คิดหาคำตอบโดยทุกคนได้มีส่วมร่วมในการทำกิจกรรมตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและสะสมการการแสดงออกให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออก
โดย อนงค์ รัตนวราเกียรติ (2011-10-14 14:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพรทิพย์ คลับคล้ายนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับระบำพืชแม่ครัวเป็นกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนไม่รู้สึกเบื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม :tv18: :tv15:
โดย พรทิพย์ คลับคล้าย (2011-11-28 13:57:47) [แสดงความคิดเห็น]
การทำให้วิทยาศาสตร์ในมุมมองของเด็กๆเป็นเรื่องสนุกสนานนั้นสำคัญมาก การทำให้เด็กอยากเรียนรู้ อยากทดลอง อยากแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกนั้นส่งผลดีแก่ตัวเด็กๆเป็นอย่างมาก
ซึ่งการสอนของครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ครบถ้วนไปด้วยสาระการเรียนรู้ในบทเรียนและยังสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ ^ ^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-15 00:38:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณครูมีเทคนิคการอธิบายได้อย่างดีเยี่ยมจึงทำให้เด็กสามารถนำมาปรับเป็นความรู้ของตัวเองได้และจะสามารถจดจำเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุณครุยังทำให้เด็กมีความสนุกสนานกันกับการเรียนรูทำให้นักเรียนไม่เบื่อและสามาร่วมสนุกไปกับเนื้อหาที่คุณครูสอนได้อย่างดีให้เด็กรู้จักคิดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดี :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-01-20 13:04:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv07: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา ศรีอุดม (2012-01-26 10:18:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจง่าย ดีมากคะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป และเกิดเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-02-09 15:25:04) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ได้มีโอกาศเปิดให้นักเรียนดูในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนให้ความสนใจมากและตั้งใจดูอย่างเงียบ แต่มีข้อเสียคือขนาดตัวหนังสือมีขนาดเล็กและบรรยายเร็วเกินไปทำให้นักเรียนอ่านคำบรรยายไม่ทัน แต่โดยรวมนักเรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดูว่าน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย ครูสามารถนำไปประกอบเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนเรื่องของพืชได้เป็นอย่างดี อยากให้ปรับปรุงในเรื่องของความละเอียดของภาพและการบรรยายตัวหนังสือที่ใหญ่มากขึ้นกว่างเดิม
โดย สิรภพ ดอนไชย (2012-03-06 11:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "ระบำพืชแม่ครัว" ที่ อ.สถาพร เจริญผ่อง ได้คิดและวางแผนเพื่อนำมาใช้ในการสอนนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี มีการบูรณาการสาระต่างๆ อาทิ สุขศึกษาและพลานามัย ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ลดความจำเจจากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการแสดงบทบาทสมมติ มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ช่วยปรับมุมมองวิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างของครูได้เป็นอย่างดีมาก ครับ
โดย ไพบูลย์ เสนานาม (2012-03-30 05:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้คิดวิเคาระห์จากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจึงเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น "ระบำพืชแม่ครัว" ที่ อ.สถาพร เจริญผ่อง ได้คิดและวางแผนเพื่อนำมาใช้ในการสอนนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี ขอยอมรับว่าเป็นวิธีสอนที่สุดยอดมาก ต้องจำเป็นแบบอย่าง
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-01 21:23:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 22:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สถาพร เจริญผ่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "ระบำพืชแม่ครัว"เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้คิดวิเคาระห์จากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจึงเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าพวกครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนของเราทุกคน
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-04-05 10:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะระบำพืชแม่ครัวเป็นวิธีการสอนที่ให้รู้จักการใช้สิ้งมีชีวิตในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช่ในการเรียนการสอนเรื่องงชีวิตของพืชและโยงถึงความสัมพันธ์ของพืชกีบสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบเห็นในชีวิตรอบตัวและระบบนิเวศที่มีความสัมพันในระดับสูงและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการใช้กระบวนการสร้างอาหารของพืชสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-04-10 15:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว อาจารย์สถาพร เจริญผ่อง
การแสดงบทบาทสมมุติ การที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนจะจำและเข้าใจไปนาน เป็นความรู้ที่ติดตัวนักเรียน ยังทำให้เด็กเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้และบอกต่อเพื่อนครูนะคะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-10 22:32:37) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นกิจกรรมการเรียนสอน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิด การสืบค้นข้อมูล เพิ่มพูนความประสบการณ์ ที่ดีมาก ๆเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้คิดวิเคาระห์จากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจึงเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ศิริรนันท์ มงคลวัจน์ (2012-04-19 15:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว อ.สถาพร เจริญผ่อง น่าสนใจมาก
เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมั่นใจมากกว่าการจดจำ การเรียนการสอนที่อาจารย์สถาพร นำมาใช้สอนนักเรียน ป.6 เรื่อง "การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต" จึงใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติแทนการสอนแบบท่องจำ โดยใช้ชือกิจกรรมนี้ว่า "ระบำพืชแม่ครัว" นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สาธิตการสอนชุดนี้น่าสนใจมากเริ่มต้นด้วยการที่อาจารย์เขาเตรียมการสอนมาอย่างดี เตรียมอุปกรณ์ และมีการเตรียมตัวเด็กในห้องเรียนก็ดี แลดูเหมือนมีการทำงานเป็นทีม
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-08 23:34:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีทำให้นักเรียนสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และได้รับประสบการณ์จริง นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเติมเทคนิคการสอนนำมาประยุกต์ใช้ได้ และขอชื่นชมเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดี :tv17: :tv17:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 11:08:26) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชสวนครัว เป็นกิจกรรมการสอนที่สงเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีครูนำเข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจโดยให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วตั้งคำถาม จากกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถที่จะลงมือปฏิบัติและเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย เด็ก ๆ สนุกสนานกับการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและยังฝึกให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาจากการทำได้ดีขั้น ถือว่าการการเรียนการสอนที่ดีมากที่ครูสามารถจะนำไปใช้หรือประยุกต์ในการเรียนการสอนและเพิ่มเติมเทคนิคการสอนให้กับผู้เรียนได้
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 13:29:46) [แสดงความคิดเห็น]
ระบำพืชแม่ครัว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลย นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้ มีการใช้สื่อของจริง และยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติในเรื่องที่เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง และเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ ขออนุญาตนำไปใช้ :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv15:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-06-13 20:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ผู้เรียนได้รู้จัดคืด ฝึกการทดลอง สามารถนำเสนอข้อมูลได้ แล้วกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง แล้วการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนที่ดีแบบนี้ยังช่วยเป็นสื่อสำหรับโรงเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์ในการทดลอง เช่นกล้องจุลทรรศน์ เมื่อชมรายการนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น และเหมือนกับตัวเองได้เรียนรู้ได้แบบนั้นจริง ๆ
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-07-25 06:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv