thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 635
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.19 นาที | Online : 2011-07-02  
    นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 4 อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ  
    (ตอนต่อ) ติดตามการสอนแบบเต็มคาบเรียน เหมือนเข้าไปนั่งในห้องเรียนเดียวกันกับครูยุวดี นุชทรัพย์ ในการสอนนักเรียนชั้นป.1 ให้รู้จักสระ ด้วยสื่อชุด “นิทานสระ” ทั้ง 18 ชุด และกิจกรรมที่บูรณาการกับศิลปะ ช่วยให้นักเรียนจดจำสระได้อย่างแม่นยำ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ (การอ่าน)
แผนการจัดการเรียนรู้ วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ (การเขียน)
หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด สระเดี่ยวพาเพลิน 18 เล่ม

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครู คุณครูมีความรู้ที่เก่งสามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น สอนดีมากและได้นำไปเป็นแบบอย่างในการสอนที่ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนได้เต็มศักยภาพ
โดย วนิดา ชีแพง (2011-07-25 10:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องสระ ในวีดีโอชุดนี้ คุณครูสามารถอธิบายและถ่ายทอดอารมณ์ และนำนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในครั้งนี้ เด็กสามารถนำไปประยุดต์ใช้ในการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ และเด็กสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจากครูผู้สอน เด็กสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ที่ไม่เข้าใจโดยใช้วิธีจากที่ได้ดูครูสอนให้ห้องเรียน และเด็กสามารถนำไปสอนต่อให้กับน้อง ๆ ได้ และมีสื่อการสอนที่สามารถนำมาผลิตได้เองโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
โดย กุลติมา เอี๋ยวสกุล (2011-10-12 10:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถใช้สื่อที่หลากหลาย มีกระบวนการเน้นนัำกเรียนเป็นสำคัญ มีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีการชมเด็กเมื่อเด็กทำได้ สามารถนำไปแนะำนำครูได้ดี
โดย บุญทา กาบุญค้ำ (2012-01-12 19:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ครูปลูกฝังคุณธรรมในการสอน มีการเสริมแรงและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-02-25 14:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องสระ ในวีดีโอชุดนี้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครู คุณครูสามารถอธิบายและถ่ายทอดอารมณ์ และนำนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในครั้งนี้ เด็กสามารถนำไปประยุดต์ใช้ในการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ และเด็กสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจากครูผู้สอน เด็กสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ที่ไม่เข้าใจโดยใช้วิธีจากที่ได้ดูครูสอนให้ห้องเรียน และเด็กสามารถนำไปสอนต่อให้กับน้อง ๆ ได้ และมีสื่อการสอนที่สามารถนำมาผลิตได้เองโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ครูสามารถใช้สื่อที่หลากหลาย มีกระบวนการเน้นนัำกเรียนเป็นสำคัญ มีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีการชมเด็กเมื่อเด็กทำได้ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้มากๆคะ
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 20:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ชมกระบวนการสอนของท่านอาจารย์ชุดนี้แล้วดิฉันได้นำวิธีการไปใช้กับเด็กในชั้น ป.4 นักเรียนสนุกมากในการเรียน นักเรียนสามารถสืบค้นและเขียนคำใหม่โดยการค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย สาคร มากมี (2012-06-07 20:21:37) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องสระเป็นการเรียนพื้นฐานที่เด็กมีความจำเป็นต้องนำไปใช้เป็นเรื่องยาก เป็นยาขมสำหรับเด็ก แต่ครูสามารถนำการสอนที่สนุกสนาน ใช้บุคลิกี่ร่าเริงแจ่มใสมาเป็นแนวทางให้เด็กคุ้นเคย ไม่กดดันเด็ก ทำให้การเรียนการสอนประสบผลตามจุดประสงค์ เป็นการเพิ่มทั้งไอคิว และอีคิวให้กับเด็ก ได้ดูการสอนของอาจารย์ยุวดี เจริญสุขอยู่หลายเรื่องแล้ว อาจารย์ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขอบคุณมากที่อาจารย์แบ่งปันให้
โดย วิรัตน์ จันทร์ประดับ (2012-06-27 16:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ของอาจารย์ยุวดี นุชทรัพย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นการเรียนที่สอดแทรกนิทานประกอบการเรียนการสอนเรื่องสระ เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนมีการสังเกตุ มีจินตนาการ มีการวิเคราะห์เรื่องที่ฟัง แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยของตัวละครตามเรื่องจากภาพที่คุณครูให้ระบายสี นักเรียนมีความชอบเรื่องสีที่แตกต่างกันทำให้ตัวละครที่ครูกำหนดให้มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามจินตน่การของนักเรียนแต่ละคน และนักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อคิดจากเรื่อง
โดย กัญญา ทองลิ่ม (2012-07-12 12:13:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถใช้สื่อที่หลากหลาย มีกระบวนการเน้นนัำกเรียนเป็นสำคัญ มีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีการชมเด็กเมื่อเด็กทำได้ สามารถนำไปแนะำนำครูได้ดี
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-09-13 20:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv