thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1053
Rate :
 4
ความยาว : 13.39 นาที | Online : 2011-03-23  
    พวกเราเหล่ามาชุมนุม อ. เรณู ธนโชติ รร.บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 2 (ฉบับเต็ม)  
    ประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินทรเดชา จะให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง หัวใจของชุมนุมคือนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ประชาธิปไตย คือการที่นักเรียนได้มีอิสระในความคิด มีความสุขกับการทำกิจกรรม มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มร่วมกัน  
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
เห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตย ที่ผ่านจากกิจกรรมของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียน และมีครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน คลิปนี้ทำให้กระผมในฐานะครูที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจและมีความรู้เพิ่มเติมในหลักการเลือกชมรมของนักเรียน โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วมในชมรมอย่างเต็มที่ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักหลักการของประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-13 12:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกับการที่โรงเรียนนี้ได้มีการนำเอา ความมีสิทธิเสรีภาพมาใช้กับนักเรียน มันก็เหมือนการปลุกฝังไปในตัว และก็ชอบตรงที่ครูได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เลือกชมรมหรือตั้งชมรมที่ตนเองชอบ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ ครูจะเป็นคนตั้งชมรมขึ้นมา แล้วค่อยนำมาให้นักเรียนเลือก หนูว่ามันทำให้นักเรียนได้แสดงศักภาพของต้นเองได้เต็มที่ และยังทำให้มีความสุขที่ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ หนูคิดว่าโรงเรียนอื่นน่าจะนำตัวอย่างนี้ไปใช้นะคะ
โดย นางสาวพัฃรี บุดดีคำ (2012-01-06 10:48:09) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการที่โรงเรียนจัดให้มีประชาธิปไตยในโรงเรียนและให้อิสระ เสรีภาพแก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนได้อย่างอิสระ
โดย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร (2012-01-08 21:50:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เด็กนักเรียนสามารถคิดเองได้
ทำเองได้ และทำให้นักเรียนมีความสามัคคีมากเลยค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-09 16:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินเดชา ดิฉันชอบมาก เพราะการใช้หลักประชาธิปไตยนี้ เป้นการให้เด็กๆได้มีสิทธิเสรีภาพ ได้ออกความคิด อย่างเช่นมีการตั้งชุมนุมขึ้นมา โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะการก่อตั้งชุมนุมว่าเด็กนักเรียนนั้นมีความประสงค์ที่จะทำอะไร เช่นดังที่เด็กได้เสนอการนวดแผนไทยขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป้นการตั้งชุมนุมที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เด็กได้ความรู้ ได้ช่วยเหลือคน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-11 15:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นอิสระกับนักเรียน ที่ได้เลือกกิจกรรมที่ชอบ และได้มีประชาธิปไตร เหมือนเปฤนการปลูกฝังในกับเด็กๆคับ และโดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียน และมีครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน ในฐานะครูที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจและมีความรู้เพิ่มเติมในหลักการเลือกชมรมของนักเรียน
ตามความสนใจของตนเอง และได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้ไม่มากก็น้อย :tv15: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-01-11 19:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการที่โรงเรียนจัดให้มีประชาธิปไตยในโรงเรียนและให้อิสระ เสรีภาพแก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนได้อย่างอิสระเป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นอิสระกับนักเรียน ที่ได้เลือกกิจกรรมที่ชอบ และได้มีประชาธิปไตร เหมือนเปฤนการปลูกฝังในกับเด็กๆคับ และโดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียน และมีครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน ในฐานะครูที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจและมีความรู้เพิ่มเติมในหลักการเลือกชมรมของนักเรียน
ตามความสนใจของตนเอง และได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้ไม่มากก็น้อย
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-01-20 14:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบในการใช้หลักการประชาธิปไตร และหลักปรัชญาของในหลวง ให้อิสระเสรีภาพแก่นักเรียนโดยมีกิจกรรมอิสระให้แก่นักเรียน โดยให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน และอยากจะศึกษาสิ่งที่สนใจ ทำให้เพิ่มทักษะแก่สิ่งที่นักเรียนชอบ ไม่กีดกันความคิดของนักเรียนและอาจารย์ท่านคอยเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะสิ่งดีส่ิ่งไม่ดี คอยแนะนำแก่นักเรียน ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำแก่รุ่นน้อง สอนให้นักเรียนมีคุณธรรม ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-02-01 10:00:18) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการใช้หลักประชาธิไตยในโรงเรียน โดยการให้นักเรียนจัดตั้งชุมนุมและเลือกเข้าชุมนุมอย่างมีอิสระ ตามที่นักเรียนสนใจ อยากจะเรียนรู้เรื่องใด ก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทําให้นักเรียนได้ร่วมลงประชาธิปไตยทําให้นักเรียนมีความอยากที่จะเข้าชุมนุมและมีความอยากที่จะเรียนใสิ่งที่ตนเองเลือกเอง วิดีโอเรื่องพวกเราเหล่ามาชุมนุมของอาจารย์เรณู ธนโชติ ดีมากๆเรยค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-02-01 15:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
ประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินทรเดชา จะให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-02-02 11:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินเดชา ดิฉันชอบมาก เพราะการใช้หลักประชาธิปไตยนี้ เป้นการให้เด็กๆได้มีสิทธิเสรีภาพ ได้ออกความคิด อย่างเช่นมีการตั้งชุมนุมขึ้นมา โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะการก่อตั้งชุมนุมว่าเด็กนักเรียนนั้นมีความประสงค์ที่จะทำอะไร เช่นดังที่เด็กได้เสนอการนวดแผนไทยขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป้นการตั้งชุมนุมที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เด็กได้ความรู้ ได้ช่วยเหลือคน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-02-03 11:01:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกับการที่โรงเรียนนี้ได้มีการนำเอา ความมีสิทธิเสรีภาพมาใช้กับนักเรียน มันก็เหมือนการปลุกฝังไปในตัว และก็ชอบตรงที่ครูได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เลือกชมรมหรือตั้งชมรมที่ตนเองชอบ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ ครูจะเป็นคนตั้งชมรมขึ้นมา แล้วค่อยนำมาให้นักเรียนเลือก หนูว่ามันทำให้นักเรียนได้แสดงศักภาพของต้นเองได้เต็มที่ และยังทำให้มีความสุขที่ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ หนูคิดว่าโรงเรียนอื่นน่าจะนำตัวอย่างนี้ไปใช้
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-03 11:38:02) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินเดชา ดิฉันชอบมาก เพราะการใช้หลักประชาธิปไตยนี้ เป้นการให้เด็กๆได้มีสิทธิเสรีภาพ ได้ออกความคิด อย่างเช่นมีการตั้งชุมนุมขึ้นมา โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะการก่อตั้งชุมนุมว่าเด็กนักเรียนนั้นมีความประสงค์ที่จะทำอะไร เช่นดังที่เด็กได้เสนอการนวดแผนไทยขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป้นการตั้งชุมนุมที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เด็กได้ความรู้ ได้ช่วยเหลือคน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:52:12) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตย ที่ผ่านจากกิจกรรมของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียน และมีครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน คลิปนี้ทำให้กระผมในฐานะครูที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจและมีความรู้เพิ่มเติมในหลักการเลือกชมรมของนักเรียน โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วมในชมรมอย่างเต็มที่ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักหลักการของประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
หลักการสอน ของอาจรย์ถือว่าดีมาก นำเอาประชาธิปไตยมาร่วมในการเรียนการสอน โดยกาทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาว่าง โดยให้อิสระในการตัดสินใจ และให้นักเรียนออกความคิดเห็นเองเกี่ยวกับการเลือกว่าจะทำการชุมนุมอะไร เมื่อเลือกได้แล้วค่อยไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และยังสอนให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันในกลุ่ม และยังทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม และ มีความสุขในการทำงานกลุ่มอีกด้วย ดิฉันขอให้การเรียนการสอนแบบนี้มีต่อไปอีกเรื่อยๆ
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-02-15 09:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ให้โรงเรียนใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินทรเดชา จะให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนนี้นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-22 07:33:52) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้หลักประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินเดชา ดิฉันชอบมาก เพราะการใช้หลักประชาธิปไตยนี้ เป้นการให้เด็กๆได้มีสิทธิเสรีภาพ ได้ออกความคิด อย่างเช่นมีการตั้งชุมนุมขึ้นมา โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะการก่อตั้งชุมนุมว่าเด็กนักเรียนนั้นมีความประสงค์ที่จะทำอะไร เช่นดังที่เด็กได้เสนอการนวดแผนไทยขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป้นการตั้งชุมนุมที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เด็กได้ความรู้ ได้ช่วยเหลือคน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการใช้หลักประชาธิไตยในโรงเรียน โดยการให้นักเรียนจัดตั้งชุมนุมและเลือกเข้าชุมนุมอย่างมีอิสระ ตามที่นักเรียนสนใจ อยากจะเรียนรู้เรื่องใด ก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน คลิปนี้ทำให้กระผมในฐานะครูที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจและมีความรู้เพิ่มเติมในหลักการเลือกชมรมของนักเรียน โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วมในชมรมอย่างเต็มที่ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักหลักการของประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย
โดย พธู นิลยาภรณ์ (2012-03-09 14:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชุมนุม อ. เรณู ธนโชติ รร.บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินทรเดชา จะให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง หัวใจของชุมนุมคือนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ประชาธิปไตย คือการที่นักเรียนได้มีอิสระในความคิด มีความสุขกับการทำกิจกรรม มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มร่วมกัน และเปิดเสรีภาพให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เกิดความเรียนรู้ด้วยตัวเองและเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในเรื่องนี้นำไปใช่ได้ดีเลยเพราะเมื่อนำไปใช่ เด็กจะรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดและกล้าที่จะแสดงออกนี้เป็นการทำให้เด็กเป็นการบอกทักษะพิเศษเลยโดยไม่ต้องรอว่า ให้รู้ที่หลัง
โดย อภิชาติ หอมหวล (2012-03-09 15:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมทางด้านประชาธิปไตยให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม
โดย ภมร ชูช่วง (2012-03-27 10:38:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย จะให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง หัวใจของชุมนุมคือนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ประชาธิปไตย คือการที่นักเรียนได้มีอิสระในความคิด มีความสุขกับการทำกิจกรรม มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มร่วมกัน และเปิดเสรีภาพให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เกิดความเรียนรู้ด้วยตัวเองและเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในเรื่องนี้นำไปใช่ได้ดีเลยเพราะเมื่อนำไปใช่ เด็กจะรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดและกล้าที่จะแสดงออกนี้เป็นการทำให้เด็กเป็นการบอกทักษะพิเศษเลยโดยไม่ต้องรอว่า ให้รู้ที่หลัง
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:35:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv14:ชอบกับการที่โรงเรียนนี้ได้มีการนำเอา ความมีสิทธิเสรีภาพมาใช้กับนักเรียน มันก็เหมือนการปลุกฝังไปในตัว เพราะการใช้หลักประชาธิปไตยนี้ เป้นการทำให้เด็กๆได้มีสิทธิเสรีภาพ ได้ออกความคิด อย่างเช่น มีการตั้งชุมนุมขึ้นมา โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะการก่อตั้งชุมนุมเด็กนักเรียนมีความประสงค์ที่จะทำอะไร ดังที่เด็กได้เสนอการนวดแผนไทยขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเป้นการตั้งชุมนุมที่ดีอย่างหนึ่ง ทำให้เด็กได้ความรู้ ได้ช่วยเหลือคน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv17: :tv18:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 09:21:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในจัดให้มีประชาธิปไตยในโรงเรียนและให้อิสระ เสรีภาพแก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนได้อย่างอิสระเป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นอิสระกับนักเรียน ที่ได้เลือกกิจกรรมที่ชอบ และได้มีประชาธิปไตร เหมือนเปฤนการปลูกฝังในกับเด็กๆคับ และโดยผ่านกิจกรรมของโรงเรียน และมีครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการทำงาน เรียน
ตามความสนใจของตนเอง และได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้ไม่มากก็น้อย สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง
โดย ผกาพรรณ จุ้มฝน (2012-04-07 11:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
นับได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยโดยเน้นให้นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี อย่างการเลือกชุมนุม ต่างจากโรงเรียนทั่วไปครูจะเป็นคนตั้งชุมนุม ให้นักเรียนมาสมัคร แต่โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนสามารถตั้งชุมนุมเองได้ตามความชอบอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมนุมที่มีแบบแผน เป็นชุมนุมอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ โดยการสำรวจตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่าตัวเองสนใจและชอบอะไร อยากจะเรียนรู้อะไร และไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เอง หัวใจของชุมนุมคือนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ประชาธิปไตย คือการที่นักเรียนได้มีอิสระในความคิด มีความสุขกับการทำกิจกรรม มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มร่วมกัน โดยมี อ. เรณู ธนโชติ เป็นผ้คอยแนะนำให้
โดย สายพิณ กันทะวงค์ (2012-04-10 13:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามแต่ละบุคคล ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้แสดงออกทางทักษะ ความสามารถของตัวนักเรียนแต่ละคนได้ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งชุมนุมนวดแผนไทย มีประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียนและผู้อื่น ฝึกให้ตัวนักเรียนเอง ได้ฝึกจัดระเบียบร่างกายที่เหมาะสม และช่วยเหลือผู้อื่นในการนวดบรรเทาอาการต่างๆอย่างถูกวิธี เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และอาจสร้างรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆด้วย และฝึกการทำงานในโรงเรียนร่วมกับครู รุ่นพี่ รุ่นน้อง สมกับการฝึกการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีคะ
โดย ครูคะ (2012-04-13 03:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่สร้างความเป็นประชาธิปไตย สามารถทำได้หลากหลายแต่ที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อผู้เรียนคือการใช้ผู้เรียนมีสิทธิ เสรีภาพในการปฏิบัติสิ่งที่ต้องการหรือชื่นชอบ แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐาน การจัดกิจกรรมชุมนุมที่ให้ผู้เรียนเลือกตามความชอบของตนเอง จึงเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัวอย่างชุมนุมการนวดแผนไทย เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดความภูมิใจในตนเอง เพราะผู้เรียนรู้จักบทบาทของตนและก่อความสุขให้ผู้อื่น
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-12 19:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากที่ส่งเสริมนักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย เน้นให้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน รู้จักใช้เสรีภาพของตนจะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นนักเรียนมีโอกาสเลือกในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ นักเรียนมิอิสระในความคิด มีโอกาสตั้งชุมนุมเองนักเรียนจึงสนใจที่จะเรียนรู้ จึงเป็นการเพิ่มทักษะ ทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม เกิดภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี เกิดความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-22 19:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนบดินทรเดชาจะเห็นได้ชัดเจนจาการจัดกิจกรรมชุมนุมซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งชุมนุมตามความชอบอย่างอิสระและนักเรียนก็มีสิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมชุมนุมโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบซึ่งเป็นการปลุฏฝังทั้งด้านประชาธิไตยและหน้าที่ของตนเองก่อให้เเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและตัวอย่างของการตั้งชุมนุมนวดแผนไทยเป็นชุมนุมที่น่าสนใจมากนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม สามารถสร้างรายได้ได้ เกิดความภาคภูมิใจควบคู่ไปกับกิจกรรมการสร้างประชาธิไตยในโรงเรียน...ชอบมากค่ะ
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-23 18:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการที่ดีในการทำงานร่วนกันเป็นกลุ่มเด็กๆก็จะได้มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่อยากจะทำในสิ่งนั้นๆ
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-07-13 10:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม :tv15:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-07-16 14:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ :tv15:
โดย นิตยา โพธิ์ทา (2012-07-31 10:06:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv