thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 799
Rate :
 3
ความยาว : 13.33 นาที | Online : 2011-03-23  
    ส้วมหอมถูกใจ ประชาธิปไตยช่วยกัน อ.นัทธี ลิ่มสกุล รร.บ้านบางม่วง (ฉบับเต็ม)  
    เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีภารโรงอยู่แค่คนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม จึงมีการจัดตั้งชมรมคนรักส้วมขึ้น โรงเรียนได้มีการปลูกฝังประชาธิปไตยโดยผ่านกิจกรรม ชมรม และชุมนุมต่าง ๆ มากมาย เช่น ชมรมคนรักส้วม การทำงานคือสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งโรงเรียน และยังแบ่งคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น คณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการช่วงชั้น คณะกรรมการชมรมคนรักส้วม ซึ่งชมรมคนรักส้วมก็จะแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น แผนกทำความสะอาด แผนกปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น การทำงานของชมรมคนรักส้วม คือ สภานักเรียนจะมีการประชุมสภา เดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดนโยบายออกมาว่าช่วงปิดเทอมให้ไปดูแลความเรียบร้อยของส้วม และให้คณะกรรมการย่อยด้านส้วมไปดำเนินการต่อ คณะกรรมการย่อยด้านส้วมก็จะให้คณะกรรมการแต่ละช่วงชั้น ทุกระดับชั้น คือ อนุบาล-ม.ต้น ให้ไปสำรวจส้วม และกลับมารายงาน และมอบหมายให้แต่ละแผนกไปปรับปรุงห้องส้วมต่อไป เช่น แผนกทำความสะอาด แผนกปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
ยอดเยี่ยมมากส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยใช้จิตอาสาและยังทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานอีกด้วย
โดย kru krit (2011-04-24 10:38:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางให้ครูเกิดความตระหนักและนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย ขันชัย นุภักดิ์ (2011-04-27 19:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำแนวคิดในการตั้งชมรมคนรักส้วมไปใช้บ้าง :tv15:
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-28 21:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะนี้มาก เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เป็นการฝึกประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำได้ รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณครูและเป็นการสร้างคนอย่างแท้จริง
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-08-10 22:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
ผมว่าจะนำแนวคิดจิตอาสา หรือจิตสาธารณะไปให้เด็กนักเรียนของผมดูมั่งครับ เพื่อที่จะได้แนวคิดหรือไอเดียในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนเอกชน มีความพร้อมทุกๆ ด้าน นักเรียนเลยไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเลย บางคนพี่เลี้ยงทำให้ทุกอย่าง อยากที่จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคลิปนี้มีแนวทางที่เป็นจิตสาธารณะดีมาก ชมรมคนรักส้วมพึ่งเคยได้ยินเหมือนกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้กระผมจะนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับโรงเรียนตามสภาพจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกความมีจิตอาสาที่ดีต่อไป :tv15:
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-13 20:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิด หนังจากได้ดูรายการนี้มีประโยชน์มาก สำหรับการอยู่ร่วมกัน ซึ่งในโรงเรียนที่สอนอยู่เด็กนักเรียนจะมากจากหลายพ่อหลายแม่ และจะมีการถูกปลูกฝังอบรมเลี้ยงดุที่ไม่เหมือนกัน ถ้ามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนจะต้องมีความเรียบร้อย สงบ อยู่ร่วมกันอย่างเป้นประชาธิปไตย นั้นถ้านำมาใช้ในโรงเรียนอย่างนี้จะมีประโยชน์มาก และเด็กก็จะได้รู้จักการใช้สิทธิประชาธิปไตย จะเห็นได้จากเด็กในรายการได้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างมีเรียบร้อย และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
โดย ทนงศักดิ์ ภูคา (2011-10-14 12:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้นำเสนอเทคนิคการสอนวิชาประวัติศาสตร์ป.5
โดย ปวีณา อุปไพร (2011-12-29 20:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ดู เรื่อง ส้วมหอมถูกใจ ประชาธิปไตยช่วยกัน แสดงให้เห็นถึงการมีประชาธิปไตยที่มีการร่วมด้วยช่วยกัน รับฟังการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ เพื่อช่วยให้สถานที่ที่ตนเองอยู่นั้นมีความสะอาดทำให้เกิดความที่จะเข้าไปในห้องน้ำอย่างไม่เกิดความน่ารังเกียจเพราะถเาในโรงเรียนจะดูดีได้ต้องดูดีทั้งโรงเรียน หรือบางคนอาจคิดว่าหน้าที่ทำความสะอาดในห้องน้ำนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนๆเดียว แต่ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคน ขอบคุณอาจารย์และน้องๆใหโรงเรียนมากนะค่ะที่ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงความมีประชาธิปไตย และเิกิดจิตสาธารณะขึ้นขอบคุณมากๆค่ะ
โดย อภิจารีย์ จันทร์เพ็ชร (2012-03-09 14:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุดยอดมากจริง ๆ ขอปรบมือให้เลยนะคะ การสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับเด็กนี่หล่ะคือหัวใจของการสร้างคนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดิฉันได้ดูวีดีทัศน์ชุดนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานประชาธิปไตยให้เกิดกับโรงเรียนเล็กๆ ของตัวเองแล้วหล่ะค่ะ แม้จะยากก็จะพยายาม คุณครูเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียว เพราะการที่ครูปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีอย่างนี้กับตัวเด็กสิ่งดีดีเหล่านี้จะอยู่กับเขาไปจนตราบนานเท่านานมันจะมีคุณค่ากับเขามากกว่าวิชาการที่หนักๆอย่างเคมีหรือฟิสิกส์ซึ่งพอจบแล้วทำงานในบางอาชีพเขาไม่เคยได้ใช้เลย แต่วิชาคน(การดำรงชีวิต)ที่ครูสอนเขาจะได้ใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตถือว่าสุดคุ้มค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีดีนี้ค่ะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-03-22 23:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับเด็กนี่หล่ะคือหัวใจของการสร้างคนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดิฉันได้ดูวีดีทัศน์ชุดนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานประชาธิปไตยให้เกิดกับโรงเรียนเล็กๆ ของตัวเองแล้วหล่ะค่ะ แม้จะยากก็จะพยายาม คุณครูเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียว เพราะการที่ครูปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีอย่างนี้กับตัวเด็กสิ่งดีดีเหล่านี้จะอยู่กับเขาไปจนตราบนานเท่านานมันจะมีคุณค่ากับเขามากกว่าวิชาการที่หนักๆอย่างเคมีหรือฟิสิกส์ซึ่งพอจบแล้วทำงานในบางอาชีพเขาไม่เคยได้ใช้เลย แต่วิชาคน(การดำรงชีวิต)ที่ครูสอนเขาจะได้ใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตถือว่าสุดคุ้มค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีดีนี้ค่ะ
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยคุณครูที่จัดการเรียนการสอนค่ะ เพราะเป็นการสอนที่ดีมากๆ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของการบริหารงานผ่านสภานักเรียนแล้ว ยังทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ช่วยแบ่งเบาภาระของภารโรง และที่สำคัญทำให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด ร่วมกันดูแลรักษา ไม่กล้าทำให้ห้องน้ำสกปรกอีกต่อไป ถ้าดรงเรียนไหนทำได้เช่นนี้ยอดเยี่อมมากค่ะ
โดย สุนารี อุปาละ (2012-04-06 13:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ ส้วมหอมถูกใจ ประชาธิปไตยช่วยกัน โดย อ.นัทธี ลิ่มสกุล รร.บ้านบางม่วง แสดงให้เห็นถึงการมีประชาธิปไตยที่มีการร่วมด้วยช่วยกัน รับฟังการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ เพื่อช่วยให้สถานที่ที่ตนเองอยู่นั้นมีความสะอาดทำให้เกิดความที่จะเข้าไปในห้องน้ำอย่างไม่เกิดความน่ารังเกียจเพราะในโรงเรียนจะดูดีได้ต้องดูดีทั้งโรงเรียน หรือบางคนอาจคิดว่าหน้าที่ทำความสะอาดในห้องน้ำนั้นมันเป็นหน้าที่ของคน ๆ เดียว แต่ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคน เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ ครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-12 09:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยที่นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะและเมื่อเกิดปัญหานักเรียนก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่หนีปัญหาซึ่งเป็นการสอนจากสภาพจริงฝึกให้นักเรียนมีความอดทน มีความสามัคคี น่าชื่นชมมากเพราะนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผลที่ตามมาคือห้องนำสะอาดเพราะทุกคนมีความคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบความสะอาดห้องนำของโรงเรียน ขอบคุณท่นำข้อมูลและวิธีการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-17 13:59:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับเด็กนี่หล่ะคือหัวใจของการสร้างคนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดิฉันได้ดูวีดีทัศน์ชุดนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานประชาธิปไตยให้เกิดกับโรงเรียนเล็กๆ ของตัวเอง และยอดเยี่ยมมากส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยใช้จิตอาสาและยังทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญทำให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด ร่วมกันดูแลรักษา ไม่กล้าทำให้ห้องน้ำสกปรกอีกต่อไป ถ้าดรงเรียนไหนทำได้เช่นนี้ยอดเยี่อมมาก ขอบคุณมากๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 11:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
รายการส้วมถูกใจประชาธืปไตยช่วยกันของ อ.นัทธี ลิ้มสกุล ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะฝึกนิสัยรักความสะอาด เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สมควรนำไปใช้ในโรงเรียน
โดย อาเรฟ หะยีหามะ (2012-05-29 21:01:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv