thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 113
Rate :
 5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2011-05-16  
    พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : การควบคุมเด็ก - Teaching With Bayley : Loosening the Grip  
    จอห์น เบย์ลีย์ ผู้รู้ด้านการจัดการพฤติกรรม พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับ จากการให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง หลังจากเบย์ลีย์ไปนิเทศการสอนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนโฟลสโตนที่สอนโดยนิลส์ มาร์ควอลด์ ครูหลักสูตรทางเลือก เขาคิดว่าทั้งครู และนักเรียนต่างก็ได้ประโยชน์จากวิธีสอนที่แตกต่างไป เบย์ลีย์คิดว่านักเรียนซึ่งหลายคนขาดความมั่นใจ จะเต็มใจเรียนด้วยวิธีสอนที่มอบหมายความรับผิดชอบให้เด็กมากขึ้น วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง และประเมินว่าตนเองทำได้ตามเป้าหมายเพียงใด เพื่อให้เห็นภาพว่าวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างไร เบย์ลีย์และมาร์ควอลด์ไดไปดูชารอน ฟาวเทน สอนภาษาฝรั่งเศสโดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนตามระดับ เมื่อเห็นภาพแล้วนิลส์จึงว่างแผนการสอน แต่วิธีนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ เมื่อหมดชั่วโมง นิลส์กล่าวว่า “ผมอยากรู้ว่าจะทำให้เด็กแสดงความเห็นได้หรือไม่ เพราะปกติผมมักเป็นคนป้อนความเห็นให้เด็ก และเด็ก ๆ ก็เริ่มคิดและวางแผนและตอบสนองแล้ว”  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv