thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 721
Rate :
 3
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2011-07-03  
    เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 3 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน  
    (ตอนต่อ) หลังจากได้ดูซีรีส์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ทั้ง 4 ตอน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ครู คุณครูโรงเรียนปทุมวันก็ได้แรงบันดาลใจ ที่จะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.6 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ช่างสังเกต ช่างสงสัย) และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนที่น่าสนใจมาก และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่คดีโจรกรรมสูงขึ้นมาก เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาโดยมีการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน สร้างสรรค์แบบอย่างกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับครูทั่วประเทศสืบต่อไปนะค่ะ
โดย จันทนา หน่อคำมา (2011-09-23 19:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06:
สวัสดีครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผมได้ดูกะบวนการและแนวการสอนของอาจารย์แล้วมันทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและน่าสนใจมากขึ้น ผมต้องขอขอบคุณจริงๆๆครับที่มีการสร้างการสอนที่มีประโยชน์อย่างนี้ ขอบคุณครับ
โดย ฐปกรณ์ บ้วทอง (2011-11-29 12:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีหลังจากที่ได้ดูรายการนี้แล้วทำให้ผมได้เห็นรูปแแบบการสอนที่แปลกใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการสอยจริง ผมต้องขอขอบคุณจริงๆๆครับที่มีสิ่งดีๆๆที่ให้ดูเป็นแบบอย่าง
โดย ฐปกรณ์ บ้วทอง (2011-11-29 12:33:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก สามารถนำมาใช้ในเป็นแบบอย่างในการการจัดการเรียนการสอนและแนะนำผู้อื่นได้อีกด้วย
โดย เพ็ญพัชชา เสนา (2011-12-20 16:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
This class is very interesting. Students will be fun and happy with searching for a criminal. They have to use every skills and their knowledge to decide who is the criminal?
โดย อำไพ ชนินทรพิพัฒ (2012-01-03 11:49:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ทีนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดีมากค่ะ
โดย ศิริพร สุคนธ์ (2012-03-11 23:48:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนโดอยผอ.จุฑาภัค มีฉลาด และอาจารย์ประกายแก้ว มีกร โรงเรียนปทุมวัน เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เป็นวิธีการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆ ในการสำรวจหาเหตุผล โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูจะต้องออกแบบ วางแผนไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมกับวัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาก เพราะเป็นวัยที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ ชอบค้นหาซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นแบบอย่างแล้ว ทำให้เกิดความคิดที่จะนำวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไปใช้ ซึ่งวิธีสอนแบบนี้ข้าพเจ้าไม่เคยสอนเลย ขอขอบคณโทรทัศน์ครูที่ได้แนะนำวิธีสอนแบบนี้ให้ค่ะ
โดย จงจิตร แก้วพา (2012-04-02 19:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติพิสูจน์หลักฐานที่ได้ไปเก็บมา เช่น ใช้หลักการโครมาโทรกราฟฟีในการพิสูจน์ตรวจสอบ ลายนิ้วมือ ดูรูปแบบต่างๆ รอยเท้า กิ๊บติดผม ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆที่ได้มา หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มนำผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการตรวจสอบมานำเสนอหน้าชั้นเรียน และคิดวิเคราะห์เหตุผล โดยใช้หลักฐานประกอบมีการซักถาม โต้แย้ง โดยใช้หลักการและเหตุผล และครูผู้สอนมีการสรุปถึงกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ผู้เรียนมีความสุข สนุก ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-08 19:55:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการประยุกต์การสอนให้เป็นสถานการณ์จำลอง ซึ่งใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนได้ร่วมกันสืบหาหลักฐาน ร่วมกันอภิปราย ใช้เหตุผล มาตัดสินตัวคนร้าย การจัดการเรียนการสอนแบบนี้สามารถปลูกฝังเจคตคิทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ สนุกกับการเรียน ได้กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการดูวีดิโอชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดในการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์จำลองรูปแบบนี้ กับทางกองพิสูจน์หลักฐาน ในโอกาสต่อไปค่ะ
โดย จุฑาภรณ์ อุมาสะ (2012-04-13 12:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเอง ค้นคว้าหาเหตุผล แก้ปัญหาได้โดยการนำเอาวิธีการต่างๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้ว ยังเป็นการได้พัฒนาทักษะกระบวน ทำให้เข้าใจ มีความสุข สนุกและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อลิศรา บุญยัง (2012-04-29 11:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดสถานการณ์จริงสำหรับการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก ตื่นเต้น น่าค้นหา สำหรับนักเรียน และ มีการเตรียมการเป็นอย่างดี ทำให้ผลที่ได้ เป็นที่น่าพอใจ การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ เด้กๆ มีความสนใจ ที่จะแก้ปัญหา มีการคิดอยู่ตลอดเวลา ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเจ เหมือนการเรียนรู้แบบบรรยาย น่าสนใจมาก :tv03: อยากนำแนวทาง และวิธีการแบบนี้ ไปประยุกต์ ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเราบ้าง คงไม่ว่ากันนะครับ
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2013-07-10 21:25:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv