thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1270
Rate :
 5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-07-03  
    ยุทธจักรนักคิด อ.สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร  
    เป็นวิชาเพิ่มเติมสอนควบคู่ไปกับวิชาสังคม เน้นการเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ และเครื่องมือการคิดให้เป็น โดยหน่วยแรกจะสอนเรื่องการลดอคติ และเปิดกว้างทางความคิด สอนให้รู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ให้คิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่ คิดหลากหลาย คิดครอบคลุม และคิดมุมมองของผู้อื่น โดยไม่ยึดเอาความคิดส่วนตนเป็นที่ตั้ง ขยายขอบเขตในการคิดของตนเองให้กว้างขึ้น สามารถนำเครื่องมือช่วยคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หน่วยที่สอง คิดแก้ปัญหา ลำดับการแก้ปัญหา โดยใช้ผังเครื่องมือกราฟิกเป็นตัวช่วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
:tv15:เรื่องการสอนให้คิดนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดได้มีการบรรจุไว้ตั้งแต่หลักสูตรปี 2521 ซึ่งเน้น "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น" ปีนี้ พ.ศ. 2554 ผ่านมาแล้ว 33 ปี ผลการวิจัยจากหลายสำนักยังชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังขาดกระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จุดประกาย ที่ทำให้ครูอย่างผมได้เห็นตัวอย่างวิธีการสอน ทำให้สารมารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ทุกสาระโดยเฉพาะสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
โดย นายสุธีร์ วิชาพร (2011-07-05 03:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย เกศินี ศรีธรรมมา (2011-07-14 22:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะพัฒนาความคิดให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้นนั้น เราจะต้องสร้างนิสัยในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี การฟังถือเป็นการเก็บข้อมูลให้สมองนำไปใช้งานเพื่อการคิดได้ การพูดถือเป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดลำดับความสำคัญและการเชื่อมโยงกันได้ การอ่านถือเป็นวิธีการในการดึงสมองให้จดจ่อ มีสมาธิอยู่กับตัวอักษรในขณะที่อ่านก็สามารถฝึกฝนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลไปในตัว และสุดท้ายคือการเขียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราควบคุมความคิดให้เป็นระบบและบันทึกผลการคิดไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกิจกรรม อาจารย์สมภพ จัดนั้นเป็นกการพัฒนาทักษะการคิด ได้น่าสนใจ สามารถนำประยุกต์กับสาระอื่นๆได้
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-07-21 20:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมภพ ที่สอนโดยการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ การสอนโดยพัฒนากระบวนการคิดหาดูตัวอย่างได้ยากมาก โทรทัศน์ครูมีตัวอย่างการสอนที่ดีๆมาให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ บางครั้งเราอาจชินกับการสอนแบบเดิม พอได้เห็นตัวอย่างการสอนทำให้เราสามารถต่อยอดได้สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะการคิด เป็นทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนมากในยุคสังคมปัจจุบัน ดิฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่ได้รับจากโทรทัศน์ครูและจะติดตามต่อไปเพื่ออนาคตเด็กไทยคะ :tv15: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-15 21:11:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราควบคุมความคิดให้เป็นระบบและบันทึกผลการคิดไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกิจกรรม อาจารย์สมภพ จัดนั้นเป็นกการพัฒนาทักษะการคิด ได้น่าสนใจ สามารถนำประยุกต์กับสาระอื่นๆได้
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ได้ดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้นักเรียนหลายๆคนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและยังสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้อีก :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2011-12-14 22:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้นักเรียนหลายๆคนนำไปประยุกต์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและยังสร้างรายได้แก่นักเรียนได้อีกและยังสอนให้นักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด การวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ในงานนั้นๆ เป็นการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถในการคิสร้างสรรค์ การคิดสิ่งใหม่ๆ และการคิดมุมมองของผู้อื่นและยังใช้ความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น สามารถนำเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv10: :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2011-12-14 22:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นการเรียนรู้ที่ดี เพราะเป็นการเรียนแบบนำเอากระบวนการคิด เข้ามาเสริมในบทเรียน ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ โดยที่เน้นกระบวนการคิดแบบอิสระ เปิดกว้างทางความคิดเสรี ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดเพิ่มขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นางสาวชัชญานันท์ นัยจิตร (2011-12-16 02:10:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร ที่ได้นำความรู้ ที่นำมาสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นการเรียนรู้ที่ดี เพราะเป็นการเรียนแบบนำเอากระบวนการคิด เข้ามาเสริมในบทเรียน ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ โดยที่เน้นกระบวนการคิดแบบอิสระ เปิดกว้างทางความคิดเสรี และการทำงานเป็นระบบแบบแผน ขอบคุณอาจาณ์เป็นอย่างสุง
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2011-12-16 16:48:48) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอโดยจะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอกิจการของตนเองจนมาถึงขั้นสำรวจสินค้าจะดูสินค้าที่มีความนิยมมาถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปสินค้าจะทำให้เด็กเป็นนักคิดที่ดี
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2011-12-16 19:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ สามารถนำไปเรียนรู้ต่อได้ ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายของได้ค่ะ เมื่อเรารู้จักการวางแผนเรื่องการเงินแล้วเราก้อจะสามารถรู้ว่าต้นทุน และผลกำไรที่เราได้รับนั้นมันมากหรือน้อยกว่ากัน การที่ฝึกเรื่องการวางแผนด้านการเงินตั้งแต่เด็กนั้นเป้นสิ่งที่ดีค่ะทำให้เด็กคนนั้นสามารถประกอยอาชีพสุดจริตได้ ต่อยอดการทำมาหากินในอนาคตได้ค่ะ เวลาโตขึ้นจะได้ไม่อายที่จะทำมาหากิน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ แถมยังเลี้ยงตนเองได้อีกด้วยค่ะ
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-30 15:18:59) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมอง ในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องการสอนโดยพัฒนากระบวนการคิดหาดูตัวอย่างได้ยากมาก โทรทัศน์ครูมีตัวอย่างการสอนที่ดีๆมาให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ บางครั้งเราอาจชินกับการสอนแบบเดิม :tv15:
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2012-01-04 17:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ ท่านได้สอนให้รูจักการคิดโดยใส่กระบวนการคิดเข้าไปให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เมื่อเรารู้จักการวางแผนเรื่องการเงินแล้วนักเรียนก็จะสามารถรู้ว่าต้นทุน และผลกำไรที่เราได้รับนั้นมันมากหรือน้อยกว่ากันซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ เป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว และต่อสังคมได้
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-01-06 14:19:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร ที่ได้นำความรู้ ที่นำมาสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นการเรียนรู้ที่ดี เพราะเป็นการเรียนแบบนำเอากระบวนการคิด เข้ามาเสริมในบทเรียน ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ โดยที่เน้นกระบวนการคิดแบบอิสระ เปิดกว้างทางความคิดเสรี และการทำงานเป็นระบบแบบแผน เรื่องการเงินแล้วนักเรียนก็จะสามารถรู้ว่าต้นทุน และผลกำไรที่เราได้รับนั้นมันมากหรือน้อยกว่ากันซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ เป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สมภพ ทองคงหาญ ด้วยนะคะ ที่ช่วยนำความรู้นี้นำไปปฎิบัติได้ :tv15: :tv18:
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-01-08 00:04:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องยุทธจักรนักคิด ของอาจารย์สมภพ ทองคงหาญดีมากๆค่ะเน้นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันระดมสมองใช้ความคิดในการทำโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้ไป ทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม การทำงานแบบเป็นระบบแบบแผนและได้ออกไปสำรวจตลาดเพื่อดูว่าสินค้าไหนจะจำหน่ายได้จริง ทำให้นักเรียนได้ฝึกวางแผนเรื่องการเงิน ทำให้เด็กนี้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ เป็นการปลูกฝังนักเรียนให้โตไปเป็นเด็กที่สังคมต้องการ วีดีโอนี้ดีมากค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-01-08 11:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เค้าได้สอนให้นักเรียนใช้ความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ ไม่ให้ยึดติดกับความคิดของตัวเองให้นำการสอบถามจากการชอบของคนอื่นมาใช้เพื่อที่จะได้นำมาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพต่างๆๆ
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-01-11 14:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-12 20:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เพราะฝึกให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-12 21:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับ
โดย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร (2012-01-15 14:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้รู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ให้คิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่
โดย สุรี แก้วกาล (2012-01-16 14:36:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอ.สมภพ ทองคงหาญ ที่สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอโดยจะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอกิจการของตนเองจนมาถึงขั้นสำรวจสินค้าจะดูสินค้าที่มีความนิยมมาถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปสินค้าจะทำให้เด็กเป็นนักคิดที่ดี และไปใช้ประโยชน์ใจชีวิตประจำวันได้
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-01-16 17:34:50) [แสดงความคิดเห็น]
ยุทธจักรนักคิด การที่จะพัฒนาความคิดให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้นนั้น เราจะต้องสร้างนิสัยในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี การฟังถือเป็นการเก็บข้อมูลให้สมองนำไปใช้งานเพื่อการคิดได้ เรื่องการเงินแล้วนักเรียนก็จะสามารถรู้ว่าต้นทุน และผลกำไรที่เราได้รับนั้นมันมากหรือน้อยกว่ากันซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ เป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-01-19 23:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะพัฒนาความคิดให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้นนั้น เราจะต้องสร้างนิสัยในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี การฟังถือเป็นการเก็บข้อมูลให้สมองนำไปใช้งานเพื่อการคิดได้ การพูดถือเป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดลำดับความสำคัญและการเชื่อมโยงกันได้ การอ่านถือเป็นวิธีการในการดึงสมองให้จดจ่อ มีสมาธิอยู่กับตัวอักษรในขณะที่อ่านก็สามารถฝึกฝนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลไปในตัว และสุดท้ายคือการเขียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราควบคุมความคิดให้เป็นระบบและบันทึกผลการคิดไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกิจกรรม อาจารย์สมภพ จัดนั้นเป็นกการพัฒนาทักษะการคิด ได้น่าสนใจ สามารถนำประยุกต์กับสาระอื่นๆได้ :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-01-29 12:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เราจะพัฒนาความคิดแต่ละด้านให้ดีขึ้นเราจะต้องใช้การฟังอย่างมีเหตุผลนำความรู้สึกต่างๆมาฝึกสมองจะได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นในสังคมและยังช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้เป็นจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่ววยให้สมองจดจ่อกับสิ่งดีๆเมื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบรูณ์เมื่อมีสมองจะได้ฝึกฝนให้ตัวเองมีทักษะ
โดย จันทร์จิรา พิมพ์ประสาร (2012-01-31 11:55:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิธการสอนของอ.สมภพ ทองคงหาญแล้วทำให้ผมเกิดความคิดที่ว่าถ้านักเรียนหลายๆคนได้ฝึกได้เรียนเทคนิคการสอนแบบนี้ จะทำให้นักเรียนคิดเป็นวิเคราะห์เป็น ได้ฝึกการขายซึ่งผมคดว่าการขายนั้นในความคิดที่ยังเป็นเด็กคงไม่ชอบเพราะจะต้องมาพบปะผู้คนที่ไม่รุ้จักและจะต้องเข้าไปพูดคุย แนะนำสินค้าที่ขาย ซึ่งผมคิดว่าเป็นการยากที่เด็กๆหลายคนจะชอบหรือจะทำ ดังนั้นอาจารย์ได้ให้โอกาสกับเด็กนักเรียนที่ดีมากด้านการขาย เพราะในอนาคตจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนเพราะ การทำธุรกิจไม่มีธุรกิจไหนที่จะไม่ขาย ทุกธุรกิจต้องค้าขายทั้งสินไม่ว่าทางอ้อมหรือทางตรงคับ ขอขอบพระคุณมากๆคับ :tv15:
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-02-01 08:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เกิดความคิดเกี่ยวการประกอบอาชีพ ได้รู้จักวางแผน ได้ฝึกการขายและแนะนำสินค้าและทำให้เราสามารถรู้ถึงต้นทุนและผลกำไรที่เรามี และยังได้ฝึกให้คิดเป็นและรอบคอบอีกด้วย
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-02-01 09:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ฝึกระบบความคิด ให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการคิดจากนามธรรมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน น่าสนใจมากคะ :tv15: :tv09:
โดย วิลาวัลย์ (2012-02-01 12:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สมภพใช้วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาความคิดให้ผูเรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้น โดยให้นักเรียนรู้จัก ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี การทำงาน แบบเป็นระบบแบบแผนและได้ออกไปสำรวจตลาดเพื่อดูว่าสินค้าไหนจำหน่ายได้จริง ทำให้ได้ฝึกการวางแผนเรื่องการเงิน ทำให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งการเรียนแบบนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ได้ฝึกการขายและทำให้สามารถรู้ถึงต้นทุนและผลกำไรที่เรามี
โดย เมธิกร ศตะกูรมะ (2012-02-01 15:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
วินี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง เพราะอาจารย์สมภพ สอนให้เด็กนักเรียนคิดหลากหลาย คิดดอย่างอิสระ คิดรอบคอบ โดยไม่คิดส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำสินค้าของกลุ่มตนเองมาขายจริง วิธีการเรียนการสอนแบบนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง :tv15: น่าสนใจมากครับ
โดย วิศว ตันวรา (2012-02-01 17:07:29) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอโดยจะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอกิจการของตนเองจนมาถึงขั้นสำรวจสินค้าจะดูสินค้าที่มีความนิยมมาถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปสินค้าจะทำให้เด็กเป็นนักคิดที่ดี
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-02-02 11:06:00) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอโดยจะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอกิจการของตนเองจนมาถึงขั้นสำรวจสินค้าจะดูสินค้าที่มีความนิยมมาถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปสินค้าจะทำให้เด็กเป็นนักคิดที่ดี
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-03 11:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิชาเพิ่มเติมสอนควบคู่ไปกับวิชาสังคม เน้นการเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ และเครื่องมือการคิดให้เป็น โดยหน่วยแรกจะสอนเรื่องการลดอคติ และเปิดกว้างทางความคิด สอนให้รู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ให้คิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่ คิดหลากหลาย คิดครอบคลุม และคิดมุมมองของผู้อื่น โดยไม่ยึดเอาความคิดส่วนตนเป็นที่ตั้ง ขยายขอบเขตในการคิดของตนเองให้กว้างขึ้น สามารถนำเครื่องมือช่วยคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หน่วยที่สอง คิดแก้ปัญหา ลำดับการแก้ปัญหา โดยใช้ผังเครื่องมือกราฟิกเป็นตัวช่วย
โดย สุทธิดา ยางกระโทก (2012-02-07 14:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
ยุทธจักรนักคิด เป็นการสอนที่ฝึกระบบความคิด เป็นวิชาเพิ่มเติมสอนควบคู่ไปกับวิชาสังคม เน้นการเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ และเครื่องมือการคิดให้เป็น โดยหน่วยแรกจะสอนเรื่องการลดอคติ พัฒนาความคิดให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้นนั้น การที่ฝึกเรื่องการวางแผนด้านการเงินตั้งแต่เด็กนั้นเป้นสิ่งที่ดี เป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-02-07 21:05:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมภพ ที่สอนโดยการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ การสอนโดยพัฒนากระบวนการคิดหาดูตัวอย่างได้ยากมาก โทรทัศน์ครูมีตัวอย่างการสอนที่ดีๆมาให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ บางครั้งเราอาจชินกับการสอนแบบเดิม พอได้เห็นตัวอย่างการสอนทำให้เราสามารถต่อยอดได้สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะการคิด เป็นทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนมากในยุคสังคมปัจจุบัน
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:53:39) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องการสอนให้คิดนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดได้มีการบรรจุไว้ตั้งแต่หลักสูตรปี 2521 ซึ่งเน้น "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น" ปีนี้ พ.ศ. 2554 ผ่านมาแล้ว 33 ปี ผลการวิจัยจากหลายสำนักยังชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังขาดกระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จุดประกาย ที่ทำให้ครูอย่างผมได้เห็นตัวอย่างวิธีการสอน ทำให้สารมารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ทุกสาระโดยเฉพาะสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรียนการสอนของอาจาร์ยสมภพ ทองคงหาญเป็นยุทธจักรความคิดที่ดีที่ฝึกให้นักเรียนได้ลองทำลองคิดว่าสินค้าที่จะนำไปลองขาย จะมีผลออกมาอย่างไร ทำให้เด็กได้รู้จักการวางแผนการลงมือที่จะทำให้สำเร็จ รู้จักพูดและกล้าแสดงออก ดิฉันคิดว่าการที่เด็กทุกคนในห้องเรียนนี้ ได้มีการลองขายสินค้าขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการหารายได้ในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ด้วย
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-02-15 13:42:50) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอ
โดย ช่อประภา พันธ์ไพศาล (2012-02-16 22:51:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องยุทธจักรนักคิด ของอาจารย์สมภพ ทองคงหาญดีมากๆค่ะเน้นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันระดมสมองใช้ความคิดในการทำโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้ไป ทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม การทำงานแบบเป็นระบบแบบแผนและได้ออกไปสำรวจตลาดเพื่อดูว่าสินค้าไหนจะจำหน่ายได้จริง ทำให้นักเรียนได้ฝึกวางแผนเรื่องการเงิน ทำให้เด็กนี้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ เป็นการปลูกฝังนักเรียนให้โตไปเป็นเด็กที่สังคมต้องการ วีดีโอนี้ดีมากเลยนะครับ
โดย ณัฐพงษ์ สังข์นิมิตร (2012-03-09 15:13:42) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยเริ่มจากการระดมสมองในการทำงานคิดหัวข้อเรื่องใหญ่มาหนึ่งเรื่องและคิดหัวข้อย่อยมาให้เยอะที่สุดจนครบและมาถึงขั้นตอนการตัดสินใจเริ่มจากการเป็นผู้ขายเริ่มจากนำของมาขายของที่มาขายจะต้องเป็นของที่มีความนิยมสูงมาถึงขั้นตอนการวางแผนวางแผนในการขายมาถึงการนำเสนอโดยจะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอกิจการของตนเองจนมาถึงขั้นสำรวจสินค้าจะดูสินค้าที่มีความนิยมมาถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปสินค้าจะทำให้เด็กเป็นนักคิดที่ดี
โดย ฤดี สว่างโลก (2012-03-12 16:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทำให้นักเรียนได้รู้จักคิด วางแผน ทำงานเป็นทีม ทำให้ดิฉันเกิดความคิดจะลองนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเรื่องการผลิตสินค้าและบริการ ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอบคุณมากนะคะที่จุดประกายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย วรวรรณ เทพคุณ (2012-03-27 19:54:59) [แสดงความคิดเห็น]
ผมประทับใจกระบวนการคิดวิธีการสอนแบบนี้มาก นอกจากเป็นการสอนที่สื่อให้เห็นถึงสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการเข้าไปร่วมเป็นสื่วนหนึ่งในทุนทั้งสี่จริงๆ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับความรู้เรื่องอุปสงค์และอุปทาน หากอุปสงค์ไม่มี อุปทานก็ขายไม่ได้ นับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าปัจจุบนนี้ผมยังเป็นเพียงนิสิตคณะครุศาสตร์ แต่การได้รับชมโทรทัศน์ครูทุกครั้งทำให้ได้ซึมซับวิธีและกระบวนการต่างๆที่มีประสิทธิภาพ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ :tv02:
โดย ธีรศักดิ์ เค้ามูล (2012-03-30 21:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
มีความประทับเป็นอันมากในการ จัดการเรียนการสอนของท่านสมภพ ทองคงหาญ เป็นอันมากเพราะที่ให้ผุ้เรียนคิดได้ วิเคราะห์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคสมัยปัจจุบัน ถ้าผู้เรียนมีความคิดที่มีเหตุผล มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีการปิดกั้น จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง มีความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น และพร้อมจะรับสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้เรียนสามารถรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ และยอมรับซึ่งความแตกต่างได้ ทำงานเป็นทีมได้ การคิดได้ คิดเป็น เป็นทักษะในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนต้องมี และจำเป็นต้องได้ :tv15:
โดย คมสันต์ เรืองฤทธิ์ (2012-04-01 22:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่อยากจะบอกเป็นสิ่งแรกคือประทับใจและชื่นชมในวิธีการถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียน วิธีการสอนโดยอาศัยการสอดแทรกทักษะการคิดให้กับนักเรียน โดยนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ มาใช้ แล้วทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการที่เกิดจากนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติโดยผ่านการแนะนำและค้นหาวิธีการจากคุณครู ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน รู้จักฝึกทักษะการรับฟัง ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ในที่สุดก็นำไปสู่การตัดสินใจ การปฏิบัติ และสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปด้วยตนเอง สิ่งนี้เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีการจัดวางระบบ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกคนมีความสนุก และเกิดความรู้ที่คงทนฝังอยู่ในตัวนักเรียน
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-03 14:03:47) [แสดงความคิดเห็น]
หน่วย ยุทธจักรนักคิด ที่ท่านอาจารย์สมภพ ได้ออกแบบการเรียนรู้ แล้วดำเนินการตามแผน โดยเน้นกระบวนการคิดที่หลากหลายรูปแบบที่มีความลงตัวในแต่ละขั้นตอน ทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้มีประสบการณ์ตรง สรุปรายงานผล และการนำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบร่วมกัน เข้าใจวิธีการสำรวจ เข้าใจการสรุปผล จนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียน และผ่านมาตรฐานตัวชี้วัดในสาระเศรษฐศาสตร์ และสำคัญที่สุดคือนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ขอชื่นชมคุณครูที่ได้ออกแบบการเรียนรู้ที่ครบกระบวน ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูที่เข้าชมรายการได้นำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณมากครับ
โดย เชาวน์วัศ ร่วมชาติ (2012-04-04 09:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอชุดนี้จะเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ได้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้นักเรียนหลาย ๆ คนนำไปประยุกต์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และยังสร้างรายได้แก่นักเรียนได้อีก รวมไปถึงยังงสอนให้นักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด การวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ในงานนั้น ๆ เป็นการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถในการคิสร้างสรรค์ การคิดสิ่งใหม่ ๆ และการคิดมุมมองของผู้อื่นและยังใช้ความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น สามารถนำเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดีเยี่ยมครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 16:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นการระดมสมอง เน้นการเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ เราจะต้องสร้างนิสัยในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี การฟังเป็นการเก็บข้อมูลให้สมองนำไปใช้งานเพื่อการคิดได้ การพูดเป็นการฝึกให้สมองดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดลำดับความสำคัญ และการเชื่อมโยงกันได้ การอ่านเป็นวิธีการในการดึงสมองให้จดจ่อ มีสมาธิอยู่กับตัวอักษรในขณะที่อ่านก็สามารถฝึก การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลไปในตัว และสุดท้ายคือการเขียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราควบคุมความคิดให้เป็นระบบและบันทึกผลการคิดไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกิจกรรมของ อาจารย์สมภพที่จัดนั้นเป็นการพัฒนาทักษะการคิด อย่างเป็นระบบ น่าสนใจ สามารถนำประยุกต์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ ขอบคุณมากนะคะ เยี่ยมจริงๆ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 09:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
ยุทธจักรนักคิด อ.สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี และนำมาปรับใช้ได้อย่างดีคะ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ การวางแผนอย่างแยบคาย ความสามัคคีในการร่วมกันทำงานกระบวนการกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน ทำให้ได้ขั้นตอนของการทำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนในการสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนในโรงเรียน และสามารถนำไปบูรณาการในวิชาต่างๆได้ดี เช่น คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้น
โดย ครูคะ (2012-04-13 03:54:05) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาความคิดให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพสูงขึ้นนั้น เราจะต้องสร้างนิสัยในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น เพราะการฟังถือเป็นการเก็บข้อมูลให้สมองนำไปใช้งานเพื่อการคิดได้ การพูดเป็นการฝึกให้สมองดึงเราข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดลำดับความสำคัญและการเชื่อมโยงกันได้ การอ่านถือเป็นวิธีการในการดึงสมองให้จดจ่อ มีสมาธิอยู่กับตัวอักษรในขณะที่อ่านก็สามารถฝึกฝนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลไปในตัว และสุดท้ายคือการเขียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราควบคุมความคิดให้เป็นระบบและบันทึกผลการคิดไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งกิจกรรม อาจารย์สมภพ จัดนั้นเป็นกการพัฒนาทักษะการคิดที่น่าสนใจ สามารถนำประยุกต์กับสาระอื่นๆได้ด้วย
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-21 17:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวการคิด จะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้เรียน เทคนิคการสอนแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและสามารถแก้ปัญหาได้ การมอบงานให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้ประกอบการจิ๋ว โดยจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน ผู้เรียนระดมสมองในการเลือกสินค้าโดยใช้แผนผังความคิดแล้วร่วมกันคัดเลือกสินค้าจากความต้องการที่สูงที่สุด อย่างมีเหตุผลเช่นมีความหมาย หาง่าย ต้นทุนต่ำ มีความนิยม ขั้นวางแผนดำเนินงานผู้เรียนจะได้แสดงความสามารถในการคิดอย่างรอบครอบ มีการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค มีขั้นตอนจำหน่ายจริงและมีการสรุปผลความคุ้มทุน เป็นการเรียนรู้ที่สนุกได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีผลกำไรเกิดความภูมิใจ ถ้าขาดทุนก็จะเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-11 15:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทธจักรนักคิด อ.สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร เป็นการตัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ และเครื่องมือการคิดให้เป็น นักเรียนได้ทำงานกลุ่ม ระดมสมองในเรื่องของการหาสินค้า โดยมีการตัดสินใจ รับฟังเหตุผลของสมาชิกกลุ่ม มีการวางแผนการทำงาน มีการสำรวจตลาดสินค้า โดยทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ ในการดำเนินงาน จนถึงในเรื่องของการขาย เมื่อบายแล้วได้กำไร เด็กจะต้องรู้จักการนำเงินจากผลกำไรไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-05-26 10:26:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการที่เกิดจากนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติโดยผ่านการแนะนำและค้นหาวิธีการจากคุณครู ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน รู้จักฝึกทักษะการรับฟัง ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันที่ให้ผุ้เรียนคิดได้ วิเคราะห์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคสมัยปัจจุบัน ถ้าผู้เรียนมีความคิดที่มีเหตุผลความสามัคคีในการร่วมกันทำงานกระบวนการกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน ทำให้ได้ขั้นตอนของการทำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น และมีการวางแผนงานที่ดี
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับ
โดย จตุพล สุทธิพันธ์ (2012-10-28 15:27:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv