thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 288
Rate :
 3
ความยาว : 13.01 นาที | Online : 2011-03-23  
    ผู้อำนวยการบริหารโอกาส พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ รร.มัธยมพระราชทานนายาว (ฉบับเต็ม)  
    จากโรงเรียนที่เริ่มต้นด้วยการได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้โอกาสเด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาต่อในระดับมัธยม โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ทำให้ผู้อำนวยการอดีตครูตชด. มีแรงใจในการบริหารจัดการให้โรงเรียนพัฒนา และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคืนสู่ท้องถิ่น เพื่อใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิด จึงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีผลิตนักเรียนที่เลือกจบได้ สองวุฒิการศีกษา (สายสามัญและสายอาชีพ ปวช.) และศิษย์เก่าเริ่มทยอยกลับมาทำงานให้กับท้องถิ่น และโรงเรียนแล้ว  
     
Share |
 

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
ท่านผู้อำนวยการพ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์บริหารโอกาส โดยการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคืนสู่ท้องถิ่น เพื่อใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิด จึงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการมากและขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆ :tv09: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-10-01 18:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้อำนวยการบริหารโอกาส พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ รร.มัธยมพระราชทานนายาว ท่านเป็นผู้สร้างระบบสร้างองค์กรอย่างแท้จริง ดิฉันขอยกย่องท่านและชื่นชมกับแนวคิดของท่านถ้าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดอย่างท่านดิฉันคิดว่าสังคมและประเทศชาติ ร่วมถึงเด็กไทยพัฒนาอย่างยั่นยืนแน่นอน เพราะการสอนคนมิใช่สอนเพื่อให้เก่งวิชากการ แต่การสอนเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีงามและมีความสุขต่างหาก คือการสอนท่ีพัฒนาเด็กไทยจริง ๆ ขอให้ผู้อำนวยการบริหารโอกาส พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ รร.มัธยมพระราชทานนายาว อยู้คู่การศึกษาของไทยตลอดไปค่ะ
โดย ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ (2011-10-02 10:45:13) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านผู้อำนวยการ พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานด้านการศึกษาได้ให้ความรู้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามรถทีได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิชีวิตของเด็กในอนาคตได้เป็นอย่างมากและที่สำคัญ สิ่งที่ท่านผู้อำนวยท่านได้ทำงานไปนั้นไม่ได้ทำงานเฉพาะการใช้ความรู้กับนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียวท่านยงทรงปลุกฝักให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่งของตัวเองให้มีการพัฒนากยิ่งขึ้น ท่านผู้อำนวยการคือ ครูผู้เสียสละจริง
โดย ศุภชัย โรยสกุล (2011-10-13 10:27:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้กับผูอำนวยการคนเก่ง ที่มีจิตมั่นคง และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง และศรัทธาต่อการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล นับว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างยิ่ง ควรที่ผู้นำที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาควรนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทธศักราช 2551 ที่เน้นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี
โดย วนิชชัย แก่นภมร (2011-10-14 14:56:42) [แสดงความคิดเห็น]
คนที่ร้จักรักบ้านเกิดให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามรถทีได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตได้เป็นอย่างมากและที่สำคัญสามารถเรียนจบสองวุฒิพร้อมกันพอเรียนจบสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ การสอนแบบบูรณาการทั้งวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และมาพัฒนาบ้านเกิดได้
โดย มณีรัตน์ วิถีเทพ (2011-10-16 17:35:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการ ที่มีจิตมั่นคง และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง และศรัทธาต่อการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล นับว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง เป็นผู้นำที่ทั้งทางด้านสายสามัญ สายอาชีพ อีกทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทธศักราช 2551 ที่เน้นเรื่องการบูรณาการพัฒนาผู้เรียนทั่งสามัญ และอาชีพอีกด้วย
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2012-01-16 21:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นผู้อำนวยการนักพัฒนาจริงๆ ขอยกย่องท่านนับว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้สร้างที่ดีเลิศสร้างสถานที่สร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ไม่เคยปิดกั้นความคิดของผู้ร่วมงานท่านยังหาแนวทางให้ลูกศิษย์ของท่านได้รับวุฒิการศึกษา สองใบพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันด ฉันยังไม่เคยได้ยิน แต่เคยได้ยินที่ว่ามีการสอนอาชีพต่างๆแต่ความคิดของท่านไม่เคยทิ้งเด็กนักเรียนแม้ว่าเด็กจะจบไปแล้วท่านยังให้โอกาศเด็กกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจะขอนำเอาความคิดของท่านไปปรับปรุงใช้ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย วิรุณ เรือนวงศ์ (2012-04-19 20:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv