thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2994
Rate :
 4
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2011-03-23  
    แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี  
    การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ต้องฝึกให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการถามคำถามอยู่ตลอดเวลา และการนำสื่อที่สามารถใช้ได้รอบตัว นำมาใช้ในการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และการจัดกระบวนการศึกษาแบบกลุ่ม กับการวิจารณ์กิจกรรมกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อแตกประเด็นการคิดได้อย่างกว้างขวาง  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นแนวการสอนที่ดี ขออนุญาตนำไปใช้ ขอบคุณครับ
โดย ครูวิชัย (2011-03-29 20:58:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ เด็กได้เรียนรู้ และสรุปความรู้เอง เป็นแนวการสอนที่ดีค่ะ
โดย อมร ใกล้โพธิ์ (2011-05-14 15:15:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่เผยแพร่วิธีการสอนที่ดีให้ทราบ
โดย บุญชู จันทร์ทิพย์วารี (2011-05-14 19:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย บุญชู จันทร์ทิพย์วารี (2011-05-14 19:10:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่เผยแพร่วิธีการสอนที่ดีให้ทราบ ขอนำไปปรับใช้ด้วยนะคะ
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-05-14 21:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดีครับ ได้คิดเยอะเลย แต่อยากให้คุณครูจดบนกระดานไว้ด้วยครับ พอตอบกันหลายกลุ่มแล้วผมลืมบางส่วนว่าวัตถุแบบต่างๆเคลื่อนที่ได้แบบใด แล้วจัดกลุ่มก่อนน่าจะดี เพราะแบบนี้เด็กจะต้องคิดเก่งมากในเรื่องความจำและจินตนาการ

ส่วนการแบ่งกลุ่มผมชอบนะครับที่มีการกำหนดหน้าที่ในกลุ่ม จะลองนำไปใช้ดู (แต่อาจต้องเสียเวลาแจ้งรายละเอียดใ้หนักเรียนเข้าใจอีกนิดหน่อย)
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-06-03 03:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี เริ่มตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบในช่วงของ แรลลี่วอล์ค ถือว่าการควบคุมห้องเรียนเยี่ยมค่ะ ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ สำหรับการเป๋นครูมืออาชีพ :tv15: :tv15:
โดย มะลิไพ นามแสง (2011-07-18 21:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบพระคุณสำหรับตัวอย่างการสอนที่ดีมากๆ
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2011-07-30 22:20:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์ เป็นครูที่มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ทำให้อยากเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ใช้การทดลองในการหาคำตอบนอกจากนั้นครูลัดดาวัลย์ยังใช้กระบวนการกลุ่ม ให้เกิดการยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม การยอมรับความเป็นผู้นำ ผู้ตามสุดท้ายครูลัดดาวลย์ให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้เองเป็นกระบวนการเรีบยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย สมพิศ กองขุนยาญ (2011-10-14 14:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
นายจิรพงษ์ ทองทิว นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกิจกรรมที่ดี เริ่มตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน :tv09: :tv10: :tv09:
โดย จิรพงษ์ ทองทิว (2011-11-28 14:21:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จะนำไปใช้ปรับเป็นแบบอย่างสอนนักเรียน ให้มีทักษะต่างๆมากขึ้น เนื้อหาในการสอนตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียนดี รู้จักนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาสอนนักเรียน ให้รู้จักคิด รู้จักเลือกสิ่งต่างๆมาทำการทดลอง ทั้งยังมีการฝึกให้เด้กกล้าแสดงออก รู้จักคิด วิจารณ์งานของผู้อื่น และรับคำวิจารณ์มาปรับปรุงงานของตัวเอง ครูที่สอนถือว่าสุดยอดเหมาะสมที่นำมาเป็นตัวอย่างค่ะ
โดย นางศิริพร นาคทั่ง (2011-12-15 19:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ๆนักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้เองเป็นกระบวนการเรีบยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการตอบคำถาม สามารถปรับความรู้ที่ด้รับไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-02-09 16:25:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดุแล้วดิฉันว่า เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมีประโยชน์ ที่สามารถให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่ทำให้ได้รับความรู้ที่ดี การนำเข้าสู้บทเรียน ตลอดจนการสอนและการสรุป เป็นการสอนที่นำมาเป็นตัวอย่างได้ นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ สำหรับการเป๋นครูมืออาชีพ :tv01: :tv02:
โดย ขนิษฐา แก้วกรูด (2012-03-09 16:08:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์ เป็นครูที่มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ทำให้อยากเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ใช้การทดลองในการหาคำตอบนอกจากนั้นครูลัดดาวัลย์ยังใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมีประโยชน์ ที่สามารถให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่ทำให้ได้รับความรู้ที่ดี การนำเข้าสู้บทเรียน ตลอดจนการสอนและการสรุป เป็นการสอนที่นำมาเป็นตัวอย่างได้ นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และได้ความรู้่จริง :tv03:
โดย รัตนา เจนจบเขตต์ (2012-03-09 16:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวเสาวลักษณ์ ดีฉ่ำ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ชมเทคนิคการสอนของอ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี ครู รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี สอนในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งคุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมาก เป็นวิธีการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจนักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้เองเป็นกระบวนการเรีบยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางทำให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และจากที่ข้าพเจ้าได้ชมวีดีโอนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้ เกิดประโยชน์มาก และได้เป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไปในอนาคตได้
โดย เสาวลักษณ์ ดีฉ่ำ (2012-03-10 13:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน ของคุณครูลัดดาวัลย์ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจ เนื่องจากครูลัดดาวัลย์ ใช้วิธิการสอนแบบง่ายๆ และสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงเรื่องที่เรียนรูได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจ ซึ่งวิธีการสอนของครูลัดดาวัลย์จะกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งวิธีนี้เองที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจเนื้อหา และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ รวมถึงการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกับผูอื่นควบคู่ไปด้วย
โดย น.ส มลฑิรา ใจเอื่อ รหัส 534148016 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2012-03-11 10:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องแรงเสียดท่านของท่านอาจารย์ลัดดาวัลย์เป็นการสอนที่ดีมาก ๆนักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้เองเป็นกระบวนการเรีบยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการตอบคำถาม สามารถปรับความรู้ที่ด้รับไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอปรบมือให้ดังๆครับ
โดย ไพบูลย์ เสนานาม (2012-03-30 05:35:57) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนของคุณครูลัดดาวัลย์เป็นวิธีการนำสิ่งของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก เพราะว่าวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้เพื่อเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตัวของเรา เข้าใจเหตุผล และสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ คุณครูสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนรได้ปฏิบัติในหลากหลายภาระหน้าที่ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย วราภรณ์ แย้มวินตา (2012-03-30 13:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องแรงเสียดทานเป็นกิจกรรมที่ดี เริ่มตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบในช่วงของ แรลลี่วอล์ค ถือว่าการควบคุมห้องเรียนเยี่ยมค่ะ ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ และเป็นตัวอย่างการสอนที่สามารถนำไปสอนได้จริง
โดย ณัฐณิชา ทองดาดาด (2012-04-01 21:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี โดยให้นักเรียนได้มีการคาดเดาของการเปิดกล่องว่าทำไมจึงเปิดง่าย ยากต่างกัน แล้วนำมาอภิปรายร่วมกัน จึงทำการทดลอง สรุปผล เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง แล้วนำไปสู่การขยายความรู้ในเรื่องความเสียดทาน เพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่นการจับแก้วอย่างไรจะทำให้ไม่ลื่น ใส่รองเท้าอย่างไรจะเดินไม่ลื่น เป็นการให้นักเรียนได้มองเห็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราได้ จึงทำให้เกิดการเรียนที่รู้ที่ยั่งยืน และยังฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต จดจำเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนได้มากครับ
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-21 17:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนเรื่อง แรงเสียดทาน ของคุณครูลัดดาวัลย์เป็นวิธีการนำสิ่งของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก เริ่มตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งวิธีนี้เองที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจเนื้อหา และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ รวมถึงการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกับผูอื่นควบคู่ไปด้วย แรลลี่วอล์ค ถือว่าการควบคุมห้องเรียนเยี่ยมค่ะ ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ และเป็นตัวอย่างการสอนที่สามารถนำไปสอนได้จริง
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-04-30 14:48:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของวัตถุ คุณครูลัดดาวัลย์ แสงสำลี โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ขอชื่นชมคุณครูมากๆที่นำแนวการสอนดีๆมาแนะนำ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถามอยู่ตลอดเวลา และการนำสื่อที่สามารถใช้ได้รอบตัว นำมาใช้ในการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และการจัดกระบวนการกลุ่มกับการวิจารณ์กิจกรรมกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อแตกประเด็นการคิดได้อย่างกว้างขวาง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอนที่ดีมากๆๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-09 10:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์ ใช้วิธิการสอนแบบง่ายๆ และสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงเรื่องที่เรียนรูได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจ นักเรียนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทแตกต่างกันไป การทดลองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว บางอย่างก็เป็นขยะ แล้วนำมาใช้ได้ในห้องเรียน ถือว่าเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนในห้องดูเป็นระเบียบในช่วงของ แรลลี่วอล์ค ถือว่าการควบคุมห้องเรียนเยี่ยมค่ะ ขอนำแนวการสอนที่ได้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 00:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15 หนู นางสาว อภิวรรณ แพงมา เรียนอยู่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปี 2 หนูได้เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากการดูเรื่องแรงเสียดทานทำให้ดิฉันได้รู้จักเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะ เป็นครูตัวอย่างที่ดีมากค่ะ อยากให้ครูในประเทศไทยสอนดีแบบนี้ค่ะ การทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทดลองทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้จริงและสามารถตรวจสอบข้อผิดถูกจากการทดลองได้การควบคุมห้องเรียนเยี่ยมมากค่ะนักเรียนสนใจดีค่ะ
โดย นิวดี แก้วโกสุม (2012-11-29 16:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวชนิกานต์ สมพงษ์ รหัสนักศึกษา 544148004 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธฺ์สูงเนิน เป็นการสอนที่ดีมีประโยชน์ ให้นักเรียนมีการคิด เกี่ยวการแรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยการนำเอาอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรานำมาใช้ในการสอนนักเรียนและยังฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มและการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วยและยังฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริง ทดลองจริง และคิดวิเคราะการทดลองนั้นๆ
โดย ชนิกานต์ สมพงษ์ (2012-12-03 15:56:41) [แสดงความคิดเห็น]
ครูลัดดาวัลย์ เป็นครูที่มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ทำให้อยากเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ใช้การทดลองในการหาคำตอบนอกจากนั้นครูลัดดาวัลย์ยังใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมีประโยชน์ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณมากค่ะ :tv15:
โดย เยาวภา มโนภิรมย์ (2013-08-25 20:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv