thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1698
Rate :
 4
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2011-03-23  
    ไฟฟ้าและพันธุ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม (Think2Do)  
    เริ่มด้วย อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน เข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ แล้วมาดูผลจากการทดลองพร้อมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำอธิบาย และสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเหมาะกับครูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน :tv03:
โดย นงลักษณ์ พิมพ์ศรี (2011-04-01 11:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ประสบการณ์ไปพัฒนาการสอนอีกวิธีหนึ่ง คุณครูสมานเก่งมากคะ สมกับเป็นครูชีววิทยา :tv02:
โดย สมศรี โพธิ์ทองนาค (2011-04-04 15:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ประสบการณ์ไปพัฒนาการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ครูเก่งจริงๆครับ
โดย เฉลิมพล พารา (2011-04-06 14:44:17) [แสดงความคิดเห็น]
อยากทราบว่าจำนวนเมล็ดพืชที่นำมาทดลองมีการควบคุมจำนวนด้วยหรือไม่
โดย นิศากร (2011-04-07 17:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องนำไปทดลองเล่นกับลูกที่บ้านบ้างแล้ว :tv05:
โดย คนเคยเป็นนักเรียน (2011-04-21 22:11:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ...เพราะเหมาะกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือทุกสิ่งใกล้ๆตัวเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก
โดย วิลาวัณย์ (2011-06-02 00:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ...เหมาะกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือทุกสิ่งใกล้ๆตัวเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สร้างแนวความคิดที่ดีในการทำโครงงานของเด็ก เยี่ยมๆ
โดย กำไล วัชรอาภาไพบูลย์ (2011-06-25 21:51:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังเลย ขออนุญาตนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียนนะคะ ทำให้ได้แนวคิดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนด้วย เพราะที่โรงเรียนได้ทำสวนเกษรอินทร เพื่อบุูรณาการการเรียนการสอนในหลายวิชา เราสามารถนำกิจกรรมนี้ไปบูรณาการในวิชาเกษตร คณิตศาสตร์ก็ได้ ถ้าครูคนเดียวสอนหลายวิชา หรือครูที่สอนแต่ละวิชามารวมกันคิดออกแบบการสอนบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ในวิชาของตน นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ ดีมากเลยค่ะ...ขอบคุณที่นำเสนอแนวคิดดีๆให้
โดย เจียรพรรณ วิชาเทพ (2011-07-15 11:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอสนับสนุนคำพูดที่ว่า ถ้านักเรียนได้จับ ได้ลงมือกระทำด้วยตัวเองนักเรียนจะสนุก จะสนใจ จะเกิดการเรียนรู้ อย่างมาก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน จะเป็นอะไรที่นักเรียนชอบ และสนุนสนานมากเลยค่ะ การทำโครงงานของนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกเรื่องใกล้ตัว มีการทำงานเป็นทีม คิดแก้ปัญหา หาเหตุผล ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่ง่าย เพื่อจะนำไปสู่เรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้น :tv15:
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-07-22 19:34:07) [แสดงความคิดเห็น]
การที่นักเรียนได้ทำการทดลองเองทำใ้ห้นักเรียนได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ความชี้แนะเท่านั้น ทำให้เด็กได้เจอปัญหาเอง แก้ปัญหาเอง นักเรียนจึงสามารถนำทักษะการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูสมานเป็นครูที่เก่งมากครับ ที่สามารถนำสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนได้ ใช้การทดลองง่ายๆ นักเรียนก็เข้าใจง่าย เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับนักเรียนอยู่แล้ว อยากให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนนำรูปแบบการสอนของครูสมานไปใช้กันทุกคนครับ
โดย เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ (2011-07-23 19:30:45) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวรุ่งศิริ สนพลาย นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องไฟฟ้าและพันธุ์พืชการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน :tv12:
โดย รุ่งศิริ สนพลาย (2011-11-28 14:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ผมได้เข้าชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าและพันธุ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม
เริ่มด้วย อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน เข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ แล้วมาดูผลจากการทดลองพร้อมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำอธิบาย และสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นผมมีความสนใจในเทคนิคการสอนนี้มากและผมจะนำไปบูรณาการเข้ากับการสอนของผมในอนาคตได้แน่นอน ผมขอบคุณที่สร้างรายการดีๆ ที่มีการนำประสบการณ์ดีๆมาเผยแพร่แก่ครูในอนาคต ขอบคุณมากครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย ชโนภาคย์ เชิงชม (2012-03-09 14:41:54) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชมโทรทัศน์ครูเรื่องนี้แล้ว การที่นักเรียนได้ทำการทดลองเองทำใ้ห้นักเรียนได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ความชี้แนะให้การทดลองที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน เข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง นักเรียนจึงสามารถนำทักษะการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ชไมพร บุญเปี่ยม (2012-03-11 21:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ผมดูสื่อเรื่องนี้แล้วทำให้ผมเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างง่ายครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นรินทร์ ยอดวิชา (2012-03-23 15:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้ คุณครูจัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน นักเรียนได้ลงมือกระทำด้วยตัวเองนักเรียนสนุก สนใจ และเกิดการเรียนรู้ อย่างมาก การเรียนรู้นอกห้องเรียน จะเป็นอะไรที่นักเรียนชอบ และสนุกสนานมาก เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกเรื่องใกล้ตัว มีการทำงานเป็นทีม คิดแก้ปัญหา หาเหตุผล ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องได้ง่าย เพื่อจะนำไปสู่เรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้น การที่นักเรียนได้ทำการทดลองเองทำใ้ห้นักเรียนได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ความชี้แนะเท่านั้น การเข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ แล้วมาดูผลจากการทดลองพร้อมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำอธิบาย และสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น
เป็นการปูพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือทุกสิ่งใกล้ๆตัวเรานั่นเองไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูเป็นครูที่เก่งมากค่ะ ที่สามารถนำสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอนได้ ใช้การทดลองง่ายๆ นักเรียนก็เข้าใจง่าย เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับนักเรียนอยู่แล้ว ขอชื่นชมค่ะ
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-01 07:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ผมได้เข้าชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าและพันธุ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม
อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยได้มีการให้เด็กได้มีการศึกษาด้วยการศึกษาจากสภาพจริง ทำให้เด็กได้เกิดจินตนาการ เกิดความคิดมากกว่าการเรียนแต่ในตำรา จากการศึกษานอกห้องเรียนทำให้เด็กกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และมีความสุขจาการเรียนวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะต้อเรียนด้วยการปฏิบัติจริง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถค้นพบได้ และสามารถพิสูจน์ได้จริง วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะทุกอย่างล้วนมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่น่าเบื่อ จะทำให้เด็กมีความสุขจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ขอชื่นชม อาจารย์สมาน เลิศทหาร ที่ได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสต์มาประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กมีความสุขจากการเรียน
โดย ภราดร บัวปอน (2012-04-10 22:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องไฟฟ้าและพันธุ์พืช ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน เข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ แล้วมาดูผลจากการทดลองพร้อมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำอธิบาย และสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง
โดย ณัฏฐภัทร สุริยะ (2012-05-14 14:36:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องไฟฟ้าและพันธุ์พืช โดยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการสร้างความสนใจดึงดูดนักเรียน ด้วยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติ สวนหย่อมบริเวณ และพร้อมอธิบายถึงพืชพันธุ์ไปพร้อม ๆ กัน เข้าสู่ห้องทดลองโดยอาจารย์อธิบายคร่าว ๆ แล้วให้นักเรียนลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ แล้วมาดูผลจากการทดลองพร้อมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำอธิบาย และสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ณัฏฐภัทร สุริยะ (2012-05-14 20:39:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ learning by doing การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย้่งรวดเร็วและจดจำได้นาน :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-07-01 14:41:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีธีสอนทีใช้สิ่งจากธรรมชาติ เช่น พันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆโดยใช้การเจริญเติบโตของพืช ทำให้เด็กเกิดความน่าสนใจมากขึ้นเกิดการกระตุ้นความคิดของเด็ก
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-07-04 20:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15: :tv04:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15: :tv04:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15: :tv04:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15: :tv04:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมสื่อเรื่อง ไฟฟ้าแลัพันธ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาจารย์จัดกิจกรรมโดยมีการสร้างความสนใจและดึงดูดนักเรียน โดยการศึกษานอกห้องเรียนไปพบกับธรรมชาติของสวนหย่อม และพร้องทั้งอธิบายถึงพันธุ์พืชแต่ละชนิดพร้อมๆกันไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะต้องนั่งเรียนอย่างเดียว จากการศีกษานอกห้องเรียนทำให้นักเรียนที่จะกล้าลองผิด ลองถูกในการทดลองด้วยตนเอง :tv15:
โดย บุษมาส พวงไม้ (2014-02-18 06:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv