thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1335
Rate :
 4
ความยาว : 12.54 นาที | Online : 2011-03-23  
    แม่เหล็กไฟฟ้า อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล รร.สายน้ำทิพย์  
    อ.จินตนาเชื่อว่าทุกวันนี้นักเรียนจะมีปัญหาเรื่องการคิด คือไม่สามารถออกแบบการทดลองได้ อาจารย์จึงใช้วิธีการตั้งคำถามมาช่วย และใช้ทฤษฏี K W I คือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want)อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร มาใช้ในการสอน  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ดีมาก จะขออนุญาตนำไปใช้บ้าง
โดย วิชัย (2011-03-29 20:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีกระบวนเด่นที่มีการเน้น "อยากรู้อะไรเพิ่ม" โดยเริ่มจากทบทวนความรู้เดิมด้วยคำถาม และมีการเตรียมสื่ออย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ที่คงทน
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-05 14:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีการหนึ่ง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด และการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆๆ
โดย ประเสริฐ พราหมณ์โต (2011-06-11 02:57:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีมากครับ
โดย อนุรักษ์ ระย้า (2011-07-24 23:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv09: :tv18: : :tv18: :tv18: :tv15: :tv15:เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ที่คงทน ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ดีทำให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการใช้ทฤษฏี K W I คือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want)อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร มาใช้ในการสอนยอดเยี่ยมมากขอชื่นชม
โดย ปราณี แก้วพวง (2011-07-27 17:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากและควรเอาเป็นแบบอย่าง จะทำให้ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนได้สูงขึ้นแน่นอน
โดย ภาณุวัฒน์ รักษ์ขาว (2011-10-09 16:31:38) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคการสอน KWI นั่นคือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want) อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบที่ดีมาก ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดหลากหลายทักษะ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ใหม่ที่คงทน ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ทำให้มีแนวคิดในการสร้าง และพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสามารถนำไปใช้ได้ง่าย เหมาะกับทุกวัย ทุกวิชา ขอบคุณมากนะคะ
โดย กฤษติกานต์ พันธุ์ชัย (2011-10-13 21:37:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูเรื่องนี้ สามารถทำให้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยให้ข้อคิดหรือคำถามในการชี้ให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง
โดย สุชาวดี ศรีโกศล (2011-11-25 21:28:01) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคการสอนแบบ K-W-I เป็นการสอนที่เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ดีและมีแบบแผนที่เป็นระบบ การสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ถูกต้องและง่ายขึ้น การสอนแบบนี้ช่วยให้ครูผู้สอนรู้ว่าเด็กมีความรู้พื้นฐานแค่ไหน แล้วควรจะสอนอะไรบ้าง ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย สุชาดา นกทอง นักศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล (2011-11-27 15:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้ใช้วิธีการคิด มีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลอง เป็นการสอนที่ดีมาก ๆการใช้เทคนิคการสอน KWI นั่นคือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want) อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบที่ดีมาก ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดหลากหลายทักษะ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ใหม่ที่คงทน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้มีแนวคิดในการสร้าง และพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสามารถนำไปใช้ได้ง่าย เหมาะกับทุกวัย ทุกวิชา ทำให้นัเรียนกล้าคิดตัดสินใจ ประกอบกับการได้ทดลองจริง ๆ
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-02-07 15:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกการสอนที่ใช้กระบวนการคิด คือไม่สามารถออกแบบการทดลองได้ ครูจึงใช้วิธีการตั้งคำถามมาช่วย และใช้ทฤษฏี K W I คือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want)อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร มาใช้ในการสอน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ใหม่ที่คงทน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้มีแนวคิดในการสร้าง และพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-08 20:16:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้นำเทคนิคจากการสอนมาใช้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการออกแบบการทดลองให้กับนักเรียน โดยใช้วิธีการตั้งคำถามมาช่วย และใช้ทฤษฏี K W I คือ K (What we know) รู้อะไรมาแล้ว, W (What we want)อยากรู้อะไร, l (What we learned) เรียนรู้อะไร มาใช้ในการสอน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดหลากหลายทักษะ จากการลงมือปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกทดลองเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก นำไปสร้างความรู้ใหม่ที่คงทน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้มีแนวคิดในการสร้าง และพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-22 15:35:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีครับ..เด็กได้เล่นเเละเรียนรู้...
โดย เฉลิมชัย โสท่าม่วง (2012-06-09 23:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv