thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 188
Rate :
 3
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-06-17  
    การใช้ไอซีที ระดับประถมศึกษา : คณิตศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล Primary ICT : Numeracy - Handling Data  
    วีดิทัศน์ตอนนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นเกรด 4 ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในบริสทัล ซึ่งไซมอน มิลลส์ หยิบยกปัญหาเรื่องการจำแนกสีของลูกอมในขวดขึ้นมาศึกษา หาความท้าทายเรื่อง ความเข้าใจเรื่องความถี่ และการตีความ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูล ทั้งชั้นได้ใช้ห้องไอซีทีเป็นสถานที่เรียนทั้ง 3 ชั่วโมงเพื่อสร้างตารางความถี่ โดยโปรแกรม Excel จากนั้นจึงเปลี่ยนไปยังแผนภูมิที่สร้างขึ้นจากตารางเหล่านี้ และในตอนสุดท้าย เด็ก ๆ จะทำเครื่องหมาย และตั้งชื่อแผนภูมิของพวกเขา และอภิปรายหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอผลลัพธ์ กุญแจสำคัญ :ความท้าทายในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ไอซีที นั่นคือจะทำให้เด็ก ๆ เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว พวกเขาสามารถเรียนเลขโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการนำเสนอ การวางแผนเกี่ยวกับเทคนิคที่ดี มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของบทเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เป้นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ชอบจังเลย เราสามารถใช้เทคนิคนี้เป้นส่วนของการนำเข้าสูบทเรียนได้ และต่อเนื่องไปในเรื่องของการคิดคำนวน หรือสร้างโจทย์ปัยหาได้ แม้ว่าไม่มีคอมฯ ใช้ก็ตามก็สามารถนำเทคนิควิธการมาใช้ได้ ดีมากชอบมาก
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2011-08-25 16:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนสนใจ นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นทุกคน เป็นการง่ายที่จะสอนการคิดคำนวณ การนำเข้าสู่บทเรียนโดยการจำแนกสีของลูกอมในขวดขึ้นมาศึกษา ความเข้าใจเรื่องความถี่ และการตีความ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูล โดยการสร้างตารางความถี่ โดยโปรแกรม Excel จากนั้นจึงสร้างแผนภูมิ ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ไอซีที นั่นคือจะทำให้นักเรียน สามรถหาผลลัพธ์ได้รวดเร็ว พวกเขาสามารถเรียนเลขโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการนำเสนอ การวางแผนเกี่ยวกับเทคนิคที่ดี มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของบทเรียน ซึ่งเป็นวิธีการที่น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โดย จันทิพา แสนเมืองชิน (2012-03-31 13:13:41) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: การใช้ไอซีที ระดับประถมศึกษา : คณิตศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล Primary ICT : Numeracy - Handling Data เป็นการจัดการการเรียนการสอนที่ท้าทาย ทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอน การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึงของการเรียนทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น นอกจากนี้แล้วยังประหยัดเวลาในการสร้างแผนภูมิและกราฟต่างๆ ตลอกจนเป็นการบูรณาการการสอนไปยังกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีอีกด้วย
โดย อนุสรณ์ คงเจริญเมือง (2014-08-28 01:26:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv