thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2299
Rate :
 3
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2011-07-05  
    เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 1 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ รร.วัดพระธาตุ  
    ชั้นเรียนแรกในโรงเรียนของเด็กๆทุกคน คือชั้นอนุบาล ครูอนุบาลจึงเป็นครูคนแรก ที่ตอกเสาเข็มชีวิตให้เด็กเจริญเติบโตไปเป็นคนดี เพราะฉะนั้นดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ครูอนุบาลของรร.วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี จึงมุ่งให้เด็กๆเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต มากกว่าการอ่านเขียนเรียนเลข สร้างหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครอง สอนด้วยบทเรียนแห่งประสบการณ์ ตามบริบทของชุมชน เช่นการใช้บ้านรองเท้าของคุณลุงคุณป้าในหมู่บ้าน เป็นห้องเรียนนอกสถานที่ ทำให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านรองเท้าได้มากมาย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากเด็กได้ประสบการณ์ตรง และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เด็กได้เรียนรู้จากของจริง ได้ใช้ทุกวัน คุณครูอาจจะมาปรับในการจัดประสบการณ์เรื่องอื่นๆได้ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดย สุจิตรา สิทธิไทย (2011-07-07 18:55:27) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กาญจนา เจือจันทร์ (2011-07-09 17:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;เยี่ยม
โดย พรทิพย์ พลเยี่ยม (2011-07-18 20:26:12) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;เยี่ยม
โดย พรทิพย์ พลเยี่ยม (2011-07-18 20:26:12) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;เยี่ยม
โดย พรทิพย์ พลเยี่ยม (2011-07-18 20:26:12) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย ที่ควรปลูกฝังตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น คุณครูชบาเป็นคูณครูด้วยจิตวิญญาณจริง ๆ ค่ะ ขอชื่นชมค่ะ
โดย จงกล คารมย์กลาง (2011-08-13 09:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นครูสอนเด็กๆ ทำใด้กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ใกล้ชิดกับชุมชน จับต้องได้ ทำให้เด็กๆไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ
โดย hataichanok putla (2011-08-25 10:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนร้จากประสบการณ์จริง เด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้และร้จักการตั้งคำถามทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ เป็นการเรียนที่ทำให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็ก ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับบุตรหลานของท่านด้วย ชอบมาก ๆ เลย
โดย ธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2011-08-27 12:25:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กสนุกในการเรียนดีมากและเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูที่สนใจได้อีกด้วย
ขอบคุณที่มีคุณครูที่ดีเช่นท่าน
โดย สุพิศ มลิวัลย์ (2011-10-01 22:21:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากๆค่ะสอนให้เด็กได้รู้จักของจริงได้เห็นกระบวนการต่างๆได้รับข้อมูลจริงจากสิ่งที่เด็กอยากรู้ :tv03:
โดย กัญภร เทียบเมือง (2012-04-02 02:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือใจของทุกคนในชุมชน ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา และคุณครูของเด็กๆก้น่ารักมีจิตวิทยาในการที่กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่วนการจัดกิจกรรมก็เน้นที่ผุู้เรียนเป้นสำคัญ การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ครูและทุกคนให้ความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆว่าจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
โดย ยุพิน นนทะโคตร (2012-04-20 23:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก และตัวเด็กปฐมวัยเองด้วย กิจกรรมนี้สามารถตอบสนองพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา จากกิจกรรมนี้เด็กรู้จักตั้งคำถาม ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้สัมผัสกับสื่อของจริง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมากกว่าการที่ครูมาอธิบายแต่นั่งอยู่ในห้องเรียน
โดย จารวี ยินดี (2012-04-29 21:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก ผู้ปกครองได้รับรู้ในเรื่องการเรียนการสอนของเราด้วย สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะเขามีความเข้าใจในด้านการเรียนการสอนที่คุณครูต้องการให้เด็กได้ประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ ขั้นตอนการสอนดีมาก เช่นเข้ากลุ่มตั้งคำถามเด็กวัยนี้ช่างซักช่างถาม เด็กอยู่บ้านก็เช่นกันผู้ปกครองมักมาเล่าให้ฟังถามนั่นถามนี่อยู่รำ่ไป ตอบไม่ไหว กิจกรรมนี้ก็เช่นกันเป็นการให้เด็กได้ฝึกตั้งคำถาม เป็นการฝึกคิดและตั้งสมมติฐาน เยี่ยมมากขอชมเชย
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-06-29 00:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือใจของทุกคนในชุมชน ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา และคุณครูของเด็กๆก้น่ารักมีจิตวิทยาในการที่กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่วนการจัดกิจกรรมก็เน้นที่ผุู้เรียนเป้นสำคัญ การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ครูและทุกคนให้ความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆว่าจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 12:52:34) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆ ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้และเด็กๆ ยังรู้จักที่จะตั้งคำถามทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ เป็นการเรียนที่ทำให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็ก ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับบุตรหลานของตัวเอง ชอบมาก ๆ เลย :tv15:
โดย ภารดี ชอบใจ (2012-09-10 20:47:18) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 1 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ รร.วัดพระธาตุ มุ่งเน้นเด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตมากกว่าการอ่านเขียนเรียนเลข สร้างหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครอง สอนด้วยบทเรียนแห่งประสบการณ์ ตามบริบทของชุมชน เช่น การใช้บ้านรองเท้าของคุณลุงคุณป้าในหมู่บ้าน เป็นห้องเรียนนอกสถานที่ ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ผ่านรองเท้าได้มากมาย ครูนำความคิดเห็นของผู้ปกครองมากำหนดเป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และวางแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอนประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ในวีดีทัศน์ชุดนี้จะพุดถึง 2 ขั้นตอน คือ 1.เข้ากลุ่มตั้งคำถาม และ 2.พวกเราตามไปดู เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-09-01 13:11:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือใจของทุกคนในชุมชน ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา และคุณครูของเด็กๆก้น่ารักมีจิตวิทยาในการที่ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย ที่ควรปลูกฝังตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเด็กๆ ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้และเด็กๆ ยังรู้จักที่จะตั้งคำถามทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ :tv03: :tv02: :tv17:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 17:42:55) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพิมลพันธ์ บุญล้อม รหัส 553186527 สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก และตัวเด็กปฐมวัยเองด้วย กิจกรรมนี้สามารถตอบสนองพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก ผู้ปกครองได้รับรู้ในเรื่องการเรียนการสอนของเราด้วย สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะเขามีความเข้าใจในด้านการเรียนการสอนที่คุณครูต้องการให้เด็กได้ประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ
โดย พิมลพันธ์ บุญล้อม (2014-04-19 18:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv