thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1456
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-06-03  
    ภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : ทำอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนภูมิศาสตร์ - KS3 Geography : Making Geography Popular  
    จำนวนนักเรียนที่เลือกลงเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ทั่วประเทศมีน้อยลง แต่ที่โรงเรียนฮาลิงตัน อัปเปอร์ กลับไม่เป็นเช่นนั้น นักเรียน 2 ใน 3 จากทั้งโรงเรียนเลือกลงเรียนวิชาภูมิศาสตร์ และเรียนได้ในระดับเอ หลังจากจบหลักสูตร พวกเขาประสบผลสำเร็จในการยกระดับการเรียนวิชานี้ได้อย่างไร เราจะตามไปดูกลยุทธ์ที่โรงเรียนใช้ ที่ทำให้ภูมิศาสตร์กลายเป็นวิชายอดนิยม เพื่อที่จะให้วิชาภูมิศาสตร์เป็นที่นิยมนั้น มีเคล็ดลับง่าย ๆ คือ ให้เด็กนักเรียนชั้นปีที่ 6 ยกเลิกชั่วโมงเรียนเพื่อมาช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นเด็ก ๆ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ พยายามเข้าสู่ระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
เป็นแนวคิดที่ดีมากสามารถนำมาปฏิบัติได้ในโรงเรียนทำได้ทุกวิชา :tv02:
โดย สมศักดิ์ จิตต์ธรรม (2011-06-11 11:19:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ถือว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ถ้าสอนแต่ในห้องเรียนนักเรียนก็เบื่อ ดังนั้นการเรียนแบบ Learning by doing น่าจะดีที่สุด แต่ประเทศไทยการจะพานักเรียนไปข้านอกโรงเรียนแต่ละครั้งมีระเบียบมากมาย การไปแต่ละครั้งก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งก็คงทำได้กับนักเรียนเป็นบางคนหรือที่ศักยพภาพเท่านั้น ชอบตอนหนึ่งในเรื่องการวัดผลที่เขาใช้การวัดผลที่หลากหลาย ไม่ได้เอาคะแนนเฉพาะการสอบเท่านั้น
โดย คำรณ สงเคราะห์ธรรม (2011-07-25 21:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เรื่องนี้ดีมากๆๆๆใช่คะแนนวัดผลหลายแบบมากๆๆ ไม่ได้เอาจากคะแนนสอบ ดีมากๆๆ ช่วยให้เด็กมีความคิดหลายๆด้าน ช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นเด็ก ๆ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ พยายามเข้าสู่ระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ
โดย สุทธิดา ยางกระโทก ชคธ.231 (2012-01-05 13:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีและเหมาะสมกับการเรียนภูมิศาสตร์ สิ่งสำคัญครูผู้สอนต้องมีการวางแผน เตรียมการสอนเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนานักเรียนให้ทักษะคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน จากการที่นักเรียนออกภาคสนามฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้ พบเห็นสภาพสิ่งแวดล้อม ลักษะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทำให้นักเรียนมีสุขและสนุกในการเรียน ที่สำคัญได้รับความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ลงภาคเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช่ได้เป็นอย่างดี
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-03 20:03:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภูมิศาสตร์ที่ดีมากวิธีหนึ่ง ทำให้นักเรียนมองเห้นความสำคัญของการเรียนภูมิศาสตร์ว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถเชื่อมโยงได้กับหลาย ๆ วิชา สิ่งสำคัญของการศึกษาลักษณะนี้คือเด็กได้รับความรู้อย่างแท้จริงซึ่งดูได้จากการวัดผลประเมินผลที่หลากดหลาย
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 19:43:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv