thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2594
Rate :
 4
ความยาว : 14.00 นาที | Online : 2011-07-04  
    นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน  
    เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า 500 ชาติ มาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร เพื่อมาแสดงให้นักเรียนทั้งโรงเรียนดู  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
เป็นอีกหนี่งโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป....อาจารย์สราวุธควรจะให้สนับสนุนนักเรียนให้นำละครที่ตัวเองแแสดงภายในโรงเรียน ไปแสดงให้แก่ชาวบ้าน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับละครไปด้วย เป็นอาจารย์และโรงเรียนน่ายกย่อกเป็นที่สุด :tv15:
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-07-05 03:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมท่านอาจารย์ผู้สอนที่สนำพระพุทธศาสนา เช่น พรหมวิหาร 4 แสดงผ่านเป็นตัวละครต่างๆ พร้อมด้วยสื่อการสอนทั้งการฟังและการแสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่ม นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ความสมารถ สามารถแสดงความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ชอบที่ทางโรงเรียนใส่ใจในการที่จะสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาการสอนแต่ละวิชา ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีหรือดีและนำมาปฎิบัติผ่านตัวละคร ทำให้เด็กๆรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องและนำไปปฎิบัติจริงในที่สุด
โดย Mint (2011-07-19 19:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ ซึ่งเป็นการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆมีส่วนร่วมและเข้าใจได้ง่ายและมีความจำที่คงทนในชาดกและตกผลึกเป็นนิสัยในที่สุด
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2011-08-27 17:46:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป....ชอบหลักการทำงานของอาจารย์สราวุธให้การสนับสนุนนักเรียนให้นำละครที่ตัวเองแแสดงภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องได้ดูแล้วเกิดข้อคิด คติ เตือนใจกับทุกคนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับละครไปด้วย เป็นอาจารย์และโรงเรียนน่ายกย่องเป็นที่สุด ทำให้เด็กๆรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องและนำไปปฎิบัติจริงใน กับการนำหลัการนี้มาใช้ครับ
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-07 11:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้ผู้เรียน แสดงให้รู้ว่า ครู
รู้จักคิด วางแผนการสอน เตรียมการสอนเป็นอย่างดี
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะการเรียนรู้สาระวิชาอื่นมาใช้ในการเรียนรู้ เช่น ศิลปะ การแสดง ดนตรี ภาษา สำนวน ความรู้ ในเรื่องที่เรียน การคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ ได้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดคุณลักษณะความร่วมมือกัน เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือ แนะนำกัน อาจารย์สราวุธเก่งมากค่ะ
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2011-09-13 05:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนั้นถือได้ว่าออกแบบการสอนได้ยากที่สุด สอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ยากมาก การที่คุณครูได้ใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกสนานเป็นสื่อการสอน จึงทำให้นักเรียนมีความตั้งใจและจดจ่ออยู่กับบทเรียนตลอดทั้งชั่วโมงที่เรียน
โดย ปิ่นอนง บุญประกอบ (2011-09-15 19:44:15) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนความคิดให้นักเรียนให้หันมาชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ของคุณครู ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน และหันมาชอบวิชาพระพุทธศาสนา ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนะคะ
โดย สุนารี อุปาละ (2011-10-07 20:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีในการนำนิทานชาดกเรื่องต่างๆมมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใก้นักเรียนนั้นได้รู้และเข้าใจในประวัติความเป็นมาของนิทานชาดกเรื่องต่างตลอดจนให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทีได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการดำรงชีวิตของเขาได้ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนการสอน อยากเรียนรู้และให้เด็กได้แสดงความสามารถในการแสดงนิทาน ฝึกการเล่าเรื่อง การเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเพื่อน เพื่อให้เด็กจดจำได้ดีเกี่ยวกับชาดกเรื่องต่างๆ
โดย ภาวดี นาผม (2011-10-13 11:09:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมที่นำความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก และตัวละครในนิทานชาดกมาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก เป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ใชวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีการเล่าเรื่อง และสอดแทรกคติ ข้อเตือนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี
โดย สมประสงค์ พิณทิพย์ (2011-10-14 13:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในการจัดทำกิจกรรมต่างๆให้เรียนรู้จากสิ่งหรือสื่อ
ที่มีเช่นวิดีโอเทปหรือ CD ให้ฟังให้รู้และได้ถ่ายทอดจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในละคร
เป็นเรื่องเล่าเป็นอย่างไรออกมาเป็นภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไรสิ่งที่ได้ในเรื่องนี้ได้ในเรื่องการตอบแทนพระคูณ
คือเมื่อใครช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขากับ ไม่ควรเนรคุณ เขาเหมือนที่เจ้าชายพุทธาได้ทำกับพระฤาษีต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่จำเป็นต้องช่วยคนหรือช่วยสัตว์ก่อนเพราะสัตว์หรือคนก็มีค่าเท่ากัน ชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเอามาเปรียบกันไม่ได้ว่าชีวิตไหนสำคัณกว่าชีวิตไหนเพราะเราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะเขาก็มีค่า
เราก็มีค่า
โดย มนทกานต์ กันหาวรรค (2011-10-16 16:34:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:08:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ ดูการเรียน สื่อการสอนดังกล่าว ทำให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่จะติดลบกับการเรียนศาสนา ทำให้สนุกแล้วคิดบวกมากขึ้น ทำให้รู้ถึงคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ที่สอดแสรกมาจากใน นิทานชาดก
และยังมีความคิดดีๆที่นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทั้งเรื่อง มีน้ำใจ ตอบแทนบุญคุณและอื่นๆ :tv13:
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2011-12-16 00:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้ว เรื่องนี้ สอนให้เรารู้จักร ช่วย เหหลื่อ สัตร์หรือคนก่อน ไม่ จำเป็นต้องช่วยหรือคนก่อนสัตร์ถ้า เรา เห็นใคร เป็น อะไรเรา ต้องช่วย เขา ก่อน นิทานเรื่องเนีย สอนให้ เรา รู้ จักร ความ มี เมตตรา แก่สัตา์และเพื่อน มนุษย์ของ เรา มิทาน เรื่อง เนีย ดีมาก ผม แนะนำ ให้เพื่อนๆ เขามาดู ได้ คับ เพราะมี สาระมากมาย หลาย อย่าง เกี่ยวกับ ธรรมมะ >ดีมาก <
โดย สุขสันต์ พรมทา (2011-12-16 13:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเลยครับ ผมว่าเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่ดี ทำให้เด็กได้ใช้ความคิด วิจารญาน ในการรับฟัง และยังให้เด็กกล้าแสดงออก ในมุมมองต่างๆ เพราะว่าเด็กสมัยนี้ ขาดความมั่นใจและเขินอาย การที่ให็เด็กมาทำแบบนี้ ก็ถือเป็น การทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาแสดงนิทานให้น้องๆดู น้องๆก็มีความสุข :tv15:Like
โดย วิศว ตันวรา (2011-12-16 15:24:50) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอคลิปนี้ ดูแล้วทำให้เรารู้ถึงการรู้จักช่วยเหลือ สัตว์ และ คนแก และ เป็นการสอน ให้เด็กกล้าทำกล้าแสดงออก ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ คลิปนี้ ได้สอดแทรก กิจกรรม โดยเน้น ให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา ในการทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่ม การสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก นั้นถือได้ว่าออกแบบการสอนได้ยากที่สุดสอนนักเรียนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงทำให้นักเรียนมีความตั้งใจและจดจ่อในการเรียนเป็นอย่างดี
โดย นนทพัทธ์ (2011-12-16 18:07:21) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้ รู้จักการร่วม มือร่วมใจรู้จักความสามัคคี ให้นักเรียนรู้จักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษ์ รู้จักการแสดงออกถึงการมีนำ้ใจ สัตว์ คนแก่ เด็ก และโลกมนุษ์ที่มีชีวิตดำรงอยู่บนโลกใบนี้ และนำนิทานชาดกไปปลูกฝังเด็กๆ เพื่อสร้างจริยะธรรมและความเป็นคนให้แก่มนุษ์ ในรูปแบบทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ เช่น ทางโทรทัศน์ ทาง Internet และในรูปแบบ CD เพื่อจะได้แ่หลายทางการสื่อสาร และเข้าใจจุดประสงค์ได้ง่ายและสะดวก ^^
โดย วรรณพร ไตรพล (2011-12-16 19:02:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างศึกษาที่มีประโยชน์อย่างมากต่อบุคคลที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพราะสิ่งที่อาจารย์สราวุธได้สอนและพยายามสอดแทรกความรู้ต่างๆนั้นเราสามารถนำเอาไปใช่ในชีวิตประจำวันได้จริง จากตัวอย่างนี้สอนให้เรารู้จักมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่างๆ สอนให้รู้จักการวางแผนในการทำงานรู้จักการทดแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ สอนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มรู้จักความสามัคคีในการทำงานเพื่องานที่เราร่วมมือกันทำจะได้ออกมาสมบูรณ์แบบมาที่สุด
โดย ศรีสุดา ชำนาญวงษ์ (2011-12-16 19:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะอ.สราวุธ สามารถนำเอาเนื้อเรื่องที่นักเรียนคิดว่าไม่น่าเรียน มาทำให้นักเรียนเรียนได้อย่างสนุกสนาน แถมยังเผ่ยแพร่ความรู้ไปสู่นักเรียนชั้นอื่นๆในโรงเรียนอีกด้วย เพราะเวลาทุกคนแสดงนั้น พี่ๆน้องๆในโรงเรียนก็จะมานั่งดูด้วย การแสดงละครนั้นเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนจำได้ดี เพราะต้องซ้อมหลายๆครั้งกว่าจะนำไปแสดงได้ ต้องท่องบทและอ่านบทซ้ำหลายๆรอบ จึงสามารถจำได้ดี แบบนี้ต้องตบมือดังๆ ให้แก่อ. สราวุธ ด้วยนะค่ะ :tv09: :tv09: :tv09:
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-22 12:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวิดีโอการสอนเรื่องนี้ สอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือ คนอื่น การมีนําใจ แก่คน สัตว์ สังคม และโลกใบนี้ กการแสดงนิทานชาดกเรื่องนี้ทำใหทุกคนรว่มมือร่วมใจสามัคคีกัน รู้จักการแก้ปัญหากัน สามารถนำความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก
โดย สุทธิดา ยางกระโทก (2011-12-23 13:15:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆ น่าสนุก ดูแล้วรู้เรื่องค่ะ
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-24 18:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ นี้ดีมากเลยครับ สอนให้รู้จักร่วมใจกัน และสอนให้เด็กใช้ความคิด และยังสอนให้เด็กกล้าแสดงออกในทางด้านต่างๆๆด้วยทำใด้เด็กนักเรียนทุกๆๆคนตั้งใจเรียนโดยไม่น่าเบื่อในการเรียนพระพุทธศาสนาโดยการเล่านิทานและสอนหนังสือไปในตัวทำให้เด็กมีความคิดตามเรื่องที่เล่านั่นเองเป็นการทำให้เด็กตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนด้วยและดีที่ได้ฟังแล้วนำมาแบ่งกลุ่มทำใบงานจึงทำให้มีความสามัคคีกันด้วยและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเอง
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2011-12-28 14:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบทบาทสมมุติที่เยี่ยมมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนมากแต่เมื่อทำสำเร็จเด็กก็จะเข้าใจได้ดี ครูท่านใดที่ใช้วิธีนี้อยู่ก็มีความอดทนหน่อยนะครับผม
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2011-12-29 14:25:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยครับ สอนให้เด็กกล้าแสดงออก สามารถทำงานเป็นกลุ่มอย่างสามัคคี และยังไม่ความรู้มากมาย แถมได้สนุกไปกับการเล่านิทาน และแสดงเป็นตัวละครต่างๆ ทำให้นักเรียนมีทักษะมากขึ้นด้วย และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นนิทานให้ผู้ฟังได้ด้วย และนิทานก็มี ธรรมะ สอดแทรก ไปในนิทานทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เป็นการสอนที่ดีสมควรเป็นแบบอย่าง และเป็นที่น่าชืนชมมากครับ
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-01-03 18:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันดู แล้วเป็นการสอนที่ดีมาก จะเน้นการสอนจากด้านพระพุทธศาสนา สอนให้เด็กได้ความสามัคคีร่วมกันในการแสดงนิทาน และยังสอนให้เด็กได้กล้าที่จะแสดงออก และยังใช้เทคนิคการสอนที่สมจริง ใช้ตัวประกอบที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับ นิทาน ยังทำให้นักเรียนได้ความรู้จากนิทาน ชาดก ต่าง ๆ หรือเรียกว่านิทานคุณธรรม ทำให้นักเีรียนได้รู้ถึง หน้าที่ของตนเองที่จะต้องทำในการแสดงนิทาน และเตรียมตัวให้พร้อมกับ บทที่จะแสดง และฉากหลัง ให้คนดูได้ชื่นชมกับการแสดงครั้งนี้
โดย สุธิตา โพธิ์สาขา (2012-01-04 15:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ รู้จักการนำวิการสอนมาสอนอย่างน่าสนใจ ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแสดง ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงบทบาท ตัวละครแต่ละคน อย่างถ่องแท้ นำพระพุทธศาสนามาใช้ในการสอนอย่างเข้าใจอย่าง่าย ทำให้เด็กเข้าใจ ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-01-04 18:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนการสอน ในนิทานคุณธรรมนี้ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก และนำมาแสดงเป็นตัวละคร จากนิทานเรื่องคนกับสัตว์ที่ครูสราวุธ ทวีธิติมาได้นำมาให้เด็กนักเรียนได้ฟังก็ถือว่าเป็นนิทานดีอย่างหนึ่ง เพราะนักเรียนฟังแล้วก็สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ในบทที่จะแสดงได้ ดิฉันคิดว่าในการที่ครูสราวุธนำบทละครนี้มาสอนเด็กนักเรียน ทำให้เด็กได้ใช้ประสบการณ์ความคิด รู้จักแสดงออก และเกิดความสามัคคีมากขึ้น
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-07 19:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำ เป็นวิธีที่ สร้างสรรค์ มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนทำ ซึ่งทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เวลาเรียน มีการนำประวัติท่าน " พระพุทธเจ้า " หรือ " พุทธชาดก " เข้ามาสอดแทรกในการเรียน การสอน ทำให้นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น ทำให้นัเรียนกล้าแสดงออก เพราะมีการมาแสดงให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนดู ทำให้นักเรียนกล้าทีึ่จะพูด ที่จะคิด โดยไม่เขินอาย ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
โดย สุพัตรา (2012-01-08 16:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงออก และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในตัว :tv14: :tv09:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 11:52:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออก ในกิจกรรมการเรียนการสอนในนิทานคุณธรรม ซึ่งทำให้เด็กไม่เบื่อ ในเวลาเรียน :tv18: :tv09:
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-10 21:46:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป....ชอบหลักการทำงานของอาจารย์สราวุธให้การสนับสนุนนักเรียนให้นำละครที่ตัวเองแแสดงภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องได้ดูแล้วเกิดข้อคิด คติ เตือนใจกับทุกคนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับละครไปด้วย เป็นอาจารย์และโรงเรียนน่ายกย่องเป็นที่สุด ทำให้เด็กๆรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องและนำไปปฎิบัติจริงใน กับการนำหลัการนี้มาใช้ครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-11 03:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดู แล้วเป็นการสอนที่ดีมาก จะเน้นการสอนจากด้านพระพุทธศาสนา สอนให้เด็กได้ความสามัคคีร่วมกันในการแสดงนิทาน และยังสอนให้เด็กได้กล้าที่จะแสดงออก และยังใช้เทคนิคการสอนที่สมจริง ใช้ตัวประกอบที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับ นิทาน ยังทำให้นักเรียนได้ความรู้จากนิทาน ชาดก ต่าง ๆ หรือเรียกว่านิทานคุณธรรม ทำให้นักเีรียนได้รู้ถึง หน้าที่ของตนเองที่จะต้องทำในการแสดงนิทาน และเตรียมตัวให้พร้อมกับ บทที่จะแสดง และฉากหลัง ให้คนดูได้ชื่นชมกับการแสดงครั้งนี้
โดย นาย สรรเสริญ มงคลไวย์ (2012-01-11 15:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีๆ คับ สามารถนำมาใช้ประโชยน์ในการเรียนการสอน ทำให้เห็นถึง ภาพจริงๆ ว่า เป็น ยังไง และสามารถนึกถึงภาพที่กำลังเล่าอยู่ได้ ทำให้ไม่เบื่อในการเรียนแถมได้ความสนุกสนานจะเน้นการสอนจากด้านพระพุทธศาสนา สอนให้เด็กได้ความสามัคคีร่วมกันในการแสดงนิทาน และยังสอนให้เด็กได้กล้าที่จะแสดงออก :tv02: :tv02: ไม่ทำให้น่าเบื่อฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี เข้าใจกันง่ายขึ้นเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-12 14:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด
โดย สุรี แก้วกาล (2012-01-16 14:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอ.สราวุธ ทวีธิติมา ที่ได้สอนให้เราเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป....อาจารย์สราวุธควรจะให้สนับสนุนนักเรียนให้นำละครที่ตัวเองแแสดงภายในโรงเรียน ไปแสดงให้แก่ชาวบ้าน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับละครไปด้วย เป็นอาจารย์และโรงเรียนน่ายกย่อกเป็นที่สุด
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-01-16 17:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของวิชาพุทธศาสนา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้ามาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร มาแสดงหน้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นบทบาทในตัวละครชัดขึ้นการเรียนการสอนของนักเรียนก็จะเข้าใจในความเป็นมามากขึ้น
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-01-18 14:48:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมและเข้าใจได้ง่ายและมีความจำที่คงทนในชาดกและตกผลึกในนิสัยในที่สุด จากวิชาพระพุทธศาสนา ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยให้นักเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าตัวละครที่เล่นว่าตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร และยังทำให้นักเรียนรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2012-01-18 15:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งที่โรงเรียนด้านคุณธรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงวิชาพระพุทธศาสนา โดยเน้นให้นักเรียนได้ความรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครนั้นมีลักษณะอย่างไรมีนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้นเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้และได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โดย จรรยา คำโต (2012-01-18 18:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนั้นถือได้ว่าออกแบบการสอนได้ยากที่สุด สอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ยากมาก การที่คุณครูได้ใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกสนานเป็นสื่อการสอน จึงทำให้นักเรียนมีความตั้งใจและจดจ่ออยู่กับบทเรียนตลอดทั้งชั่วโมงที่เรียน ขอขอบคุณอ.สราวุธ ทวีธิติมา ที่ได้สอนให้เราเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-01-20 14:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ยากแต่การสอนที่จะให้เด็กเข้าใจนั้นมันยากยิ่งกว่าแต่อาจารย์สราวุลก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่สอนวิชาที่เข้าใจยากกลับเข้าใจง่ายขึ้นโดยการให้เด็กได้เรียนกระบวนการกลุ่มซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา และทำงานร่วมการเป็นกลุ่มและการทำงานร่วมการเป็นทีมได้ฝึกความสามัคคีโดยให้เด็กได้แสดงละครคุณธรรมจริยธรรมนี้และที่ทำให้เด็กสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv03: :tv02: :tv15:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-20 23:31:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีค่ะ สนุกและได้เรียนรู้ไปในตัวอีกด้วย เป็นการสอนที่ให้รู้จักวางแผนและวิเคราะห์ ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ได้ทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันศึกษาเพื่อที่จะมาแสดงให้นักเรียนทุกคนได้ดู และยังสอนให้กล้าแสดงออก ถือว่าเป็นการเรียนที่ดีและน่าจะสอนแบบนี้บ่อยๆค่ะ
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-01-24 09:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่เยี่ยมมากค่ะ ทำให้นักเรีัยนได้จับกลุ่มกับทำงานเป็นทีม ฝึกให้มีความสามัคคีแฝงไปในความรู้ที่จะได้ จะฝึกหัดนักเรียนวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ การที่ให้นักเรียนได้แสดงละครประกอบด้วยนั้น เป็นความคิดที่ดีมากเพราะนักเรียนส่วมากชอบเลียนแบบตัวละครในโทรทัศน์ เมื่อได้นำตัวละครในโทรทัศน์ที่ตัวเองชื่นชอบออกมาแสดง และจะได้รู้ด้วยว่าตัวละครนั้นเมื่ออยู่ในพระพึทธศาสนาจะมีข้อได้ดี ช้อไหนไม่ดีอย่างไรบ้าง
โดย จรีรัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2012-02-01 00:20:23) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นสอนที่ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเเละสามารถทำงานกันเป็นทีมได้เเถมยังฝึกให้มึความสามัคคีเเละแฝงด้วยความรู้ที่จะฝึกให้นักเรียนนั้นได้คิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้การที่จะสอนวิชาพระพุทธสาสนาให้เด็กเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ยากเเต่อาจารย์สราวุลท่านนี้กลับสอนที่ว่ายากให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นถึงวิชาพระพุทธศาสนานิทานนั้นทำให้เราสนุกสนานมากขึ้นโดยเเสดงถึงชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เกิดว่าเป็นอย่างไรเเละยังได้ความรู้อีกด้วย
โดย พิสิทธิ์ ลำพูนสัก (2012-02-02 02:33:46) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของวิชาพุทธศาสนา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้ามาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร มาแสดงหน้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นบทบาทในตัวละครชัดขึ้นการเรียนการสอนของนักเรียนก็จะเข้าใจในความเป็นมามากขึ้น
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-02-03 10:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี สนุกและได้เรียนรู้ไปในตัวอีกด้วย การที่จะสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้เด็กเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ยากเเต่อาจารย์สราวุลท่านนี้กลับสอนที่ว่ายากให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นถึงวิชาพระพุทธศาสนานิทานนั้นทำให้เราสนุกสนานมากขึ้นโดยเเสดงถึงชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เกิดว่าเป็นอย่างไรเเละยังได้ความรู้อีกด้วยทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เป็นการสอนที่ดีสมควรเป็นแบบอย่าง และเป็นที่น่าชืนชมมากครับ
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-02-03 20:18:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่สามารถไปใช้ประโยชน์เพราะเน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนา จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า 500 ชาติ มาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร เพื่อมาแสดงให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ดูและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง :tv09:
โดย ธีระพล ผดุงทรัพย์ (2012-02-05 09:17:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สามารถนำไปปรับใช้ในกลุ่มสาระอื่นได้ด้วย ขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีค่ะ
โดย จุฑามาศ คำสม (2012-02-05 11:34:02) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้ รู้จักการร่วม มือร่วมใจรู้จักความสามัคคี ให้นักเรียนรู้จักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษ์ รู้จักการแสดงออกถึงการมีนำ้ใจ สัตว์ คนแก่ เด็ก และโลกมนุษ์ที่มีชีวิตดำรงอยู่บนโลกใบนี้ และนำนิทานชาดกไปปลูกฝังเด็กๆ เพื่อสร้างจริยะธรรมและความเป็นคนให้แก่มนุษย์ดีค่ะ ซึ่งเป็นการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆมีส่วนร่วมและเข้าใจได้ง่ายและมีความจำที่คงทนในชาดกและตกผลึกเป็นนิสัยในที่สุด
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-07 10:04:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-07 10:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในการจัดทำกิจกรรมต่างๆให้เรียนรู้จากสิ่งหรือสื่อ
ที่มีเช่นวิดีโอเทปหรือ CD ให้ฟังให้รู้และได้ถ่ายทอดจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในละคร
เป็นเรื่องเล่าเป็นอย่างไรออกมาเป็นภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไรสิ่งที่ได้ในเรื่องนี้ได้ในเรื่องการตอบแทนพระคูณ
คือเมื่อใครช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขากับ ไม่ควรเนรคุณ เขาเหมือนที่เจ้าชายพุทธาได้ทำกับพระฤาษีต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่จำเป็นต้องช่วยคนหรือช่วยสัตว์ก่อนเพราะสัตว์หรือคนก็มีค่าเท่ากัน ชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเอามาเปรียบกันไม่ได้ว่าชีวิตไหนสำคัณกว่าชีวิตไหนเพราะเราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะเขาก็มีค่า
เราก็มีค่าสอนให้ รู้จักการร่วม มือร่วมใจรู้จักความสามัคคี ให้นักเรียนรู้จักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษ์ รู้จักการแสดงออกถึงการมีนำ้ใจ สัตว์ คนแก่ เด็ก และโลกมนุษ์ที่มีชีวิตดำรงอยู่บนโลกใบนี้ และนำนิทานชาดกไปปลูกฝังเด็กๆ เพื่อสร้างจริยะธรรมและความเป็นคนให้แก่มนุษย์ดีค่ะ ซึ่งเป็นการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆมีส่วนร่วมและเข้าใจได้ง่ายและมีความจำที่คงทนในชาดกและตกผลึกเป็นนิสัยในที่สุด
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-02-08 17:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ใช้เทคนิคในการแบ่งให้นักเรียนคิดว่าตัวละครต่างๆ ในนิทานชาดกที่ได้รับจากคุณครูนั้น มีนิสัยและท่าทางแตกต่างกันอย่างไร แล้วนำออกมาแสดงหน้าห้องเพื่อเล่าถึงเรื่องราวของนิทานชาดกเรื่องนั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวนี้ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความคิดที่จะเล่าเรื่องให้กับผู้ชมคนอื่นๆ ได้มีจินตนาการไปตามเรื่องราวนั้นๆ ด้วย
โดย ดวงรัตน์ สิงหเสนี (2012-02-08 18:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมท่านอาจารย์ผู้สอนที่สนำพระพุทธศาสนา เช่น พรหมวิหาร 4 แสดงผ่านเป็นตัวละครต่างๆ พร้อมด้วยสื่อการสอนทั้งการฟังและการแสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่ม นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ความสมารถ สามารถแสดงความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ชอบที่ทางโรงเรียนใส่ใจในการที่จะสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาการสอนแต่ละวิชา ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีหรือดีและนำมาปฎิบัติผ่านตัวละคร ทำให้เด็กๆรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องและนำไปปฎิบัติจริงในที่สุด
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:05:56) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนเป็นแบบทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ครูนำนิทานชาดกมาเปิดเทปให้นักเรียนฟัง แล้วนักเรียนได้รับใบงานเพื่อบันทึกตัวละคร แล้วระดมความเห็นจากนักเรียนว่าใครจะแสดงบทใด ใครจะทำหน้าที่อะไรในการจัดละครครั้งนี้ มีทั้งฝ่ายเขียนบท ฝ่ายกำกับการแสดง ฝ่ายสร้างฉาก ฝ่ายจัดเวที เป็นต้น เมื่อนักเรียนตกลงได้แล้ว ก็ดำเนินการและมีการซ้อมการแสดงก่อน เมื่อถึงเวลาแสดง ก็มีนักเรียนชั้นต่างๆมาชมการแสดง นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนและเกิดการเรียนรู้จากบทละครที่แสดง ซึ่งนักเรียนได้แง่คิดในเรื่องของความกตัญญูและการรู้จักช่วยชีวิตผู้อื่น มีความเมตตา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จึงเน้นในเรื่องของการสอนจริยธรรมและคุณธรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วีดีโอนี้ ดีมากค่ะ :tv15:
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-02-15 01:23:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมที่นำความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก และตัวละครในนิทานชาดกมาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก เป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ใชวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีการเล่าเรื่อง และสอดแทรกคติ ข้อเตือนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:31:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ ขอชื่นชมคุณครูสรวุธที่ท่านได้หาวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าวิธีเรียนแบบเก่าที่ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย อย่างการบรรยายเนื้อหาเรียน การสอนของครูสราวุธทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพราะการแสดงละคร เกิดการวางแผนและกระบวนการคิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป้นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ข้าพเจ้าจะนำการเรียนการสอนของครูสราวุธไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในอนาคต
โดย ผกาพันธ์ พราหมณี (2012-02-29 14:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนนิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน จะเป็นการสอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เป็นเทคนิคในการเรียนการสอนที่ดีมากๆ เลย
โดย ธารทิพย์ ทองเขียว (2012-03-09 14:42:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนิทานเรื่อง คนกับสัตว์ เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดแบบกลุ่มโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากวิชาพระพุทธศานา ทีอาจารย์สราวุธ ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นภวรรณ แผนฟู (2012-03-09 14:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ใช้เทคนิคในการแบ่งให้นักเรียนคิดว่าตัวละครต่างๆ ในนิทานชาดกที่ได้รับจากคุณครูนั้น มีนิสัยและท่าทางแตกต่างกันอย่างไร แล้วนำออกมาแสดงหน้าห้องเพื่อเล่าถึงเรื่องราวของนิทานชาดกเรื่องนั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวนี้ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความคิดที่จะเล่าเรื่องให้กับผู้ชมคนอื่นๆ ได้มีจินตนาการไปตามเรื่องราวนั้นๆ ด้วย ทำให้เราได้แนวการสอนแบบที่ทันยุคทันสมัยทำให้การสอนนั้นไม่น่าเบื่อ
โดย พรสิทธิ์ อภัยรัตน์ (2012-03-09 15:02:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนั้นถือได้ว่าออกแบบการสอนได้ยากที่สุด สอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ยากมาก การที่คุณครูได้ใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกสนานเป็นสื่อการสอน ในการสอนนิทานเรื่องคนกับสัตว์ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โดย กมลรัตน์ ศิลปศร (2012-03-09 18:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของ อ.สราวุธ ทวีธิติมาเป็นแบบทักษะกระบวนการกลุ่มกระผมคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีเพราะผู้เรียนทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายในการแสดงละครผู้แสดงได้รู้บทบาทของตัวละครพุทธชาดกซึ่งทำให้ผู้แสดงมีความรู้ที่ลึกซึ้งถึงตัวละครว่ามีอุปนิสัยอย่างไร และทำให้ผู้เรียนได้คิดว่าตัวละครที่เล่นสมครวนำไปเป็นแบบอย่างหรือไม่และเป็นการฝึกการเป็นภาวะผู้นำเพือนำไปประยุกตใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
โดย ณัฐกร บัวอุไร (2012-03-11 16:34:42) [แสดงความคิดเห็น]
ปรบมือให้กับวีดีโอ นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน เป็นเรื่องที่สามารถไปใช้ประโยชน์เพราะเน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนา จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า 500 ชาติ มาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร เพื่อมาแสดงให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ดูและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำนิทานชาดกมาสู่กระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในละครคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ โดยทุกคนเลือกบทบาทหน้าที่ที่ตนสนใจหรือมีความถนัดด้านนั้น ๆ ถือว่าเป็นการสอดแทรกหลักการของระบอบประชาธิปไตย สู่กระบวนการหรือทักษะชีวิต ซึ่งทุกคนปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดี สังเกตการแสดงละครเป็นไปตามขั้นตอนหรือเนื้อเรื่องที่กำหนดขึ้น การแสดงละครคุณธรรมโดยเน้นหลักธรรมหรือคุณธรรมพื้นฐานที่ใกล้ตัว เพื่อให้เกิดความตระหนักหรือปลูกฝังลงในวิถีชีวิต ทำให้เกิดทักษะชีวิตที่ฝังแน้นในพฤติกรรมเป็นนิสัย ถ้าคุณครูได้นำชาดกที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแพร่ในรูปแบบละครหรือวิธีอื่น ๆ ได้ จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเยาวชนไทยที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนในวันข้างหน้า ซึ่งข้าพเจ้าเคยนำชาดกมาประยุกต์ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเล่านิทานเพื่อสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนเล่านิทานแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อน ๆ ใครสามารถสรุปเนื้อหาสาระและคุณธรรมจากเรื่องที่ฟังได้ แสดงความคิดเห็นหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบันทึกลงในสมุด หรือแสดงความสุนทรียภาพโดยการวาดลงในสมุดวาดเขียนหรือใบงาน ดังนั้น นิทานชาดกซึ่งมีจำนวนมาก ถ้าเราวิเคราะห์สาระกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมั่นคง ไม่ลืมง่าย จะเกิดความเข้าใจ นำไปใช้ได้ เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจหรือประเมินค่าไปสู่วิถีชีวิตของตน
โดย เชาวน์วัศ ร่วมชาติ (2012-03-30 22:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป....ชอบหลักการทำงานของอาจารย์สราวุธให้การสนับสนุนนักเรียนให้นำละครที่ตัวเองแแสดงภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องได้ดูแล้วเกิดข้อคิด คติ เตือนใจกับทุกคนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับละครไปด้วย เป็นอาจารย์และโรงเรียนน่ายกย่องเป็นที่สุด ทำให้เด็กๆรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องและนำไปปฎิบัติจริงใน กับการนำหลัการนี้มาใช้
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:43:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะว่าทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 12:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำนิทานชาดก เข้ามาจัดกิจกรรม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี ได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวละครที่นักเรียนเล่นว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร การให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม มีความสามัคคี ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณ เพื่อนำไปไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ขอบคุณคะ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 10:34:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร สมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนของดิฉัน
โดย ผกาพรรณ จุ้มฝน (2012-04-07 11:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนการสอน ในนิทานคุณธรรมนี้ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก และนำมาแสดงเป็นตัวละคร จากนิทานเรื่องคนกับสัตว์ที่ครูสราวุธ ทวีธิติมาได้นำมาให้เด็กนักเรียนได้ฟังก็ถือว่าเป็นนิทานดีอย่างหนึ่ง เพราะนักเรียนฟังแล้วก็สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ในบทที่จะแสดงได้ ดิฉันคิดว่าในการที่ครูสราวุธนำบทละครนี้มาสอนเด็กนักเรียน ทำให้เด็กได้ใช้ประสบการณ์ความคิด รู้จักแสดงออก และเกิดความสามัคคีมากขึ้น
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากคะ นักเรียนดูสนุกสนานและมีความสุขกับการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกที่ดี เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด และแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ และมีทัศคติที่ดีในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ถือว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากคะ
โดย ครูคะ (2012-04-13 03:37:50) [แสดงความคิดเห็น]
นึกถึงสมัยวัยเรียน ครูที่สอนใช้กระบวนการนี้เช่นเดียวกัน กิจกรรมแบบนี้เหมาะกับผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการกล้าแสดงออก โรงเรียนวิถีพุทธแบบนี้ เหมาะสมกับปัญหาสังคมที่ตามมาอย่างมาก จริงๆแล้วกิจกรรมพุทธศาสนาแบบนี้ทำให้ผู้เรียน สนใจพุทธศาสนามากขึ้น ที่สำคัญครูต้องทำกระบวนการให้แจ่มชัด และ แนะนำผู้เรียนให้เข้าใจวิธีคิด วิชาพระพุทธศาสนา เริ่มน่าสนใจมากขึ้น เพราะปัจจุบันการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางวิชาการก็มีการแข่งขันแบบนี้เช่นกัน
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2012-04-13 12:40:18) [แสดงความคิดเห็น]
รายการสอนของคุณครูดีมาก ทำให้นักเรียนเกิดควมคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดองออกและทำด้วยใจรักเพราะทุกคนได้รับฟังจากอาจารย์อธิบายพร้อมให้ความร่วมมือในการทำใบงานและพร้อมที่จะแสดงออกเป็นตัวละครต่างๆโดยที่ทุกคนในห้องเรียนต่างช่วยกันรับผิดชอบในหน้าที่และแสดงออกมาโดยที่ไม่ต้องบังคับและยังแสดงผลงานมาให้ชมแสดงว่านักรียนเข้าใจตัวลฃะครแต่ละตัวมีบทบาท นิสัยเป็นอย่างไรและทุกคนก็ร่วมมือในการแสดงชี้ให้เห็นว่านักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันจำนำแบบอย่างไปสอนและประยุกต์ในโอกาสต่อไป
โดย วรวรรณ ม่วงทองเกตุ (2012-04-16 15:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวิดีโอคุณธรรมเรื่งคนกับสัตว์แล้วทำให้นึกถึงสมัยตอนที่ยังเรีนยประถมซึ่งพระอาจารย์มาสอนที่โรงเรียนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้อธิบายเรื่องความกตัญญูต่อผูู้มีพระคุฯซึ่งคล้ายกับละครในเรื่องนี้ซึ่งพระฤาษ๊ได้ช่วยชีวิตสัตว์และพระพุทธะแต่พระพุทธะกับลืมบุญคุณพระฤาษีคิดว่าพระฤาษีจะมาทวงสัญญาเรื่องสมบัติและเป็นคนไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์เดรัชฉานเมือคนไม่มีคุณธรรมไม่คิดถ฿งผู้ที่ช่วยชีวิตเราทั้งยังเป็นข้อเตือนใจให้เรารู้ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจจิตใจคนยากแท้หยั่งถึง

:tv12:
โดย วรรณภา นัดทะยาย (2012-04-21 11:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมที่นำความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก และตัวละครในนิทานชาดกมาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก เป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ใชวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีการเล่าเรื่อง และสอดแทรกคติ ข้อเตือนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี
โดย ดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา (2012-04-29 12:27:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป็นการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาจากสื่อที่โรงเรียนมี และให้นักเรียนได้ฟัง ได้รู้ และสามาถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆกัน อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนแนวการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ดูเหมือนเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ให้เป็นวิชาที่เด็กชอบและสนุกกับการเรียน อีกทั้งการแสดงละคร ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอีกด้วย
โดย ธัญชนก ชนะกิจ (2012-05-07 21:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนิทานเรื่อง คนกับสัตว์ เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดแบบกลุ่มโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากวิชาพระพุทธศานา ได้สอดแทรกกิจกกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้นักเรียนได้ร่วมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาตัวะครที่นักเรียนเล่นไปด้วยว่า ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไร ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้จากการแสดงละครคุณธรรมนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีส่วนร่วม และรู้จักภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 10:43:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเด็กมักไม่สนใจและรู้สึกเบื่อ การปรับการเรียนการสอนโดยอาศัยเด็กให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีการทำงานเป็นทีม และปรับการเรียนโดยใช้นิทานมาให้เด็กมี่ส่วนร่วมในการเขียนบทและแสดงละคร ทำให้เด็กสนใจเรียนวิชานี้เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ดีขึ้น ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ส่ิงที่ได้จากการเรียนการสอบ และทำให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิติดประจำวันได้ดีขึ้น
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:31:11) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนวิถีพุทธ มีส่วนช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้หรือสื่อในรูปแบบต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดหลักธรรมให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และถ้านำนิทานคุณธรรมมาจัดเป็นละครคุณธรรม ก็จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง คิด เขียน การทำงานเป็นหมู่คณะ มีการแบ่งงาน เกิดความกล้าแสดงออก ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่นำเสนอละครให้เพื่อนๆชม และสามารถสรุปคุณธรรม จริยธรรมที่ได้จากการเล่นละครคุณธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-15 17:59:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก อาจารย์ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้รู้จักคิด การทำงานเป็นทีม ผู้เรียนกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนในขณะที่ร่วมแสดงละครคุณธรรม และเป็นรูปแบบการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่นำเสนอละครให้น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ทำให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีกันทั้งโรงเรียน
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-24 20:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนิทานคุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ดีมาก เป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนร้จักกระบวนการคิด การวางแผนในการทำงาน สอนให้นักเรียนเป็นคนที่กล้าแสดงออก สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และก่อให้เกิดสามัคคีในการทำงานกล่ม รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และยังได้ความสนุกกับการเล่านิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติในบทที่ตัวเองสนใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่เรียน มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม แล้วยังได้ข้อคิดที่สอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมอีกด้วย :tv18:
โดย พักตร์ตรีญา รอดสีเสน (2012-06-05 13:05:44) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ โดยคุณครูสราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงนำเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า 500 ชาติ มาสอดแทรกกับการเรียนการสอน คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่ นำมาให้นักเรียนคิด และวิเคราะห์ ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร เพื่อมาแสดงให้นักเรียนทั้งโรงเรียนดู กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการกลุ่มและมีความต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การที่จะทำละครได้ ก็ต้องใช้ความคิดขั้นสูง วิเคราะห์บทละคร ฝึกซ้อม ซึ่งต้องอาศัยทีมที่ต้องมีความรับผิดชอบ และในเรื่องการให้นักเรียนได้แสดงละครให้นักเรียนดูทั้งโรงเรียน ก็เป็นการเสริมแรงที่ดี สนุกดีนะ กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ก็ขออนุโมทนา
โดย ชัชนันท์พล พิสุทธิ์รัตน์ (2012-06-19 07:24:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาการและกิจกรรมได้อย่างสอดคลอ้งกันมาก
ทั้งเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมรวมไปถึงพระพุทธศาสนาทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต โดยกิจกรรมได้ฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายและเข้าใจครับ
โดย เฉลิมศักดิ์ ใจบาน(คบ.สังคมศึกษา) (2012-07-09 10:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ โดยคุณครูสราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอย่างมาก
โดย เนตรดาว โพธิ์สา (2012-07-30 14:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv