thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2290
Rate :
 4
ความยาว : 13.56 นาที | Online : 2011-07-04  
    เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง  
    อ.ประนอม คันสร ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพุทธศาสนา และได้ทำการถามนักเรียนโดยตรงว่า เธอชอบเรียนวิชาพุทธศาสนาหรือไม่ คำตอบที่ได้ อ.ประนอมก็คิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งนักเรียนตอบว่าไม่ชอบเรียน น่าเบื่อ อ.ประนอม จึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้วิชาพุทธศาสนานั้น มีความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
ชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องมาก เพราะอาจารย์เป็นคนที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไป โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียนจึงส่งผลให้พวกเขาไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจ
แต่อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนพระพุทธศาสนา กลับมามีความสนใจและกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้น โดยอาจารย์ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงมาเป็นสิ่งเร้าประกอบการสอน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เพลงประกอบการสอนแล้ว อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
ดังนั้นการสอนโดยใช้เพลงพุทธ ของ อ.ประนอม จึงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่น ๆ เป็นอย่างมาก เพราะครูท่านอื่น ๆจะสามารถวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2011-07-12 17:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องมาก เพราะอาจารย์เป็นคนที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไป โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียนจึงส่งผลให้พวกเขาไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจ
แต่อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนพระพุทธศาสนา กลับมามีความสนใจและกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้น โดยอาจารย์ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงมาเป็นสิ่งเร้าประกอบการสอน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เพลงประกอบการสอนแล้ว อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
ดังนั้นการสอนโดยใช้เพลงพุทธ ของ อ.ประนอม จึงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่น ๆ เป็นอย่างมาก เพราะครูท่านอื่น ๆจะสามารถวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2011-07-12 17:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องมาก เพราะอาจารย์เป็นคนที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไป โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียนจึงส่งผลให้พวกเขาไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจ
แต่อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนพระพุทธศาสนา กลับมามีความสนใจและกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้น โดยอาจารย์ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงมาเป็นสิ่งเร้าประกอบการสอน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เพลงประกอบการสอนแล้ว อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
ดังนั้นการสอนโดยใช้เพลงพุทธ ของ อ.ประนอม จึงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่น ๆ เป็นอย่างมาก เพราะครูท่านอื่น ๆจะสามารถวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2011-07-12 17:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้กำลังใจท่านอาจารย์ ประนอม คันสร ที่อุทิศกายใจเพื่อสร้างเสาเข็มของชาติให้มีหลักยึดชีวิต ที่น่าสนใจและช่วยให้เด็กๆจำได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากได้ อ่าน คิด จำ ลงมือ ออกแบบท่า นึกร้องและเต้น เรียกว่า กระตุ้น การเรียนรู้ และ อยู่ได้ยั่งยืน กว่าวิธี อื่นสอนแบบอื่น แม้จะเสียเวลา หน่อย แต่ สำคัญและอาจอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ขอฝากท่านอาจารย์เผื่อต่อยอดงาน โดยนำ 3 งาน มาเชื่อมกัน และ ออกในรูป เพลง หรือ ละคร หรือ หนังที่เด็กร่วมสร้าง งานที่หนึ่ง ระดม ปัญหาครอบครัวของนักเรียน (สร้างการมีส่วนร่วมกับครอบครัวนักเรียนโดยตรง) งานที่สองหลักธรรม ( มงคล 38 หรือ อื่นๆ) งานที่สาม การแสดง ประกอบเพลง หรือ หนัง หรือ ละคร) รวใผลงานย่อย ใน ชั้น ไป สู่ งานประจำปี ของโรงเรียน
ขออนุโมทนาบุญ
โดย ถนัด แก้วเจริญไพศาล (2011-07-15 11:22:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม คันสร มากดูแล้วก็เลยมีความคิดว่าถ้านำไปสอนคอมพิวเตอร์จะหาเพลงอะไรมาสอนดีเลยเข้าไปสืบค้นเพลงที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาเปิดให้นักเรียนลองฟังดูทุกคาบแล้วสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีความสนใจมากน้่อยแ่ค่ไหน ปรากฏว่านักเรียนชอบมากแล้วนักเรียนบางคนร้องตามจนนักเรียนร้องได้เกือบทุกเพลงนักเรียนสนุกสนานในการเรียนมากเวลาเข้าเรียนก็จะมารอที่จะเรียนแล้วจะถามว่าวันนี้มีเพลงอะไรบ้างบ้างครั้งก็จะหาเพลงมาให้ครูเปิดและร้องพร้อม ๆ กัน นักเรียนสนุกและชอบเรียนมากขอบคุณอ.ประนอมมากที่นำเทคนิคดี ๆ มาบอกต่อ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พัสนี ผกากรอง (2011-07-21 16:15:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการสอนของอาจารย์ประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้อง ดูแล้วเป็นกิจกรรมนักเรียนชอบ มีความสุข สนุกสนานในการการเรียนพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางศาสนาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องฝึกการคิดวิเคราะห์ว่าเพลงที่เลือกนั้นตรงกับหลักธรรมใด อีกทั้งนักเรียนทำงานกลุ่มทำให้รู้จักการแสดงคิดเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพิ่มเติมอาจให้นักเรียนแต่งเพลงประกอบหลักธรรมเองเลยก็ได้ โดยใช้ทำนองเพลงที่นักเรียนชอบ และใส่เนื้อหาที่เป็นหลักธรรม และให้นักเรียนนำเสนอผลต่อไป
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-07-21 20:00:32) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดแห่งเทคนิคการสอนจริง ๆ ค่ะ อาจารย์มี จิตวิทยาเข้าใจพื้นฐานของเด็กในวัยนั้น ๆ ว่าเขาชอบอะไร แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพฤติกรรมของเขาเหล่านั้น ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้กระบวนการคิดและสื่อออกมาเป็นบทเพลงได้ รวมถึงยังให้เหตุผลได้อย่างมีความหมายอีกด้วย ชอบมากที่สุด จะพยายามคิดเทคนิคดี ๆ แบบอาจารย์บ้างแล้วจะนำมาบอกนะคะ และจะนำข่าวดีนี้ไปบอกกับเพื่อนครูให้นำไปใช้ดู ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูทุกฝ่าย ที่มีสิ่งดี ๆ มาฝากเสมอ ขอให้มีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ เสียดายแทนผู้ที่ไม่รู้ว่าโทรทัศน์ครูมีประโยชน์อย่างไร ดิฉันช่างมีบุญจริง ๆ ที่มีโอกาสมารู้จักโทรทัศน์ครู
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-07-21 20:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่ครับ คำตอบของนักเรียนต่อวิชาพระพุทธศาสนาคือน่าเบื่อไม่สนุก ทุกเรื่องมีแต่หลักธรรม มีแต่ต้องจำทำให้ไม่สนุก แต่คุณครูประนอมนำเอาเพลงมาสอดแทรกการสอน ทำให้นักเรียนต้องตั้งใจฟังเพลง เพื่อให้ทราบว่าเนื้อเพลงนั้นสอนธรรมะเรื่องอะไร หากเป็นเพลงรุ่นเก่า ๆ นักเรียนจะยิ่งตั้งใจฟัง เพราะเป็นเพลงที่มีทำนองค่อนข้างช้ากว่าเพลงยุคใหม่ เนื้อหาสาระจาเพลงจะสอดแทรกธรรมะได้เป็นอย่างดี ถ้าให้ดีแล้วเราควรให้นักเรียนได้แต่งเพลงตามแนวเพลงยุคใหม่ ซึ่งนักเรียนจะชอบมากกว่าเพลงยุคก่อนที่ค่อนข้างช้าและเนื้อเพลงไม่ถูกใจวัยรุ่น ลองทำดูนะครับ
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2011-07-22 16:18:59) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ชื่นชมกับครูในการทำให้เด็กได้เห็นความสำคัญของวิชา ที่เด็กๆ คิดว่า วิชานีี้น่าเบื่อ เรียนไปช่วงง่วงนอน มีการนำสื่อบทเพลงมาใช้ได้อย่างเหมาะกับเนื้อหา กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบที่่สำคัญเพลงดังกล่าวมีอักษรวิ่งทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทย (เรื่องคำ) และครูก็เข้าใจธรรมชาติของเด็กดีมาก ทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทาง และส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน อีกทัั้งเป็นการสอนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนจ่านกร้องด้วยนะค่ะ เพราะโรงเรียนนี้มีฝีมือทางด้านดนตรีเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-23 10:54:15) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจแนวคิดมากๆค่ะ น่าสนใจ นำไปใช้สร้างมุมมองการสอนพระพุทธศาสนาที่ดีมาก
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-23 16:41:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะรายวิชาพระพุทธศาสนามักจะมีคำตอบในใจของนักเรียนทุกแห่งทุกโรงเรียนว่า เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อ แต่เมื่อครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเพลงพุทธเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในรายวิชานี้มากขึ้น การเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก ไม่เบื่อ และที่สำคัญนักเรียนจะจำหรือซึมซับเนื้อหาบทเรียนได้โดยไม่รู้ตัว แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครูควรให้ใบงานหรือใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้สรุปจากการฟังเพลงพุทธของเพื่อนในแต่ละกลุ่มด้วยว่า มีเพลงอะไร ที่สื่อถึงมงคลชีวิตข้อไหน ให้นักเรียนได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มเติมโดยการให้นักเรียนได้เขียนเพลงพุทธอื่น ๆ ที่ตนเองรู้จัก ให้เข้ากับเนื้อหามงคลชีวิตข้อต่อไปอย่างน้อย 3- 5 ข้อ เป็นต้น
เมื่อครูทำใบงานให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง จะมีผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนขึ้น มากกว่าการฟังอย่างสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว นักเรียนจะมีใบงานไว้อ่านเพิ่มเติมและต่อยอดการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมในแนวคิดของครูผู้สอน ครูประนอม คันสร มากค่ะ ที่จุดประกายการเรียนรู้พุทธศาสนาให้สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อต่อไปในความคิดของนักเรียน
โดย จันทนี พวงแก้ว (2011-07-24 20:04:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่คุณครูประนอมใช้เพลงมาเป็นเทคนิคการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิชานี้นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนจะบอกว่ายาก ครูก็ไม่แจ่มแจ้งในหลักธรรม ดังนั้นครูจะต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการสอน ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนเรียนอยู่ ป.กศ.ต้น ปี พ.ศ.2518 อาจารย์ที่วิทยาลัยครูก็ใช้เพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาเองใช้สอนเรื่องหลักธรรม และเพลงหนึ่งข้าพเจ้าร้องและจำได้มาจนทุกวันนี้ คือ เพลงอิทธิบาท 4 นับว่าครูประนอมเข้าใจนำสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันสนใจคือเพลงทั้งสตริงและสากล มาบูรณาการในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คงจะขออนุญาตคุณครูนำไปใช้บ้างนะครับ
โดย คำรณ สงเคราะห์ธรรม (2011-07-25 20:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งมากเลยครับ เกิดไอเดีย สนุก นักเรียนได้คิดได้สนุกมีส่วนร่วม ผมจะนำเอาแนวกหารสอนนี้ไปใช้กับม.5ครับ
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2011-09-08 20:24:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ อ.ประนอม คันสร และรายการโทรทัศน์ครู ที่ได้เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นครูมือใหม่ค่ะ กำลังค้นหาวิธีการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาว่าจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรุ้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาอย่างไร เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และวันนี้ก็ได้แนวคิดจากอาจารย์แล้ว จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ค่ะ
โดย สุนารี อุปาละ (2011-10-07 21:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนานั้น นักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนมากนัก ครูจึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆ มาให้นักเรียนเข้าใจในวิชามากขึ้น เพราะฉะนั้นเพลงพุทธจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง และสามารถนำเพลงในยุคปัจจุบันมาปรับเนื้อเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพระพุทธศาสนาได้ในทุกๆ เรื่อง จะทำให้นักเรียนสามารถจดจำในเรื่องนั้นๆ ได้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก หลักธรรมต่างๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ถ้าใช้เป็นเพลงเข้ามาช่วยก็จะทำให้นักเรียนสนใจมารกยิ่งขึ้น
โดย สุริวัสสา นิธิมาพงศ์ไท (2011-10-13 12:18:12) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูประนอมนำเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น โดยต้งมีขั้นตอนในการนำเสนอของครูประนอม ใช้วิธีการนำเสนอโดยนำเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังก่อน แล้วโยงเข้าสู่บทเรียนคือ มงคล 38 ประการ เรื่องความกตัญญู เหมาะสมมากๆ และต่อมาให้นักเรียนนำเพลงที่นักเรียนสนใจมาผสมผสานกับมงคลชีวิตหัวข้อที่นักเรียนสนใจ แล้วให้นักเรียนนำเสนอตามรูปแบบของนักเรียน มีการนำหางเครื่องมาผนวกกับการนำเสนอ ทำให้เพื่อนๆสนใจมากขึ้น เยี่ยมจริงๆ ยกนิ้วให้ครูประนอม ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้สิ่งที่ดีๆแก่ครูไทย
โดย สุมิตรา จิตต์ศรัทธา (2011-10-14 11:59:14) [แสดงความคิดเห็น]
มาชื่นชมครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 15:48:02) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะ อาจารย์มีเทคนิคที่ดีมากๆ และยังทำให้นักเรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย นพมนต์ พรหมประเสริฐ (2011-11-06 18:58:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียน พระพุทธศาสนาโดยใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่ ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมการร้องเพลงแหล่ไปด้วย และเป็นเพลงที่มีความหมาย สอนให้มีความกตัญญูรู้คุณ การสอนโดยใช้เพลงทำการเรียนไม่เบื่อและทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก และคิดตามเนื้อหาความหมายของเพลง เป็นกิจกรรมที่ดีสร้างสรรค์ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียน ไม่น่าเบื่อแบบ เป็นการประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับความต้องการของเด็กๆ ทำให้เพลิดเพลินในการเรียนอีกด้วย
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2011-12-14 23:13:16) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียน พระพุทธศาสนาโดยใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่ ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมการร้องเพลงแหล่ไปด้วย และเป็นเพลงที่มีความหมาย สอนให้มีความกตัญญูรู้คุณ การสอนโดยใช้เพลงทำการเรียนไม่เบื่อและทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก และคิดตามเนื้อหาความหมายของเพลง เป็นกิจกรรมที่ดีสร้างสรรค์ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียน ไม่น่าเบื่อแบบ เป็นการประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับความต้องการของเด็กๆ ทำให้เพลิดเพลินในการเรียนอีกด้วย
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2011-12-14 23:13:25) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กมักไม่ชอบที่จะฟังเทศฟังธรรม นี่จึงเป็นการที่มีการนำเอาข้อคิด คติสอนใจในพระพุธทสาศนานำเอามาไว้ในเพลงที่ฟังดูแล้วสนุก จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจ ภึงอย่างไรก้อต้องขอขอบคุณอาจารย์ ประนอม คันสร ที่คำถึงถึงสิ่งสำคัญที่เด็กควรจะได้รับ สำหรับเพลงที่อาจารย์นำมาเปิด มันได้แฝงข้อคิดที่ดีช่น การกตัญญูที่แม่ไก่มีต่อตากับยาย กับความรักที่ลูกไก่มีให้กับแม่ไก่ ถึงเพลงมันจะเก่าแต่หนูก็เชื่อว่ามันมีคุณประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย นางสาวพัฃรี บุดดีคำ (2011-12-16 14:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าพูดถึงเรื่องหลังธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว นักเรียนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่อาจารย์ประนอม ท่านสามารถนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอนให้เกิความบัญเทิง และสนุกสนานขึ้นได้ โดยการประยุกค์นำเอาบทเพลงที่มีความหมายมาประกอบในการสอน ให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ในแต่ละบทเพลงว่ามีความหมายอย่างไรแล้วควรที่จะนำเอาไปเป็นแบบอย่างหรือไม่ อาจารย์ท่านได้สอนว่าถ้าเพลงไหนที่เนื้อหาไม่ดีก็ไม่ควรที่นำไปเป็นแบบอย่าง แต่ถ้าเพลงไหนที่ดีก็ควรที่จะฟังแล้วนำเอาไปเป็นแบบอย่าง
โดย นุสรา แสนสีหา (2011-12-20 14:42:46) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน ซึ่งครูแต่ละท่านก็ต้องหากลยุทธและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสนใจ ดิฉันได้ชมการนำเสนอของท่านอาจารย์ประนอม ทำให้เกิดไอเดียว่าน่าจะลองดัดแปลงมาสอนเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หมอลำ ขอบคุณมากคะที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-22 19:30:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะ และจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอน ขอขอบคุณมากคะสำหรับสิ่งที่ดีๆ
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-12-23 20:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนมากแล้วเด็กไทยมักจะไม่ค่อยชอบที่จะฟังเทศฟังธรรม นี่เป็นแนวทางที่ดี ทำให้เด็กเข้าใจในหลักธรรมแล้วยังดูหน้าสนุก จึงทำให้เด็กเกินความสนใจในวิชาพระพุธศาสนา การใช้ให้เด็กฟังเพลงแทนการฟังเทศจากพระโดยตรง เป็นแนวทางที่ดีอีกแนวทางหนึ่ง เป็นความคิดที่ดี สู้ต่อไปครับ :tv15:
โดย วิศว ตันวรา (2011-12-28 16:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมดีดีมากค่ะ สอนให้นักเรียนได้วิชาความรู้แล้ว ยังสอนให้นักเรียนกล้าแสดงออก รู้รักสามัคคี ทำงานกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่ชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ตามค่ะ แต่เมื่อทำกันเป็นกลุ่มแล้วนั้ ความอายที่มีก็จะน้อยลงความกล้าก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะ ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะศึกษาเพลงอะไรแล้วนั้น เราก็จะศึกษาโดยตั้งใจ ทำให้เราเข้าใจและรู้ถึงความหมายนั้นค่ะ และยังจำได้ดีอีกด้วยค่ะ
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-30 17:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของอาจารย์ประนอม คันสร มากๆค่ะ โดยการนำเพลงมาประกอบในการสอนทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความคิดตามเพลงแหล่ที่อาจารย์ได้นำมาเปิด และให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเขียนธรรมะให้ได้มากที่สุด หลักธรรมที่อาจารย์นำมาเปิดว่าได้อะไรบ้าง ให้นักเรียนได้ออกไปหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนาน สามัคคี ให้รู้ถึงความกตัญญูของแม่ไก่นำมาสอนนักเรียน วีดีโอนี้ดีมากๆค่ะ น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากๆค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-01-03 18:50:20) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งมากครับขอยกนิ้วครับ :tv15:
โดย สมศักดิ์ รักพนาราม (2012-01-03 21:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนพระพุทธศาสนาด้วยเพลงเป็นการที่ดี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากขึ้น โดยการที่ให้นักเรียนฟังเพลง ที่สอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาและให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นบนกระดาษและออกมาเล่าให้เพื่อนๆๆฟังว่าสิ่งที่ดูไปมันสอนอะไรบ้างแต่ละคนก็ต่างๆๆกันไป และจึงทำให้เด็กไม่น่าเบื่อในการเรียนแถมยังจะสนุกอีกต่างหาก เป็ฯความคิดที่ดีมากเลยครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ทำต่อไปเพื่ออนาคตของเด็กนักเรียน
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2012-01-04 10:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เรื่องเพลงพุทธ ที่อาจารย์ประนอม คันสร ได้สอนมานั้นมีประโยชน์มากเพราะทำให้เด็กๆ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนการสอนของอาจารย์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการนำเพลงมาประกอบในการเรียนการสอน เนื้อหาที่สอนก็ดี ทำให้เด็กๆ กล้าที่จะแสดงออก เสนอความคิดเห็น และสุดท้ายอยากให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อีกในวิชาอื่นเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความสนใจในการเรียนการสอนแบบนี้มากยิ่งขึ้นต่อๆไปในอนาคต
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-04 10:37:49) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงพุทธนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดเพลงซึ่งทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนา แถมยังเข้าใจง่ายขึ้นกับการเรียนแบบนี้ มีประโยชน์ ในการแสดงออก และการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาโดยการให้นักเรียนฟังเพลง ที่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วให้มาเขียนใส่กระดาษเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังไปนั้น มันสอนอะไรเราบ้าง และเราได้อะไรจากการเรียนแบบนี้บ้าง ในท้ายนี้ขอให้สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆๆนะ คับ
โดย นนทพัทธ์ (2012-01-04 12:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สุดยอดมากๆๆๆ ใช้เทคนิคการสอนได้สนุกมาก สามารถทำให้เด็กๆๆรุ้จัดวัฒนธรรมการ้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง ฝึกให้เด็กๆอนุรักษ์ลูกทุ่ง สุดบอดมาดๆๆ สนุกมากๆด้วย ร้องไพเราะมากๆๆ
โดย สุทธิดา ยางกระโทก ชคธ.231 (2012-01-05 11:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ อ.ประนอม คันสร ได้ใช้เทคนิคการสอนดดยการวอเคราะห์หลักธรรมจากบทเพลง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนโดยทั่วไป เพราะปกติการสอนหลักธรรมต้องให้มานั่งท่องจำหลักธรรมต่างๆ ซึ่งการสอนวิธีนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสนใจที่จะและเข้าใจในหลักธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดย นางสาวชัชญานันท์ นัยจิตร (2012-01-06 16:51:59) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนมเรียนแบบสนุกสนาน
โดย สุรี แก้วกาล (2012-01-08 23:24:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นำกิจกรรมให้เด็กทำอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดโดยการอ่านเนื้อหาธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วหาเพลง ที่ตรงกับหลักธรรมมงคล38ประการ โดยเลือกประการใดประการ1 แล้วนำเพลงออกมานำเสนอและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ ซึ่งเป็นการสอนที่นำบมเรียนที่น่าเบื่อทำให้เข้าใจง่ายและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
ด้วย
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-01-09 19:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประนอม คันสร ได้จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจขึ้นมา โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม พอมาใช้กับมงคล ๓๘ ของธรรมะทางก้าวหน้าก็ยิ่งได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งธรรมะทางก้าวหน้า ผมนำมาเสริมในการเรียนการสอนของตนเอง เพราะธรรมะทางก้าวหน้า มีสื่อเพลงและละครคุณธรรมที่หลากหลาย หากนำมาเสริมเข้าอีก นักเรียนก็ประสบผลในการเรียนมากขึ้น
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-12 13:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม ใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่ ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมการร้องเพลงแหล่ไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนา แถมยังเข้าใจง่ายขึ้นกับการเรียนแบบนี้ มีประโยชน์ ในการแสดงออก โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม และการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาโดยการให้นักเรียนฟังเพลง ที่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วให้มาเขียนใส่กระดาษเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังไปนั้น มันสอนอะไรเราบ้าง ทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ง่าย ทำให้สนุกในการเรียน
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-01-18 16:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนาได้ทำการถามนักเรียนโดยตรงว่าเธอชอบวิชาพระพุทธศสานาหรือไม่ปกติในนักเรียนจะจะชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม ใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่วิชาของพระพุทธศสนานักเรียนไม่ชอบการสอนเพลงพุทธของ อ.ประนอม คันสร รร จ่านกร้องมากเพราะอาจเป๊นอาจารย์เป๊นคนที่ทำให้ในการสอนวิชวพระพุทธศสานาไม่เป๊นเรื่องท่าน่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไปโดยเฉพาระใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจขึ้นมา โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม พอมาใช้กับมงคล ๓๘ ของธรรมะทางก้าวหน้าก็ยิ่งได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งธรรมะทางก้าวหน้า ผมนำมาเสริมในการเรียนการสอนของตนเอง เพราะธรรมะทางก้าวหน้า มีสื่อเพลงและละครคุณธรรมที่หลากหลาย หากนำมาเสริมเข้าอีก นักเรียนก็ประสบผลในการเรียนมากขึ้นเป็นการสอนที่นำกิจกรรมให้เด็กทำอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดโดยการอ่านเนื้อหาธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วหาเพลง ที่ตรงกับหลักธรรมมงคล38ประการ โดยเลือกประการใดประการ1 แล้วนำเพลงออกมานำเสนอและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ ซึ่งเป็นการสอนที่นำบมเรียนที่น่าเบื่อทำให้เข้าใจง่ายและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
ด้วย :tv14:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-18 18:32:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องมาก เพราะอาจารย์เป็นคนที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไป โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนไม่สนใจเรียนจึงส่งผลให้พวกเขาไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจ
แต่อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนพระพุทธศาสนา กลับมามีความสนใจและกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้น โดยอาจารย์ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงมาเป็นสิ่งเร้าประกอบการสอน
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-01-19 22:36:52) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนานั้น นักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนมากนัก ครูจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆมาให้นักเรียนเข้าใจในวิชามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเพลงพุทธจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง และสามารถนำเพลงในยุคปัจจุบันมาปรับเนื้อเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพระพุทธศาสนา ได้ในทุกๆ เรื่อง จะทำให้นักเรียนสามารถจดจำในเรื่องนั้นๆ ได้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก หลักธรรมต่าง ๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ถ้าใช้เป็นเพลงเข้ามาช่วยก็จะทำให้นักเรียนสนใจมากยิ่งขึ้น และยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2012-01-24 22:13:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับ
โดย อาฟิส นาแว (2012-01-26 12:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนานั้น นักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนมากนัก ครูจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆมาให้นักเรียนเข้าใจในวิชามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเพลงพุทธจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง และสามารถนำเพลงในยุคปัจจุบันมาปรับเนื้อเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพระพุทธศาสนา ได้ในทุกๆ เรื่องและเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะรายวิชาพระพุทธศาสนามักจะมีคำตอบในใจของนักเรียนทุกแห่งทุกโรงเรียนว่า เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อ แต่เมื่อครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเพลงพุทธเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในรายวิชานี้มากขึ้น การเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก ไม่เบื่อ และที่สำคัญนักเรียนจะจำหรือซึมซับเนื้อหาบทเรียนได้โดยไม่รู้ตัว แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครูควรให้ใบงานหรือใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้สรุปจากการฟังเพลงพุทธของเพื่อนในแต่ละกลุ่มด้วยว่า มีเพลงอะไร ที่สื่อถึงมงคลชีวิตข้อไหน ให้นักเรียนได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มเติมโดยการให้นักเรียนได้เขียนเพลงพุทธอื่น ๆ ที่ตนเองรู้จัก ให้เข้ากับเนื้อหามงคลชีวิตข้อต่อไปอย่างน้อย 3- 5 ข้อ เป็นต้น
เมื่อครูทำใบงานให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง จะมีผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนขึ้น มากกว่าการฟังอย่างสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว นักเรียนจะมีใบงานไว้อ่านเพิ่มเติมและต่อยอดการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมในแนวคิดของครูผู้สอน ครูประนอม คันสร มากค่ะ ที่จุดประกายการเรียนรู้พุทธศาสนาให้สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อต่อไปในความคิดของนักเรียน
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-02-01 17:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ อ.ประนอม คันสร และรายการโทรทัศน์ครู ที่ได้เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นครูมือใหม่ค่ะ กำลังค้นหาวิธีการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาว่าจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรุ้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาอย่างไร เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และวันนี้ก็ได้แนวคิดจากอาจารย์แล้ว จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ค่ะ
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-02-03 10:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูประนอมนำเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น โดยต้งมีขั้นตอนในการนำเสนอของครูประนอม ใช้วิธีการนำเสนอโดยนำเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังก่อน แล้วโยงเข้าสู่บทเรียนคือ มงคล 38 ประการ เรื่องความกตัญญู เหมาะสมมากๆ และต่อมาให้นักเรียนนำเพลงที่นักเรียนสนใจมาผสมผสานกับมงคลชีวิตหัวข้อที่นักเรียนสนใจ แล้วให้นักเรียนนำเสนอตามรูปแบบของนักเรียน มีการนำหางเครื่องมาผนวกกับการนำเสนอ ทำให้เพื่อนๆสนใจมากขึ้น เยี่ยมจริงๆ ยกนิ้วให้ครูประนอม ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้สิ่งที่ดีๆแก่ครูไทย
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-03 11:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
พุทธศาสนาถือว่าปัจุจบันเยาวชนนั้นมักจะละเลยและไม่มองเห็นความสำคัญ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนนั้นมีความสนใจและได้รู้จักการวิเคราะห์ตามเนื้อเพลงและถือเป็นกลยุทธ์อีกแบบที่จะสามรถทำให้ผู้เรียนมีความตระหนักและจิตรสำนึกต่อพุทธศาสนา มากกว่าเดิม
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-05 02:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้ว คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี การเรียนการสอนแบบใช้ วีดีโอ เป็นสื่อนั้น ทำหั้ยอยากเรียนมากขึ้น ไม่น่าเบื่อด้วย นักเรียนทุกคนก้อกล้าที่จะแสดงออก นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนดูไม่น่าเบื่อ และมีความสุขในการเรียน
โดย นางสาวทัตชญา แฝงสาคู่ (2012-02-08 16:25:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม ใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่ ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมการร้องเพลงแหล่ไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนา แถมยังเข้าใจง่ายขึ้นกับการเรียนแบบนี้ มีประโยชน์ ในการแสดงออก โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม และการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาโดยการให้นักเรียนฟังเพลง ที่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วให้มาเขียนใส่กระดาษเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังไปนั้น มันสอนอะไรเราบ้าง ทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ง่าย ทำให้สนุกในการเรียน
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม ใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่ ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมการร้องเพลงแหล่ไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนา แถมยังเข้าใจง่ายขึ้นกับการเรียนแบบนี้ มีประโยชน์ ในการแสดงออก โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม และการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาโดยการให้นักเรียนฟังเพลง
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
แต่อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนพระพุทธศาสนา กลับมามีความสนใจและกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้น โดยอาจารย์ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงมาเป็นสิ่งเร้าประกอบการสอน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น
โดย อริษา บุญบรรดา (2012-02-15 16:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ที่คุณครูประนอมใช้เพลงมาเป็นเทคนิคการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิชานี้นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนจะบอกว่ายาก ครูก็ไม่แจ่มแจ้งในหลักธรรม ดังนั้นครูจะต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการสอน อาจารย์ที่วิทยาลัยครูก็ใช้เพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาเองใช้สอนเรื่องหลักธรรม และเพลงหนึ่งข้าพเจ้าร้องและจำได้มาจนทุกวันนี้ คือ เพลงอิทธิบาท 4 นับว่าครูประนอมเข้าใจนำสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันสนใจคือเพลงทั้งสตริงและสากล มาบูรณาการในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สุดท้ายกระผมจะขอนำความคิดความสามารถของคุณครูมาใช้ในการสอนด้วยนะคัฟ
โดย นภนันท์ เอี่ยมอำนวย (2012-03-09 14:41:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะรายวิชาพระพุทธศาสนามักจะมีคำตอบในใจของนักเรียนทุกแห่งทุกโรงเรียนว่า เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อ แต่เมื่อครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเพลงพุทธเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในรายวิชานี้มากขึ้น การเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก ไม่เบื่อ เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แนวคิดจากอาจารย์ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศุภชัย โพธิ์ศรีทอง (2012-03-09 15:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง การเรียนการสอนพระพุทธศาสนานั้น นักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนมากนัก ครูจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆมาให้นักเรียนเข้าใจในวิชามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเพลงพุทธจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง และสามารถนำเพลงในยุคปัจจุบันมาปรับเนื้อเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพระพุทธศาสนา ได้ในทุกๆ เรื่องและเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดโดยการอ่านเนื้อหาธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วหาเพลง ที่ตรงกับหลักธรรมมงคล38ประการ ทำให้เด็กไม่เบื่อกับการเรียนในครั้งนี้
โดย ฉัตรนภา สุดถนอม (2012-03-10 11:19:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิชาเป็นวิชาที่หน้าเบื่อเวลาสอนจึงต้องจำนึงว่าจะสอนอย่างไรไม่ให้เด้กเบื่อ อาจารย์ประนอมจึงใช้เทคนิคการสอนโดยให้เด้กฟังเพลงแล้วให้เด็กวิเคราะห์หลักธรรมที่เกิดขึ้นในบทเพลงที่ได้ฟัง โดยให้เด็กเขียวว่าในเพลงมีหลักธรรมอะไรบ้าง และสอนอะไรบ้าง และให้เด็กนักเรียนออกมานำเสนอในสิ่งที่ตนเองเขียนหน้าชั้นเรียน และให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มและศึกษาหลักธรรมที่ครูแจกให้พร้อมกับให้นักเรียนเลือกเพลงที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่ตนเองทำและออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟัง ให้การสอนแบบนี้ก้อจะมีการสอนเรื่องความสามัคคีให้เด็กฟังด้วย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จันธิมา อ่อนชื่นชม (2012-03-12 10:46:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ที่คุณครูประนอมใช้เพลงมาเป็นเทคนิคการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิชานี้นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนจะบอกว่ายาก ครูก็ไม่แจ่มแจ้งในหลักธรรม ดังนั้นครูจะต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการ สอน นับว่าครูประนอมเข้าใจนำสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันสนใจคือเพลงทั้งสตริงและสากล มาบูรณาการในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครูน่าให้ใบงานหรือใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้สรุปจากการฟังเพลงของเพื่อนในแต่ละกลุ่มด้วยว่า มีเพลงอะไร ที่สื่อถึงมงคลชีวิตข้อไหน ให้นักเรียนได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มเติมโดยการให้นักเรียนได้เขียนเพลงพุทธอื่น ๆ ที่ตนเองรู้จัก ให้เข้ากับเนื้อหามงคลชีวิตข้อต่อไปอย่างน้อย 3- 5 ข้อ เป็นต้น
เมื่อนักเรียนได้สรุปในใบงานอีกครั้งจะมีผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนขึ้น มากกว่าการฟังอย่างสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูประนอมที่ใช้เพลงมาประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิชานี้เด็กๆจะรู้สึกน่าเบื่อ เพราะคุณครูต้องพูดเรื่องความดี ความชั่วอยู่แล้ว แต่เมื่อใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนเด็กๆก็จะสนใจว่าเพลงนี้มันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอะไรบ้าง แล้วเด็กๆก็จะมีกระบวนการคิดที่แตกต่างกันออกไป มีความคิดแปลกใหม่ ที่ครูนึกไม่ถึง อีกทั้งยังได้กล้าแสดงออก กระบวนการกลุ่ม อีกทั้งยังได้บูราณาการกับสาระอื่นๆ เช่น ภาษาไทยหรือสาระดนตรี คือการแต่งเพลงที่เกี่ยวกับคุณธรรม จะนำหลักการสอนนี้ไปสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณครูประนอมและโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมากที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนดีๆแบบนี้
โดย พวงเพชร ชัยแก้ว (2012-03-30 21:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคยใช้เพลงประกอบการสอน พอจะสรุปข้อดีได้ดังนี้ 1. ช่วยทำให้บทเรียนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน 2. ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียน 3. ช่วยให้จดจำเนื้อหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน และช่วยทำให้บทเรียนดูง่ายขึ้น 4. ช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน ส่วนข้อที่มีปัญหาอยู่บ้างก็จะเป็นบริหารเวลาให้พอดีกับการวางแผนไว้ และการทำให้นักเรียนได้เกิดการกระบวนการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จากที่ได้ชมการสอนของ อ.ประนอม คันสร ช่วยทำให้ผู้เขียนได้นำแนวทางไปปรับใช้ในการสอน ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ประนอม ที่ทำให้ผู้เขียนมี Good Vision
โดย นายสุธีร์ วิชาพร (2012-03-31 09:36:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์มีวิธีการสอนที่สุดยอดนะครับ มีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการใช้เพลง ในตอนที่ผมเรียนอยู่ระดับชั้นประถม มีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่า ครูฉัตรพรหมรินทร์ สืบโมรา อยู่โรงเรียนบ้านดอนงัว ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ท่านได้สอนแบบนี้ คือนำเอาเพลงมาสอน โดยอาจารย์เขาจะแต่งเอง หรือครูเขาเอามาจากไหนก็ไม่รู้ แล้วเขาก็ร้องให้ฟัง พอร้องให้ฟังเสร็จก็ให้นักเรียนร้องตาม เมื่อร้องตามแล้วให้นักเรียนร้องเอง ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ เพลงที่อาจารย์เขาสอนให้ร้องมันรติดปากติดใจผมมาจนถึงบัดนี้่และเพลงของครูก็ไม่ล้าสมัย จนบัดนี้่ผมเป็นครู ผมยังนำเพลงนั้นมาสอนนักเรียนของผม ทำให้นักเรียนผ่อนคลายได้
โดย ภูวเนศวร์ บุญทา (2012-03-31 10:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
นักจิตวิทยาได้บอกว่า เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งในการทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่การสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง ได้บูรณาการต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดีมาก นักเรียนได้ฟังเพลง ได้คิด ได้แสดงออก ได้นำเสนอสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบ สุดท้ายยังได้วัดและประเมินผลกลุ่มเพื่อน มงคลต่างๆในพระพุทธศาสนา แต่ครูด่วนสรุปเร็วเกินไปว่านักเรียนไม่ชอบทั้งที่นักเรียนนำเสนอเพลงนำเสนอเนื้อหาของเพลงเข้ากับมงคลต่างๆได้ดีมาก
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-02 10:49:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาที่ดี เพราะวิชานี้นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนจะบอกว่ายาก ครูก็ไม่แจ่มแจ้งในหลักธรรม ดังนั้นครูจะต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการ สอน นับว่าครูประนอมเข้าใจนำสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันสนใจคือเพลงทั้งสตริงและสากล มาบูรณาการในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครูน่าให้ใบงานหรือใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนได้สรุปจากการฟังเพลงของเพื่อนในแต่ละกลุ่มด้วยว่า มีเพลงอะไร ที่สื่อถึงมงคลชีวิตข้อไหน ให้นักเรียนได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มเติมโดยการให้นักเรียนได้เขียนเพลงพุทธอื่น ๆ ที่ตนเองรู้จัก ให้เข้ากับเนื้อหามงคลชีวิตข้อต่อไปอย่างน้อย 3- 5 ข้อ เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้สรุปในใบงานอีกครั้งจะมีผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนขึ้น มากกว่าการฟังอย่างสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-02 12:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมและมีความสร้างสรรค์อีกวิธีหนึ่งในการสินสังคมศึกษาค่ะ โดยเฉพาะในสาระที่เป็นพระพุทธศาสนาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องให้ผู้เรียนเรียนแบบใ้ความจำ อยู่ที่ผู้สอนว่าจะทำวิธีอะไรมาไห้ผู้เรียนจดจำเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาได้ดี และมีควยามน่าสนใจ ไม่ได้น่าเบื่ออย่างเวลาที่ฝังเฉยๆในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีของครูสังคมศึกษาที่จะเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้กับการสอนของตนเองต่อไปค่ะ
โดย จิตลดา ขาวขำ (2012-04-03 22:54:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับนิทานดาวลูกไก่ ที่เชื่อมโยงสู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากมงคลชีวิต 38 ประการ วิเคราะห์เพลงที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับมงคลชีวิต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แล้วออกแบบท่าเต้น เพลงที่กลุ่มชื่นชอบ แล้วนำเสนอให้กลุ่มใหญ่ กระบวนการสอนของคุณครูประนอม ท่านได้ใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายในขณะเดียวกัน เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่เยี่ยมมากและ นำหลักหัวใจนักปราชญ์ สุ-จิ-ปุ-ลิ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ นำขันธ์ 5 ได้แก่ รูป-นักเรียนชมภาพและบทเพลง (สติ-สมาธิ) เวทนา-เกิดความรู้สึก น่าติดตาม (สมาธิ) สัญญา - ทบทวนความเข้าใจนิทานด้าวลูกไก่ เชื่อมโยงมงคลชีวิต คิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระในมงคลชีวิตกับบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ สังขาร-การปรุงแต่ง คิดค้นเนื้อหาสาระเพลงกับมงคลชีวิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่(มงคลชีวิต)เกิดขึ้นในตัวตนหรือปลูกฝังในจิตสำนึกในขันธสันดาน-วิญญาณหรือองค์ความรู้ที่ยั่งยืนในตัวนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครบ 3 ด้าน KPA ดังนั้น ถ้ามีการประเมินผลระดับชาติ-โอเน็ต นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีเหล่านี้ย่อมมีความเข้าใจ สามารถที่จะทำข้อสอบได้ เพราะได้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ตกผลึกมาแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณครูท่านใดที่ใช้เทคนิควิธีการสอนที่ครบองค์ 3 มาปรับใช้กับทุกหน่วย จะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ฝังแน่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ขอชื่นชมคุณครูที่ได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ
โดย เชาวน์วัศ ร่วมชาติ (2012-04-04 10:06:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18:ชอบเทคนิคของ อ.ประนอม คันสร ที่ใช้บทเพลงมาช่วยในการเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนไปเบื่อในการเรียนพระพุทธศาสนา สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ :tv09: :tv09: และยังทำให้เด็กนักเรียน สามารถช่วยฝึกนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ได้เป็นหอย่างดี เป็นความรู้ที่หลงเหลืออยู่ภายในตัวนักเรียนจริง ๆ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้เป็นอย่างดี
โดย ลักษณา ถิ่นผาแดง (2012-04-04 11:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนของอาจารย์ประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้องมาก เทคนิคการสอนที่นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับนิทานดาวลูกไก่ ที่เชื่อมโยงสู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากมงคลชีวิต 38 ช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน การเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความรู้สึกสนุก ไม่เบื่อ เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อให้เป็นวิชาที่เรียน แนวคิดจากอาจารย์ดิฉันว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณมากนะคะ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-05 14:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
จาการดู ชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง ที่สามารถนำวิธีการสอนใหม่มาสร้างให้นักเรียนชอบที่จะร้องเพลงได้แสดงออก และยังสามารถที่จะสอดแทรกความรู้เรื่องของมงคลสามสิบแปดประการให้นักเรียนนำไปปรับประยุกตื คิดออกมาเป้นการแสดงของแต่ละกลุ่ม ยังเป้นการส่งเสริม ความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย โดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก็มีความสุขสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอน ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
โดย บุญส่ง พุ่มบาน (2012-04-08 13:12:17) [แสดงความคิดเห็น]
ตามที่ ได้ดูวิธีการสอนของ อาจารย์ประนอม คันสร ในเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนา ถือได้ว่า เป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้เด็กสนใจและตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งดิฉันเองเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้มีโอกาสเข้าสอนในวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับดิฉัน ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจ ตั้งใจ และเรียนรู้แบบสนุก ไม่น่าเบื่อ การนำเพลงมาใช้ในบทเรียน เป็นการบูรณาการในการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนในวัยมัธยมศึกษา ทำให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และใช้จินตนาการ ฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน กล้าแสดงออก ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ทุกคนเป็นกรรมการในการตัดสินคัดเลือกกลุ่มที่ดีที่สุด เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่และการเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียน โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะ และแนะนำ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทำ ปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการที่ครูได้สรุปในตอนท้ายเกี่ยวกับการเลือกฟังเพลงควรเลือกฟังเพลงที่สอดแทรกหลักธรรมะ เป็นคติสอนใจ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่การรู้จักการเลือกใช้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง การสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดโดยไม่ปิดกั้นความคิด ให้เด็กได้เลือก ได้แสดงความคิดเห็นถือเป็นการเรียนที่ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การทำงานเป็นทีม ซึ่งนับได้ว่า เป้นรูปแบบการสอนที่บูรณาการได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อได้ง่าย หากสอนโดยใช้เนื้อหาในบทเรียนอย่างเดียว และดิฉันเองจะนำหลักการสอนของอาจารย์ประนอมไปใช้ในการสอนวิชาพระพุทธศานา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้มากที่สุดแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณสำหรับวิธีการสอนที่มีประโยชน์ของอาจารย์มากๆ ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พิลัยพร ดอกมะขาม (2012-04-08 16:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่คุณครูประนอมใช้เพลงมาเป็นเทคนิคการสอนใน วิชาพระพุทธศาสนา เพราะการเรียนการสอนในสาระนี้นักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนมากนัก ครูจึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆ มาให้นักเรียนเข้าใจในวิชามากขึ้น การใช้เพลงประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นอีก ที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับการที่ได้ทำงานกลุ่มและออกมาร้องเพลงประกอบการแสดงท่าทาง มีทั้งการเต้นและการร่ายรำ แสดงถึงความสามารถของนักเรียน ครูฝึกนักเรียนให้คิดจากง่ายไปหายาก ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามขั้นตอน กิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุุกวิชาและทุกระดับชั้นโดยจัดเนื้อหาให้สอดคล้อง กับวัยและความสามารถของนักเรียน
โดย วีรยา แก่นมณี (2012-04-11 13:32:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตามที่ ได้ดูวิธีการสอนของ อาจารย์ประนอม คันสร ในเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนา ถือได้ว่า เป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้เด็กสนใจและตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งดิฉันเองเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้มีโอกาสเข้าสอนในวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับดิฉัน ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้เด็กเข้าใจ ตั้งใจ และเรียนรู้แบบสนุก ไม่น่าเบื่อ การนำเพลงมาใช้ในบทเรียน เป็นการบูรณาการในการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนในวัยมัธยมศึกษา ทำให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และใช้จินตนาการ ฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน กล้าแสดงออก ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นกลุ่มอีกด้วย
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อาจารย์ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพุทธศาสนา และได้ทำการถามนักเรียนโดยตรงว่า เธอชอบเรียนวิชาพุทธศาสนาหรือไม่ คำตอบที่ได้ อ.ประนอมก็คิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งนักเรียนตอบว่าไม่ชอบเรียน น่าเบื่อ อ.ประนอม จึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้วิชาพุทธศาสนานั้น มีความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น ได้ดูแล้วชอบมากเลยค่ะ จะนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2012-04-12 10:19:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้กำลังใจท่านอาจารย์ ประนอม คันสร ที่อุทิศกายใจเพื่อสร้างเสาเข็มของชาติให้มีหลักยึดชีวิต ที่น่าสนใจและช่วยให้เด็กๆจำได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากได้ อ่าน คิด จำ ลงมือ ออกแบบท่า นึกร้องและเต้น เรียกว่า กระตุ้น การเรียนรู้ และ อยู่ได้ยั่งยืน กว่าวิธี อื่นสอนแบบอื่น แม้จะเสียเวลา หน่อย แต่ สำคัญและอาจอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ขอฝากท่านอาจารย์เผื่อต่อยอดงาน โดยนำ 3 งาน มาเชื่อมกัน และ ออกในรูป เพลง หรือ ละคร หรือ หนังที่เด็กร่วมสร้าง งานที่หนึ่ง ระดม ปัญหาครอบครัวของนักเรียน (สร้างการมีส่วนร่วมกับครอบครัวนักเรียนโดยตรง) งานที่สองหลักธรรม ( มงคล 38 หรือ อื่นๆ) งานที่สาม การแสดง ประกอบเพลง หรือ หนัง หรือ ละคร) รวใผลงานย่อย ใน ชั้น ไป สู่ งานประจำปี ของโรงเรียน
ขออนุโมทนาบุญ :tv15:
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-04-12 22:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อเพลงในการเรียนการสอน เป็นวิธีการสอนที่ดีมากคะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กรู้สึกมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น การนำเพลงมาปรับ ประยุกต์ใช้นั่น ทำให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก และการเปรียบเทียบเพลงต่างๆ และนำมาคิดวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น่าชื่นชมคะ กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ฝึกคิดวิเคราะห์ ได้เนื้อหาสาระจากการเรียน และนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน และอยากที่จะทำกิจกรรมนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และช่วยเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้บุคลากรทางการศึกษาไทย ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นคะ
โดย ครูคะ (2012-04-13 02:56:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบพระคุณ สื่อการสอนเรื่อง เพลงพุทธ ของอ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้องครับ โดย อ.ประนอม คันสร ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพุทธศาสนา และได้ทำการถามนักเรียนโดยตรงว่า เธอชอบเรียนวิชาพุทธศาสนาหรือไม่ คำตอบที่ได้ อ.ประนอมก็คิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งนักเรียนตอบว่าไม่ชอบเรียน น่าเบื่อ อ.ประนอม จึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้วิชาพุทธศาสนานั้น มีความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น ท่านเป็นแรงบัลดาลใจให้ผมมีแนวการคิดแบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากครับ เพราะการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนักเรียนมักมีอคติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าวิชานี้น่าเบื่อ และไม่สนุก การที่คุณครูนำรูปแบบการสอนแบบนี้มาใช้ แม้แต่กระผมเป็นครู ยังตื่นเต้นไปกับเด็กๆเลยครับ ขอบพระคุณมากครับ :tv03: :tv15: :tv15:
โดย เอกชัย วงษ์แสงทอง (2012-04-14 11:06:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตอนเพลงพุทธ ของ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง โดยใช้เพลงเข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาอีกต่อไป กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ฝึกคิดวิเคราะห์ ได้เนื้อหาสาระจากการเรียน และนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน และอยากที่จะทำกิจกรรมนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพครูไทยและวงการศึกษาไทย ให้ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นคะ
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 14:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่คุณครูประนอมใช้เพลงมาเป็นเทคนิคการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิชานี้นักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนจะบอกว่ายาก ครูก็ไม่แจ่มแจ้งในหลักธรรม ดังนั้นครูจะต้องหาเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการสอน ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนเรียนอยู่ ป.กศ.ต้น ปี พ.ศ.2518 อาจารย์ที่วิทยาลัยครูก็ใช้เพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาเองใช้สอนเรื่องหลักธรรม และเพลงหนึ่งข้าพเจ้าร้องและจำได้มาจนทุกวันนี้ คือ เพลงอิทธิบาท 4 นับว่าครูประนอมเข้าใจนำสิ่งที่นักเรียนในยุคปัจจุบันสนใจคือเพลงทั้งสตริงและสากล มาบูรณาการในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา คงจะขออนุญาตคุณครูนำไปใช้บ้างนะครับ
โดย ดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา (2012-04-29 12:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดเพลงดาวลูกไก่ เป็นการเร้าใจให้ผู้เรียนฝึกการฟัง คิดวิเคราะห์ การเขียนหลักธรรมที่สอดคล้องกับเพลงดาวลูกไก่ และผู้เรียนสามารถบอกถึงความรู้สึกตามบทเพลงได้ นับว่าเป็นความสามารถของครูประนอมที่สรุปให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูให้ผู้เรียนจัดกลุ่มและเลือกเพลงให้สอดคล้องกับมงคล 38 ข้อใดข้อหนึ่ง เป็นการท้าทายในการค้นคว้าหาบทเพลง และเกิดการลองผิดลองถูก กว่าจะพบว่าเพลงใดที่สอดคล้องกับมงคล 38 ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการนำเสนอการร้องเพลง การเต้นประกอบท่าทาง และสามารถสรุปได้อย่างน่าปลื้มใจ
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-08 16:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อาจารย์ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพุทธศาสนา อ.ประนอมได้คิดหาวิธีที่จะทำให้วิชาพุทธศาสนานั้น มีความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นการเร้าใจให้ผู้เรียนฝึกการฟัง คิดวิเคราะห์ ได้ดูแล้วชอบมากเลยค่ะ จะนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย ทศพร มูลหงษ์ (2012-05-15 14:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ทำให้ไม่เบื่อวิชาพระพุทธศาสนา ขอชื่นชมค่ะ
โดย นงนุช แหมา (2012-05-19 23:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดเพลงดาวลูกไก่ เป็นการเร้าใจให้ผู้เรียนฝึกการฟัง คิดวิเคราะห์ชื่นชมการสอนของอาจารย์ประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้อง ดูแล้วเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ มีความสุข สนุกสนานในการการเรียนพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางศาสนาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องฝึกการคิดวิเคราะห์ว่าเพลงที่เลือกนั้นตรงกับหลักธรรมใด อีกทั้งนักเรียนทำงานกลุ่มทำให้รู้จักการแสดงคิดเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพิ่มเติมอาจให้นักเรียนแต่งเพลงประกอบหลักธรรมเองได้ โดยใช้และใส่เนื้อหาที่เป็นหลักธรรมดูแล้วเป็นกิจกรรมนักเรียนชอบ มีความสุข สนุกสนานในการการเรียนพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางศาสนาทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องฝึกการคิดวิเคราะห์ว่าเพลงที่เลือกนั้นตรงกับหลักธรรมใด อีกทั้งนักเรียนทำงานกลุ่มทำให้รู้จักการแสดงคิดเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอดเยี่ยมคะ ไม่เบื่อด้วย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 21:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่นชอบ เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง มาก เพราะเป็นการบูรณาการให้เด็กสนใจในวิชาสังคมมากขึ้น วิชาสังคมเป็นวิชาที่เด็กส่วนใหญ่เรียนแล้วหลับ เพราะมีแต่เนื้อหา บรรยายทั้งคาบ ทำให้มันดูน่าเบื่อหน่าน แต่เมื่อมีการนำเพลงมาประกอบการสอน กระตุ้นประสาท ความคิดในด้านดีเพราะเพลงนี้เป็นเพลงพุทธ สามารถทำให้เด็เรียนรู้เรื่องในวิชาสังคมและไม่หลับอีกต่อไป ทั้งยังสอดแทรกหลักธรรมในเนื้อหาของเพลง ทำให้ซึมซับความดี ความงาม ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พชรพรรษ สำราญชื่นจิต (2012-06-24 15:38:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับครูประนอม คันสร ในการทำให้เด็กได้เห็นความสำคัญของวิชา ที่เด็กๆ คิดว่า เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด เรียนไปง่วงนอน ได้มีการนำสื่อบทเพลงมาใช้ได้อย่างเหมาะกับเนื้อหา กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบที่่สำคัญเพลงดังกล่าวมีอักษรวิ่งทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทย และครูก็เข้าใจธรรมชาติของเด็กดีมาก ทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทาง และส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-08-23 20:56:52) [แสดงความคิดเห็น]
นายยุทธภูมิ ประทุมเทือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนโดย อ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธสูงเนิน ผมคิดว่าการเรียนการสอนภาษาไทยสามารถบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม เพราะไทยกับสังคมมันอยู่คู่กันมาตั้งแต่โบราณ เช่นการใช้ภาษาไทย เป็นต้นอาจารย์ได้ทำการสอนในเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนาได้ทำการถามนักเรียนโดยตรงว่าเธอชอบวิชาพระพุทธศสานาหรือไม่ปกติในนักเรียนจะจะชอบการสอนตอนเพลงพุทธ ของอ.ประนอม ใช้เพลงแหล่ซึ้งเพลงแหล่วิชาของพระพุทธศสนานักเรียนไม่ชอบการสอนเพลงพุทธของ อ.ประนอม คันสร รร จ่านกร้องมากเพราะอาจเป๊นอาจารย์เป๊นคนที่ทำให้ในการสอนวิชาพระพุทธศสานาไม่เป๊นเรื่องท่าน่าเบื่อสำหรับเด็กต่อไปโดยเฉพาระใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจขึ้นมา โดยเฉพาะเพลงดาวลูกไก่ ของท่านพร ภิรมย์ มีความไพเราะและได้คุณธรรม พอมาใช้กับมงคล ๓๘ ของธรรมะทางก้าวหน้าก็ยิ่งได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งธรรมะทางก้าวหน้า ผมนำมาเสริมในการเรียนการสอนของตนเอง เพราะธรรมะทางก้าวหน้า มีสื่อเพลงและละครคุณธรรมที่หลากหลาย หากนำมาเสริมเข้าอีก นักเรียนก็ประสบผลในการเรียนมากขึ้นเป็นการสอนที่นำกิจกรรมให้เด็กทำอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดโดยการอ่านเนื้อหาธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วหาเพลง ที่ตรงกับหลักธรรมมงคล38ประการ โดยเลือกประการใดประการ1 แล้วนำเพลงออกมานำเสนอและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ ซึ่งเป็นการสอนที่นำบมเรียนที่น่าเบื่อทำให้เข้าใจง่ายและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจารย์ยังใช้เทคนิคของการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนพระพุทธศาสนาอีกต่อไป
โดย ยุทธภูมิ ประทุมเมือง (2012-12-05 16:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv