thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4906
Rate :
 4
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-03-23  
    เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา  
    การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) สอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้แก่กิจกรรม การแลกน้ำ ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ทุกคนในชั้นเรียนจะมีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม โดยทุกคนจะมีแก้วน้ำของตนเอง และให้ไปแลกน้ำกับเพื่อน ห้ามซ้ำกัน 6 คน เมื่อแลกน้ำกันครบทุกคนแล้ว ครูจะหยดสารเพื่อดูว่าแก้วน้ำของใครเปลี่ยนสีบ้าง หากเปลี่ยนเป็นสีม่วง แสดงว่าคนนั้นติดเชื้อเอดส์ จากการที่ไปแลกน้ำกลับมา โดยครูจะสรุปประเด็นสำคัญจากกิจกรรมแลกน้ำ คือ โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย กับผู้ติดเชื้อซึ่งดูไม่ออกจากรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อของหญิงชายในวัยเจริญพันธุ์ มากกว่าการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด หรือจากพ่อแม่ติดเชื้อสู่ลูกในครรภ์  
     
Share |
 

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม

 
 
อาจารย์สอนได้น่าสนใจมากทั้งการเตรียมตัว การนำเกมมาเพื่อเรียกความสนใจ ขั้นกิจกรรมนักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และสุดท้ายนักเรียนได้รับความรู้และสรุปความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ ดิฉันเคยนำวิธีนี้มาใช้แต่ไม่ได้ผลเท่านี้ หลังจากดูวิธีที่อาจารย์สอนแล้วคิดว่าได้ประโยชน์มากในทุกขั้นตอน ดิฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีทางวิทยาศาสตร์วันนี้ได้เรียนรู้ว่าควรใช้สารตัวใด ขอบคุณสำหรับแนวการสอนครั้งนี้คะ :tv15:
โดย จิรัฎฐ์ ชีบบุรัตน์ (2011-07-28 11:37:15) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้น่าสนใจมากทั้งการเตรียมตัว การนำกิจกรรมมานำเสนอ ขั้นกิจกรรมนักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และสุดท้ายนักเรียนได้รับความรู้และสรุปความรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ :tv18:
โดย สะอาด นวลฉวี (2011-08-04 22:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สอนให้เห็นจริง จำขึ้นใจ สมเป็นครูต้นแบบค่ะ
โดย จันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง (2011-08-29 21:32:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเ่ล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียว
โดย ศราวุธ หวังวิมาน (2011-09-18 23:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนได้วางแผนการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจมาก โดยการนำเอาสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เสมือนก้บตัวเองได้ติดเชื้อ HIVจริง ๆ ทำให้ผู้เรียนเหตุสภาพที่เกิดขึ้นหลังการทดลอง ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตหรือสามารถที่จะอธิบายหรือให้ความรู้กับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือกับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวได้
โดย ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ (2011-12-16 20:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ได้เตรียมไว้อย่างดีมาก ทำให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้การแพร่ระบาดของเชื้อ เอช ไอ วี มาจากอะไรและเกิดการแพร่ระบาดอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมาก แต่การจัดกิจกรรมการสอนเรื่องนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างมาในการสอนเรื่องอุปกรณ์ต้องพร้อมสถานที่หรือห้องเรียน ครับขอบคุณที่ได้เป็นต้นแบบให้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนที่ได้สรางให้นักเรียนได้ตระหนักในเรี่องนี้อย่างแท้จริง ของคุณคุณครูสมหมายที่ได้นำมาเผยแพร่ ขอบคุณครับ..
โดย วินัย ประทุมวัน (2011-12-16 22:01:02) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีมากมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนน่าสมใจ :tv07:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2011-12-25 21:52:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดี เป็นวิธีสอนเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อสำหรับวัยนี้และยังช่วยให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนั้ด้วย

:tv11:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-01-08 13:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้นี้แล้วทำให้ย้อนนึกถึงอดีตเมื่อตอนปี 38 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าอบรมเพื่อนช่วยเพื่อน แล้วมีกิจกรรมเหมือนอย่างนี้เช่นกัน แต่ที่พูดมาไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักเท่าไหร่ แต่ที่สำคัญคือข้าพเจ้าไม่เคยนำวิธีการแบบนี้มาสอนนักศึกษาของดิฉันเลย วันนี้ถือว่าดูเพื่อกระตุ้นความคิดเดิมให้กลับมาและนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาฟัง ดิฉันคิดเข้าข้างตนเองไปว่าตอนนี้โรคเอดส์มันได้หายจากโลกเราไปแล้ว แต่นั้นคือดิฉันคิดผิด เพราะนอกจากโรคเอดส์แล้วโรคอื่นๆที่ตามมาหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มันยังมีอีกหลายโรคมาก คิดว่าความรู้วันนี้จะนำกลับไปแนะแนวนักศึกษาให้ระวังตัวอีกครั้งหนึ่ง
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-01-08 17:33:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง สอนให้เห็นจริงเป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เป็นสื่อที่สามารถอธิบายได้ชัดเจน และสุดท้ายนี้ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ :tv18:
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-08 22:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนด้วยการปฏิบัติจะทำให้เด็กจำได้นานกว่าการสอนทฤษฏีคะ :tv09: :tv04:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-09 15:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกการสอนแบบสาธิตฝึกให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับการอธิบายได้ใจความ เข้าใจง่าย เกิดการเรียนด้วยตนเอง ชอบมากคะ :tv04:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-01-09 18:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
การได้รับชมเรื่อง การแลกน้ำทำให้รู้ถึงสาเหตุความเป็นมาของการติดเชื้อ HIV เป็นกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวคิดในการปรับใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม :tv03:
โดย เกษรา นวลนิล (2012-01-10 16:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01: เรื่องนี้เป็นช่วยให้คุณครูได้สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนสามารถจำได้มากกว่าสอนโดยการเปิดหนังสือเรียน หรือแค่ดูรูปภาพ :tv15:
โดย ธนพงศ์ ไกรจร (2012-01-10 16:31:48) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนแล้วเราสามารถไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด
โดย ซาตีหน๊ะสาแม (2012-01-10 18:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและเป็นวิธีสอนที่ไม่เบื่อด้วยค่ะ
โดย นุรฮูดา มะเซาะ (2012-01-10 20:23:20) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคในการสอนและมีกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนทำให้เด็กสนใจมากขึ้น
โดย นูรานี มิหิแอ (2012-01-10 20:41:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมเรื่อง การแลกน้ำทำให้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์(เชื้อHIV)เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเล็งเห็นว่าโรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตาม เพราะฉะนั้นกิจกรรมการแลกน้ำนี้ไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจในการเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเข้าให้ปัญหาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น จากที่ครูได้แลกน้ำเปลี่ยนกับนักเรียนในห้องเรียนแล้วซุ่มเพื่อนในห้องเรียนว่าแลกน้ำกับใคร ก็เปรียบเหมือนว่าการที่เราเลือกเพื่อนคนนี้ว่าจะแลกน้ำกับเขาด้วยความที่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่ไม่รู้ความเป็นมาว่าเพื่อนที่ถือแก้วใบนั้นมีเชื่อHIVอยู่เมื่อแลกน้ำด้วยตนเองก็ต้องติดเชื่อด้วยดังนั้นกิจกรรมการสอนนี้จึงเป็นประโยชน์และเป็นสื่อที่ควรจะนำไปพัฒนาการสอนต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเองและเป็นกิจกรรมกลุ่มอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น :tv02: :tv03: :tv17:
โดย เบญจมาศ บัวเพชร (2012-01-10 20:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีดิฉันได้ชมเรื่องการแลกน้ำก็ได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งโดยการสาธิตให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู่เพื่อป้องกันจากการเสียงการมีเพศสัมพันธุ์ :tv17: :tv15:
โดย ซูรียานี และ (2012-01-10 22:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรีนยการสอนที่น่าสนใจมากทำให้เด้กเข้าใจได้ง่าย :tv04: :tv04:
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-10 22:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ชัดเจนเพราะมีการสาธิตให้เด็กนักเรียนได้ปฎิบัติและยังทำเด็กนักเรียนรู้จักวีธีการป้องกันโรคเอดส์ได้อีกด้วยค่ะ :tv15:
โดย ซีตีมารีแย อับดุลเลาะห์ (2012-01-10 22:25:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่ง ที่สามารถทำให้เด็กรู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง ได้โดยวิธีง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมาก :tv10:
โดย อาบูซาเปียน แก่ (2012-01-11 21:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนกาสอนที่น่าสนใจมากๆๆและยังสอนให้รู้วิธีการป้องกันเอดส์ สอนแล้วเข้าใจง่าย
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-11 21:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองและเข้าใจถึงปัญหาที่ตามมาอีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-12 19:24:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมอยากหนึ่งที่ทำให้เราทราบถึงเชื้อเอชไอวีและทำให้เราทราบว่าคนไหนที่ได้ติดเชื้อและทำให้เราใจถึงปัญหาที่ตามอีกด้วยและอาจารย์ได้สอนวิธีการทดลองแบบเข้าใจได้ง่าย
โดย กอมารุสซามัน ดอมะ (2012-01-12 22:01:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมอยากหนึ่งที่ทำให้เราทราบถึงเชื้อเอชไอวีและทำให้เราทราบว่าคนไหนที่ได้ติดเชื้อและทำให้เราใจถึงปัญหาที่ตามอีกด้วยและอาจารย์ได้สอนวิธีการทดลองแบบเข้าใจได้ง่าย
โดย กอมารุสซามัน ดอมะ (2012-01-12 22:01:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 11:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการแลกน้ำ ทำให้นักเรียนสามารถที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และเมื่อได้ผ่านประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหามากขึ้นดีกว่ามาเรียนแบบจดหรือแค่ครูอธิบายเท่านั้น และสามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นได้อีก :tv17: :tv15:
โดย รอฮีม๊ะ สาแล๊ะ (2012-01-13 11:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสอนของอาจารย์ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในการสอนโดยตรงที่จะทำให้นักเรียนในห้องมีส่วนร่วม และตั้งใจเรียนกันทุกคน การเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นี้ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ :tv10: :tv15: :tv02:
โดย นูรีซา สาแม (2012-01-13 16:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน รู้สึกอยากเรียน รักสนุกในการเรียน และที่สำคัญผู้เรียนสามารถได้รับประสบการณ์จากที่เรียนและได้มีส่วนร่วมกันทุกคน :tv10: :tv15: :tv06:
โดย ปาตานีย๊ะ เจะสาแม (2012-01-13 16:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมอยากหนึ่งที่ทำให้เราทราบถึงเชื้อเอชไอวีและทำให้เราทราบว่าคนไหนที่ได้ติดเชื้อและทำให้เราใจถึงปัญหาที่ตามอีกด้วยและอาจารย์ได้สอนวิธีการทดลองแบบเข้าใจได้ง่าย :tv02: :tv15: :tv10:
โดย มัสตูรา ยูโซะ (2012-01-13 16:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองและเข้าใจถึงปัญหาที่ตามมาอีกด้วย และสามารถนำความรู้ที่ได้มาไปเผยแพร่ให้กับคนรอบข้างได้ :tv01: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย มาเรียม (2012-01-13 16:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้อ่านแล้ว ดิฉันมีความคิดเห็นว่าควรให้ผู้ปกครองมาค่อยให้คําแนะนําในทางที่ดีเพื่อจะได้ห่างไกลจากเรื่องเพศสัมพันธ์
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-01-13 20:53:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอดและสามารถนำข้อมูลเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 21:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนรวม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
โดย สาวานี ลิแจ (2012-01-13 23:23:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปบอกต่อๆกันได้เเละเป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วยค่ะ
โดย ฟาลีฮะ อามิง สุขศึกษา 3/2 (2012-01-14 19:32:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในการสอนเพราะเด็กได้เข้าใจง่ายและทำให้เด็กกลัวมากขึ้นในการที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ :tv13:
โดย อามีเนาะ เตะ (2012-01-14 20:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-15 11:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากและยังมีประโยชน์สามารถนำความรู้ไปใช้กับตนเองได้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองได้
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 12:32:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมเรื่อง การแลกน้ำทำให้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์(เชื้อHIV)เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเล็งเห็นว่าโรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตาม เพราะฉะนั้นกิจกรรมการแลกน้ำนี้ไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจในการเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเข้าให้ปัญหาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
โดย อามัน มะแซ (2012-01-16 10:03:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย อามัน มะแซ (2012-01-16 10:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นว่าโรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตาม ไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจในการเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเข้าให้ปัญหาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น จากที่ครูได้แลกน้ำเปลี่ยนกับนักเรียนในห้องเรียนแล้วซุ่มเพื่อนในห้องเรียนว่าแลกน้ำกับใคร ก็เปรียบใด
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-16 10:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สือการสอนได้ยอดเยี่ยมทำให้นักเรียนเกิดความเข้มใจได้ง่ายและนับว่าเป็นการสอนที่ยอดเยี่ยม :tv10:
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-01-16 10:08:51) [แสดงความคิดเห็น]
มีความรู้ต่อวัยรุ่นมากเลย
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-16 15:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาสำหรับกับบุคคลที่อย่ามีความรู้ที่จะป้องกันโรคhivและอาจารย์ยังสอนการทดลองการป้องโรคเอดส์ส่วนผมเนี้ยชอบมากกับวิดีโอนี่เพราะเราสามารถไปเป็นการเรียนการสอนได้ :tv18:
โดย นัสรี เจ๊ะแว (2012-01-18 02:11:43) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ :tv18: :tv15: :tv13:
โดย นูรีย๊ะห์ วาแม็ง (2012-01-18 22:54:05) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้จักการป้องกันและรู้จัดโรคเอด์
โดย ซัลมา ตันหยง (2012-01-20 11:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจะมีมีเพศสัมพันธ์นั้น ควรสวนถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรดเอดส์
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-01-20 15:15:28) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรุ้จักวิธีป้องกันดโรคเอดส์และสาเหตุของการติดเชื้อเอดส์
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-20 15:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนสามารถเข้าใจ และเรียนรู้ได้ การสอนสุดยอดมากครับ
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-01-20 18:49:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าเป็นยังไง
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-01-21 11:29:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ทำให้เด็กได้รู้ว่าสาเหตุของการติดเชื้อเอดส์และยังได้สาธิตให้เห็นชัดว่าเชื้อเอดส์มาได้อย่างไร
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-21 15:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-21 15:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจ และยังได้สาธิตให้เห็นชัดว่าเชื้อเอดส์มาได้อย่างไรได้ว่า โรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตาม
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-21 21:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เข้าใจง่าย ทำให้เราทราบถึงเชื้อเอชไอวีและวิธีที่จะป้องกันถึงปัญหาที่ตามอีกด้วย
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-23 05:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สือการอย่างชัดเจน และยังได้ทดลองจริงอีกด้วย
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-01-23 05:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สอนให้เห็นจริง จำขึ้นใจ สมเป็นครูต้นแบบครับ
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-23 13:03:47) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีมากมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนน่าสมใจ
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 13:07:48) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สอนให้เห็นจริง จำขึ้นใจ สมเป็นครูต้นแบบค่ะ
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 14:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เห็นภาพเลย ดีมากครับ :tv09:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 16:25:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีและเข้าใจง่ายเนื้อหาชัดเจนสามารถทดลองได้
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 16:26:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กนั้นได้ทดลองด้วยตนเอง ดีมากเลยครับ ผมชอบมากๆๆ
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-01-23 17:18:31) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นและได้ความรู้อีกด้วย
โดย ซัน บินสาและ (2012-01-23 17:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
ทำมีความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น
โดย คอยรี ลาเย็ง (2012-01-23 17:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
ทำมีความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น
โดย คอยรี ลาเย็ง (2012-01-23 17:55:25) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีความเข้าในเรื่องโรคเอดส์
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-23 19:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รู้เกียวกับการป้องกัน และได้เข้าใจเกียวกับการมีเพศสัมพันธุ์
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-01-23 21:15:10) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ถึงวิธีการป้องของเชื่อเอสไอวี
โดย มะซูนา ดีเยาะ (2012-01-23 22:34:05) [แสดงความคิดเห็น]
ป้องกันและเข้าใจอย่างถูกต้อง
โดย สุฟเฟียน มะลี (2012-01-24 00:04:24) [แสดงความคิดเห็น]
จะได้รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โดย อัมรอน นิลสมาน (2012-01-24 01:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดีโอ ของอาจารย์ สมหมาย สำราญบำรุงแล้ว ทำให้ไดแง่คิดมากกับเรื่องที่เกี่ยวกับเพศศึกษา ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
และเรื่องนี้ก็ได้ทำกิจกรรมพร้อมกันในห้องอีกด้วย และยังสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนาเพลิดเพลินในการเรียนการสอนอีกด้วย อาจารย์ มีความสามารถในการสอนและใช้เทคนิคที่น่าสนใจสามารถควบคุมเด็กได้
โดย มุรณี สาเมาะ (2012-01-24 17:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าวอย่างถูกต้อง :tv15: :tv15:
โดย ฟาดิลลาฮ์ บีรู (2012-01-24 17:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้มากเลยค่ะ ครูสอนนักเรียนอย่างมีระบบและมีกิจกรรมมาแทรกที่เกี่ยวโยงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเรื่องนี้และทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-24 21:52:20) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดดดดด :tv15: :tv15:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-25 01:08:24) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้รู้วิธิการป้องกันของโรคเอดส์และวิธีการทดลอง :tv15:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-01-25 10:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนได้ดีมาก และทำให้มีสุขภาพดีอีกด้วย
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-25 12:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเอสไอวี
โดย รุสดี สาแม (2012-01-25 12:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีครับ เด็กได้ทำการทดลองนี่โดยใช้เกณฑ์ การติดสินว่าแก้วใบใหนเปลียนสีบ้าง จากการทดลองแก้วก็สรุปได้ว่าส่วนใหญ่แก้วจะติดเชื้อจากการฉีดเข็มและการมีเพศสัมพันธ์ และแม่สู่ลูก ทางเลือดนั้นเองและสนให้รู้ว่าการติดเชื้อนั้นมาจากอะไรนั้นเอง :tv17: :tv18:
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-01-26 11:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นและได้ความรู้อีกด้วย
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-26 19:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ป้องกันอาจเสี่ยงต่อการเชื้อได้
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-26 21:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิดที่สามารถนำไปเป็นสื่อการสอนโดยที่นำรายวิชาวิทยาศาตร์มาใช้ดีมากครับ
โดย มูฮัมหมัดไซฟู วาเลาะ (2012-01-26 22:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรีนยการสอนที่น่าสนใจมากและทำให้เด้กทุกคนเข้าใจได้ง่าย
โดย ไพซอ สะอะ (2012-01-26 22:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
เราคิดว่าเรืองนี้เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และจะทำให้สังคมยอมรับในการเรียน ยืนอกพบถุง เพือความปลอดภัย
โดย มาฮีดีน อาแว (2012-01-26 23:14:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนได้ดีมาก และทำให้มีสุขภาพดีอีกด้วย
โดย อับดุลเล๊าะ เจ๊ะโด (2012-01-27 02:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้ความรู้แบบให้เห็นถึงความเป็นจริงและมีการทดลองให้เห็น
โดย ดนเลาะ ดะโอล่า (2012-01-28 09:04:39) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสาธิตและการทดลองทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย
โดย ปิยะบุตร สีแดง (2012-01-30 21:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เยี่ยมมาก เพราะใช้สื่อการสอนที่สามารถหาได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งวิธีการสอนที่ครูสมหมายใช้เป็นเทคนิคที่ครูโดยทั่วไปอาจจะมองข้าม การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ดังนั้นการใช้สื่อหรืออุปกรณ์ให้มีมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนหรือสื่อที่ทันสมัยและมีราคาแพง แต่ขึ้นอยู่กับว่าครูผู้สอนจะหาวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร สามารถบูรณาการกับบริบทของผู้เรียนได้อย่างไร จึงจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เทคนิควิธีการสอนของครูสมหมายนับว่าเป็นการสอนที่ดี สามารถใช้ได้กับบริบทของทุกโรงเรียน
โดย เบญจมาศ ชนะน้อย (2012-02-03 11:12:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนตื่นตัว สนใจและได้รู้จักการคิด การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ดี มีอุปกรณ์ที่ดีเข้าใจง่าย
โดย วงศพัทธ์ จงธนวดี (2012-02-14 09:28:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีทากทำให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้การแพร่ระบาดของเชื้อ เอช ไอ วี มาจากอะไรและเกิดการแพร่ระบาดอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมาก แต่การจัดกิจกรรมการสอนเรื่องนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างมาในการสอนเรื่องอุปกรณ์ต้องพร้อมสถานที่หรือห้องเรียน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-02-24 17:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ มีการตระตุ้นให้เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้ และมีความเป็นธรรมชาติ สนุกสนานดี อาจารย์ก็มีการเตรียมตัวที่ดีมาก ขอชื่นชมและขอนับถือ ค่ะ ขอบตุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้แนวคิดดีๆสำหรับการสอนในรายวิชาสุขศึกษา :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย นูรฮาฟีซา อาแวและ (2012-02-28 16:22:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-03-08 12:48:50) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูทุกกลุ่มสาระฯ ไม่เบื่อที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ดิฉันคิดว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เหมือนที่ครูสมหมายปฏิบัติกับการจัดการเรียนรูให้กับนักเรียน นักเรียนไทยน่าจะพัฒนาขึ้นกว่านี้มากเลยค่ะ
โดย กัญญา สุขะอาคม (2012-03-23 20:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:

อาจารย์มีวิธีสอนให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาเรียน และไม่น่าเบื่อ

และการสอนในลักษณะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจะทำให้นักเรียนจำได้เป็นอย่างดี
โดย วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว (2012-03-28 15:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวีดีโอแล้วดีมากๆ อาจารย์มีหลักวิธีการสอนทีดีมาก มีการทดลอง เล่นเกม นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก สอนแล้วไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ และสื่อการสอนก็ดีและมีประโยชน์มากๆ ถ้าคุณครูท่านอื่นสามารถนำหลักการ เทคนิควิธีการของอาจารย์ไปใช้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมากที่จัดกิจกรรมให้ทำให้ได้ประโยชน์มากๆ ขอบคุณค่ะ
โดย มณีรัตน์ รอดเสวก (2012-03-30 13:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเ่ล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2012-04-01 22:49:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 23:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเ่ล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก สอนแล้วไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ และสื่อการสอนก็ดีและมีประโยชน์มากๆ ถ้าคุณครูท่านอื่นสามารถนำหลักการ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 16:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาของ อ.สมหมายเป็นการสอนที่ดีมากเพราะนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วย และการนำกิจกรรมการแลกน้ำเข้ามาใช้สื่อสารกับผู้เรียนในการเรียนครั้งก็ยิ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้ถึงการเปลี่ยนในการที่ตัวได้แลกน้ำกับเพื่อน นอกจากนี้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ นักเรียนกลุ่มนี้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้น และได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเพศมากขึ้นจากกิจกรรมการแลกน้ำนักเรียนได้เข้าใจว่าในการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั้นควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง,ควรมีคู่นอนคนเดียว,ไม่สำส่อน จากที่ดิฉันได้ชมวิธีการสอนนี้แล้วดิฉันจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนของดิฉันในครั้งต่อไป
โดย ชุติมณฑน์ สายสุวรรณ์ (2012-04-19 11:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดีมาก ไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-19 16:05:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดีมาก ไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ ในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย ทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ (2012-04-20 07:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
การไขความรู้เรื่องเอดส์ครูจะต้องมีการเตรียมสื่อเพื่อการสาธิตให้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคน กิจกรรมแลกนํ้าเป็นการสอนเพศศึกษาผ่านประสบการณ์โดยการจําองสถานการณ์การเผยแพร่โรคระบาดเอสไอวี ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมแลกนํ้ากับเพื่อน ถึงจะทราบโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อเอสไอวี สนทนาสาเหตุการติดเชื้อเกิดจากสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน โดยกิจกรรมแลกนํ้านี้จะสร้างจิตสํานึกทีดีต่อการมีเพศส้มพันธ์โดยไม่ติดเชื้อ วิธีการที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจเลือดก่อน
โดย ทวี บรรจุทรัพย์ (2012-04-25 12:23:31) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) สอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้แก่กิจกรรม การแลกน้ำ ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี สื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 06:18:00) [แสดงความคิดเห็น]
เคย พานักเรียนเข้ารับการอบรมเรื่องเศฃศศึกษา และใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) อย่างนี้โดยวิทยากรเป็นคุณหมอซึ่งจัดกิจกรรมการแลกน้ำซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี สื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้นเมื่อสื่อหรืออุปกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพจึงไม่จำเป็นต้องใช่หนังสือเรียนประกอบก็ได้ เพราะว่าบางครั้งถ้าสอนโดยการยึดเพียงหนังสือเรียนเล่มเดียวหรืออาจจะใช้หนังสือเรียนหลายเล่ม เด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่นี่เพียงแค่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ใช้เพิ่มเติมเท่านั้น นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดี สนุกสนานไม่น่าเบื่อ และจดจำได้เพราะ
โดย วันเพ็ญ วงศาโรจน์ (2012-05-11 11:45:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแลกน้ำจะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงการป้องกันในปัจจุยันถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันที่ดีที่สุด แต่ในบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าบุคคลใดเป็นผู้นำพา เพราะฉนั้นในปัจจุบันการหาคู่หรือการมีคู่ครองต้องมีคู่เดียวไม่มีการนอกใจกัน เป็นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักรักเดียวใจเดียว รู้จักคิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือรู้จักเลือกคู่ครอง ทำให้รู้จักคนไหนควรคบ คนใดไม่ควรคบ เพราะสมัยปัจจุบันเด็กไม่ค่อยมีวิจารณาญ พอใจก็ไปเลย แต่เมื่อนำการเรียนการสอนนี้มาใช่จะนำให้เด็กดูแลตนเองกันมากขึ้นไม่ส่าจะเป็นหญิงหรือชาย
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-16 17:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนในปัจจุบันนี้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ พอได้มาดู วีดิทัศน์เรื่องนี้มีความรู้สึกว่า นักเรียนน่าจะเรียนรู้ได้เร็ว จึงได้นำวิธีการนี้ไปทดลองสอน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และวิธีการสอนของอาจารย์ในวีดิทัศน์นี้ก็ทำให้นีกเรียนมีความรู้ตามลำดับขั้นตอน และเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เด็กสามารถอธิบายได้เข้าใจ และรู้วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณคะ
โดย สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์ (2012-05-17 14:00:31) [แสดงความคิดเห็น]
การเป็นสอนเรื่องเพศศึกษา โดยใช้กิจกรรมแลกน้ำนั้น การเตรียมการสอนเป็นการเตรียมความพร้อมของครู กิจกรรมที่ครูใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดได้โดยใช้ประสบการณ์ตรงที่นักเรียนพบ การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้ประสบโดยตรง กิจกรรมสร้างทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และยังสามารถช่วยสอนให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้ซึ่งถึงโทษของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้นักเรียนเกิดความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนเอง
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-22 22:32:25) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สอนให้เห็นจริง จำขึ้นใจ สมเป็นครูต้นแบบ ขอเป็นกำลังใจและต้องติดตามอาจารญต่อไปครับ
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2012-08-09 09:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจริงๆๆค่ะ
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 17:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแลกน้ำ ทำให้นักเรียนสามารถที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และเมื่อได้ผ่านประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหามากขึ้นดีกว่ามาเรียนแบบจดหรือแค่ครูอธิบายเท่านั้น และสามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นได้อีก
โดย ศิริชัย สิงห์ทอง (2012-09-25 13:10:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูทีวีครูเรื่อง ไขความรู้เรื่องเอดส์การเรียนการสอนโดยใช้สื่อของจริง โดยมีกิจกรรมการแลกนำ การเรียนการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-12-02 17:38:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเอสไอวีและ นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก สอนแล้วไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ และสื่อการสอนก็ดีและมีประโยชน์มากๆ
:tv15: :tv18:
โดย นูซีฮัน เจะแต (2012-12-05 10:58:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเอสไอวีและ นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก สอนแล้วไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ และสื่อการสอนก็ดีและมีประโยชน์มากๆ
:tv15: :tv18:
โดย นูซีฮัน เจะแต (2012-12-05 10:58:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อการสอนได้ยอดเยี่ยม เพราะว่าสื่อการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น เป็นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเอสไอวีและ นักเรียนก็เกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นการสอนที่ดียอดเยี่ยมเลยทีเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก สอนแล้วไม่น่าเบื่อสนุกสนาน นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วน่านำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมากๆ และสื่อการสอนก็ดีและมีประโยชน์มากๆ
:tv15: :tv18:
โดย นูซีฮัน เจะแต (2012-12-05 10:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) คือ เป็นกิจกรรมกิจกรรมการแลกน้ำ มีวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้เด็กได้รู้ว่าการแพร่ระบาดของโรค h I v ได้แพร่จากคนเพียงคนเดียวไปได้อย่างไร และอยากให้นักเรียนได้ว่าการป้องกันและได้รู้วิธีการป้องกันเชื้อhivป้องกันกันอย่างไร อย่างเช่นการสวมถุุงยางอนามัย เพราะถ้าเราเลือกคู่นอนเพียงคนเดียวก็จะไม่ช่วยในเรื่องการป้องกันได้ ฉะนั้นการเลือกคู่นอนหรือคนรักเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อมาก่อนหรือไม่มีเราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อของหญิงชายในวัยเจริญพันธุ์ มากกว่าการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด หรือจากพ่อแม่ติดเชื้อสู่ลูกในครรภ์
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-12-05 19:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่ศึกษาทำให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้นทัาให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่นการ โรคที่ติดมาจากการร่วมเพศโดยไม่ป้องกัน และโรคเอดศ์ที่เป็นแล้วจะรักษาไม่หาย แต่ถ้าได้รับการรักษาก็สามารถจะใช้ชีวิตได้นานยิ่งขึ้น การเลือกคู่นอนเพียงคนเดียวก็จะไม่ช่วยในเรื่องการป้องกันได้ ฉะนั้นการเลือกคู่นอนหรือคนรักเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อมาก่อนหรือไม่มีเราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อของหญิงชายในวัยเจริญพันธุ์ มากกว่าการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด หรือจากพ่อแม่ติดเชื้อสู่ลูกในครรภ์โดยที่เด็กเกิดมานั้นจะต้องติดเชื้อนี้ไปจนตลอดชีวีตของเขา เพราะอย่างนั้นวัยรุ่นทั้งหลายถ้าอยากจะสนุกก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยน่ะค่ะ :tv09:
โดย ฟาดิลลาฮ์ บีรู (2012-12-05 20:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีเพราะเป็นการสอนที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมากและอีกทั้งยังเป็นที่ให้้นักเรียนลงมือปฎิบัติโดยการแลกน้ำกับเพื่อนๆจึงทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนการสอนและยังเป็นการเรียนการสอนที่สามมารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจได้ การเรียนการสอนในเรื่องนี้เป็นการเรียนการสอนที่สอนให้เราตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างเช่น โรคที่มาการร่วมเพศและโรคเอดส์ ซึ่งโรคเหล่านี้ล่วนแต่มีอันตรายทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่ป้องกัน และเป็นการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักการแพร่กระจ่ายของเชื่อ HIV ว่าต่อหนึ่งแก้วสามารถจะกระจ่ายกี่แก้ว เพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในทางที่ดีควรที่จะมีป้องกันโดยการส่วมถุงยางทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดโรคตาม :tv17:
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-12-05 22:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีเพราะเป็นการสอนที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมากและอีกทั้งยังเป็นที่ให้้นักเรียนลงมือปฎิบัติโดยการแลกน้ำกับเพื่อนๆจึงทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนการสอนและยังเป็นการเรียนการสอนที่สามมารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจได้ การเรียนการสอนในเรื่องนี้เป็นการเรียนการสอนที่สอนให้เราตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างเช่น โรคที่มาการร่วมเพศและโรคเอดส์ ซึ่งโรคเหล่านี้ล่วนแต่มีอันตรายทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่ป้องกัน และเป็นการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักการแพร่กระจ่ายของเชื่อ HIV ว่าต่อหนึ่งแก้วสามารถจะกระจ่ายกี่แก้ว เพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในทางที่ดีควรที่จะมีป้องกันโดยการส่วมถุงยางทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดโรคตาม :tv17:
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-12-05 22:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีเพราะเป็นการสอนที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมากและอีกทั้งยังเป็นที่ให้้นักเรียนลงมือปฎิบัติโดยการแลกน้ำกับเพื่อนๆจึงทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนการสอนและยังเป็นการเรียนการสอนที่สามมารถดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจได้ การเรียนการสอนในเรื่องนี้เป็นการเรียนการสอนที่สอนให้เราตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างเช่น โรคที่มาการร่วมเพศและโรคเอดส์ ซึ่งโรคเหล่านี้ล่วนแต่มีอันตรายทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่ป้องกัน และเป็นการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักการแพร่กระจ่ายของเชื่อ HIV ว่าต่อหนึ่งแก้วสามารถจะกระจ่ายกี่แก้ว เพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในทางที่ดีควรที่จะมีป้องกันโดยการส่วมถุงยางทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดโรคตาม :tv17:
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-12-05 22:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็ทำให้ได้รู้ถึงการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรื่อการไม่ดูแลตนเองและอาจคิดว่าคนอื่นๆจะเหมือนตนเองเสมอไปโดยรักสนุกจงเกินไปจึงทำให้เกิดขึ้นกับตนเองได้โดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเองซึ่งจากเทคนิคการเรียนการสอนเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็เป็นเทคนิคการจำลองแต่ก็ได้ข้อคิดกับการที่คนเราที่ไม่ป้องกันตนเองก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ฉะนั้นการเรียนการสอนในเรื่องเพศเป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและเป็นการเรียนการสอนที่ทำไห้เด็กนักเรียนสนใจในการทำกิจกรรมแต่ในการเล่นกิจกรรมทำให้เด็กได้คิดได้เรียนรู้ไปได้อีกด้วย :tv01:
โดย รอดียา ละนิเพ็ง (2012-12-06 20:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็ทำให้ได้รู้ถึงการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรื่อการไม่ดูแลตนเองและอาจคิดว่าคนอื่นๆจะเหมือนตนเองเสมอไปโดยรักสนุกจงเกินไปจึงทำให้เกิดขึ้นกับตนเองได้โดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเองซึ่งจากเทคนิคการเรียนการสอนเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็เป็นเทคนิคการจำลองแต่ก็ได้ข้อคิดกับการที่คนเราที่ไม่ป้องกันตนเองก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ฉะนั้นการเรียนการสอนในเรื่องเพศเป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและเป็นการเรียนการสอนที่ทำไห้เด็กนักเรียนสนใจในการทำกิจกรรมแต่ในการเล่นกิจกรรมทำให้เด็กได้คิดได้เรียนรู้ไปได้อีกด้วย :tv01:
โดย รอดียา ละนิเพ็ง (2012-12-06 20:39:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็ทำให้ได้รู้ถึงการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรื่อการไม่ดูแลตนเองและอาจคิดว่าคนอื่นๆจะเหมือนตนเองเสมอไปโดยรักสนุกจงเกินไปจึงทำให้เกิดขึ้นกับตนเองได้โดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเองซึ่งจากเทคนิคการเรียนการสอนเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์ก็เป็นเทคนิคการจำลองแต่ก็ได้ข้อคิดกับการที่คนเราที่ไม่ป้องกันตนเองก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ฉะนั้นการเรียนการสอนในเรื่องเพศเป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันและเป็นการเรียนการสอนที่ทำไห้เด็กนักเรียนสนใจในการทำกิจกรรมแต่ในการเล่นกิจกรรมทำให้เด็กได้คิดได้เรียนรู้ไปได้อีกด้วย :tv01:
โดย รอดียา ละนิเพ็ง (2012-12-06 20:39:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนโดยการปฏิบัติจริงสามารถทำให้เด็กสนุกและมีความสุขในการเรียนและการเล่นกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนก็ยิ่งทำให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนในเรื่องนั้นๆ พอดิฉันได้ดูทีวีครูในเรื่องการแลกนำ้แล้วทำให้ดิฉันอยากเรียนแบบนี้ด้วย
โดย พาดีละ ยะมา (2013-01-05 16:14:45) [แสดงความคิดเห็น]
ทีวีครูเรื่องไขความรู้เรื่องเอดส์เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะทำให้เด็กรู้ถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น
โดย พาดีละ ยะมา (2013-01-05 16:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv