thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1401
Rate :
 4
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-07-03  
    เรียนกับลม อ.ศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออก  
    อ.ศรีนภา นาควิโรจน์ ได้ใช้สิ่งรอบตัวมาเข้ามาช่วยในการสอน การนำธรรมชาติเข้ามาใช้ตั้งปัญหาของบทเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น จะสอนเรื่องการเกิดลม อ.ศรีนภา ก็ให้เด็กนักเรียนไปที่นอกห้อง แล้วให้สังเกตยอดต้นไม้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็นำเข้ามาสู่บทเรียนเพื่อทำการทดลองได้ ซึ่งเด็กนักเรียนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมีความสนใจมากขึ้น อ.ศรีนภา ยังได้มีการนำเทคนิคของโทรทัศน์ครูมาปรับใช้กับตนเองอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ชื่นชมกับการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา และทำให้เด็กเรียนอ่อนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีการสร้างความสนใจ และอยากเรียน โดยเริ่มจากสังเกตรอบๆตัว และดำเนินไปตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ผลลัพธ์เด็กๆ สร้างความรู้ได้ดัวยตนเอง :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-07 17:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ศรีนภา นาควิโรจน์ ช่วยสร้างเจตวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อผู้เรียน การสอนวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนได้สังเกต สัมผัส มีอุปกรณ์ที่จะนำผู้เรียนสู่การเรียนรู้ และถ้าสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และผู้สอนยังสามารถบูรณาการเพื่อวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆได้อีกด้วย :tv17:
โดย กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2011-07-08 10:02:50) [แสดงความคิดเห็น]
................ชื่นชมครับกับวิธีการสอน นับว่าเป็นอีกหนึ่งที่ ที่ครูเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงเทนิค วิธีการสอน ครูเราส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายวิธีการสอนที่ดีทั้งนั้น อย่างผม ก็คิดว่าตนเองเจ๋งคนหนึ่ง ผมมีสื่อการสอนที่หลากหลาย (55555) ....แต่ ผมก็ไม่เคยผาเด็กออกนอกห้องเรียนเลย นี่เองเค้าถึงมีคำพูดที่ว่า สอนยากสอนเย็นไม่ฟังใครก็คือพระกับครู ก็มัวแต่คิดว่าตนเองคือที่สุดแล้ว น้อยคนนัก(ที่รู้จัก) จะยอมรับเอาสื่อการสอนดีๆของคนอื่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน็ต่อนักเรียน เพราะคิดว่าไม่ได้ทำเอง ไม่ภูมิใจ (แต่พอลอกผลงานวิชาการคนอื่น..................)
ก็ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยความจริงใจครับ ถึงผมจะไม่ใช่ครูวิทยื ยังไงก็สัญญาว่าจะประแผนการสอนพานักเรียนออกนอกห้องเรียนอย่างน้อยสักครั้งครับ
โดย ศักดา จูงพันธ์ (2011-07-08 15:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
มีการเรียนรู้โดยใช่สื่อจากธรรมชาติ ใช้สื่อจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวของนักเรียน นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง มีการให้ความรู้และปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการเรียนการสอนให้ห้องเรียน ณ ปัจจุบันในส่วนของการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ การปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนนั้นน้อยลงหรือแถบจะไม่มีเลย การให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการทดลอง นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน ทั้งยังได้พิสูจน์สิ่งที่ได้สันนิษฐานไว้ด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้น
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-23 12:42:29) [แสดงความคิดเห็น]
ครูศรีนภา นาควิโรจน์เป็นแบบอย่างของครูอีกท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกจิตสำนักให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เมื่อมีปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยเราก็ต้องทำการทดลองเพื่อให้ทราบว่าสิ่งนั้นจะเกิดผลหรือไม่ประการใด การเรียน ถ้าหากนักเรียนได้เรียนในที่ต่างๆที่ไม่ใช่ห้องเรียน นักเรียนก็จะได้เกิดความสนใจ ได้ผ่อนคลายได้ศึกษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว นับว่ามีประโยชน์และทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีอีกทางหนึ่ง
โดย ปุณฑริก สุขศิริ (2011-07-25 20:55:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของคุณครูศรีนภา นาควิดรจน์ มากเลยค่ะ เพราะเป็นการสอนที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเป็นสื่อที่เด็กนักเรียนเห็นอยู่เป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียน เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนได้มากขึ้น เด็กนักเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนนอกห้องบ้างแทนที่จะเรียนแต่ในห้อง ตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยพานักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนบ่อยนัก นานๆที หลังจากได้ดูการสอนของคุณครูศรีนภา นาควิโรจน์แล้วเลยตั้งใจว่าต้องมีการวางแผนการสอนใหม่ซะที เพราะจะได้สนุกในการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน
โดย พิกุลแก้ว รวยทรัพย์ (2011-07-26 21:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอนแล้วทำให้นักเรียนเกิดความสนุก ควบคู่กับการได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนสามารถองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถบอกได้ว่า ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นความรู้ที่ยั่งยื่น เพราะนักเรียนได้ทำจริง และทำด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนักเรียนที่เป็นเด็กเก่ง และเด็กที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาตามที่ได้เรียนรู้ ขอชื่นชมในผลงานครั้งนี้ค่ะคุณครูศรีนภา (เยี่ยมจริง ๆ )
โดย ธนวรรณ คงนาค (2011-08-07 12:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
ให้แนวคิดการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv18:
โดย อมร ใกล้โพธิ์ (2011-08-27 09:23:36) [แสดงความคิดเห็น]
แนวการสอนของครูดีมากอาศัยสิ่งที่อยุ่รอบๆตัวนำสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กนักรเียนมีส่วนร่วมไม่เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะได้ออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ประดิษฐ์ ลงมือทำ จะทำให้เด็กได้ความรู้มากกว่าการบรรยายหรือทำการทดลองให้ดู ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยศาสตร์ให้นักเรียนได้สังเกต เรียนรู้ สงสัย ประดิษฐ์ และนักเรียนสามารถทำส่ิงที่เรียนรู้ได้จริง นอกจากจะได้ความรุ้แล้วนักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไม่ต้องมาท่องจำเพราะการท่องจำพอเวลาผ่านไปก็ลืม ถ้าถ้าได้ลงมือปฏิบัติเองจะทำให้เข้าใจ พอนึกถึงกิจกรรมที่ทำก็สามารถตอบคำถามได้ไม่ลืม ชอบค่ะ
โดย ธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2011-08-27 10:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
เข้ามาให้กำลังใจคุณครูที่ตั้งใจให้ความรู้กับนักเรียนครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 15:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวโสรยา อ่วมเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับเรื่องเรียนกับลมเป็นเรียนที่นำสิ่งแวดล้อมมาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนรู้สนุกในกิจกรรมที่ทำ :tv07:
โดย โสรยา อ่วมเมือง (2011-11-28 14:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้นี้ไปใช้สอนเด็กให้มีความสนุกสนานและได้ทำการทดลองด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง...เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย สุจิราภรณ์ อิทธิมะระ (2011-12-21 22:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเพราะอาจารย์ศรีนภาได้พาเด็กนักเรียนสอนนอกห้องเรียนทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ฝึกให้นักเรียนได้สังเกตและทดลองด้วยตนเอง :tv02: :tv02: :tv18:
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-01-12 20:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
ครูศรีนภา นาควิโรจน์ ได้ช่วยสร้างเจตวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้สังเกต สัมผัส มีอุปกรณ์ที่จะนำผู้เรียนสู่การเรียนรู้ และถ้าสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกจิตสำนักให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนักเรียนที่เป็นเด็กเก่ง และเด็กที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาตามที่ได้เรียนรู้ ชอบวิธีการสอนของคุณครูศรีนภา นาควิโรจน์ มากครับ :tv17:
โดย นาย สรรเสริญ มงคลไวย์ (2012-01-27 01:21:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการเรียนกับลมของ อ.ศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออก โดยการได้ใช้สิ่งรอบตัวมาเข้ามาช่วยในการสอน การนำธรรมชาติเข้ามาใช้ตั้งปัญหาของบทเรียนวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง ทำให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตและเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ชอบวิธีการสอน ซึ่งเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากๆเลยค่ะ
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-02-05 09:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
******** การเรียนกับลม เป็นวิธีการสอนที่ดี สอนให้นักเรียนสักเกตจากธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรุ้ ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียน เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนได้มากขึ้น เด็กนักเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนนอกห้องบ้างแทนที่จะเรียนแต่ในห้อง นักเรียนเกิดความสนุก ควบคู่กับการได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนสามารถองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถบอกได้ว่า ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นความรู้ที่ยั่งยื่น เพราะนักเรียนได้ทำจริง และทำด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนักเรียนที่เป็นเด็กเก่ง และเด็กที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และจินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาตามที่ได้เรียนรู้ ซึ่งฉันจะนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนนักเรียน :tv05: :tv05: :tv05: :tv05: :tv05: :tv05: :tv05: :tv05: :tv05:
โดย ขนิษฐา แก้วกรูด (2012-03-09 16:19:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิควิธ๊สอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์แล้ว รู้สึกชืนชมมากเพราะครูได้นำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาเป็นสื่อและเป็นแรงกระต้นที่ดีมากทำให้เด็กสนใจเรียนและเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและเมื่อได้ทำการทดลองยิ่งทำให้นักเรียนสนุกและคาดว่านักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ครูยังเน้นเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย เยี่ยมจริงๆ คิดว่าเป็นแบบอย่างการสอนวิยาศาสตร์ที่ดีจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปคะ่ ขอบคุรค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-09 14:29:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนของคุณครูศรีนภา มากๆค่ะ ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อ ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจขั้นที่ 2 ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน สำรวจค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบาย ลงข้อสรุป หลังจากทำกิจกรรมผู้เรียนได้ความรู้อะไรบ้าง
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ ขั้นที่ 5 ประเมินจากการเรียนรู้ สอนได้ครบตามกระบวนการ เด็กเกิดความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน
โดย ปวีณา คงไชยโย (2012-04-12 11:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวการสอนของคุณครูค่ะ ที่นำธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัว วัสดุในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่าย อยู่อย่างพอเพียง มาเป็นอุปกรณ์ในการสอน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามตัวชี้วัด นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนซึ่งสังเกตได้จากสีหน้าของนักเรียน กิจกรรมของคุณครูเสริมสร้างกระบวนการคิด กระบวนการทำงานเป็นทีม ของนักเรียน การสอนให้นักเรียนช่ื่นชมกลุ่มเพื่อนที่ประสบความสำเร้็จ และไม่ท้อถอยเมื่อกลุ่มตนเองไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลับมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุ ถ้าคุณครูแต่ละท่านสามารถทำได้เช่นนี้ ดิฉันว่าเด็กไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมอื่นอย่างแน่นอน
โดย สุธาดา หวังสมัด (2012-04-25 20:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวการสอนของคุณครูค่ะ ที่นำธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัว วัสดุในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่าย อยู่อย่างพอเพียง มาเป็นอุปกรณ์ในการสอน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามตัวชี้วัด นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนซึ่งสังเกตได้จากสีหน้าของนักเรียน กิจกรรมของคุณครูเสริมสร้างกระบวนการคิด กระบวนการทำงานเป็นทีม ของนักเรียน การสอนให้นักเรียนช่ื่นชมกลุ่มเพื่อนที่ประสบความสำเร้็จ และไม่ท้อถอยเมื่อกลุ่มตนเองไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลับมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุ ถ้าคุณครูแต่ละท่านสามารถทำได้เช่นนี้ ดิฉันว่าเด็กไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมอื่นอย่างแน่นอน
โดย สุธาดา หวังสมัด (2012-04-25 20:24:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอของ อ.ศรีนภา นาควิโรจน์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าการเรียนด้วยการนำเอาธรรมชาติรอบตัวและมีอยู่จริงเข้ามาร่วมในการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้ได้ของนักเรียน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนจากการลงมือปฎิบัติได้จริงด้วยตนเองแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนก่อเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองจากหลากหลายทักษะในเวลาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนการสอนดังกล่าวยังช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่าง เก่ง ดี และมีสุข เป็นไปตามเป็าหมายสำคัญของหลักสูตรแกนกลางฯ ไ้ด้เป็นอย่างดี
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-04-26 22:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง เรียนกับลม อ.ศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออก เป็นการนำสิ่งรอบตัวมาเข้ามาช่วยในการสอน การนำธรรมชาติเข้ามาใช้ตั้งปัญหาของบทเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น จะสอนเรื่องการเกิดลม ก็ให้เด็กนักเรียนไปที่นอกห้อง เป็นสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้จริง หรือแม้แต่การนำขวดพลาสติกคลอบด้วยลูกโป่งแล้วนำไปแช่น้ำร้อน ลูกโป่งพองตัวทำให้นักเรียน เกิดความสงสัยแต่อยากที่จะทดลองสิ่งนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ถือว่ากระตุ้นใจเด็กเกิดความอยากรู้ดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-23 17:40:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:41:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดการเรียนรการสอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์ รร.วัดจันทร์ตะวันออกแล้ว ทำให้สามารถนำกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพราะกระบวนการสอนแบบ 5 ขั้นเด็กนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการเน้นที่ตัวเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เ็พราะดูจากกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ดีกว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่ชอบในคำพูดของครูคือ ครูต้องเสียสละ เตรียมพร้อมก่อนสอนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์จะได้ตกไปถึงเด็กนักเรียน
โดย สูไรยา มาหะมะ (2012-07-25 15:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการประยุกต์การสอนที่ดีมากเลยค่ะ :tv15:
โดย วารุณี ทิพประมวล (2012-11-17 21:52:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดิโอการทดลองเรื่องลมทำให้ดิฉันตื่นเต้นมากๆเพราะอาจารย์สอนอย่างเข้าใจมากทำให้เด็กที่เรียนไม่เก่งสนใจเรียนมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน บงบอกให้เห็นว่า ครูศรีนภา ใส่ใจกับเด็กในห้องเรียนมาก และได้ปรับการสอนให้เด็กทุกคนสามารถเรียนได้ เหมือนกับดิฉันตอนนี้ที่กำลังศึกษาอยยู่ในชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก้อได้ เรียนเรื่อง การจัดการเรียนรู้ กับ อาจารย์ ชนสิทธิ์ สิทธ์สูงเนินที่ได้ให้คำแนะนำว่าการที่จะมีแนวการสอนที่ดีนั้น ต้องหัดดูคนอื่นสอนก่อน ดูซ้ำๆหลายๆคนหลยๆรอบจะได้เข้าใจมากขึ้นจากที่ดูวิดิโอนี้แล้วทำให้รู้ว่าครูไม่ใช่แต่จะสอนอย่างเดียวต้องปรับการสอนให้เข้ากับเด็กด้วยชอบมากค่การสอนแบบนี้ :tv15:
โดย นางสาว อภิวรรณ แพงมา 544158049 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2012-12-03 12:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิควิธ๊สอนของครูศรีนภา นาควิโรจน์แล้ว รู้สึกชืนชมมากเพราะครูได้นำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาเป็นสื่อและเป็นแรงกระต้นที่ดีมากทำให้เด็กสนใจเรียนและเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและเมื่อได้ทำการทดลองยิ่งทำให้นักเรียนสนุกและคาดว่านักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นอย่างแน่นอน
โดย คันธารัตน์ จีนจำรัส (2014-02-20 22:27:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv