thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3536
Rate :
 4
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-07-04  
    สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1  
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยกตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา โดยจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และค่อย ๆ เต็มรูปแบบมากขึ้นในชั้นปี 2 และ 3 จนพร้อมที่จะออกไปฝึกสอนเพื่อเป็นครูต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม

 
 
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบConstructivism ครูพันธ์ใหม่ส่วนใหญ่จบออกไปแล้ว ปัจจุบันก็ไม่มีงานทำต้องสอบแข่งขัน การสอนแบบ Constructivism จะช่วยให้คุณคณูที่จบออกไป หรือฝึกสอนช่วยให้มีทักษะมากขึ้น สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ นับว่าเป็นความคิดที่ดีมากที่วางรากฐานให้กับคุณครูไทยในอนาคตโดยเฉพาะ สาขาพลศึกษา จะนำไปใช้บ้างเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครับ......
:tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2011-07-15 13:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการนำเทคนิคการสร้างองค์ความรู้มาใช้พัฒนาการสอน แต่เวลสอนจริงครูพลไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาสอนเลยจะแก้ไขครูพันธ์เก่าอย่างไรดี พันธ์ใหม่ที่มาฝึกสอนก็เลียนแบบพันธ์เก่า
โดย อัมรา เชาวลิต (2011-09-06 10:34:09)
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน
โดย sudawan Thanyakarn (2011-09-21 00:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เพราะโดยทั่วไปการสอนพลศึกษาคนจะมองว่าเป็นเพียงการสอนในรูปแบบให้เด็กสามารถเล่นกีฬาเป็น คุณครูอาจจะไม่ต้องมีความสามารถในการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มากนัก แต่จริงๆแล้วการเป็นครูพลศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านกีฬาและทางด้านสรีรวิทยา และการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บ การสอนนักศึกษาครูด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) จะทำให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมามาประยุกต์และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่สมบรณ์แบบ ครบถ้วนในรูปแบบของคำจำกัดความของตนเอง เมื่อนักศึกษาสามารถที่จะเริ่มต้นคิดได้ด้วยตนเองแล้ว ต่อไปเมื่อจบการศึกษาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บไว้มาใช้ได้อย่างง่ายดาย
นับเป็นกลยุทธิ์ที่ยอดเยี่ยมมากในการสร้างครูที่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง โดยการเน้นการฝึกหัดคิดตั้งแต่เริ่มการเข้าเรียน และที่สามารถทำได้ดีอย่างนี้ก็เพราะเป็นการส่งเสริมในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ :tv07:
โดย จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช (2011-09-30 07:47:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับซึ่งครูที่สอนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัยของนักเรียน ในส่วนของผมเอง คณะนี้ผมเป็นนักศึกษาของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาเอกพลศึกษา โดยขณะนี้กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผมสอนในระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ในภาคการเรียนที่ 2 นี้ ผมได้รับมอบหมายให้สอน วิชาวอลเลย์บอลและสุขศึกษาในระดับชั้น ม.1 และบาสเกตบอลในระดับชั้น ม.3 ผมจะนำวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพราะวิธีการสอนแบบConstructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง)นักเรียนจะได้มีสามารถในด้านการ อ่าน คิด วิเคราะห์ เพิ่มขึ้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดการอ่าน คิด วิเคราะห์ หรือได้คะแนนน้อยในส่วนนี้ วิธีการสอนแบบนี้สามารถแก้ไข้ปัญหาอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีทั้งการสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม การนำเสนอ ซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งความรู้ที่นักเรียนสนใจไปจนถึงการนำเสนอ เห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนต้องใช้ทักษะในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ทั้งสิ้น ผมได้ขาดหวังไว้ว่า นักเรียนที่ผมสอนโดยนำการสอนด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) มาประยุกต์ จะทำให้นักเรียนของผมมีความสามารถในการ อ่าน คิด วิเคราะห์เพิ่มขึ้น โดยไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาที่ผมสอน แต่ต้องเป็นทุกวิชาที่เขาเรียนและเขาสนใจเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต :tv09: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรรถพล ปลอดทอง (2011-10-30 15:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากและสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วการสอนพลศึกษาในดรงเรียนจะมองเพียงว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐาน และเล่นกีฬาเป็น การสอนด้วยวิธีนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่กระบวนการคิด เป็นการฝึกทักษะการคิดที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่ถูกต้องที่ตนเองปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน นับว่าเป็นวิธีการ กลยุทธ์ที่ดีวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเองและสิ่งเรียนได้อย่างแท้จริง
โดย สุธีรา สุกใส (2011-11-17 20:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก หากนำมาประยุกต์ใช้สอนกับนักเรียนในกระบวนวิชาอื่น ๆ นักเรียนจะรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครู เป็นแนวการจัดการสอนที่ดีมาก ต่อไปคงมีครูดี ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะคะ
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2011-11-25 13:18:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธ์ใหม่ไม่ได้สอนกันง่ายๆ แต่จะต้องบ่มเพาะตั้งแต่ปี 1 - ปี 4 แต่ละชั้นปีก็มีทักษะที่แตกต่างกัน มีความคิดที่ยากขึ้น ประเด็นปัญหาฝึกให้คิดก็มากขึ้น มีการอ่าน การคิด การสังเกต การสังเคราะห์ ในหลายๆรูปแบบ เพราะฉนั้นการสร้างครูพลศึกษารุ่นใหม่คือต้องมีระบบอย่างที่อาจารย์บอก ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครูพลศึกษาชอบสอนแบบเล่นๆคือเล่นอย่างเดียวแต่ไม่เป็นระบบ ทั้งๆที่มันมี 5 ขั้นตอน หากครูรุ่นใหม่สามารถสอนได้อย่างเป็นระบบเช่นนี้ เชื่อว่านักเรียนก็ได้รับทั้งในส่วนของทฤษฏีและปฏิบัติที่ครบถ้วน การสอนเรื่องนี้มีประโยชน์คิดว่าจะนำไปให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่กำลังเรียนในรายวิชาชีพครูด้วยประกอบด้วยเช่นกัน แล้วคำว่าครูพลศึกษาก็จะเป็นเลิศ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-01-08 17:54:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนทางด้านภาควิชาพลศึกษา เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถทีจะพัฒนาในด้านการ อ่าน คิด วิเคราะห์ เพิ่มขึ้นและ นักเรียนส่วนใหญ่จะขาดการอ่าน คิด วิเคราะห์
โดย บูรฮัน นิบง (2012-01-08 21:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน
โดย ชนินทร์ มูลบัวภา (2012-01-08 22:21:16) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะสร้างคนๆหนึ่งให้เป็นครูที่ดีและมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็คิดว่าการที่จะเป็นครูพละง่าย แต่ครูพละที่มีคุณภาพจะต้องเป็นต้นแบบต้องมีวินัยในตนเอง เเละมีทักษะการสอนที่ดีก้าวทันโลก ส่วนกีฬาแต่ละชนิดก็ควรมีพื้นฐานบ้าง
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-09 15:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะเป็นครูพันธุ์ใหม่ไม่ใช้ง่ายๆอยู่ที่ตัวเราจะพยายามแค่ใน
โดย มูรนี อาบู (2012-01-11 19:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้ constructivism จะเป็นการสอนที่ดีมาก เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นให้กับผู้สอน และส่วนผู้เรียนนั้นก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้เป็นหลักการสอนในช่วงเวลาที่เรียนจบ และได้เป็นผู้ครูสอนเด็ก
โดย อาบูซาเปียน แก่ (2012-01-11 21:27:31) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างครูพันธ์ใหม่ด้วย (constructivism ) (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง )โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ชอบมากค่ะ ขอชื่นชมทีมีรายการดีๆ :tv02:
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-11 22:33:02) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะเป็นครูพันธ์นั้นต้องรู้จักหาความรู้ใหม่เสมอ
โดย นัสรี เจ๊ะแว (2012-01-12 00:18:30) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อจะได้ทันกับยุคเทคโนโลยีและจะต้องหาวิธีการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ
โดย นัสรี เจ๊ะแว (2012-01-12 00:21:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ มันไม่ใช่ยากแต่อยู่ที่ความพยายามความตั้งใจและความสนใจมากกว่า
โดย นางสาวนูไอนี เจ๊ะเงาะ (2012-01-13 20:00:38) [แสดงความคิดเห็น]
จะเป็นครูพันธ์ใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:28:04) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะสอนเด็กที่ดีนั้นมันต้องใช้เวลา มีความอดทนสูงอย่างที่คิด
โดย สวยบะ อุมา (2012-01-13 20:46:25) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อสร้างให้เรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กและสร้างให้เราเป็นครูที่ดีในอนาคตต่อไป
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-01-13 21:05:49) [แสดงความคิดเห็น]
จะได้ฝึกประสบการณ์ตนเองและให้เราเป็นผู้นําในอนาคต
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-01-14 10:07:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ผมได้อ่านและได้ฟังผมรู้กระบวนการคิดในการที่จะไปสอนเด็ก
โดย อาสมิง แมแล (2012-01-14 14:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถให้คนอื่นมองว่าพลศึกษามีระบบ
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-01-14 21:14:23) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะเป็นครูสายพันธ์ใหม่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
โดย อามีเนาะ เตะ (2012-01-14 21:18:00) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะสร้างคนๆหนึ่งให้เป็นครูที่ดีและมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็คิดว่าการที่จะเป็นครูพละง่าย แต่ครูพละที่มีคุณภาพจะต้องเป็นต้นแบบต้องมีวินัยในตนเอง เเละมีทักษะการสอนที่ดีก้าวทันโลก ส่วนกีฬาแต่ละชนิดก็ควรมีพื้นฐานบ้าง
:tv15: :tv15:
โดย ฟาดิลลาฮ์ บีรู (2012-01-15 21:43:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหนึ่งในสาขาวิชาตัวอย่างที่มีแนวคิดนี้มาพัฒนาและเพาะปลูกครูพันธุไหม่และเสริมความมั่นใจให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-01-16 13:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เทคนิคที่หลากหลายทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น :tv04: :tv18: :tv04:
โดย ยารานี ฮะซา (2012-01-20 09:56:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธุ์ใหม่ต้องศึกษาด้วยตนเอง
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-01-20 15:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับซึ่งครูที่สอนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัยของนักเรียนด้วย
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-01-21 11:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก หากนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ นักเรียนจะรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก :tv04:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-01-22 14:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธ์ใหม่ที่ดีมากครับ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆๆ :tv02: :tv15:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-22 17:58:48) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะเป็นครูพันธุ์ใหม่ไม่ใช้ง่ายๆอยู่ที่ตัวเราจะพยายามแค่ใน
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 13:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ มันไม่ใช่ยากแต่อยู่ที่ความพยายามความตั้งใจและความสนใจมากกว่า
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-23 13:23:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดีและน่าสนใจมาก
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 16:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธุ์ใหม่ต้องมีบุคลิกที่ดี มีความคิดที่ใหม่ๆ สามารถนําไปใช้ในการสอนได้
โดย นูรฮาซัน ยูโซ๊ะบลูกา (2012-01-23 17:29:07) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาใช้ในการสอนต่อไปได้
โดย ซัน บินสาและ (2012-01-23 18:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดีมากและน่าสนใจมากๆค่ะ
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-23 20:30:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ที่ดี สามารถไปทำอาชีพครูอย่างมีคุณภาพในอนาคต
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-01-23 20:31:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเปิดโอกาศให้เด็กได้แสดงควมสามารถในการผู้นำเยี่ยมเลยทีเดียวครับ
โดย มะซูนา ดีเยาะ (2012-01-23 22:41:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดีโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-01-23 22:45:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดีโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-01-23 22:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีและเปิดโอกาสให้แก่รุ่นหลังๆ
โดย สุฟเฟียน มะลี (2012-01-23 23:47:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นแรงบรรดาลใจให้แก่ผู้ที่ศึกษา
โดย อัมรอน นิลสมาน (2012-01-24 01:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
เน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถทำให้ผู้เรียนคิเองทำเองในรูปแบบการสอนนั้นจะบงเพาะตั้งแต่ระดับปีที่1-4 ในระดับชั้นปีที่1 นั้นจะให้ผู้เรียนคิดกล้าที่จะตั้งคำถาม ปีที่ 2 กล้าแสดงออกแล้วให้คดวิเคราะห์
ปีที่ 3 คิด วิเคราะห์ กล้าแสดงออก และลงมือปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ก็จะเป็นระ 4-5 เป็นการสอนที่เป็นระบบที่สุดชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบค่ะ.....
โดย นูรีนา สอมะลี (2012-01-24 19:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
โดย รุสดี สาแม (2012-01-25 12:49:51) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะเป็นครูสายพันธ์ใหม่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
โดย มะซอและ แวจิ (2012-01-25 13:06:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสายพันธ์ใหม่เป็นสิ่งสำคัญ
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-25 22:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
โดยใช้ผู้เรียน เน้นความสำคัญโดยยกตัวอย่าง เพื่อพัฒนาครูและการสอนสาขาพลศึกษานั้นเอง
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-01-26 14:34:45) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะเป็นครูสายพันธ์ใหม่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 18:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สอนให้นักศึกษาสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย ปิยะบุตร สีแดง (2012-01-26 22:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธ์ใหม่ ต้องสร้างให้เด็กมีความคิดและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
โดย บุญรอด จำเริญกิจ (2012-01-26 22:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะเป็นครูพันธุ์ใหม่ เราจะต้องเรียนรู้สี่งใหม่ๆเพือไปประยุกต์ในการสอน
โดย มาฮีดีน อาแว (2012-01-26 23:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูสายพันธุ์ใหม่ เป็นการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนรายวิชาพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ
โดย ไพฑูรย์ ไชยขันธ์ (2012-01-29 12:27:33) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะเป็นครูพันธุ์ใหม่ไม่ใช้ง่ายๆอยู่ที่ตัวเราจะพยายามแค่ใน
โดย มาฮาดี ดือราแม (2012-01-30 20:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นให้กับผู้สอน และส่วนผู้เรียนนั้นก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้เป็นหลักการสอนในช่วงเวลาที่เรียนจบ และได้เป็นผู้ครูสอนเด็ก
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-08 10:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับซึ่งครูที่สอนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัยของนักเรียน การสอนด้วยวิธีนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่กระบวนการคิด เป็นการฝึกทักษะการคิดที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่ถูกต้องที่ตนเองปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนมา ขอชื่นชมครับ ู^-^ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมชาย สายลม (2012-03-03 21:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมเทคนิควิธีการสอนด้วยวิธี constructivismมาก เป็นเทคนิคที่ดีและมีประโยชน์มาก ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติแล้ววิชาพลศึกษาในโรงเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีเพียง 1 ชม ต่อสัปดาห์เองเวลาเรียนน้อยมากอยากให้มีมากขึ้น แต่ก็ทำไม่ได้เนิ่องจากหลักสูตร51 จัดให้แค่นี้เองถ้าจะจัดเพิ่มจะดีมากๆ ฝากให้กระทรวงเพิ่มเติมให้จะดีมากๆ..จากครูพละ :tv15: :tv18: :tv17:
โดย มณีรัตน์ รอดเสวก (2012-03-30 13:39:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน...ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 18:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นเพียงผู้กำกับ ครูจะเป็นผู้ให้หัวข้อในเรื่องที่นักเรียนจะเรียนรู้ การที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา ก็โดยที่ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivismเพื่อให้นักเรียนได้สร้างประสบการณืด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนครูและนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน โดยครูก็จะเป้นผู้สร้างเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ และสุดท้ายครูก็จะช่วยชี้แนะ ปรับปรุงผลงานของนักเรียน :tv15:
โดย ชัยยงค์ สัมมเสถียร (2012-03-30 23:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนกาเรียนรู้แบบConstructivism เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มากเพราะจะเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอนทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อให้นักเรียนมีการพํฒนาการเรียนรู้แบบถาวร เมื่อเขาได้ฝึกได้ลงมือกระทำด้วยตัวเขาเองเขาก็เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ :tv08:
โดย นายคริสเตียน มาริโอ จิตรมั่น (2012-04-01 07:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในศตรววษที่ 21 เนื่องจากฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้วิจารณาญาณ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นครูพันธ์ุใหม่หรือครูรุ่นใด ควรศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ ซึ่ง 5 ขั้นตอนที่นำเสนอมานี้ นับว่าสมบูรณ์แบบ โดยในการนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอนหากมีการแทรกกิจกรรมหรือเทคนิคต่างๆเข้าไปด้วย ก็จะทำให้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีเสน่ห์ น่าสนใจมากขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-01 12:47:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นเพียงผู้กำกับ ครูจะเป็นผู้ให้หัวข้อในเรื่องที่นักเรียนจะเรียนรู้ การที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา ก็โดยที่ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivismเพื่อให้นักเรียนได้สร้างประสบการณืด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนครูและนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน โดยครูก็จะเป้นผู้สร้างเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ และสุดท้ายครูก็จะช่วยชี้แนะ ปรับปรุงผลงานของนักเรียน
โดย ชัยยงค์ สัมมเสถียร (2012-04-01 22:32:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2012-04-01 23:13:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถทำให้ผู้เรียนคิเองทำเองในรูปแบบการสอนนั้นจะบงเพาะตั้งแต่ระดับปีที่1-4 ในระดับชั้นปีที่1 นั้นจะให้ผู้เรียนคิดกล้าที่จะตั้งคำถาม ปีที่ 2 กล้าแสดงออกแล้วให้คดวิเคราะห์
ปีที่ 3 คิด วิเคราะห์ กล้าแสดงออก และลงมือปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นเพียงผู้กำกับ ครูจะเป็นผู้ให้หัวข้อในเรื่องที่นักเรียนจะเรียนรู้ การที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา ก็โดยที่ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivismเพื่อให้นักเรียนได้สร้างประสบการณืด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 17:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กได้กล้าแสดงความคิดเห็น
โดย ณัฐพงษ์ แหลมหลัก (2012-04-08 12:47:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับซึ่งครูที่สอนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัยของนักเรียน เน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถทำให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง การที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา จะต้องมีการฝึกฝนอย่าสมำเสมอ จะทำให้นักเรียนมีความจำที่ดีได้
โดย ธนพงศ์ ไกรจร (2012-04-18 17:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธ์ใหม่สอนโดยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยนําเทคโนโรยีมานําเสนอสร้างคําถามให้กับผู้เรียน ใช้โจทย์คําถามให้นักเรียนไปสร้างองค์ความรู้นํามาเสนอโดยใช้ขบวนการกลุ่ม นําไปปฏิบัตินําปัฐหาที่ได้รับมาหาวิธีการแก้ไข สิ่งที่จะต้องเตรียมครูเตรียมนักเรียน อธิบายสาธิต ให้น้กเรียนฝึก ใช้เกมส์เข้ามาเกียวข้องในการฝึกทักษะ สรุปเพิ่มเติมนําไปฝึกให้เกิดทักษะ สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการสร้างระบบที่ดีในการเรียน
โดย ทวี บรรจุทรัพย์ (2012-04-25 12:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธุ์ใหม่เน้นการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีนำเสนอจะทำให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยคนเองอย่างเต็มที่ มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นคนมีเหตุมีผล สุขุม มีการคิดก่อนทำการใดๆ มีการกล้าตัดสินใจ จากการนำเกมมาใช้ในการเรียนการสอน มีทักษะ มึความพร้อม ในบางครั้งอาจมีการพลาด แต่ก็สร้างระบบที่ดีในการเรียน สามารถนำสิ่งที่ฝึกปฏิบัติหรือทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-16 17:09:34) [แสดงความคิดเห็น]
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน และแข็งแรง ไม่แข็งกระด้าง อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ เป็นคำพูดที่ทำให้คนเป็นคน และสร้างคนให้เป็นครูที่ดี การที่จะสร้างคนๆหนึ่งให้เป็นครูที่ดีและมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ใครๆก็คิดว่าการที่จะเป็นครูพลศึกษาง่าย แต่ครูพลศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเป็นคนที่มีมีวินัยในตนเอง มีความรู้ในทักษะพื้นฐานของกีฬาแต่ละประเภท รู้กติกาของกีฬาแต่ละประเภทพอสังเขปได้ สามารถปฏิบัติการสอนที่ดีก้าวทันโลกได้
โดย สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์ (2012-05-17 14:25:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ซึ่งครูที่สอนต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับวัยของผู้เรียน เน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถทำให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง การที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา จะต้องมีการฝึกฝนอย่าสม่ำเสมอ จะทำให้นักเรียนมีความจดจำที่ดี :tv02: :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-17 20:15:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพต่อไป ควรส่งเสริมและพัฒนาครูพันธุ์ใหม่มากๆค่ะ :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-17 20:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 11:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ซึ่งสาขาพลศึกษาได้ใช้ Contructivismในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เพื่อเป็นการบ่มเพาะครูพันธุ์ใหม่ในการวางรากฐาน ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-07-04 15:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพต่อไป ควรส่งเสริมและพัฒนาครูพันธุ์ใหม่มากๆค่ะ
โดย :tv11:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-07-13 10:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพต่อไป ควรส่งเสริมและพัฒนาครูพันธุ์ใหม่มากๆค่ะ
โดย :tv11:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-07-13 10:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากและสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วการสอนพลศึกษาในดรงเรียนจะมองเพียงว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐาน และเล่นกีฬาเป็น การสอนด้วยวิธีนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่กระบวนการคิด เป็นการฝึกทักษะการคิดที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่ถูกต้องที่ตนเองปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน นับว่าเป็นวิธีการ กลยุทธ์ที่ดีวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเองและสิ่งเรียนได้อย่างแท้จริง
โดย ศิริชัย สิงห์ทอง (2012-09-25 13:05:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่ด้วยวิธี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในทุกระดับ ซึ่งครูที่สอนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในวิชาเรียนของตนได้ เป็นประโยชน์ต่อครูมากครับ
โดย ประพันธ์ ดวงจันทร์ (2012-10-05 13:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
เสริมความมั่นใจให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2013-12-04 00:07:19) [แสดงความคิดเห็น]
เสริมความมั่นใจให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้ :tv08:
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2013-12-04 00:07:52) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน ขอบคุณครับ
โดย โกศล เข็มผะกา (2014-07-07 06:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทางปัญญา ฝึกกระบวนการคิด โดยเริ่มจากปีที่ 1 ครูผู้สอนกระตุ้นตั้งคำถามให้ตอบคิดตลอดเวลา ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ และนำเสนอความรู้ที่ได้ไปค้นคว้ามา ปีที่ 2 กระตุ้นฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการฝึกวิชาพลศึกษา สร้างแบบฝึกและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆช่วยกันแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีที่ 3 คิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เต็มรูปแบบ ลงมือปฏิบัติการสอน เป็นการบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติการสอน ขอบคุณครับ
โดย โกศล เข็มผะกา (2014-07-07 06:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv