thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 7098
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-03-24  
    สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ เดชสุระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning ใช้เทคนิคการสอนหลักคือ Brain Gym, การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เน้นกิจกรรมเชิงสุนทรียภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางอารมณ์ จนก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยที่ดี  
     
Share |
 

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่สามารถกระตุ้นพัฒนาทั้ง 4ด้านได้จริงและเป็นตัวอย่างที่ดีเหมาะที่จะให้ครูปฐมวัยนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดย เรียม อุดมเมธี (2011-03-25 19:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกฺBrain Gym เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้น ทำอย่างไร รัฐถึงจะมีนโยบายหรือจัดกิจกรรมสู่ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาต่อยอยหรือประสานเชื่อมต่อกับโรงเรียนได้อย่างกลมกลืน เพราะนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองถ้าจะนับชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันนับว่านานพอสมควร ดังนั้นการเข้าถึงรายการดีๆแบบนี้เชื่อว่าผู้ปกครองคงเข้าถึงยาก(ก็ได้แต่เสียใจ) กิจกรรมที่ชมนี้บอกตรงๆว่าดีมีประโยชน์เพราะเท่าที่ทดลองใช้กับลูกตนเองตอนที่เขายังเด็ก มันส่งผลได้เด่นชัด ยังงัยก็ฝากคุณครูที่จะก้าวมาสู่ตำแหน่งหน้าที่คำว่า "ครู"ให้ใส่ใจพัฒนาสานต่ออย่างต่อเนื่องอย่างขาดตอน ถ้าทำได้ อนาคตของคนไทยจะมีแต่คำว่า "คุณภาพ" รายการดีๆแบบนี้ขอชื่นชมที่ได้เผยแพร่ให้เป็นการจุดประกายกระตุ้นความตระหนักของคุณครูได้ดี (ปรบมือให้ครับ)
โดย นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง (2011-04-01 12:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่สุนทรียมาก ขอบคุณดร.นริสานันท์ ที่แนะนำวิธีที่สนุก ได้ความรู้ จำนน การบริหารสมอง และการใช้เพลงไปใช้กับนักเรียนบ้างครับ
โดย อุทร มณีเนตร (2011-04-02 14:31:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดูดร.นริสานันท์ แล้วมีความสุขจังค่ะ คิดถึงอ. ตอนที่เรียนกับอ.ก็ได้นำวิธีการต่างๆมาใช้ เพลง เกม นิทานที่อ่อนโยนส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาอย่างมากค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ
โดย ครูวราภรณ์ (2011-04-02 14:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ดูมีความสุขจังครับ
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-04-25 00:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วได้ทั้งความรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ และที่สำคัญทำให้มีความสุข มีสิ่งดี ๆ ส่งต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2011-05-21 18:09:34) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ BBL มาบ้าง และนำไปใช้กับนักเรียนชั้นป.1 โดยเฉพาะBrain Gym เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนพร้อมจะได้รับสิ่งใหม่ ๆที่ครูกำลังจะให้ เมื่อได้ชมกิจกรรมในรายการ คิดว่าน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นประถมได้
โดย ชุลีกร เกตุย้อย (2011-06-09 21:21:01) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ ชื่นชมอาจารย์ค่ะ และมีความสุขขณะชมรายการ เมล็ดพันธ์ต้องขยายพันธ์ที่ดีแน่นอนค่ะ เพราะมีเมล็ดพันธ์ที่แสนวิเศษอย่างท่านอาจารย์ค่ะ
โดย ภาพร เริงไชย (2011-06-21 22:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะดร.นริสานันท์ การจัดกิจกรรมBBL เป็นการพัฒนาเด็กทุกด้าน เด็กเรียนอย่างมีความสุข เป็นแนวทางครูปฐมวัยนำไปจัดกิจกรรม
โดย ภิดาวรรณ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ (2011-06-28 16:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
พัฒนา ๔ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์เริ่มจากปฐมวัยจะดีที่สุดอย่างที่อาจารย์นริสานันท์ ได้กล่าไว้ในรายการ อยากนำการบริหารสมองเข้ามาสู่ในชั้นเรียนตนเองในภาคเรียนต่อไปค่ะ น่าจะทำให้เด็กๆ สดชื่นขึ้นได้แม้จะเป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย อยากให้เด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเหล่านี้ ประเทศชาติของเราจะได้มีเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจิตใจที่สวยงาม และมีระเบียบวินัยด้วยค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-30 23:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ อยากนำไปขายผลต่อ แต่จะโหลดข้อมูลลงแผ่นได้ไหม
โดย ประภัสสร ชื่นชม (2011-10-01 08:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เป็นความยากลำบากที่ครูจะตัองมีความพยายาม และมุ่งมั่นเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกและมีความสุขในการทำกิจกรรม ซึ่งครูผู้ถ่ายทอดมีความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะทำให้เด็กได้ดูเป็นแบบอย่าง เด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งมีพัฒนาการของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา การจัดกิจกรรมนี้ครูที่ได้รับชมสามารถนำไปสอนในระดับชั้นปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมในวิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติและเห็นจริงของครู
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-10-02 13:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งมีพัฒนาการของสมอง และสติปัญญา ขอชื่นชมในวิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติและเห็นจริงของครูค่ะ :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-10-02 15:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดี อยากทราบว่ามันสามารถนำไปปับใช้ได้กับเด็กระดับอืนได้หรือไม่ จากที่ได้ดูแล้วคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดีเป็นการสร้างพัฒนาการทางสมองให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-10-02 20:38:11) [แสดงความคิดเห็น]
Brain Based Learning (BBL) คือ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการทำงานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ การออกแบบและการใช้เครื่องมือ/สื่อเพื่อการเรียนรู้ต่างๆโดยประเด็นสำคัญคือ ต้องทำให้เด็กสนใจ ใคร่รู้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือ เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสมอง คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดังที่ ดร.นริสานันท์ ได้กล่าวไว้ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆ และจะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-10-22 11:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ :tv15:
โดย สายทอง พุ่มเกตุ (2011-12-11 16:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-09 15:37:11) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากค่ะสามารถนําไปใช้กับเด็กได้
โดย ปาตีเมาะ ตาเปาะโตะ (2012-01-09 16:44:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:การสอนแบบ BBL ทีแปลกใหม่ น่าสนใจ น่าจะนำรูปแบบการเรียนนี้ไปสอนในอนาคตค่ะ ยอดเลยค่ะ
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-13 17:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมาก ที่ผ่านมาตนเองเคยใช้แบบ PBL แต่ใช้ไดเแค่ 5 ขั้น เพราะมีข้อกำจัดเรื่องเวลา แลจำนวนนักศึกษาที่มากเกินไป พอมีคนบอกว่ามีแบบ BBL เคยคิดว่าน่าจะยากอีก แต่พอวันนี้ได้มาดูเทคนิคการสอนนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิด คิดว่าจะนำไปใช้ในคาบสอนต่อไป และจะฝึกนักศึกษาให้ลองปฏิบัติเช่นกั
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-03-11 13:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
อ.มีเทคนิคการสอน การถ่ายทอดได้ดีมาก
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-03-14 00:37:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบรายการตอนนี้มากๆเลยค่ะ ตอนแรกที่เข้ามาชม เพราะคาดหวังว่าจะนำมาประยุกต์ใช้สอนลูกชายวัยสามขวบครึงของตัวเอง เพราะส่วนตัวแล้วค่อนข้างสนใจหลักการ BBL มาก แต่พอมาชมเข้าจริงๆแล้ว กลับหลงเสียงอาจารย์มากๆค่ะ อาจารย์เสียงเพราะมาก ชมเพลินพร้อมได้สาระมากจริงๆ อาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับการเป็นครูได้ดีมากค่ะ ที่สำคัญอาจารย์สอนจากการปฏิบัติจริงๆของอาจารย์ เห็นแล้วศรัทธามากๆ และวิธีการสอนทั้ง ๔ ขั้นตอนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการศึกษาทุกระดับเลยนะคะ ดิฉันว่า...... เพราะคนเป็นครูทุกคนไม่ว่าจะสอนในระดับใด สาระที่แท้จริงคือ น่าจะเป็นการสอนทั้งเนื้อหาวิชาและการดำเนินชีวิต ครูควรเป็นต้นแบบของศิษย์ เมื่อใดที่ครูอารมณ์ดี มีจิตใจดี มีความสุขที่จะสอน มีสุนทรียภาพกับการสอนอย่างที่อาจารย์ชี้แนะไว้ เชื่อว่าผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ และเค้าจะเรียนอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ บรรยากาศการเรียนรู้ก็จะเป้นไปได้ด้วยดี ดิฉันจะพยายามนำแนวทางที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการสอนลูกชาย และการสอนลูกศิษย์ค่ะ ขอชื่นชมค่ะ เข้าใจแล้วล่ะค่ะ ว่าครูดีที่แท้ ควรเป้นอย่างไร...... :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 05:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก BBL
อาจารย์สอนได้ดีมากทำให้เข้าใจ BBL มากขึ้น ให้ข้อคิดสำหรับการเป็นครูที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ถ้าครูผู้สอนปฐมวัยได้ดู วีดีโอนี้จะเป็นกากระตุ้นให้เกิดความรักในอาชีพ ครูมีพฤติกรรมที่ดี อารมณ์ดี มีจิตใจดี มีความสุขที่จะสอน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นศึกษานิเทศก์จะต้องถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการสอนเด็กให้ครูปฐมวัยเข้าใจในตัวเด็กให้มาก อาจารย์ได้มีเทคนิคการสอนคือ ดู การสะท้อนความคิดและความรู้สึก การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย นิภา แก้วประทีป (2012-04-01 22:16:29) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู) อาจารย์สอนดีมากค่ะครูปฐมวัยที่รับชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ อยากให้รายการนี้นำเสนอกิจกรรมการสอนเช่นนี้แก่ครูบ่อยๆ เพื่อเป็นข้อคิดหรือกระตุ้นให้แก่ครูที่จะนำไปถ่ายทอดแก่เด็ก เพื่อให้เด็กของเรามีความพร้อมและพัฒนาการที่ดี นอกจากนี้เมื่อเด็กปฐมวัยได้รับกระบวนการสอนตามหลัก BBL แล้ว เด็กจะมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รู้จักชื่มชมมีสุนทรียภาพทางอารมณ์ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-14 00:05:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่เก่งและมีเทคนิคการสอนที่สามารถนำให้นักศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องรอและสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนของเด็กได้ อาจารย์เป็นคนอารมณ์และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นกันเองในการสอนนักศึกษาในแต่ละครั้ง และมีการให้นักศึกษาสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ได้อีกด้วย โดยการเรียนสรุปท้ายบทเรียนถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใดได้อีกด้วยในการเรียนในแต่ละครั้ง
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:21:24) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)คือ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการทำงานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ การออกแบบและการใช้เครื่องมือ/สื่อเพื่อการเรียนรู้ต่างๆโดยประเด็นสำคัญคือ ต้องทำให้เด็กสนใจ ใคร่รู้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือ เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสมอง คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดังที่ ดร.นริสานันท์ ได้กล่าวไว้อาจารย์สอนดีมากค่ะครูปฐมวัยที่รับชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ อยากให้รายการนี้นำเสนอกิจกรรมการสอนเช่นนี้แก่ครูบ่อยๆ เพื่อเป็นข้อคิดหรือกระตุ้นให้แก่ครูที่จะนำไปถ่ายทอดแก่เด็ก เพื่อให้เด็กของเรามีความพร้อมและพัฒนาการที่ดี นอกจากนี้เมื่อเด็กปฐมวัยได้รับกระบวนการสอนตามหลัก BBL แล้ว เด็กจะมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รู้จักชื่มชมมีสุนทรียภาพทางอารมณ์ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆ และจะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-28 15:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดวิธีการสร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก BBL(Brain Based Learning)...
"เมล็ดพันธุ์ครู" อาจารย์สอนได้ดีมากทำให้เข้าใจ BBL และวิธีการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับนะคะ ข้อสำคัญคือการนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการทำงานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ ครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-18 16:36:24) [แสดงความคิดเห็น]
การถ่ายทอดของ ดร. นริสานันท์ ถ่านทอดวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเตรียมเป็นเมล็ดพันธ์ครูที่ดี อาจารย์ถ่ายทอดดี อบอุ่น อ่อนโยน ละเมียดละไมทำให้ถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ไปสู่นักเรียนอีกที การสอนนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลง นิทาน ทำไห้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วจากการพัฒนาอารมย์ สมอง แก่เด็กเล็กให้กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก โดยแพร่ขยายเมล็ดพันธ์ครูที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย อารมณ์และความคิด
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-18 17:25:04) [แสดงความคิดเห็น]
Brain Based Learning (BBL) คือ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการทำงานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ การออกแบบและการใช้เครื่องมือ/สื่อเพื่อการเรียนรู้ต่างๆโดยประเด็นสำคัญคือ ต้องทำให้เด็กสนใจ ใคร่รู้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือ เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสมอง คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดังที่ ดร.นริสานันท์ ได้กล่าวไว้ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆ และจะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ :tv17: :tv17:
โดย ชเนตรียา คงแสนำ (2012-07-22 18:50:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv