thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1858
Rate :
 3
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-07-04  
    สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2  
    (ตอนต่อ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยกตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา โดยจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และค่อย ๆ เต็มรูปแบบมากขึ้นในชั้นปี 2 และ 3 จนพร้อมที่จะออกไปฝึกสอนเพื่อเป็นครูต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม

 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสาขาพลศึกษาโดยใช้รูปแบบ Contructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) จะทำให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมามาประยุกต์และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่สมบรณ์แบบ ครบถ้วนในรูปแบบของคำจำกัดความของตนเอง เมื่อนักศึกษาสามารถที่จะเริ่มต้นคิดได้ด้วยตนเองแล้ว ขั้นต่อไปนักศึกษาจะต้องฝึกการเริ่มต้นของความเป็นครู โดยไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนสังเกตการสอน สภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน และหลังจากนั้นก็ลงมือฝึกปฏิบัติการสอน หลังจากเสร็จกระบวนการเรียนการลงมือปฏิบัติการสอนปีที่ 5 แล้ว นักศึกษาจะสามารถรวบรวมองค์ความรู้เพื่อสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้นงานโดยบูรณาการจากสิ่งที่ได้เรียนมา โดยเน้นศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอชิ้นงานที่มีคุณภาพก่อนจบ

จึงนับเป็นการสร้างครูพันธ์ใหม่ที่มีความครบถ้วนสมบรูณ์แบบเพื่อที่เป็นคุณครูที่ดีในการสอนเด็กต่อไป :tv15:
โดย จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช (2011-09-30 07:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่โดยใช้รูปแบบ (Contructivism )การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการสอนที่ดีมากที่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ด้วยตนเอง
โดย ไพเราะ สุกใส (2011-11-18 19:29:36) [แสดงความคิดเห็น]
คอนสตรัคใช้ได้กับเด็กทุกระดับชั้น ทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะโดยธรรมชาติวิชา วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่มาสารถพิสูจน์ได้
โดย wanida attacheewa (2011-11-18 21:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้รูปแบบ Contructivism การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ฯลฯ โดยนำประสบการณ์จากการเรียนที่หลากหลายมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
โดย สุธีรา สุกใส (2011-11-19 19:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่
โดย มูรนี อาบู (2012-01-11 19:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถทำให้อีกหายคนที่เป็นครูพันธ์ใหม่นั้นได้เกิดความรู้ใหม่ได้เลยที่เดียว
โดย นูรีนา สอมะลี (2012-01-14 13:15:09) [แสดงความคิดเห็น]
เทคโนโลยีสมัยใหม่ครูก็จะต้องเป็นครูพันธุ์ใหม่ด้วย
โดย นูรียะ สะมะแอ (2012-01-20 12:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักศึกษาฝึกความเป็นครู
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-22 19:51:48) [แสดงความคิดเห็น]
มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-01-23 15:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนด้วยรูปแบบ Contructivism เป็นการสอนที่ให้นักเรียนนั้นมีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเป็นของตนเอง
โดย ซู เจะกา (2012-01-24 22:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยการเรียนการสอนแบบการสร้างองศ์ความรู้ด้วยตนเองโดยการให้นักเรียนพัฒนาความคิดทางปัญญา ในทิศทางเดียวกันที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-01-26 00:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
มีแนวคิดหลักในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เป็นครูที่ดี เป็นครูพันธุ์ใหม่ :tv15:
โดย ดนเลาะ ดะโอล่า (2012-01-28 09:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างครูพันธ์ใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากหาก พัฒนาครูพันใหม่ให้รู้จักการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำมาปรับ แก้ไข หรือประยุกต์ ได้ อย่างมีศักยภาพ
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-05 02:32:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ Contructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ทำให้สามารถนำเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมามาประยุกต์และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่สมบรณ์แบบ ครบถ้วนในรูปแบบของคำจำกัดความของตนเอง ซึ่งเมื่อสามารถที่จะเริ่มต้นคิดได้ด้วยตนเองแล้ว ขั้นต่อไปก็ให้นักเรียนพัฒนาความคิดทางปัญญา ในทิศทางเดียวกันที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการสอนที่ดีมากที่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ด้วยตนเอง
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 19:25:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ Contructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเป็นของตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ฯลฯ โดยนำประสบการณ์จากการเรียนที่หลากหลายมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการสอนที่ดีมากที่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ด้วยตนเอง
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-19 15:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง( Contructivism)เป็นกระบวนการสนที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจจากภายใน ผู้เรียนจะเป็นผู้กระตือรือร้น กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก
ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เรียน หากแต่ผุ้สอนควรคำนึงถึงเรื่อง การจัดการเรียนรู้ผู้สอนที่ต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สำรวจเพื่อให้เห็นปัญญา
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นแนะนำ ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทำงานเป็นกลุ่ม


:tv01:
โดย น้ำฝน ทองเกตุ (2012-04-23 20:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน :tv02:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-09-19 18:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv