thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4909
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2011-07-04  
    เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง  
    อ.ประนอม คันสร ได้ทำการสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ จึงได้คิดถึงเชิงปฏิบัติว่าถ้ามีข้อมูลจริง ซึ่งต้องขอจากหน่วยงานของรัฐจริง ๆ ก็น่าจะทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม

 
 
การนำเข้าสู่บทเรียน ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูดีมากครับ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ้น เพราะการที่ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่น ใบแสดงสินค้าของบริษัทต่างๆ มันทำให้นักเรียนจับต้องได้ จึงทำให้เด็กสนใจเรียนรู้มากขึ้น ในขั้นสอนของครูและขั้นสรุปของครูท่านก็ใช้รูปภาพแทน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อครับ VDO นี้เป็นประโยชน์มากครับ ในการเตรียมการสอนในวิชาการสอนจุลภาคมากครับ ขอคุณสำหรับสื่อนี้ครับ
โดย วสันต์ สรรพสุข (2011-07-10 17:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากค่ะ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ดิฉันคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์แบบนี้ แต่รบกวนสอบถามเรื่องเวลาค่ะว่า ใช้เวลาในการสอนเท่าไรคะ 1 ชั่วโมงจะพอหรือเปล่า
โดย กัญญาณัฐ เกษมสุข (2011-07-11 11:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อยากจะขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อน
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-08-24 18:15:29) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบอกว่า ได้มีโอกาสดูตอนที่มาอบรม การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดขึ้นมา แล้วให้เข้ามาดูการสอน ซึ่งมีครูหลายคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ด฿แล้ว มีความเห็นตรงกันว่า การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากค่ะ เด็กๆสนใจ มีสื่อใบปลิว ของห้างต่างๆมาให้เด็กๆดู ทำให้น่าตื่นเต้น เหมือนได้ไปที่ห้างจริงๆ แตกต่างจากการเรียนปกติในห้อง เด็กๆได้คิดเลข บวกลบ ราคาสินค้า การนำเสนอการทำงานกลุ่ม เด็กๆได้วาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักเรียนส่วนมากชื่นชอบ นักเรียนได้ทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเด็กๆในวิดีโอ บอกว่า ดีมาก ในร.ร.ของดิฉันก็มีการทำบัญชีครัวเรือนเหมือนกัน แต่วิธีการทำของครูในวิดิโอ ได้ทำให้ดิฉันมีแนวคิดในการทำบัญชีครัวเรือนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวดิฉัน และนักเรียนที่ดิฉันจะสอนเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย จันทิมา ศรีเมือง (2011-08-26 10:34:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก เลย ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นม.5 น่าจะสนุกและเกิดการเรียนรู้
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2011-08-27 17:38:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมาก จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์และวิชาอื่นๆ ขอบคุณค่ะ
โดย วันทยา พันธ์เขียน (2011-09-01 19:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากครับ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ผมคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างครับ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์แบบนี้ ขอบคุณครับ
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-07 12:06:02) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 15:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ศุภชัย โพธิ์ศรีทอง (2011-11-06 20:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบอกว่า ได้มีโอกาสดูตอนที่มาอบรม การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดขึ้นมา แล้วให้เข้ามาดูการสอน ซึ่งมีครูหลายคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ด฿แล้ว มีความเห็นตรงกันว่า การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากค่ะ เด็กๆสนใจ มีสื่อใบปลิว ของห้างต่างๆมาให้เด็กๆดู ทำให้น่าตื่นเต้น เหมือนได้ไปที่ห้างจริงๆ แตกต่างจากการเรียนปกติในห้อง เด็กๆได้คิดเลข บวกลบ ราคาสินค้า การนำเสนอการทำงานกลุ่ม เด็กๆได้วาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักเรียนส่วนมากชื่นชอบ นักเรียนได้ทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเด็กๆในวิดีโอ บอกว่า ดีมาก ในร.ร.ของดิฉันก็มีการทำบัญชีครัวเรือนเหมือนกัน แต่วิธีการทำของครูในวิดิโอ ได้ทำให้ดิฉันมีแนวคิดในการทำบัญชีครัวเรือนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวดิฉัน และนักเรียนที่ดิฉันจะสอนเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากๆ
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของสินค้า ทำให้นักเรียนตระหนักว่าสินค้าไหนจำเป็น หรือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย การฝึกนักเรียนทำบัญชีครัวเรือนทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง กลุ่มหัวข้อ สิ่งที่ควรพิจารณา เป็นการชี้ให้เห็นสินค้าเงินผ่อนแพงกว่า สินค้าเงินสด ถือได้ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คันศร ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เงิน ออมเงิน การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย สุนันทา แข็งแรง (2011-12-12 12:59:55) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ประนอม คัมสรได้ทำการสอนเรื่องของเศรษศาตร์จึงได้คิดเชิ่งปฎิบัติบัติว่าถ้าข้อมูลจริงซึ้งต้องของจากหน่วยงานของรัฐจริงๆที่น่าจะทำให้เด็กเห็นสภาพของการทำงานจริงและเข้าใจในเรื่องของเศรษสษศาสตร์ได่มากยิ่งขึ้นกิจกรรมการนำเข้าสู้บทเรียนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความสงสัยเป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียนขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่มมีการสื่อสารก่อนประกอบและให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบการนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยคของสินค้า ทั้งหมด เป็นต้นถือได่ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คัมสร ค่ะ
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2011-12-16 19:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง ที่สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน ทำให้เรานั้นได้รู้จักวิธีการใช้จ่ายเงิน และรู้จักคุณค่าของทรัพยากรมากยิ่งขึ้น รู้จักออมเงินและรู้จักดูแลค่าใช้จ่ายของตนเอง ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และสื่อการเรียนการสอนก้อสนุก และยังมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณอาจารย์ ประนอม คันสร จากโรงเรียนจ่านกร้อง คะ ขอขอบพระคุณคะ
:tv15: :tv15:
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2011-12-24 15:14:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ อ.ประนอม คันสร
การเรียนการสอนนี้ ทำให้เรานั้นได้รู้จักวิธีการใช้จ่ายเงิน รู้จักคุณค่าของทรัพยากรมากขึ้น รู้จักออมเงินและรู้จักดูแลค่าใช้จ่ายเงิน ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นระบบและได้แลกเปลี่ยนความคิด และสื่อการเรียนการสอนก็สนุก และยังมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
:tv06: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2011-12-24 15:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ มีการสอนนักเรียนที่มีการบูรณาการ ทำให้เด็กได้คิดเอง เรื่องการประหยัด อดออม วิธีการใช้จ่ายเงิน ทำให้ตัวนักเรียนได้รู้ว่าวันๆนึงใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ในสมุดรายรับรายจ่ายที่อาจารย์ได้ให้ไป ทำให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ค่าของเงิน ใช้การวาดรูปสื่อในโจทย์ที่อาจารย์ให้ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความสนุกสนาน ได้ทำงานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคี ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก vdo นี้ดีมาก ๆ ค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2011-12-25 21:06:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ เป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายค่ะ อ.สอนให้เด็ดนักเรียนรู้จักประหยัดอดออมค่ะ รู้จักวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แถมยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะ อ.มีวิธีการสอนที่ดีค่ะ สอนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองค่ะ เมื่อนักเรียนศึกษาค้นคว้าเองได้แล้วนั้นนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดพลาดค่ะ อ.ให้นักเรียนสื่อความหมายออกมาเป็นรูปภาพด้วยก็ดีค่ะจะได้จำได้แม่น อ.ยังสอนให้ทำรายรัยรายจ่ายอีกด้วย ดีมากๆเลยค่ะ
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-30 16:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่ายและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนหาได้ง่าย ทำให้ใบปริวที่เค้าแจกมามีประโยชน์สอนให้เด็กกล้าแสดงออกน่าชั้นเรียนฝึกทักษะด้านการพูดน่าชั้นเรียน ทำให้รู้จักการออม จุดเด่นในการสอนครั้งนี้อ.เน้นการสอนที่แสดงออกจากภาพมากกว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือที่น่าเบื่อ ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจในบทเรียน อยากมีส่วนร่วม ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความตื่นเต้นน่าสนใจและไม่น่าเบื่อเหมือนอย่างเคยครับ
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-01-04 15:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะ่ะ เป็นการสอนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยการนำใบปลิวมาแจกนักเรียน เพื่อให้นักเรียนคำนึงถึงการซื้อสินค้า ว่าการใช้จ่ายนั้นคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือไม่ ซึ่งเป็นการประตุ้นให้คิด และมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น และอ.ประนอม ได้ให้นักเรียนทำบัญชีรับจ่าย ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก รู้ว่ารายรับเป็นอย่างไร และควรใช้จ่ายไปเท่าไร ควรมีเงินออมเท่า ซึ่งเป็นการสอนที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางสาวชัชญานันท์ นัยจิตร (2012-01-08 11:09:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมาก ได้เรียบนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนการนำเข้าสู่บทเรียน ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มากทำให้นักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจที่จะเรียนและศึกษาหาความรู้เรื่องเศษฐศาสตร์ในครัวเรือนโดยเฉพาะเรื่องการบริโภค ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และยังฝึกให้เห็นการฝึกคิด พูด กล้าแสดงออกและนักเรียนได้เข้าใจชัดเจน พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนะเอง ครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นการศึกษาที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย จรรยา คำโต (2012-01-08 17:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะว่าการที่เด็กจะเรื่องซื้อสินค้านั้นการที่จะวิเคราะห์ก่อนซื้อนั้นมีน้อยมาก การสอนวิธีนี้ทำให้เด็กได้รู้และประหยัดอดออมมากยิ่งขึ้น :tv15:
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-01-11 15:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้นความหมายออกมาเป็นรูปภาพด้วยก็ดีค่ะจะได้จำได้แม่นซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และยังฝึกให้เห็นการฝึกคิด พูด กล้าแสดงออกและนักเรียนได้เข้าใจชัดเจน พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และยังสอนให้ทำรายรัยรายจ่ายอีกด้วย ดีมากๆเลย :tv15: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-01-11 18:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
พูด กล้าแสดงออกและนักเรียนได้เข้าใจชัดเจน
โดย สุรี แก้วกาล (2012-01-15 14:26:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ ผมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการสอนมากขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็น ก่อนเข้าสู่บทเรียน เข้าสู่บทเรียน และขั้นสรุป เป็นอย่างไร ก็เหมาะสำหรับครูฝึกสอนอย่างผม เลยที่เดี่ยวครับ ขอบคุณครับ
โดย มะรูดิง แปเต๊ะ (2012-01-16 14:20:01) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ประนอม คันสร สอนกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากค่ะ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ดิฉันคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์มากๆคะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-01-16 17:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนดีมากเลยครับและทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ได้เรียบนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน สอนให้รู้จักการประหยัดและการออม โดยใช้สื่อใกล้ตัว และทำให้นักเรียนสนใจในการเรียน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก และทำให้ไม่น่าเบื่อ เป็นการสอนที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-01-17 21:17:17) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบอกว่า ได้มีโอกาสดูตอนที่มาอบรม การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดขึ้นมา แล้วให้เข้ามาดูการสอน ซึ่งมีครูหลายคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ด฿แล้ว มีความเห็นตรงกันว่า การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากค่ะ เด็กๆสนใจ มีสื่อใบปลิว ของห้างต่างๆมาให้เด็กๆดู ทำให้น่าตื่นเต้น เหมือนได้ไปที่ห้างจริงๆ แตกต่างจากการเรียนปกติในห้อง เด็กๆได้คิดเลข บวกลบ ราคาสินค้า การนำเสนอการทำงานกลุ่ม เด็กๆได้วาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักเรียนส่วนมากชื่นชอบ นักเรียนได้ทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเด็กๆในวิดีโอ บอกว่า ดีมาก ในร.ร.ของดิฉันก็มีการทำบัญชีครัวเรือนเหมือนกัน แต่วิธีการทำของครูในวิดิโอ ได้ทำให้ดิฉันมีแนวคิดในการทำบัญชีครัวเรือนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวดิฉัน และนักเรียนที่ดิฉันจะสอนเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-01-22 19:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ ประนอม ได้นำข้อมูลจริง ๆ มาสอนนักเรียน ทำให้เป็นการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ และเห็นภาพชัดเจนมากที่สุด เพราะการที่นำข้อมูลจริง ๆ มาเผยให้นักเรียน และสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง " เศรษฐศาสตร์ " มากขึ้น เพราัะข้อมูลที่อาจารย์นำมาสอนเป็นข้อมูลจริง ไม่มีการสมมุติขึ้น เมื่อนัเรียนได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นี้ ทำให้มองเห็นถึงปัญหาของสังคมไทยได้ชัดเจนขึ้น และกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ และคุณครู เกี่ยวกับเรื่อง " เศรษฐศาสตร์"
โดย สุพัตรา (2012-01-24 17:54:53) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูดีมากครับ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ้น โดยการนำใบปลิวมาแจกนักเรียน เพื่อให้นักเรียนคำนึงถึงการซื้อสินค้า ว่าการใช้จ่ายนั้นคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือไม่ ซึ่งเป็นการประตุ้นให้คิด และมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น และอ.ประนอม ได้ให้นักเรียนทำบัญชีรับจ่ายซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากๆและกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ และคุณครู เกี่ยวกับเรื่อง " เศรษฐศาสตร์" ทำให้น่าเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-31 15:16:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเสนอการเข้าสู้บทเรียนน่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น ขั้นสอง เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบและให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ซึ่งการสอนนี้สามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้และทำให้กรู้จักการใช้เงิน และรู้จักการออมเงินและทำให้รู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่และรับเงินมาเท่าไหร่โดยการเขียนสมุด รายรับ-รายจ่าย ของแต่ล่ะเดือนขึ้นมานั่นเอง
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2012-02-01 10:59:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากครับ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ผมคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างครับ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์แบบนี้
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-03 11:30:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากครับ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ผมคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างครับ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์แบบนี้ ขอบคุณครับ
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-02-08 13:38:03) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ทำการสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิดปฏิบัติทำให้กิจกรรมเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความสงสัยเป็นการกระตุ้นที่ทำให้นักเรียนสนใจเรียนขั้นตอนสอนให้นักเรียนทำงานกลุ่มมีสื่อการสอนประกอบและให้นักเรียนเลือกสินค้าที่นักเรียนชอบครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของสินค้าทำให้นักเรียนตระหนักว่าสินค้าไหนสำคัญสินค้าไหนที่ฟุ่มเฟือย
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-08 17:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียน ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูดีมากครับ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ้น เพราะการที่ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่น ใบแสดงสินค้าของบริษัทต่างๆ มันทำให้นักเรียนจับต้องได้ จึงทำให้เด็กสนใจเรียนรู้มากขึ้น ในขั้นสอนของครูและขั้นสรุปของครูท่านก็ใช้รูปภาพแทน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อครับ VDO นี้เป็นประโยชน์มากครับ ในการเตรียมการสอนในวิชาการสอนจุลภาคมากครับ ขอคุณสำหรับสื่อนี้ครับ
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้ดีมากมาย
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องต้องขอบอกว่า ได้มีโอกาสดูตอนที่มาอบรม การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดขึ้นมา แล้วให้เข้ามาดูการสอน ซึ่งมีครูหลายคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ด฿แล้ว มีความเห็นตรงกันว่า การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากค่ะ เด็กๆสนใจ มีสื่อใบปลิว ของห้างต่างๆมาให้เด็กๆดู ทำให้น่าตื่นเต้น เหมือนได้ไปที่ห้างจริงๆ แตกต่างจากการเรียนปกติในห้อง เด็กๆได้คิดเลข บวกลบ ราคาสินค้า การนำเสนอการทำงานกลุ่ม เด็กๆได้วาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักเรียนส่วนมากชื่นชอบ นักเรียนได้ทำบัญชีครัวเรือน
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-02-15 15:37:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายครับ อ.สอนให้เด็ดนักเรียนรู้จักประหยัดอดออมครับ รู้จักวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แถมยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะ อ.มีวิธีการสอนที่ดีค่ะ สอนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครับ เมื่อนักเรียนศึกษาค้นคว้าเองได้แล้วนั้นนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดพลาด8iy[ อ.ให้นักเรียนสื่อความหมายออกมาเป็นรูปภาพด้วยก็ดีค่ะจะได้จำได้แม่น อ.ยังสอนให้ทำรายรัยรายจ่ายอีกด้วย
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ประนอม คัมสรได้ทำการสอนเรื่องของเศรษศาตร์วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มีการกระตุ้นผู้เรียนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อความกระตือรือร้นและที่สำคัญ
มีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ
1.ด้านความรู้ โดยใช้กิจกรรมนำสื่อแผ่นพับสินค้ต่างๆมาให้นักเรียนลองสมุมติเลือกซื้อของและบรรยาเกี่ยวกับความจำเป็นและการพิจรณาสินค้าและความต้องการ และให้นักเรียนคิดเป็นจำนวนเงินออกมาว่านักเรียนซื้อของไปเท่าไรเกินความจำเป็นหรือไม่และลองให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเพื่อประเมินว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
2.ด้านทักษะกระบวนการ โดยใช้กิจกรรม จัดให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม เป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กมีทักษะทางสังคม เด็กจะมีการเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาจากการทำงานกลุ่ม การจัดให้มีกลุ่มหลาย ๆ ชนิด โดยให้ครูเป็นผู้แนะนำ จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 3.ด้านทักษะเจตคติและค่านิยม โดยใช้กิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง มีวินัย รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น และที่สำคัญนักเรียนจะมีความคิดที่ดีในการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบไม่สิ้นเปลือง ไม่มีค่านิยมใช้ของราคาแพง ยี่ห้อ ต่างๆ
และยังมีการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีการบูรณาการเข้ากับวิชา ศิลปะ , คณิตศาสตร์บูรณาการวิชาศิลปะ โดยวิธีการ ให้นักเรียนสรุปความคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนได้และให้นำมาเสนอเป็นภาพประกอบเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ เช่น ได้หัวข้อการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้า นักเรียนก็จะวาดภาพออกมาตามแนวคิดในกลุ่มของนักเรียนแสดงการเปรียบเทียบในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ราคาถูก-แพง เป็นต้นบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการ ให้นักเรียนทำบัญชีรายรับ-จ่ายเพื่อนักเรียนจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองและนักเรียนจะได้นำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินการจัดการเรียนรู้ของเศรษฐสหกรณ์สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิธีสอนสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการให้นักเรียนทำบัญชีรายรับ-จ่ายของตนเองและให้นักเรียนทำ Mild mapเพื่อสรุปเป็นความเข้าใจ5 หัวข้อ1.ความหมายการบริโภค 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภค 3.ค่านิยมและผลเสียของคนไทยปัจจุบัน 4.สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อ5.การออม และให้นักเรียนวาดภาพประกอบเพื่อเกิดรูปธรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีนี้ทำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเศษฐศาสตร์สหกรณ์มีการวัดและประเมินใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ โดยการประเมินผลจากสภาพจริงและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ ผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการประเมินจะครอบคลุม ความรู้ ทักษะ ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม และผลงานของแต่ละกลุ่มการวัดและประเมินผลการเรียนรู้1.การสังเกต เป็นการประเมินพฤติกรรม อารมณ์ การมีปฎิสัมพันธ์ของผู้เรียน ความสัมพันธ์ในระหว่างทำงานกลุ่ม ความร่วมมือในการทำงาน การวางแผน ความอดทน วิธีการแก้ปัญหา ความคล่องแคล่วในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ครูสังเกตการณ์สอนได้ตลอดเวลาและทำแบบสังเกตพฤติกรรม2.การประเมินภาคปฏิบัติ เป็นการประเมินการกระทำ การปฏิบัติงานเพื่อประเมินการสร้างผลงานชิ้นงานให้สำเร็จ การแสดงออกถึงทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้ปรากฎในงานที่ตนสร้างจะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
โดย อังคณา ตรีสุวรรณ (2012-02-27 15:17:45) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ ประนอม ได้นำข้อมูลจริง ๆ มาสอนนักเรียน ทำให้เป็นการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม สมบูรณ์ และเห็นภาพชัดเจนมากที่สุด ชื่นชมที่สุดค่ะ
โดย ครูพี่กานต์ (2012-02-28 22:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ประนอม คัมสร เป็นการใช้เรื่อง เศรษศาสตร์ในครัวเรือนเป็นการสอนที่ง่าย ๆให้เด็ก ๆได้้มีความรู้ ได้รับความรู้ การที่เราทำสมุดรายรับรายจ่าย ทำให้เด็กมีความรู้ เป็นการทำให้เด็กรู้้จักเก็บออม รู้จักการใช้จ่ายเงินให้รู้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่เรานำมาใช้จ่ายทุกๆ วัน
เป้นเรื่องที่ดีมากทำให้เด็กได้เกิดกระบวนการกระตุ้นในการเรียนให้มากขึ้น และมีการแบ่งกลุ่มร่วมกันแบ่งปันความรู้ และสามารถนำมารวมกับวิชาอื่น ๆได้ เช่นวิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆๆๆๆ อีกด้วย :tv01:
โดย อดิศร สัมฤทธิ์ (2012-03-09 14:18:35) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียน ในการเรียนเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูน่าสนใจมากเลยค่ะ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้ความคิดใหม่ๆออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น ทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และวิธีการทำบัญชีเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองได้ด้วย
โดย นพมนต์ พรหมประเสริฐ (2012-03-09 14:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน เป็นการสอนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายค่ะ อ.สอนให้เด็ดนักเรียนรู้จักประหยัดอดออมค่ะ รู้จักวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แถมยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะ อ.มีวิธีการสอนที่ดีค่ะ สอนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการฝึกฝนนักเรียนทำบัญชีครัวเรือนทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง กลุ่มหัวข้อ สิ่งที่ควรพิจารณา เป็นการชี้ให้เห็นสินค้าเงินผ่อนแพงกว่า สินค้าเงินสด ถือได้ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คันศร ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เงิน ออมเงิน การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น
โดย กมลรัตน์ ศิลปศร (2012-03-09 18:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การนำเข้าสู่บทเรียน ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูดีมากทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ้น เพราะการที่ครูใช้วัสดุในขั้นสอนของครูและขั้นสรุปของครูท่านก็ใช้รูปภาพแทน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อครับ VDO นี้เป็นประโยชน์มากครับ ในการเตรียมการสอนในวิชาการสอนจุลภาคมาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้ความคิดใหม่ๆออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น ทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และวิธีการทำบัญชีเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองได้ด้วย
โดย มานิดา บุญสม (2012-03-09 19:43:32) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากเลยค่ะ สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป้นอย่างดี มีการใช้สื่อที่ีหาได้ง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 10:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากเลยค่ะ สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป้นอย่างดี มีการใช้สื่อที่ีหาได้ง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 10:10:36) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากเลยค่ะ สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป้นอย่างดี มีการใช้สื่อที่ีหาได้ง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 10:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากเลยค่ะ สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป้นอย่างดี มีการใช้สื่อที่ีหาได้ง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 10:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ มีการสอนนักเรียนที่มีการบูรณาการ ทำให้เด็กได้คิดเอง เรื่องการประหยัด อดออม วิธีการใช้จ่ายเงิน ทำให้ตัวนักเรียนได้รู้ว่าวันๆนึงใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ในสมุดรายรับรายจ่ายที่อาจารย์ได้ให้ไป ทำให้นักเรียนได้รับรู้ค่าของเงิน การที่ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้เด็กสนใจเรียนรู้มากขึ้น ในขั้นสอนของครูและขั้นสรุปของคุณครูก็ใช้รูปภาพแทน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีดีค่ะ
โดย ลักษณา บัวเจริญ (2012-03-10 11:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ชนาทิพย์ ฤกษ์รอด (2012-03-12 12:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนที่มาจากการเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนทราบว่าวันหนึ่งๆ นั้นนักเรียนได้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง ทำให้นักเรียนรู้จักอดออมและทำบัญชีการออมด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนคิดเป็นรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น และควรใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง วีธีการสอนนี้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและทำให้นักเรียนอยากเีรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้นมีการบูรณาการของการวาดภาพระบายสีเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะ
โดย จันทร์ประภา ดิษฐ์ประชา (2012-03-12 12:22:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก นักเรียนมีส่วร่วมทุกขั้นตอน คุณครูนำบทเรียนได้น่าสนใจมากนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ และเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ กิจกรรมให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าแล้วมาตั้งคำถามซื้อเท่าไร เพราะเหตุใด ทำให้นักเรียนได้ิคิดก่อนซื้อ มีหลักในการจับจ่ายซื้อสินค้า และการที่ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักบันทึกรายรับรายจ่ายตั้งแตอยู่ชั้น ม.2 ทำให้นักเรียนรู้จักออม ประหยัด เสียดายเงินที่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากนั เช่น การเล่นเกมส์ ครุก่งมากที่ทำให้นักเรียนคิดได้ และชอบกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนวาดภาพแทนการเขียนตัวอักษร คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ
โดย กมลวรรณ แสงอรุณ (2012-03-30 20:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
รู้จักคุณค่าของทรัพยากรมากขึ้น รู้จักออมเงินและรู้จักดูแลค่าใช้จ่ายเงิน ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นระบบและได้แลกเปลี่ยนความคิด และสื่อการเรียนการสอนก็สนุก และยังมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-31 11:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียนไม่ีค่อยชอบ เพราะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่คุณครูท่านนี้สามารถนำห้างสรรพสินค้ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยใบปลิวโฆษณาสินค้า เชื่อมโยงมาสู่หมวดหมู่ของสินค้า จัดระบบการเลือกซื้อสินค้า เรียนรู้อุปสงค์และอุปทานไปในตัว ที่สำคัญคือครูสอนให้มีสมุดบันทึกรายการใช้่จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กทราบรายรับ รายจ่าย จะได้รู้จักการออม มองเห็นความสำคัญของเงิน เงินที่จะนำไปใช้จ่ายจะได้พิจารณาก่อนการตัดสินใจ ขอชื่นชมคุณครูประนอมเป็นอย่างยิ่งครับ
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2012-03-31 12:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลย นักเรียนสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และจัดกิจกรรมได้ดีมาก นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
โดย นภาพร ชัยสิทธิ์สงวน (2012-03-31 17:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ ประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาที่เก่งมาก ดิฉันได้มีโอกาสรับชมรายการสอนของอาจารย์หลายตอนค่ะ รู้สึกว่าในแต่ละตอนอาจารย์สอนได้ดีมากค่ะ โดยเฉพาะในวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นม. 2 อาจารย์ได้มีการนำใบโฆษณาขายสินค้าของห้างต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้ ซึ่งดิฉันดูแล้วรู้สึกชอบมากค่ะ และคิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. 5 ต่อไปค่ะ
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2012-03-31 19:32:02) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์ประนอมเป็นคนที่อดทนและเก่งมาก การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ ต้องกระตุ้นให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้เขียนเคยจัดการเรียนการสอนแบบนี้มักจะประสบผลสำเร็จในห้องเรียนที่เก่ง สำหรับห้องเรียนท้ายๆแล้ว มักจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้หลายเรื่อง เพราะบางอย่างก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ อีกอย่างผู้เขียนไม่ได้ทำการสอนช่วงชั้นเดียวกับ อาจารย์ประนอม จึงมีปัญหาที่แตกต่าง จะนำตัวอย่างการสอนไปปรับใช้น่าจะได้ผลดี
โดย นายสุธีร์ วิชาพร (2012-03-31 21:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของสินค้า ทำให้นักเรียนตระหนักว่าสินค้าไหนจำเป็น ตามลำดับก่อน-หลัง การฝึกให้นักเรียนทำบัญชีครัวเรือนทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง กลุ่มหัวข้อ สิ่งที่ควรพิจารณา เป็นการชี้ให้เห็นสินค้าเงินผ่อนแพงกว่า สินค้าเงินสด ถือได้ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คันศร ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เงิน ออมเงิน การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย อารี แก้วน้อย (2012-04-01 21:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน เทคนิคการสอนที่อาจารยืนำมาสแนดีมาก เริ่มด้วยการนำเข้าสุ่บทเรียนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียน ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้ใบงาน ให้นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าจากเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าของห้างบิกซี ห้างโลตัส นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าต่างๆแล้วคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไร ที่เหลืดนำไปออม ถือว่าเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการนำเงินไปใช้
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 17:44:54) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน ไม่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในชีวิตในสังคมทุกระดับ การสอนเศรษฐศาสตร์เป็นการช่วย้ำเตือนวิถีชีวิตประจำวัน ว่าเราปฏิบัติได้เหมาะสมหรือยังการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ ต้องกระตุ้นให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้เขียนเคยจัดการเรียนการสอนแบบนี้มักจะประสบผลสำเร็จในห้องเรียนที่เก่ง นักเรียนที่มาจากหลากหลายครอบ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จนสามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองหรือครอบครัวที่เคยทำในสิ่งไม่พอเหมาะพอดีมาก่อน เป็นบทเรียนที่ดีมากครับ
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-04-03 14:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสามารถทำจากเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว สร้างความสนใจและอยากรู้ให้กับผู้เรียน เป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการนำไปประยุกต์ใช้ การเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจให้ถึงแก่นได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ดังเห็นได้จากตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เป็นวิธีการที่สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยที่นักเรียนนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน สิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จได้นั้น อยู่ที่ตัวครูที่จะคิดสร้างสรรค์กิจกรรม เตรียมความพร้อม กล้าที่จะเป็นผู้นำ สิ่งที่ตามมาก็คือตัวนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ด้วยกลุ่มนักเรียน ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงออก ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากิจกรรม จะนำไปสู่การนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ขอชื่นชมและสนับสนุนคุณครูในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนต่อไป
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-05 08:59:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ ประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้อง จัดกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน เป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อคะ โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของอาจารย์ก็น่าสนใจ เป็นการปูพื้นฐานการใช้ชีวิต ที่เป็นระบบระเบียบให้กับนักเรียน และเป็นการฝึกนิสัยรักการออมด้วย อนาคตเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ใหญ๋ที่มีคุณภาพ ขอบคุณคะ เยี่ยมมาก ๆไป :tv15: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 10:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมาก ไม่เบื่อหน่ายเป็นการสอนที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วยังปลูกฝังเรื่องการออม การมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ฝึกให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 19:38:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ ในหลายสาระ เช่น ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการ บริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ดิฉันจะนำไปปรับใช้โดยบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาต่างประเทศ เพราะตอนนี้เน้นเรื่องอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้คำศัพท์ง่าย ๆ เช่นการซื้อ การขาย ราคาสินค้า เป็นต้น
โดย วีรยา แก่นมณี (2012-04-11 13:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนดีมากทำให้ นักเรียนสนใจ โดยใช้สื่อใบปลิว ของห้างต่างๆที่หาได้ง่ายแต่นำมาใ้เป็นสื่อได้น่าทึ่ง ตัวเราเองเวลาเห็นสื่อพวกนี้มาเสียบตามประตูบ้านเรายังสนใจ อยากดูอยากซื้อ ทั้งของใช้ซึ่งมีทั้งของที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย ครูสามารถนำมาเป็นประเด็นในการให้รู้จักเลือกซื้อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการใช้จ่ายเงิน คงต้องขออนุญาตยืมวิธีการของคุณครูไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองต่อไป ขอบพระคุณมากครับ
โดย สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ (2012-04-11 21:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนสามารถทำจากเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว สร้างความสนใจและอยากรู้ให้กับผู้เรียน เป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการนำไปประยุกต์ใช้ การเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจให้ถึงแก่นได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ดังเห็นได้จากตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เป็นวิธีการที่สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยที่นักเรียนนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน สิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จได้นั้น อยู่ที่ตัวครูที่จะคิดสร้างสรรค์กิจกรรม เตรียมความพร้อม กล้าที่จะเป็นผู้นำ สิ่งที่ตามมาก็คือตัวนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ด้วยกลุ่มนักเรียน ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงออก ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากิจกรรม จะนำไปสู่การนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ขอชื่นชมและสนับสนุนคุณครูในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนต่อไป
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:39:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อาจารย์ได้ทำการสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ จึงได้คิดถึงเชิงปฏิบัติว่าถ้ามีข้อมูลจริง ซึ่งต้องขอจากหน่วยงานของรัฐจริง ๆ ก็น่าจะทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ทำให้เห็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่ นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนของครู :tv18: :tv18: :tv15:
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2012-04-12 09:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ครูผู้สอนสามารถทำจากเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว สร้างความสนใจและอยากรู้ให้กับผู้เรียน เป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการนำไปประยุกต์ใช้ การเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออกได้อย่างชัดเจน
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 14:31:24) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจดีมาก เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกลุ้นว่าในกระเป๋าของครูมีอะไรน่าสนใจ เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้ว ครูใช้สื่อที่มีใกล้ตัวมาช่วยสอนได้ดีมากเพราะโบรชัวร์มีสีสันที่น่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังมีการสอนเรื่องการออมโดยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายมีการติดตามผล สอนหลักความพอเพียงเพราะนักเรียนยังไม่สามารถหาเงินเองได้ ให้ตัดสิ่งของไม่จำเป็นออก และให้นักเรียนได้สรุปความรู้จากข้อมูลเป็นรูปภาพได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
โดย พิกุลกิตติ์ สิทธิศักดิ์ (2012-04-17 19:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ได้คือแนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอีกรู้แบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผมสอนได้ เริ่มต้นจากการนำเข้าสู่บทเรียน โดยการให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ครูใช้คำถามกระุุตุ้นการคิด และจิตสำนึกในการประหยัด ต่อมาครูมีการติดตามงานที่ได้มอบหมายเป็นระยะ ๆ รวมทั้งผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม ครูมีการนำใบความรู้ มาใช้ให้นักเรียนสรุปความรู้โดยสื่อมาเป็นรูปภาพ ซึ่งน่าสนใจ มีการส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ฝึกให้นักเีรียนนำเสนองานที่ได้ทำการศึกษา แล้วให้เพื่อนมาเรียนรู้โดยบันทึกลงไปในแบบบันทึกของตนเอง และครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่ง
โดย วรัญญู อติศักดิ์กุล (2012-04-29 14:10:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริดภคในครัวเรือน และฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ้งกระบวนการต่างๆนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทำให้เด็กรู้จักคิดเองซึ่งผู้เรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา (2012-04-29 14:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนน่าสนใจมาก โดยครูประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตัวมาใช้ให้เด็กมอบเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น โดยสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และวางแผนในการเลือกบริโภคสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน คุณครูสอนให้เด็กรู้จักการออม และการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าที่จำเป็น และใช้เงินได้คุ้มค่าที่สุด จะสะท้อนให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้น โดยเด็กนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พ่อแม่ได้อีกด้วย
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อาจารย์ได้ทำการสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ จึงได้คิดถึงเชิงปฏิบัติว่าถ้ามีข้อมูลจริง ซึ่งต้องขอจากหน่วยงานของรัฐจริง ๆ ก็น่าจะทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ทำให้เห็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่ นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนของครู
โดย กาญจนา พึ่งเนตร (2012-05-11 17:18:35) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง ทำให้ได้แนวคิดและวิธีคการที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สำค้ัญในการนำไปสู่การออม การใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ถ้าหากนักเรียนเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นเท่าใดก็จะทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างดีที่สุด
โดย วิจิตร นาควิจิตร (2012-05-11 17:45:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อาจารย์ได้ทำการสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ จึงได้คิดถึงเชิงปฏิบัติว่าถ้ามีข้อมูลจริง ซึ่งต้องขอจากหน่วยงานของรัฐจริง ๆ ก็น่าจะทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ทำให้เห็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่ นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนของครู
โดย ทศพร มูลหงษ์ (2012-05-15 14:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
การถ่ายทอดวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ผู้เรียนเข้าใจ เป็นสิ่งที่ครูหลายคนทำได้ยาก แต่จากการชมการสอนของคุณครูปรานอม รู้สึกชื่นชอบในการสอนที่สามารถนำสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ใบโฆษณาของห้างมาให้ผู้เรียนเลือกซื้อ เป็นการปลูกฝังแนวคิดการใช้เงินและเห็นคุณค่าของเงิน แนะนำการวางแผนรายรับ-รายจ่ายและการออม สอนเรื่องการบริโภคสินค้า ซึ่งสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียนได้ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การประหยัด และที่ประทับใจคือการสอนที่ให้ผู้เรียนแปลงตัวหนังสือเป็นภาพตามหัวข้อใบความรู้ เกิดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร เกิดความสามัคคี โดยเพื่อนช่วยสอนเพื่อน จากความเข้าใจก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-19 18:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องอาจารย์มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมากมีสื่อเอกสารที่น่าสนใจทำให้นักเรียนต่างสนใจที่จะเรียนกิจกรรมการเรียน การสอนเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการบริโภค ทำให้รักเรียนรู้จักการเลือกซื้อสินค้า การรู้จักการออมเงิน โดยมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นการปผลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้จ่ายไปในแต่ละวันและกิจกรรมที่ประทับใจมากคือการให้นักเรียนได้ร่วมกันวาดภาพแทนที่จะเป็นตัวหนังสือ ผูเรียนดูมีความสุขกับการเรียนมาก
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-22 20:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน ทำให้เรานั้นได้รู้จักวิธีการใช้จ่ายเงิน และรู้จักคุณค่าของทรัพยากรมากยิ่งขึ้น รู้จักออมเงินและรู้จักดูแลค่าใช้จ่ายของตนเอง นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง และยังสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวืตประจำได้เป็นอย่างดี
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 18:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในชั่วโมงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการบริโภค การเลือกซื้อสินค้า การออมเงินและการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้ใบงาน ให้นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าจากเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าของห้างบิกซี ห้างโลตัส นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าต่างๆแล้วคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไร แล้วครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อที่กำหนด นักเรียนจะต้องถ่ายทอดความรู้เป็นรูปภาพ แล้วส่งตัวแทนมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน นักเรียนได้มีการประชุมกลุ่ม มีการทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนบัญชีการรับจ่ายส่งครูเป็นรายบุคคลทุกสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคเรียน
โดย เพลินพิศ โสรัจจตานนท์ (2012-09-30 16:03:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของสินค้า ทำให้นักเรียนตระหนักว่าสินค้าไหนจำเป็น หรือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย การฝึกนักเรียนทำบัญชีครัวเรือนทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง กลุ่มหัวข้อ สิ่งที่ควรพิจารณา เป็นการชี้ให้เห็นสินค้าเงินผ่อนแพงกว่า สินค้าเงินสด ถือได้ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คันศร ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เงิน ออมเงิน การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 10:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องอาจารย์มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมากมีสื่อเอกสารที่น่าสนใจทำให้นักเรียนต่างสนใจที่จะเรียนกิจกรรมการเรียน การสอนเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการบริโภค ทำให้รักเรียนรู้จักการเลือกซื้อสินค้า การรู้จักการออมเงิน โดยมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นการปผลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้จ่ายไปในแต่ละวันและกิจกรรมที่ประทับใจมากคือการให้นักเรียนได้ร่วมกันวาดภาพแทนที่จะเป็นตัวหนังสือ ผูเรียนดูมีความสุขกับการเรียนมาก
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 10:37:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้แนวคิดและวิธีการที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ผู้เเรียนมีความสุขกับการเรียน ฝึกให้รู้จักการใช้เงิน การออม การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก
โดย วิโรจน์ ไชยชนะ (2012-11-02 20:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นนักเรียนสนใจเรียน ขั้นสอนเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานกลุ่ม มีสื่อการสอนประกอบ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกสินค้าที่ชื่นชอบ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาสินค้า ครูผู้สอนอธิบายถึงประโยชน์ของสินค้า ทำให้นักเรียนตระหนักว่าสินค้าไหนจำเป็น หรือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย การฝึกนักเรียนทำบัญชีครัวเรือนทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง กลุ่มหัวข้อ สิ่งที่ควรพิจารณา เป็นการชี้ให้เห็นสินค้าเงินผ่อนแพงกว่า สินค้าเงินสด ถือได้ว่าวิธีการสอนของ อ.ประนอม คันศร ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เงิน ออมเงิน การทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-11-17 07:37:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ การนำเข้าสู่บทเรียนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อหาง่ายใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีความตั้งที่ใจเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อยากจะขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อน
การสอนในชั่วโมงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการบริโภค การเลือกซื้อสินค้า การออมเงินและการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้ใบงาน ให้นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าจากเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าของห้างบิกซี ห้างโลตัส นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าต่างๆแล้วคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไร แล้วครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อที่กำหนด นักเรียนจะต้องถ่ายทอดความรู้เป็นรูปภาพ แล้วส่งตัวแทนมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน นักเรียนได้มีการประชุมกลุ่ม มีการทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนบัญชีการรับจ่ายส่งครูเป็นรายบุคคลทุกสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคเรียน ครูจะได้เห็นการใช้จ่ายของนักเรียน ทราบว่านักเรียนใช้เงินทำอะไรบ้าง นักเรียนบางคนใช้เงินในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาก เมื่อได้ทำบัญชีก็จะเห็นรายจ่ายของตน ทำให้ยุติการใช้เงินในการเล่นคอมพิวเตอร์เป็นต้น นักเรียนจะรู้จักการวางแผนการออมทรัพย์ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุชาดา บัวอ่อน (2012-12-11 20:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียน ในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนของคุณครูดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ้น เพราะการที่ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่น ใบแสดงสินค้าของบริษัทต่างๆ มันทำให้นักเรียนจับต้องได้ จึงทำให้เด็กสนใจเรียนรู้มากขึ้น ในขั้นสอนของครูและขั้นสรุปของครูท่านก็ใช้รูปภาพแทน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ดีมากในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อค่ะ VDO นี้เป็นประโยชน์มากค่ะ ในการเตรียมการสอนในวิชาการสอนจุลภาคมากค่ะ ขอคุณสำหรับสื่อนี้ค่ะ เพราะ กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากค่ะ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มาก กิจกรรมในขั้นสอนที่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ครูกำหนดให้นั้น ก็ช่วยให้นักเรียนได้แตกความคิดออกมามากมาย และให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยการให้วาดเป็นรูปภาพ ดิฉันคิดว่าจะนำเอาตัวอย่างการสอนนี้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับรูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์แบบนี้ค่ะ
โดย นางสาวเสาวณีย์ ศรีอุลบล (2012-12-11 20:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน ทำให้เรานั้นได้รู้จักวิธีการใช้จ่ายเงิน และรู้จักคุณค่าของทรัพยากรมากยิ่งขึ้น รู้จักออมเงินและรู้จักดูแลค่าใช้จ่ายของตนเอง นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การพูด กล้าแสดงออก ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่ง และยังสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวืตประจำได้เป็นอย่างดี
โดย ชูจิตต์ แก้วกระจาย (2012-12-21 15:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูประนอม เป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีจากโทรทัศน์ครู
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-12-22 21:01:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประนอมมีเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเกิดความสงสัยอยากรู้ แล้วเลือกใช้สื่อจากของใกล้ตัวทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่าย การให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและมีการตรวจอย่าสม่ำเสมอทำให้การทำบัญชีได้ผลจริงและกิจกรรมการสอนก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันพร้องกันนั้นก็ยังช่วยฝึกการทำงานเป็นทีมและความกล้าแสดงออกด้วย เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ชอบการเรียนที่มีแต่เนื้อหาเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแต่มีการให้วาดรูป พูดแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มละนอกกลุ่มนอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้วยังได้ทักษะชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พีรวัฒน์ (2015-04-01 11:47:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประนอมมีเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเกิดความสงสัยอยากรู้ แล้วเลือกใช้สื่อจากของใกล้ตัวทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่าย การให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและมีการตรวจอย่าสม่ำเสมอทำให้การทำบัญชีได้ผลจริงและกิจกรรมการสอนก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันพร้องกันนั้นก็ยังช่วยฝึกการทำงานเป็นทีมและความกล้าแสดงออกด้วย เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ชอบการเรียนที่มีแต่เนื้อหาเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแต่มีการให้วาดรูป พูดแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มละนอกกลุ่มนอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้วยังได้ทักษะชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พีรวัฒน์ (2015-04-01 11:48:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประนอมมีเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเกิดความสงสัยอยากรู้ แล้วเลือกใช้สื่อจากของใกล้ตัวทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่าย การให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและมีการตรวจอย่าสม่ำเสมอทำให้การทำบัญชีได้ผลจริงและกิจกรรมการสอนก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันพร้องกันนั้นก็ยังช่วยฝึกการทำงานเป็นทีมและความกล้าแสดงออกด้วย เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ชอบการเรียนที่มีแต่เนื้อหาเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแต่มีการให้วาดรูป พูดแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มละนอกกลุ่มนอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้วยังได้ทักษะชีวิตด้านอื่นๆอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พีรวัฒน์ (2015-04-01 11:48:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv