thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5063
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.53 นาที | Online : 2011-03-23  
    กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)  
    โรงเรียน เพิ่มวิทยา จ. นครปฐม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โดยใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ จะให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 20 คน บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระเอง โดยเริ่มจาก ครูทุกกลุ่มสาระจับสลากกันว่า สัปดาห์นี้กลุ่มสาระไหนจะได้จัดกิจกรรมก่อน เมื่อจับได้กลุ่มสาระนั้นแล้ว ก็ให้ตัวแทนทุกระดับชั้นมาประชุมกับครูสาระนั้น และไปประชุมกับนักเรียนในชั้นของตัวเอง ว่าใครอยากจะจัดกิจกรรมอะไร ตัวแทนชั้นกลับมาประชุมกับครูอีกครั้งและโหวตเสียง จนกระทั่งได้กิจกรรมนั้น ๆ ออกมา  
     
Share |
 

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม

 
 
เป็นเรื่องที่สนุกสนานสำหรับผู้ชมเป็นอย่างดี
โดย สมชาย ยะชุ่ม (2011-04-01 16:33:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจะสามัคคีเพิ่มขึ้น ก็ตอนที่หัดทำขนมจาก สนุกดีค่ะ ที่ร.ร.มีเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงขยายโอกาส 200 คน ไม่แน่ใจว่าจะทำได้รึเปล่า
โดย อารีย์ หุนตระณี (2011-04-01 23:15:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดลงสู่เด็กดีมาก อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้วย
ครูร่วมคิดร่วมทำกันดีมาก นี่สิครูไทย
โดย วันนา สุวรรณรังษี (2011-04-03 12:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กคิดกิจกรรม ครูเป็นที่ปรึกษา ดีมากๆๆ จะได้นำไปใช้ในการการสอนของตนเองค่ะ
โดย วรนันท์ คำลือ (2011-04-08 14:30:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมผู้บริหารเพิ่มวิทยาที่ทำให้ครูรักกัน ช่วยกันรักเด็กและเด็กมีความสุขที่อยู่กับครู ถ้าไม่มีโอกาสดูครูดี โรงเรียนดีแบบนี้ คงไม่มีทางออกที่จะพัฒนาตนเอง เด็กและสถานศึกษา
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-05-03 10:24:19) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.เพิ่มวิทยา มีความสามารถเก่งกันทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมาก จะลองทำที่โรงเรียนบ้าง น่าสนใจมากมาก
โดย สองแสง สารพรรณ (2011-07-15 22:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีได้อย่างดีโดยเริ่มที่โรงเรียนแล้วขยายไปรักกันทั้งประเทศไทยคนไทยรักกันเริ่มจากครู+นักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ดีมาก
โดย ทิพาพร เมืองครอง (2011-10-10 23:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณครูและนักเรียนที่น่าสนใจมากครับ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้แสดงความคิด เกิดความสามัคคี ความเสียสละ การช่วยเหลือกันในกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ
โดย ภาสกร เรืองธารา (2011-10-13 22:37:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผมในฐานะครูคนหนึ่งคงตอได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน แล้วแต่ว่าครูนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด อย่าลืมนะครับว่า ครูเป็นผู้รู้และผู้พัฒนา
โดย จำเริญ ติ่งต้อย (2011-10-14 10:07:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากระหว่าครูกับนักเรียน
โดย บุตชรินทร์ คะสีทอง (2011-10-25 18:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการน่าสนใจ :tv17:
โดย อัจฉรา ไสยะหุต (2011-10-31 13:26:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมผู้บริหารเพิ่มวิทยาที่ทำให้ครูรักกัน ช่วยกันรักเด็กและเด็กมีความสุขที่อยู่กับครู ถ้าไม่มีโอกาสดูครูดี โรงเรียนดีแบบนี้ คงไม่มีทางออกที่จะพัฒนาตนเอง เด็กและสถานศึกษา
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:04:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย อุมา ยศอินทร์ (2011-12-21 11:15:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตั้งเริ่มต้นที่มีจับสลากและลงมติที่ประชุม อยากจะบอกว่าโรงเรียนของท่านทันสมัยมากเพราะตอนนี้มีการเน้นการสอนสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้กับนักเรียนคะ
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-22 19:43:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆ คือสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนและจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระได้เป็นอย่างดี
โดย ชัชพงศ์ วงศ์ษาแก้ว (2011-12-23 12:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำความรู้มาใช้ในโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมาก เพื่อนักเรียนจะไ้ด้มีความรู้มากขึ้น :tv15:
โดย ภัทรดร ภัทร์มงคล (2011-12-24 10:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนจะนำความรู้มาใช้
โดย บุษผา อ้นทอง (2012-01-05 21:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมค่ะมากค่ะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาครูและนักเรียนค่ะและนักเรียนเป็นประชาธิปไตยในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-08 18:35:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนเพิ่มวิทยา ใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนรู้ เป็นการบริหารเวลาได้น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ จะให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 20 คน บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระเอง ยอดเยี่ยมมาก หากปฏิบัติเป็นประจำก็จะได้ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ ความสามัคคีประชาธิปไตย ต้องขออนุญาตนำแนวคิดไปปรับใช้บ้างแล้วครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-16 21:13:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มสาระ (สังคมและบูรณาการ) ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงออก เกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม จาก และสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกให้นักเรียนรักการสามัคคี และการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มนี้ ยังทำให้นักเรียนได้ความรู้กลับไปใช้ในภายภาคหน้า หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย จึงขอให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆ คงดีและมีประโยชน์
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-18 16:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 22:13:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ ชอบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
โดย จรีรัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2012-01-24 23:58:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-01-29 18:18:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากทำให้นักเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย มีการจับฉลากและมีการลงมติในการประชุม โรงเรียนมีความคิดที่ทันสมัยเพราะเป็ฯการเรียน การสอน ที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนและอยากจะทำ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และกิจกรรมนี้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และสิ่งที่ทำกันในค่ายยังสามรถใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีทั้งประโยชน์ ความรู้ และยัง ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันสำหรับนักเรียน
โดย เมธิกร ศตะกูรมะ (2012-02-01 15:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย นุสรา แสนสีหา (2012-02-03 11:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากทำให้นักเรียนเสนอความคิดต่างๆ ในการโหวตเสียง เพื่อที่จะทำกิจกรรม ว่าจะทำอะไรกันทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทุกคน และทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการทำเรื่องที่เสนอกัน และยังสามารถไปทำเป็นอาชีพได้
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-02-07 20:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผมในฐานะครูคนหนึ่งคงตอได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน แล้วแต่ว่าครูนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด อย่าลืมนะครับว่า ครูเป็นผู้รู้และผู้พัฒนา
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนเพิ่มวิทยา ใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนรู้ เป็นการบริหารเวลาได้น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ จะให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 20 คน บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระเอง ยอดเยี่ยมมาก หากปฏิบัติเป็นประจำก็จะได้ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ ความสามัคคีประชาธิปไตย ต้องขออนุญาตนำแนวคิดไปปรับใช้บ้างแล้วครับ
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกๆคนมีส่วนร่วมในการเรียน และได้ทำงานกันเป็นทีมโดยมีคุณครูร่วมทำกิจกรรมด้วย และเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ดีค่ะ และยังทำให้นักเรียนได้กล้าคิดและกล้าแสดงออกและได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วย
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-02-15 09:17:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-02-15 14:16:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ จะให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระเอง โดยเริ่มจาก ครูทุกกลุ่มสาระจับสลากกันว่า จับได้กลุ่มสาระนั้นแล้ว ก็ให้ตัวแทนทุกระดับชั้นมาประชุมกับครูสาระนั้น และไปประชุมกับนักเรียนในชั้นของตัวเอง ว่าใครอยากจะจัดกิจกรรมอะไร ตัวแทนชั้นกลับมาประชุมกับครูอีกครั้งและโหวตเสียง จนกระทั่งได้กิจกรรมนั้น ๆ ออกมา ซึ่งส่งผลให้เปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงออก เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม จาก และสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกให้นักเรียนรักการสามัคคี อีกด้วย
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-02-15 17:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประชุมกันว่าจะมีการให้นัเรียนเข้าค่าย8กลุ่มสาระโดยเปิดค่ายให้นักเรียนเลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-22 07:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาการ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนเพิ่มวิทยา ใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนรู้ เป็นการบริหารเวลาได้น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ จะให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 20 คน บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระเอง ยอดเยี่ยมมาก หากปฏิบัติเป็นประจำก็จะได้ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ ความสามัคคีประชาธิปไตย ต้องขออนุญาตนำแนวคิดไปปรับใช้บ้างแล้วครับ
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย ต่อพงศ์ คำแก้ว (2012-03-09 15:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผมในฐานะครูคนหนึ่งคงตอได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน แล้วแต่ว่าครูนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด
โดย ศิริรัตน์ พวงประเสริฐ (2012-03-09 17:12:59) [แสดงความคิดเห็น]
"ความสามัคคี ประชาธิปไตย" เยี่ยมเลยครับสำหรับโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักเรียน ที่มาของการจัดกิจกรรมดีมากครับ มีการนำเสนอของครูในกลุ่มสาระการจัดกิจกรรม แล้วลงมติ และการนำเสนอของนักเรียน การเลือกกิจกรรมที่ทำ และเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการผ่อนคลาย นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด มีการวางแผนการทำงาน เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมจริง ๆ ต้องยอมรับการบิหารของ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำหรับการประเมินนั้น น่าจะประเมินผลผลิตด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจสำหรับกลุ่มที่ทำได้ดี ทำถูกต้อง ทำได้รสชาติอร่อย สิ่งมุดท้าย ครูวัยทำงานทั้งนั้นเลย (อายุเฉลี่ยคงไม่เกิน 35 ปี)
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-03-09 23:40:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก โรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก โรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน อยากจะบอกว่าโรงเรียนของท่านทันสมัยมากเพราะตอนนี้มีการเน้นการสอนสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการผ่อนคลาย นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด มีการวางแผนการทำงาน เยี่ยมจริง ๆ ต้องยอมรับการบิหารของ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำหรับการประเมินนั้น น่าจะประเมินผลผลิตด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจสำหรับกลุ่มที่ทำได้ดี ทำถูกต้อง สิ่งสุดท้าย ครูวัยทำงานทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยค่ะ
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน เร่ิมจากการแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ
โดย นภาพร ชัยสิทธิ์สงวน (2012-03-31 16:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
เนี่ยแหละครับคือการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ไม่ใช่การที่ปล่อยให้เด็กต้องเรียนรู้โดยลำพังตามยถากรรมของนักเรียน นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังสอดแทรกถึงหลักการของประชาธิปไตยผ่านกระบวนการทำงาน ทั้งการเสนอความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องขอชื่มชาคณาจารย์ของโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์กับตัวนักเรียนจริงๆ และบูรณาการความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี
โดย ธีรศักดิ์ เค้ามูล (2012-04-01 00:58:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มสาระ (สังคมและบูรณาการ)
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงออก เกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆและสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกให้นักเรียนรักการสามัคคี และการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มนี้ ยังทำให้นักเรียนได้ความรู้กลับไปใช้ในภายภาคหน้า หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 02:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตั้งเริ่มต้นที่มีจับสลากและลงมติที่ประชุม อยากจะบอกว่าโรงเรียนของท่านทันสมัยมากเพราะตอนนี้มีการเน้นการสอนสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
กิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มสาระ (สังคมและบูรณาการ)
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงออก เกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆและสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกให้นักเรียนรักการสามัคคี และการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ายวิชา 8 กลุ่มนี้ ยังทำให้นักเรียนได้ความรู้กลับไปใช้ในภายภาคหน้า หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-04-03 21:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมของนักเรียน และเป็นพื้นฐานของระบบประชาธฺปไตย อยากจะบอกว่าโรงเรียนของท่านทันสมัยมากเพราะมีการเน้นการสอนสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เป็นการผ่อนคลายด้วย นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด มีการวางแผนการทำงาน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ แถมให้อิสระในการแบ่งกลุ่มกันเอง นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ยังสามารถต่อยอดกลายเป็นอาชีพได้ในอนาคต สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้กับผู้เรียน ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอบคุณแทนเด็กๆ และขอบคุณสำหรับวิธีการที่อาจารย์พิชชาภรณ์ นำเสนอ ขอขอบคุณมากคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-04 10:19:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมโรงเรียนเพิ่มวิทยา ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริง ๆ คือสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนและจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระได้เป็นอย่างดี การจัดการสอนแบบร่วมมือกับกลุ่มสาระอื่น ๆ จะช่วยทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในหลากหลายแง่มุม เป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่ากับเวลา เด็ก ๆ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ ครับ ขอชื่นชมจากใจจริง
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 16:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่ากระทำมากและสามารถปรับใช้ได้กับทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ได้ประโยชน์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ดีเลยทีเดียวค่ะ นักเรียน คุณครู ต่างต้องใช้ทักษะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระดมสมอง จัดประชุมแลกเปลี่ยน และนำเสนอทำให้รู้จักฟังผู้อื่นบ้าง มีประชาธิไตยเมื่อต้องสรุปผลของกิจกรรมที่นำมาใช้ในศุกร์ที่มีกิจกรรม จะครอบคลุมในความต้องการเรียนรู้ในสถานศึกษาพร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สมารถเข้าใจการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ข้าพเจ้าขอชื่นชมโรงเรียน และคุณครูค่ะ ที่สนัสนุนให่เด็กนักเรียนมีความคิดที่เป็นอิสระและมีประชาธิปไตยในความคิด โรงเรียนอื่นๆก็น่าจะนำมาปรับใช้ ได้คะแนนเต็ม ๑๐ ทุกกลุ่มสาระ เป็นกำลังใจให้กับคุณครูพิชชาภรณ์และคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเพิ่มวิทยาค่ะ สู้สู้ค่ะ :tv15: :tv15:
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-05 10:23:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดี สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเองชอบ มีการวางแผนการทำงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ ให้อิสระในการแบ่งกลุ่ม บริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนได้แสดงออก ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีมาก ควรนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยาเป็นอย่างยิ่งคะ
โดย วีรยา แก่นมณี (2012-04-06 14:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม) โรงเรียน เพิ่มวิทยา จ. นครปฐม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โดยใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนนั้น เป็นการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย น่านำไปลองใช้ในโรงเรียนต่อไป
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-09 21:20:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม) โรงเรียน เพิ่มวิทยา จ. นครปฐม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โดยใช้เวลาช่วงครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 สาระการเรียนนั้น เป็นการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย น่านำไปลองใช้ในโรงเรียนต่อไป
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-09 21:20:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นดิฉันในฐานะครูคนหนึ่งคงบอกได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการทางการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจดีคะ มีการเตรียมตัวและการวางแผนที่เป็นระบบ ครอบคลุม และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และวางรูปแบบกิจกรรมที่เขาอยากทำ วางแผนการทำงานซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญคือการที่ให้นักเรียนได้ลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้จริง ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของนักเรียน สามารถนำมาปรับใช้ได้คะ ขอบคุณคะ
โดย ครูคะ (2012-04-13 02:19:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่ากิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนเพิ่มวิทยา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริง ๆ คือสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนและจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่น่ากระทำมากและสามารถปรับใช้ได้กับทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ได้ประโยชน์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ดีเลยทีเดียวค่ะ นักเรียน คุณครู ต่างต้องใช้ทักษะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระดมสมอง จัดประชุมแลกเปลี่ยน และนำเสนอทำให้รู้จักฟังผู้อื่นบ้าง เป็นการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย น่านำไปลองใช้ในโรงเรียนต่อไป
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ค่าย โลกวิชาการ โดยจัด 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทบทวน รายวิชาที่ได้ศึกษา เป็นการปลูกฟังให้นักเรียนได้เห็น และมีแนวคิดทักษะ
ในการพัฒนา นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ มีส่วนร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดี สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเองชอบ มีการวางแผนการทำงาน การแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมในส่วนที่
นักเรียนสนใจ ให้อิสระ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น การอยู่ร่วมกับเพื่อนทำงานได้อย่างมี
ความสุข การแบ่งงานกันทำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของตนเอง
เป็นต้น
โดย ภคพร ศรีเดช (2012-04-17 17:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูพิชชาภรณ์มาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว พบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผมในฐานะครูคนหนึ่งคงตอได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน แล้วแต่ว่าครูนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด อย่าลืมนะครับว่า ครูเป็นผู้รู้และผู้พัฒนาที่ดี
โดย สุดใจ แก้วคำจันทร์ (2012-04-24 12:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามัคคี การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครู ระหว่างนักเรียนที่ดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองค่ะ
โดย ประคอง กิ่งแก้นแก้ว (2012-04-26 13:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจจะนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
โดย ประคอง กิ่งแก้นแก้ว (2012-04-26 13:04:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างลงตัว สามารถทำให้ผูเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสอดแทรกภูมิปัญญาท้องภิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เหมือนกัน นอกจากนี้เด็กยังมีการสางแผนการทำงาน สนับสนุนให้เกิดกระบวนการกลุ่มที่เป็นประโยค ผู้เรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้รู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง การเรียนรู้ในลักษณะนี้นอกจากจะได้รับคงวามรู้ในทุกด้านแล้วยังเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อีกด้วย
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 10:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ ที่โรงเรียนได้จัดหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวิถีชีวิตพอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้เป็นไปตามเป้าหมาย คือสามารถพัฒนาเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและกระบวนการคิดของเด็กอ่อนได้ พบว่าระหว่างเด็กอ่อนและเก่งมีความสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดได้ไม่แตกต่าง ครูส่วนใหญ่จะคิดว่าเด็กอ่อน ไม่สามารถพัฒนาได้ เห็นได้จากผลการประเมินโครงงาน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสติปัญญาแล้ว โดยเฉพาะนักเรียนห้อง 3/7 ส่วนมากอ่านและเขียนไม่คล่อง
โดย เพ็ญศรี ใจกล้า (2012-04-30 19:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม เป็นรายการต้นแบบที่ดีมาก เริ่มจากการประชุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลัดกันรับผิดชอบทุกสัปดาห์ มีกิจกรรมในวันศุกร์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดิฉันดูรายการนี้ตั้งแต่กลางปี 2553 และนำมาประยกต์ใช้กับโรงเรียนตนเองมา 2 ปีการศึกษา ได้ผลดีมาก โดยนำมาปรับใช้กับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนักเรียน ครูและรวมถึงผู้ปกครอง เร่ิมจากประชุมคิดโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ แล้วดำเนินการ ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันประเมินผล และดิฉันได้เขียนบทความรายงานผลการนำรายการนี้มาประยุกต์ใช้แล้วเกิดผลดีจริงๆไปยังโทรทัศน์ครู ได้รับคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นได้ลงในเว็ปไซด์ และลงในหนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก " และปัจจุบันดิฉันและนักเรียนก็ยังทำโครงการนี้อยู่ ชื่นชมโรงเรียนเพิ่มวิทยาและบุคคลากรทุกคนค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-02 11:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูโรงเรียนเพิ่มวิทยามีการประชมแบบการเรียนการสอนว่าจะเปิดให้นักเรียนเข้าค้าย 8 กลุ่มวิชา เลยมีการจัดฉลากวิชาที่จับได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งคือ วิชาการงานอาชีพคุณครูเลยประชมว่าจะให้นักเรียนทำอะไรดีจักมีการลงมัดติว่าจะทำอะไร นักเรียนลงมัดติว่าจะทำขนมจาบและมีดนตรีมาเล่นด้วยจึงมีการเตรียมการคุณครูจึงลงทำเป็นแบบอย่างเพื่อนสอนนัเรียนทำ พอนักเรียนเข้าค่ายก็นการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์เพื่อทำขนมจาบ เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้ความรู้และเแป็นอาชีพติดตัวไปด้วย
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจจะนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
โดย ประเสริฐ ต้นโนนเชียง (2012-05-02 15:01:33) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและกระบวนการคิดของเด็กอ่อนได้ พบว่าระหว่างเด็กอ่อนและเก่งมีความสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดได้ไม่แตกต่าง การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย :tv15: :tv02: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 11:04:17) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนอื่นๆ เพราะกิจกรรมต่างๆดังกล่าวช่วยปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสามัคคีกัน ร่วมถึงช่วยให้คุณครูสามัคคีกันด้วย ช่วยให้เด็กนักเรียนกับครูเกิดความใกล้ชิดกัน ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ในอนาคตเด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่สังคมได้ดีอีกด้วย ทำให้ได้เด็กที่มีคุณภาพในสังคมอีกด้วย
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:07:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้เป็นไปตามเป้าหมาย คือสามารถพัฒนาเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้นเป็นการปลูกฟังให้นักเรียนได้เห็น และมีแนวคิดทักษะ
ในการพัฒนา นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ มีส่วนร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดี สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเองชอบ มีการวางแผนการทำงาน การแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมในส่วนที่
นักเรียนสนใจ ให้อิสระ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น การอยู่ร่วมกับเพื่อนทำงานได้อย่างมี
ความสุขวางแผนการทำงานซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญคือการที่ให้นักเรียนได้ลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้จริง ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการผ่อนคลาย นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด มีการวางแผนการทำงาน เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมจริง ๆ :tv02:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:49:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วพบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ แล้วที่พบเห็นก็คือทั้งครูและนักเรียนสามารถร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผมในฐานะครูคนหนึ่งคงตอได้ว่าโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ครูนำไปประยุกต์กับการทำงานของครูได้ทุกคน แล้วแต่ว่าครูนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด อย่าลืมนะครับว่า ครูเป็นผู้รู้และผู้พัฒนา
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-05-16 21:53:30) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนทุกคนคงจะมีความสุขมากเพราะได้ร่วมมือร่วมใจในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน เยี่ยมมากค่ะ
โดย นงนุช แหมา (2012-05-20 00:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่ากระทำมากและสามารถปรับใช้ได้กับทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ได้ประโยชน์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ดีเลยทีเดียวค่ะ นักเรียน คุณครู ต่างต้องใช้ทักษะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระดมสมองจัดการการเรียนาชการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนซึ่งเป็นการสร้างการร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เด็กนักเรียนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 12:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ได้ขอมูลไปทำรายงานแล้วครับ...ขอคุณครับ
โดย เตชินท์ เลิศวัย (2012-06-07 11:51:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้เป็นไปตามเป้าหมาย คือสามารถพัฒนาเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้นเป็นการปลูกฟังให้นักเรียนได้เห็น และมีแนวคิดทักษะ
ในการพัฒนา นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ มีส่วนร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดี สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเองชอบ มีการวางแผนการทำงาน การแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมในส่วนที่
นักเรียนสนใจ ให้อิสระ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น การอยู่ร่วมกับเพื่อนทำงานได้อย่างมี
ความสุขวางแผนการทำงานซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญคือการที่ให้นักเรียนได้ลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้จริง ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการผ่อนคลาย นักเรียนได้ร่วมกันทำงาน ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุด มีการวางแผนการทำงาน เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมจริง ๆ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 14:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชอบมาก สามารถปลูกฝังหลักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน แบบทันสมัยมากเพราะสามารถสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ช่วยผ่อนคลาย นักเรียนได้ทำงานร่วกัน โดยนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องได้ช่วยเหลือกัน มีการวางแผนการทำงาน ดีมาก ๆ แต่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก ผู้บริหารโรงเรียนไม่เ็นความสำคัญหรือมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง สำหรับการประเมินนั้นมีการดูบริบทของนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบและยินดีด้วยที่ท่านผู้บริหารมี ครูวัยทำงานที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-07-07 10:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจ เอาไปประยุกต์ใช้
โดย ปรีชา รักษาสิริโรจน์ (2012-08-01 23:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากค่ะ
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-08-19 20:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากค่ะ
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-08-19 20:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีได้อย่างดีโดยเริ่มที่โรงเรียน ดูแล้วพบว่าแนวทางที่ครูจะจัดการการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมวิชาการอันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน และบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระ
โดย สุพล สอนสมนึก (2012-09-20 21:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกโรงเรียนทำได้จะดีมากจะได้สร้างนักเรียนที่เป็นนักประชาธิปไตยและอยากให้ผู้บริหารมาเปิดชมกิจกรรมชุดนี้มาก ๆเพราะจะได้ไม่ต้องสั่งอย่างเดียว
โดย ธนีรัตน์ ศุภบูรณ์ (2012-10-17 21:15:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เป็นแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับ
โดย วีรกิตติ์ ชัยวินิต (2012-11-15 21:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆ คือสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนและจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้อย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระได้เป็นอย่างดี
:tv02: :tv01: :tv18:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2013-12-02 14:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv