thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1365
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.44 นาที | Online : 2011-03-23  
    ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง  
    เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้พลิกผืนแผ่นดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ โดยมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัย และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ได้เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป  
     
Share |
 

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
ห้องเรียนน่าเรียนรู้มาก อยากไปเยี่ยมจัง
โดย จินตนา เพ็งรักษา (2011-04-28 13:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา ได้ดีมากจริงๆๆครับ
เด้กสามารถเรียนรู้และซึมซับได้ดีมาก
โดย อภิชาติ มณีดำ (2011-07-07 09:10:55) [แสดงความคิดเห็น]
อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง จัดกิจกรรมห้องเรียนของพ่อ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้พลิกผืนแผ่นดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ สุดยอดจริง ๆ และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ได้เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตอยากให้ไปพัฒนาที่ดินอีกหลายแห่งที่ต้องการพัฒนาแบบนี้
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-21 20:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนน้เป็นประโยชน์ต่อผ้อ่านเป็นอย่างมากสมครได้รับกรยกย่องเชิดชูและเปนแบบอย่างที่ดีต่อการดำเนินชวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านทำให้ประชาชนได้มีควมร้สึอที่ทอยากจะประพฤติและอาเป็นเยี่ยงอย่างกรเป้นประชาชนในประเทศหรือแม้แต่ผ้บริหารประเทศสมควรที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติเป็นอยางย่งโรงเรียนต่าง ๆที่สอนเดนกนกเรียนรวมทั้งคุครูและปรชาชนท่วไปนำเอาหลักการมาปฏิบัติและได้เผยแร่เพื่อประเทศชาติ
โดย อารีย์ แก้วบังเกิด (2011-10-12 11:44:45) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้ดีต่อเด็กรุ้นใหม่มากเนื่องจากว่าการศึกษาของโลกมีการก้าวไปไกลมากทำให้เราต้องเดินตามเทคโนโลยีเพราะมันมีความทันสมัยทำให้ครูต้องพัฒณาตัวเองอยู่เสมอให้ทันต่อโลกและนำสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆๆเข้ามาทำให้เด้กไทยทันต่อโลกและไม่ด้อยต่อตากชาติคือพุดได้ว่าเด้กไทยจะได้ไม่เป็นรองใครแน่นอนและรายการนี้เหมาะกับคุรครุรุ่นใหม่ที่จบมาใหม่ๆๆและอาจารณืที่ชำนาญการอยู่แล้วจะได้เป็นการพัฒนาฝีมมือตัวเองให้ก้าวไกลไปยิ่งๆๆขึ้นเพราะการศึกษาไม่วันจบยิ่งศึกษายิ่งเยอะประสบการณ์ และก็การศึกษาไม่แก่เกินเรียน ขอบคุฯค่ะ
โดย วลักษณ์ น้อยสุข (2011-10-13 12:26:44) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูคริปตัวนี้แล้วก็เกิดความคิดว่า การเกษตรซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการดำรงชีวิต ประเทศไทยควรเป็นแหล่งอาหารของโลก พระเจ้าอยู่หัวทรงเลงเห็นความสำคัญ ของอาชีพเกษตรกรรม จึงทรงส่งเสริมโดยมีโครงการหลายอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงชีวิตของประชาชนของพระองค์ให้กินดีอยู่ดี นับเป็นครูของทุกคน
โดย ทิพย์สุคนธ์ บุญพิมพ์ (2011-10-13 12:46:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสารถนำการเกษตรมาบูรณาการกับเทคโนโลยี นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีทำให้การจัดการเรียนการสอนง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น นักเรียนเรียนรู้แนวคิดต่างๆ จากสื่อการสอนเรื่องนี้ และยังนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ดังนั้นโทรทัศน์ครูเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
โดย วริศรา บุญแย้ม (2011-10-13 15:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
ป่าไม้ ทิวเขาชั่งสวยงาน พืชผักโบทอกซ์ที่เด็กๆร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาปลูกให้ผักเหล่านั้นเจริญเติฐโตขึ้นมาให้สวยงาม รับประทาน และนำไปใช่ประโยชน์ในด้านต่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มากมาย เด็กๆเหล่าแม้จะห่างไกลความเจริญแต่ก็มีความพยายามยิ่งนัก เก่งจริงๆเลย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยให้เวลาไปโดยไร้ค่า ไม่เอาเวลาไปเล่นซุกซน เที่ยวเตร่ ไร้สาระ ไม่วุ่นวาย และหวังว่าเด็กจะได้นำความรู้ที่ได้จากเรื่องเหล่านี้ไปใช้งานได้อย่างดีนะค่ะ
โดย มนัสสินี ฟุ้งเฟื่อง (2011-10-13 17:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนของพ่อ ที่ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง ได้ใช้สอนนักเรียนนี่น่าชื่นชมค่ะ เพราะสามารถบูรณาการทั้งวิชาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ ทำให้นักเรียนเก่งทั้งวิชาการเกษตรและมีภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนในเมืองอาจทำไม่ได้ขนาดนี้ ดังนั้นครูทั้งสองจึงต้องใช้ความพยายามสูงที่จะสร้างห้องเรียนของพ่อขึ้นมา ดังนั้นดิฉันคิดว่าจะนำแนวคิดนี้ไประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่รับผิดชอบบ้างคะ :tv15:
โดย สุภาวดี แก้วเก้า (2011-10-13 18:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และการระลึกถึงปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนและบุคคลที่ทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการทำตามพระราชดำริ เช่นการทำที่ดินที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นพื้นดินที่มีคุณค่า มีประโยชน์ จากดินที่ว่าเปล่ากลายมาเป็นแปลงผักต่าง ๆ รวมเป็นถึงที่มาของการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ฝึกนักเรียนให้เรียนรู้คุณค่าของดิน พืช สัตว์ สิ่งต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ทำให้นักเรียนรู้อละรักธรรมชาติมากขึ้น
โดย สิริรัตน์ ปัญญา (2011-10-14 13:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริงนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกและนำไปต่อยอดได้
โดย สมัคร ดีอุ่น (2011-10-15 15:21:40) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้มีโรงเรียนแบบนี้ทั่วประเทศ ใครที่ยังไม่เคยไป ควรจะหาโอกาสได้ไปเยียมเยียนสักครั้งหนึ่งในชีวิต และคิดว่าใครได้เคยไปแล้ว ก็จะอยากไปอีก อย่างน้อยก็ปีละครั้ง ไม่เชื่อลองไปดูสิครับ เพราะนอกจากสถานที่จะสวยงาม ความเป็นอยู่ก็สวยงาม ที่สำคัญคือ ผู้คนที่นั่นมีจิตใจสวยงามมากครับ
โดย ชาญชัย ศิลปินนิสสัยฯ (2011-10-28 15:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
มีห้องเรียนที่เรียนรู้ได้ตามสภาพจริงดีมากๆเลยครับ
โดย thapanawat chomchalao (2011-12-29 11:25:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตั้งแด่เด็กๆ ให้เขารู้ถึงความหมาย รู้เหตุรู้ผลของการปลูกพืชผักที่เป็นประโยฃน์มากกว่าการปลูกฝิ่น ให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของดิน น้ำ พืช สัตว์ และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว การนำเศรษฐกิจพิเพียงมาเป็นหลักถือว่าได้ประโยชน์ต่อนักเรียนต่อชุมชนและต่อระบบนิเวศได้ นักเรียนเรียนรู้แนวคิดต่างๆ จากสื่อการสอนเรื่องนี้ เราจะเห็นได้ว่าโทรทัศน์ครูมีประโยชน์มากถ้าเราแนะนำคนอื่นๆต่อไป
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-29 12:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก ธรรมชาติสวยดี
โดย นพรัตน์ อรทัย (2012-01-02 12:09:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อจริงที่มีประสิทธิภาพมากครับ... ธรรมชาติสวยทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น....ชื่นชมมากๆ ครับผม :tv03:
โดย Griskhajohn Srithaworn (2012-01-14 11:14:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นห้องเรียนทีมีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริงนักเรียนสามารถเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
โดย ปาตีเมาะ ตาเปาะโตะ (2012-01-24 17:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของดิน น้ำ พืช สัตว์ และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เเละยังสามารถนำไปใช่กับชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
โดย ฟาลีฮะ อามิง (2012-01-24 17:38:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและโครงการที่ดี เป็นห้องเรียนคุณภาพที่ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ เป็นต้นแบบได้ดีจริงๆ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีสื่อดีๆ สำหรับครูไทย
โดย เบญจมาศ ชนะน้อย (2012-02-03 10:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18:เทคโนโลยีทำให้การจัดการเรียนการสอนง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น นักเรียนเรียนรู้แนวคิดต่างๆ จากสื่อการสอนเรื่องนี้ มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-02-26 13:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชม อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น ก่อนนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แต่ยังมาช่วยสอนนักเรียนทำให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และที่สำคัญทำให้เกิดการบูรณาการทางความคิด และทำให้เด็กรู้สึกผูกพันธ์รักและหว่งแหนในที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัญโรงเรียนขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บ้าน หรือ วัด ทำให้เด็กไม่เกินความรักในตรงจุดนี้ แต่ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น ก็ช่วยมาเติมเต็ฒตรงจุดนี้การจัดกิจกรรมห้องเรียนของพ่อ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากและแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้พลิกผืนแผ่นดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ได้เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อนุสรณ์ จำรัส (2012-03-17 13:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสารถนำการเกษตรมาบูรณาการกับเทคโนโลยี นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากและแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้พลิกผืนแผ่นดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ได้เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนอยากให้มีโรงเรียนแบบนี้ทั่วประเทศ ใครที่ยังไม่เคยไป ควรจะหาโอกาสได้ไปเยียมเยียนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2012-03-30 20:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถนำไปบูรณาการ การสอนได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(การปลูกพืชผักผลไม้ และการนำไปปรุงอาหารต่างๆ การเตรียมดิน กำจัดศัตรูพืช) วิชาวิทยาศาสตร์(ส่วนต่างๆของพืช,วงจรชีวิตศัตรูพืช) วิชาสังคมศึกษา(โครงการหลวง ภูมิประเทศ ที่ตั้ง)
สุดท้ายขอชื่นชม อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เป็นเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แต่ยังมาช่วยสอนนักเรียนทำให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดย ประภาดา คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ (2012-04-01 17:49:23) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วค่ะ....เคยได้มีโอกาสไปดอยอ่างขางปลายปีที่ผ่านมา...เห็นสิ่งที่พ่อหลวงสร้างไว้ให้กับลูกหลานคนไทยแล้ว ...ไม่มีคำไหนบรรยายได้เลย..รักในหลวงค่ะ...จากคลิปนี้สะท้อนให้เห็น วิถึชีวิตของการประกอบอาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่การหารายได้ แต่ต้องเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริต..พ่อหลวงเป็นห่วงคนไทยเราทุกคน..และเป็นแบบอย่างที่ดี..ถ้ามีโอกาส อยากจะไปสัมผัสโครงการหลวงอีกครั้งค่ะ...เพราะนอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแล้ว ยังได้ชื่นชม และชิมผักปลอดสารจากโครงการหลวงอีกด้วย...
โดย ดวงนภา อินยะยศ (2012-04-03 23:11:05) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนของพ่อ น่าสนใจมากเลยค่ะ ยากไปชม อยากไปดู อยากไปศึกษาค่ะ เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ที่ดีเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ลาตีพะห์ เจะหลง (2012-04-05 22:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูคริปตัวนี้แล้วก็เกิดความคิดว่า การเกษตรซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการดำรงชีวิต ประเทศไทยควรเป็นแหล่งอาหารของโลก พระเจ้าอยู่หัวทรงเลงเห็นความสำคัญ ของอาชีพเกษตรกรรม จึงทรงส่งเสริมโดยมีโครงการหลายอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงชีวิตของประชาชนของพระองค์ให้กินดีอยู่ดี นับเป็นครูของทุกคน :tv15: :tv17: :tv05:
โดย วัง สนิทผล (2012-04-08 09:10:33) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ เป็นวีดีโอที่น่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และการระลึกถึงปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนและบุคคลที่ทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการทำตามพระราชดำริ
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-04-10 09:31:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้แล้ว นึกถึงบุคลากรรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น ถ้าเชิญท่านเหล่านี้มาช่วยสอน หรือนำนักเรียนไปเรียนกับท่าน นอกจากเด็กจะได้ความรู้ตรงแล้ว เด็กคงจะหายเซ้งจากหน้าครูเก่า บ้างนะ ว่าแล้วเทอมหน้าลุยเลย
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 18:02:03) [แสดงความคิดเห็น]
การะบวนการสอนดังกล่าวเป็นการทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดี ซึ่งจากวิทยากรที่เป็นผู้บรรยายจะเห็นได้ว่าสามารถบรรยายได้อย่างละเอียดซึ่งทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการปลูกพืชบนที่สูง ทั้งวิทยากรยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามคำถามได้อีกด้วย การจัดให้นักเรียนได้มาศึกษานอกเวลาเรียนเพิ่มเติมจากในห้องเรียนยังทำให้เด็กได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเด็กได้ศึกษาชื่อ ลักษณะเด่น ของพืชผักแต่ละชนิดได้ด้วย
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 15:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
ประชาชนและบุคคลที่ทำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการทำตามพระราชดำริ เช่นการทำที่ดินที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นพื้นดินที่มีคุณค่า มีประโยชน์ จากดินที่ว่าเปล่ากลายมาเป็นแปลงผักต่าง ๆ รวมเป็นถึงที่มาของการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ฝึกนักเรียนให้เรียนรู้คุณค่าของดิน พืช สัตว์ สิ่งต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ทำให้นักเรียนรู้อละรักธรรมชาติมากขึ้น
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 17:13:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่มีความรู้ดีมากน่าสนใจเหมาะสำหรับเด็กนักเรียน และชุมชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปประยุกต์และเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ดี สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ดีมาก รูปภาพและทิวทัศนืสวยงามน่าอยู่และน่าไปทัศนศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้และหลักการมาปฏิบัติจริง เช่น วิธีการปลูกพืช การดูแลบำรุงรักษา ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพดีน่ารัก วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ดีในด้านการเกษตร
โดย สุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง (2012-04-27 10:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มาก เพราะทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเล่งเห็นถึงคุณค่า เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อนักเรียนได้มีการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้น และเข้าใจได้ง่ายกว่าการรับฟังแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้ว ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
โดย ละม้าย หอมภู่ (2012-05-08 22:25:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากเลยครับ เรียนรู้กับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง มีประสบการณ์จริง เข้าใจในความรู้ที่มากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาถือเป็นการบูรณาการที่เด็กนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงครอบครัวที่ใช้ชีวิตเกี่ยวกับเกษตรกรรม โดยจะเป็นการสร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็นซึ่งการเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้จะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีแก่เด็กนักเรียน
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-27 15:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบดอยอ่างขางมาก ไปเที่ยวทุกปี ชอบกระบวนการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้จากของจริงหรือสิ่งทีึ่อยู่ใกล้ตัว ทำให้ผูั้เรียนมีการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งถึงแก่น เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผุ้เรียนสามารถประยุกต์ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้โดยง่ายและเป็นระบบ ทำให้ความรู้ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารภแก้ปัญหาได้ตรงจุด ห้องเรียนธรรมชาติจึงเป็นห้องเรียนที่ดีที่สุด
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-30 11:25:50) [แสดงความคิดเห็น]
ห้องเรียนของพ่อ ที่ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถบูรณาการทั้งวิชาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ ดังนั้นครูทั้งสองจึงต้องใช้ความพยายามสูงที่จะสร้างห้องเรียนของพ่อขึ้นมา
โดย อานีตา มะยา (2012-10-03 14:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv