thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 11939
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-03-23  
    การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)  
    กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย  
     
Share |
 

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม

 
 
หมวก6ใบ มีข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับ :tv15:
โดย ประดษฐ์ สุขเกษม (2011-03-24 20:20:28) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่พัฒนาการคิดของนักเรียนได้ดีมาก
โดย พิศมัย พานโฮม (2011-03-29 00:11:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดได้ คิดเป็น เยี่นมมากค่ะ :tv02:
โดย ครูชาววัง (2011-04-01 10:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคหมวก ๖ ใบ ช่วยสอนกระบวนการคิดของนักเรียนได้เยี่ยมเลยค่ะ
โดย อัจฉรา ทวิไชย (2011-04-01 11:04:28) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ
โดย อินทิรา (2011-04-02 21:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนที่ดี ที่นำมายกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัด
โดย ครูมนูญ (2011-04-02 22:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ...จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์
โดย รุจิดา สุขใส (2011-04-05 12:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง..จะนำไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน
โดย คำพันธ์ มัทธุรถ (2011-04-05 14:38:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อครูมากถ้ารู้จักนำไปประยุกต์ใช้
โดย ธนัชชา รามศิร (2011-04-05 19:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี สอนให้เด็ดได้คิด เป็นลำดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก แต่เด็กต้องมีความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กเล็กนั้นอาจจะยากสักเล็กน้อย
โดย นายชวพันธ์ กองมงคล (2011-04-07 23:04:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ชอบค่ะ จะพยายามใช้กับเด็กประถมให้คิด ให้เป็นตามแนวหมวก 6 ใบ
โดย อนงค์ศิริ ฐิตานุวัฒน์ (2011-04-09 21:05:07) [แสดงความคิดเห็น]
เคยใช้เทคนิคนี้สอนนักเรียนมาแล้ว โดยทำเป็นหมวก 6 ใบ ใบละสี แล้วให้นักเรียนสวมบนศรีษะ ทีละสี ทำให้นักเรียนคิดได้มากกว่าการคิดแบบปกติ และสนุกกับการคิด
โดย ครูอุดมพร (2011-04-10 21:36:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย อัจฉรา เกิดแก่น (2011-04-14 11:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี เปิดเทอมนี้จะนำไปใช้ให้ได้ :tv17:
โดย โสพิษ ปลอดเขียว (2011-04-15 13:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าจะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาทักษะการคิดให้ได้ผลดีต้องอาศัยเวลาและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งผ่านประสบการณ์ที่ครูจัดให้อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ
โดย พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ (2011-04-15 13:17:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย นางจินดา แก้วดี (2011-04-17 12:22:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย สติธร เชื้อนุ่ม (2011-04-20 20:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้การใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย
โดย พรรณงาม มานพภาพ (2011-04-21 11:26:53) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นการวัดองค์ความรู้ด้านต่างๆในตัวเด็กได้ดีมากแต่เด็กก็ต้องมีทักษะพื้นฐานการคิดที่ดีประกอบด้วย :tv15: :tv18: :tv17:
โดย พิชัย ภู่ปราง (2011-04-24 20:05:37) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลลยครับ อ รัตนา ขอก็อบหน่อยนะ
โดย สาคร สิงหเดช (2011-06-03 22:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะคะ เคยรู้เทคนิคการสอนแบบนี้มานานแล้ว จะลองนำมาประยุกต์ใช้อีกครั้ง เป็นพื้นฐานการสอนทักษะการคิดได้ดีเยี่ยม จะให้นักเรียนสวมหมวกวันละใบ สองใบ สามใน เพิ่มขึ้นตามลำดับ ขอบคุณค่ะ :tv17:
โดย ศิริกัญญา คำดวง (2011-06-08 11:38:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย อโนนา มัดดา (2011-06-08 15:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบ มีประโยชน์มากแต่ค่อนข้างยากค่ะ เพราะครูจะต้องตั้งคำถามที่ดีและจะต้องเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้ด้วย
โดย นันทกานต์ พิทยากรศิลป์ (2011-06-09 23:06:36) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก ๖ ใบ สุดยอดครับ จัดกระบวนการคิดของนักเรียน แล้วยังท้าทายครูผู้สอนในการตั้งคำถาม ผมว่าทำให้เด็กมีการคิดไม่น่าเบื่อ ได้มีส่วนร่วม ทำให้เด็กตื่นตัวดีครับ :tv15:
โดย โสธร ศรีอาวุธ (2011-06-11 20:07:33) [แสดงความคิดเห็น]
เคยนำเทคนิคนี้มาใช้เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ เป็นเพราะเราไม่เข้าใจรูปแบบที่ชัดเจน หลังจากที่ดูวิดิทัศน์ของครูรัตนา แล้วเข้าใจดีมากเลยค่ะ เห็นภาพชัดเจน จะต้องกลับไปปรับของเก่าประสานกับเทคนิคของครูรัตนา น่าจะทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะคะ คุณครูรัตนา :tv10: :tv10:
โดย สุภาวรรณื พิศดาร (2011-06-17 22:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัยแล้ว ดีมากค่ะ ขณะดูไปก็ทำให้คิดเรื่องการสอนวรรณคดี การวิเคราะห์ตัวละคร ซึ่งคิดว่าเหมาะมากที่จะใช้การสอนนี้ คิดว่าเด็กมัธยมจะชอบการทำงานกลุ่ม การคิดร่วมกันมากกว่าการคิดคนเดียว และที่สำคัญจะทำให้นักเรียนรู้จักคิดหลากหลายจากทฤษฏีหมวก 6 ใบ ได้อ่านหลักการมาหลายรอบ ยิ่งได้ดูเห็นภาพกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ นักเรียนกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็นดีค่ะ :tv15:
โดย ดวงเดือน นันทพฤทธิ์ (2011-07-14 14:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้ยินทฤษฎีนี้ แต่ไม่เคยทราบว่าเป็นอย่างไร และก็อยากรู้มานาน วันนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจพอสมควร จะลองนำไปประยุกต์ใช้ดูค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่นำมาเผยแพร่ และนำไปใช้จริงค่ะ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-07-18 11:06:53) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิดโดยใช้เทคนิคหมวก๖ใบเป็นประโยชน์ทำให้เห็นพฤติกรรมการคิดของนักเรียนทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลก่อนตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งใด ๆ ซึ่งปกติการคิดของคนเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์หาเหตุผลโดยการแชร์ประสบการณ์กันนับว่าเป็นการสอนที่บรรลุเป้าหมายของการสอนในระดับหนึ่งแล้ว ชอบวิธีการสอนของคุณครูรัตนา มากค่ะ
โดย จันทนา ทิพวาศรี (2011-07-18 11:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเลยครับ ผมจะไปปรับใช้สอนกับนิสิตเรื่องการคิดเชิงระบบครับ ได้ไอเดียอะไรหลายๆๆอย่างเลยครับ
โดย ณรงค์ศักดิ์ ประสิว (2011-07-18 23:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทฤษฎีที่มีมานาน..การจะนำไปใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้..เพื่อประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ้าไม่เข้าใจในทฤษฎิอย่างแท้จริงก็จะทำให้ไม่เกิดผลดีกับนักเรียนเท่าที่ควร
โดย ดีอร เชื้ออินทร์ (2011-07-19 20:54:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์มากตรับ ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำทฤษฎีไปใช้กับวิชาภาษาอังกฤษ
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2011-07-21 20:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และรู้สึกว่าเ็ป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนได้อย่างไร พอได้ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนวรรณคดี ถ้าให้เด็กได้ลองฝึกคิดรอบทุกด้านครบตามหมวก 6 ใบ ก็น่าจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือคิดด้านเดียวโดยไม่พิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งพื้นฐานการคิดแบบหมวดหกใบนี้อาจจะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คิดอย่างมีสติในอนาคต
โดย สุเมษา จำรูญศิริ (2011-07-25 10:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ครับ เยี่ยมๆๆๆๆๆ :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv15:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-07-25 22:51:54) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของตนเองและของเพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งผู้อื่นที่เรารู้จัก ทำให้เราสามารถช่วยวิพากษณ์วิจารณ์ เพื่อให้แต่ละคนนำข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพราะหากเรานำมาใช้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดได้
โดย ธนียา เทียนคำศรี (2011-07-26 09:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบ มีประโยชน์มากแต่ค่อนข้างยากค่ะ เพราะครูจะต้องตั้งคำถามที่ดีและจะต้องเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้ด้วย เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของตนเองและของเพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งผู้อื่นที่เรารู้จัก ทำให้เราสามารถช่วยวิพากษณ์วิจารณ์ เพื่อให้แต่ละคนนำข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพราะหากเรานำมาใช้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดได้
โดย สุภาพร เกิดพุ่ม (2011-07-27 11:38:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: ขอบคุณครับสำหรับวิธีการใช้หมวก ๖ ใบในการช่วยให้เด้กได้คิด...เพราะที่โรงเรียนที่ผมสอนเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคิดเท่าไหร่ ยิ่งการคิดวิเคราะห์แล้วมีน้อยคนครับที่ชอบ...แต่ชอบวิธีการสอนของครูรัตนาครับ ผมคงนำมาปรับใช้กับการสอนของผมในเรื่องการคิดวิเคราะห์สื่อ....ขอบคุณครับสำหรับแนวทางที่ดีๆ ที่นำมาแบ่งปัน และขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เปิดดอกาสให้ครูได้แบ่งปันการสอนที่ดีๆ.... :tv15: :tv15:
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2011-07-28 22:24:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ หมวก 6 ใบมีประโยชน์มากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ต่อไป
โดย อัมพร อินอ่อน (2011-07-30 16:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบมีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ในการสอนของดิฉัน ดิฉันได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์กับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควร กว่านักศึกษาจะเข้าใจในสิ่งที่อ่าน เพราะดิฉันได้นำเรื่องที่ให้อ่านมาจากสารประเภทต่างๆ ดังนี้ บทความวิชาการ บทความแสดงความคิดเห็น ข่าว เรื่องสั้น บทกวี และงานวิจัย ซึ่งในการสอนโดยใช้หมวก ๖ ใบนี้ ดิฉันได้ให้ทำงานเป็นกลุ่มก่อนหลาย ๆ ครั้ง โดยเร่มจากแต่ละกลุ่มให้ใช้หมวกสีเดียวก่อน ต่อจากนั้นในกลุ่มให้ทำหมวกทุกสี เมื่อนักศึกษาพอเข้าใจแล้ว สุดท้ายก็ให้ทำงานคนเดียวโดยใช้หมวก ๖ ใบ จากการสอน นักศึกษาให้ความสนใจและสามารถช่วยกันทำงานและคิดออกมาได้ แต่พอเป็นงานที่ทำคนเดียว นักศึกษาทำไม่ค่อยได้ คนที่เขียนเก่ง ก็จะทำได้ดี ส่วนคนที่เขียนไม่เก่ง ผลงานออกมาไม่ค่อยดี แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากสอนแล้ว ได้แจกแบบสอบถามให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนแบบนี้เป็นอย่างไรบ้าง ผลสรุปนักศึกษาส่วนใหญ่ขอบวิธีการเรียนแบบนี้ เพราะทำให้เขาได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ จากเดิมที่เขาอ่านแล้วสรุปได้อย่างเดียวก็เพิ่มขึ้นจากการสรุป เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงอารมณ์ ตลอดจนการนำไปใช้ ซึ่งดิฉันก็คงจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
โดย ศรีเพ็ญ มะโน (2011-08-07 17:29:59) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิค หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น จากการศึกษา เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า เราคิดโดยใช้หมวกสีใด ซึ่งการคิดโดย ใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้ประโยชน์ ดิฉันเองก็เคยนำเทคนิคนี้มาใช้กับนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่จะใช้ในการเรียนวรรณคดี สำหรับวิเคราะห์ตัวละคร ได้ผลค่อนข้างดี นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก และทำให้ครูได้รู้ว่านักเรียนคิดอย่างไรกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครต่าง ๆ จากการชมวีดิทัศน์ได้เห็นตัวอย่างการนำเทคนิคหมวก 6 ใบ ไปใช้ในการให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิท ดิฉันจึงเกิดแนวคิดว่าจะทดลองนำไปใช้ในวิชาแนะแนวด้วย เพราะนักเรียนมีปัญหาในเรื่องการคบเพื่อน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างมาก หากนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย ราตรี พิชัยพงค์ (2011-08-08 13:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ เป้นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะนอกจากนักเรียนได้เรียนรู้ทั้ 4 ทักษะแล้ว ยังมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย และผู้เรียนยังได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของครูผู้สอน
โดย เลขา อนันต์ (2011-08-11 10:35:22) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนวรรณคดี ถ้าให้เด็กได้ลองฝึกคิดรอบทุกด้านครบตามหมวก 6 ใบ ก็น่าจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือคิดด้านเดียวโดยไม่พิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งพื้นฐานการคิดแบบหมวดหกใบนี้อาจจะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คิดอย่างมีสติในอนาคต ขอขอบคุณรายการดีๆ อยากให้มีรายการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ :tv15: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย พิมพ์มาดา อนุสามิ (2011-08-26 17:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก 6 ใบเป็นเทคนิคการสอนคิดที่ดีมาก เมื่อชมแล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยว่าจะนำเอสเทคนิควิธีการนี้ไปใช้กับนักเรียนให้รู้จักการคิด การวิเคราะห์ได้อย่างไร โดยเฉพาะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วึ่งเป็นวิชาต้องใช้การคิดอยู่ในตัวเนื้อของวิชาอยู่แล้ว แต่นักเรียนบางคนก็ยังคิดไม่เป็น ต้องอธิบายก่อนแล้วก็ยังคิดไม่ได้ โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมักจะผิดเสมอ เพราะวิเคราะห์ไม่เป็น ผู้สอนก็หาวิธีหลากหลายแล้วก็ยังมีนักเรียนที่แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ แต่เมื่อมาชมทฤษฎีนี้แล้ว ก็เกิดความคิดที่จะนำวิการไปปรับใช้กับการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กประถมได้ ขอขอบคุณอย่างมากๆ เลย
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2011-08-26 19:05:34) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิดตามทฤษฎีหมวก 6 ใบ เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยกระตุ้นให้้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด และจะนำไปใช้ได้ในทุกวิชา ขอบคุณมากท่านอาจารย์จะนำไปใช้สอนนักเรียน
โดย เจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจ (2011-08-27 00:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพัฒนาการคิดคำถามแบบหมวก 6 ใบสามารถนำไปใช้ปรับใช้ได้จริงในการสอน
ขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-08-27 13:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ทราบถึงทฤษฎีหมวก 6 ใบ เป็นการสอนที่ดีมีเทคนิคการสอนกระบวนการคิดให้เด็กได้มีความคิดที่หลายหลาย ต่อยอดความคิดของตนเอง และการสอนนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง ขอขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมานำเสนอ.. :tv15:
โดย ธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2011-08-27 15:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิด เป็นการส่งเสริมการคิดรอบด้านได้เป็นอย่างดี สามารถปรับใช้ได้
โดย สาลี่ รัตนมงคล (2011-08-28 07:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
เคยทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น
โดย แอซะห์ อาแว (2011-08-28 15:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน และเทคนิคการเรียนรู้สอดคล้องกับบทเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-04 17:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆได้อีกด้วย แต่ครูที่จะนำไปใช้ต้องศึกษาให้ละเอียดเพราะหมวกแต่ละสี มีหลักการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกัน อยู่ที่การตีความต้องชัดเจนและถูกต้อง
โดย ธิดาเรือง ทันหล้า (2011-09-13 05:42:49) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิเสธไม่ได้ว่า โ€œทักษะการคิดวิเคราะห์โ€ เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของเด็ก ทั้งการแก้ปัญหา ตัดสินใจ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฏีหมวก 6 ใบเป็นทฤษฏีที่มีประโยนช์และครอบคลุมทุกด้าน เป็นการสอนที่ดีมีเทคนิคการสอนกระบวนการคิดให้เด็กได้มีความคิดที่หลายหลาย ต่อยอดความคิดของตนเอง และการสอนนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย นัยน์กมล กินรี (2011-09-20 21:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ จัดกระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย สุดยอดครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-22 21:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบเป็นเทคนิคการสอนที่ดี คุณครูเป็นแบบอย่างดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย อัธยา บุณยรัตเศรณี (2011-09-22 21:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิค หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกวิชา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นางสุนันทา ยี่ทอง (2011-10-18 23:19:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:gเยี่ยมมากคะ...จะนำเทคนิคหมวก ๖ ใบไปใช้พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เช่นกันคะ..ขอบคุณสำหรับตัวอย่างดีๆ เช่นนี้ :tv17: :tv17:
โดย ปรียาภรณ์ มาสาซ้าย (2011-10-24 12:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยดูแล้วโดนใจเข้าใจวิธีที่จะนำไปปรับใช้ขอบคุณมากที่ได้นำความรูมาเผยแพร่แก่เพื่อนครูมีประโยชน์มากๆเลย
โดย นางลำดวน ศิริภักดิ์ (2011-10-30 18:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่พบการสอนที่แปลกใหม่เพราะอ่านแต่หลักการแต่ไม่ทราบว่าจะสอนอย่างไร จะขอนุญาตนำเทคนิคการสอนไปสำหรับการศึกษาและค้นคว้าต่อไปค่ะ่
โดย สุภัชชา น้อยเจริญ (2011-11-30 22:29:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนดีมากค่ะ ดูง่ายและเข้าใจดีกว่าการอ่านตามหลักการตามหนังสือต่างๆ ขออนุญาตนำไปใช้สอนนักเรียนนะคะ
โดย สุภัชชา น้อยเจริญ (2011-11-30 22:31:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจำได้ดีที่เดียวค่ะ ทำให้เด็กๆมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีและยังนำการคิดในรูปแบบนี้ไปให้กับรายวิชาอื่นๆได้ดี ขอชื่นชมจริงๆคะที่นำแนวคิดใหม่ๆมาสู่เด็กไทยในปัจจุบน :tv15: :tv18: :tv17:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2011-12-11 13:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก การพัฒนากระบวนการคิด เป็นการส่งเสริมการคิดรอบด้านได้เป็นอย่างดี สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ยอดๆๆๆๆ
โดย ประเสริฐศรี สอนภักดี (2011-12-14 05:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิค หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น จากการศึกษา เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า เราคิดโดยใช้หมวกสีใ ด ซึ่งการคิดโดย ใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้ ขอนำไปเป็นแนวทางในการสอนเด็กนะค่ะ
โดย นารีรัตน์-อ๋องพู่ (2011-12-27 11:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย นารีรัตน์-อ๋องพู่ (2011-12-27 11:44:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอ.รัตนา มากในการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลายคะ :tv02:
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-01-19 10:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอ.รัตนา มากในการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลายคะ :tv02:
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-01-19 10:18:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอ.รัตนา มากในการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลายคะ :tv02:
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-01-19 10:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะหากนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-06 21:38:45) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิด เป็นการส่งเสริมการคิดรอบด้านได้เป็นอย่างดี สามารถปรับใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-06 21:40:02) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบสามารถนับไปปรับสอนได้กับทุกสาระและเด็กสามารถคิดขั้นพื้นฐานได้ตามศักยภาพของผู้เรียนคะ :tv01:
โดย กรองจิตร์ อุ่นละม้าย (2012-02-12 19:34:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อครูมากถ้ารู้จักนำไปประยุกต์ใช้
โดย พิมพกา สาครินทร์ (2012-02-23 10:35:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบในแนวคิดของอาจารย์ท่านนี้มาก กับทฤษฎีหมวกหกใบ เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แผลงหลุดออกไปจากการเรียนแบบเดิมๆที่ถ่ายทอดเพียงภาพรวมและให้นักเรียนคิดเองตลอด แต่การสอนแบบนี้นั้นสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อื่นๆแทรกลงไปได้อย่างลงตัว และเป็นสิ่งจุดประกายให้นักเรียนเข้าสู่ทักษะกระบวนการคิดได้ดี เมื่อเริมดคิดเป็นเด็กก็จะสามารถนำมาวิคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นอะไร สุดท้ายแล้วผู้เรียนก็จะสังเคราะห์สิ่งที่ได้รับป็น และจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีเยี่มสืบไป
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-02-25 15:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
Six thinking hats คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีโฟกัส มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก โ€œการคิดโ€ เป็นทักษะช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทักษะความคิด เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันที ซึ่งเป็นผลจากการใคร่ครวญอันซับซ้อนที่มีพื้นฐานจากประสบการณ์ ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรองรับ การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดิฉันสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ช่วยในการพูดอภิปรายกลุ่มของเด็กๆให้ดีขึ้นได้แน่เลยค่ะ เพิ่มความมั่นใจให้ครูอย่างดิฉันขึ้นมาก เป็นแนวทางที่ดิฉันรูสึกว่าเป็นการสอนครูให้ครูรู้ยิ่งขึ้น นักเรียนก็รู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ใกล้เขาไม่กลัวที่จะพูด กล้าแสดงความคิดเห็นมากชึ้นค่ะ
โดย ชุติมณ โมระมัต (2012-02-27 22:12:42) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และรู้สึกว่าเ็ป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนได้อย่างไร พอได้ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนวรรณคดี ถ้าให้เด็กได้ลองฝึกคิดรอบทุกด้านครบตามหมวก 6 ใบ ก็น่าจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือคิดด้านเดียวโดยไม่พิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งพื้นฐานการคิดแบบหมวดหกใบนี้อาจจะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คิดอย่างมีสติในอนาคต
:tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-02-29 11:15:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย ในระดับชั้นมัธยมเด็กสามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี แต่อยากเห็นการสอนในระดับประถมต้นๆบ้างโดยใช้เนื้อหาในการเรียนการสอนโดยไม่ต้องบอกว่าใส่หมวกสีอะไรเป็นการสอนในชั่วโมง เช่น ภาษาไทย สังคมฯ ที่มีเนื้อหาได้เห็นชัดเจนจะดีมาก เพราะที่เห็นในวีดีโอเป็นการสอนในระดับมัธยมและบอกว่าหมวกสีอะไรหมายถึงอะไรเป็นการบอกตรงเกินไป ถ้าไม่บอกให้เด็กทราบจะใช้วิธีการสอนเป็นสาระ/เนื้อหาที่ครูสามารถนำไปเป็นเทคนิคในการใช้สอนจะได้ไหมคะ ครูเก่ง นักเรียนมีความสามารถในการคิดได้ดีมากเลยคะ
โดย อัมพร สุคำมา (2012-02-29 16:05:39) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-05 20:19:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย เยาวลักษณ์ เขียวเขิน (2012-03-07 14:09:39) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎี หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เป็นวิธีการสอนที่ช่วยฝึกพัฒนาระบบความคิดของนักเรียน ไห้มีความคิดที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก เทคนิค หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น จากการศึกษา เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า เราคิดโดยใช้หมวกสีใด ซึ่งการคิดโดย ใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยไห้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก ซึ่งจะทำให้ครูได้รู้ว่านักเรียนคิดอย่างไรกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครต่าง ๆ ซึ่งสามารถไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้หลากหลาย เช่น วิชาแนะแนว สอนในเรื่องของการคบเพื่อนและการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะนักเรียนส่วนไหญ่ในปัจจุบันมักมีปัญหาในเรื่องการคบเพื่อน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น หากนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย นภวรรณ แผนฟู (2012-03-09 14:46:38) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบมีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ในการสอนของดิฉัน ดิฉันได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์กับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน มีวิธีการตอบคำถาม การตั้งคำถามที่ใช้ความรุ้ที่ถูกต้อง และเป็นการบูรณาการกับวิชา สังคมศึกษา ที่ช่วยในเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนได้อ่านเรื่องราวให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับความรุ้ที่ครบถ้วน ได้ทั้งด้าน บวก และด้านลบ นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ :tv02:
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2012-03-09 15:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฏีหมวกหกใบของอาจารย์รัตนา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนได้มองในหลายๆแง่ มุม
โดย เมธาพร เหมเดโช (2012-03-10 22:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวเกวลี จันทร เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 524102008กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้การใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย
โดย วรรณภา ทองสุข (2012-03-11 21:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก ๖ ใบ แต่ละใบของหมวกคิดทั้งหกจะมีสีต่างกัน ขาว แดง ดำ เหลือง เขียว ฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละหมวก สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของมันด้วย สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้น ๆ สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่น ๆ ทฤษีฎีนี้ดีมาก ๆ ครับ ผมเคยใช้
โดย กุนที กลัดสุข (2012-03-15 10:00:49) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ การใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้าน เทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น จากการศึกษา เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า เราคิดโดยใช้หมวกสีใ ด ซึ่งการคิดโดย ใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้
โดย น.ส.รพีพรรณ โห้โสภา รหัส534101028 สาขาภาษาไทย (2012-03-15 18:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
หมวกหกใบหกสี
แต่ละใบของหมวกคิดทั้งหกจะมีสีต่างกัน ขาว แดง ดำ เหลือง เขียว ฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละหมวก สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของมันด้วย

สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ

เป็นเทคนิคที่นำมาช่วยครูได้เป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนการสอน
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 09:38:53) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบมีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ในการสอนของดิฉัน ดิฉันได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์กับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน มีวิธีการตอบคำถาม การตั้งคำถามที่ใช้ความรุ้ที่ถูกต้อง และเป็นการบูรณาการกับวิชา สังคมศึกษา ที่ช่วยในเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนได้อ่านเรื่องราวให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับความรุ้ที่ครบถ้วน เป็นเทคนิคที่นำมาช่วยครูได้เป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนการสอน
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-03-30 13:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมาก สามารถทำให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น น่าลองไปใช้กับการเรียนการสอน :tv02: :tv02: :tv17:
โดย รีซาร์ เปาะสะอุ (2012-03-30 16:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
การมองคนนอกจากจะมองในแง่บวกแล้ว ในวงการศึกษาสามารถคิดค้นวิธีการสอนแบบหมวก 6 ใบ เข้ามาใช้ในการจัดระบบความคิด จึงทำให้มองได้ 6 ด้าน ยิ่งเป็นวิธีคิดที่ยาก สลับซับซ้อนเข้าไปอีก แต่คนเป็นครูก็ยังคิดวิธีการสื่อสารที่จะทำให้คนอื่นๆได้มองให้รอบด้าน เพราะฉนั้นต่อไปในอนาคตถ้าใครได้ดูเรื่องนี้แล้ว หวังว่าต่อไป จะมองใคร หรือทำอะไร ก็คงคิดให้ละเอียดรอบคอบให้ทั่วถึงทั้ง 6 ทิศทาง ครูจะตัดสินใจว่านักเรียนเป็นอย่างไรก็ต้องมองให้รอบด้านและพยายามฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบและคิดในหลายๆด้านด้วยก็น่าจะดีนะค่ะ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-03-30 19:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัยแล้ว ดีมากค่ะ ขณะดูไปก็ทำให้คิดเรื่องการสอนวรรณคดี การวิเคราะห์ตัวรอบ ยิ่งได้ดูเห็นภาพกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ นักเรียนกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดนักเรียนมีความสุขในการเรียน เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการสนใจมากขึ้น ฝึกให้นักเรียนคิดรอบด้านและพยายามฝึกนักเรียนให้คิดเป้นระบบบและคิดในหลายๆๆด้านค่ะ น่าลองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย เตือนใจ บุตรโต (2012-03-30 23:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบ มีประโยชน์มาก ครูจะต้องตั้งคำถามที่ดีและจะต้องเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้ด้วย เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของตนเองและของเพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งผู้อื่นที่เรารู้จัก ทำให้เราสามารถช่วยวิพากษณ์วิจารณ์ เพื่อให้แต่ละคนนำข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพราะหากเรานำมาใช้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะ
โดย เจษฎาพร พรหมประเสริฐ (2012-03-31 13:54:12) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิดโดยใช้เทคนิคหมวก๖ใบเป็นประโยชน์ทำให้เห็นพฤติกรรมการคิดของนักเรียนทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลก่อนตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งใด ๆ ซึ่งปกติการคิดของคนเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์หาเหตุผลโดยการแชร์ประสบการณ์กันนับว่าเป็นการสอนที่บรรลุเป้าหมายของการสอนในระดับหนึ่งแล้ว ชอบวิธีการสอนของคุณครูรัตนา มากครับ
โดย ซาฟีรีน ศานติประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2012-03-31 14:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เสียงเพราะมากๆเลยค่ะ ดูเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆ เทคนิควิธีการสอนของคุณครูก็ดีมากๆเลยค่ะ ชัดเจนและน่าสนใจ ได้ชมรายการตอนนี้แล้วรู้สึกว่ามีความรู้มากๆ อันที่จริงเทคนิคหมวก ๖ ใบนี้ ดิฉันได้เรียนรู้และได้อ่านตำรามามากพอสมควร แต่ไม่รู้สึกว่าจะน่าสนใจหรือสนุกกับการศึกษามากเท่ากับที่รู้สึกได้จากการชมรายการตอนนี้ คุณครูนำเสนอเนื้อหาได้เข้าใจง่าย โดยเฉพาะเทคนิคการสอนและเชื่อมโยงให้นักเรียนจดจำและเข้าใจหมวกแต่สีแต่ละใบได้อย่างชัดเจน เช่นเทียบเคียงสีขาวกับกระจก เทียบเคียงสีดำกับความมืดมน อะไรที่ร้ายๆ ที่เป็นด้านลบ สีเหลืองเป็นสีของดอกไม้ ดอกทานตะวัน เทียบกับความหวัง ความสดใส สีแดงเป็นสีของไฟ เรื่องของอารมณ์ สีเขียวคือใบไม้ที่มีความเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ สีฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าที่โปร่งกว้าง เปิดให้เราคิดเองโดยอิสระ เป็นต้น ดีมากๆเลยค่ะ ชอบมากที่สุดตรงนี้นี่เอง ก่อนที่คุณครูจะเชื่อมโยงสีหมวกทั้ง ๖ สีเทียบเคียงกับชีวิตของคน ของตัวละครในวรรณคดีต่างๆ เช่น นางวันทอง เป็นต้น ก่อนที่จะโยงเข้าสู่การวิเคราะห์ตนเองและเพื่อนๆ สอนให้เด็กมองตน มองคนอย่างเข้าใจได้ดีมากๆเลยค่ะ ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากๆเลย ขออนุญาตนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนะคะ ขอบพระคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 03:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:ได้รับความรู้ แนวทางสอน วิธีการสอนที่ชัดเจนและน่าสนใจ กระบวนการคิดใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ เปรียบเทียบสิ่งที่สอน กับสิ่งที่เป็นจริง สอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้าน การทำงานเป็นกลุ่ม :tv18: :tv18:
หมวก 6 ใบ 6 สี แต่ละใบของหมวกคิดทั้ง 6 จะมีสีต่างกัน สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
--สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
-- สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
--สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
-- สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
-- หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
-- สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ

ให้นักเรียนเขียน วิเคราะห์ ให้หลากหลาย มองทุกมุมมองตนเอง มองเพื่อน สรุป นำเสนอหน้าชั้นเรียนสะท้อนความรู้สึก ตนเองและเพื่อนๆ รับรู้ความคิด ปรับปรุงใช้จริง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-01 07:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยจะได้ลองไปปรับใช้กับเด็กบ้าง :tv15:
โดย สมพร อินต๊ะไชยวงค์ (2012-04-01 14:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมคิดว่ากระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนได้อย่างไร พอได้ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนวรรณคดี สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณครูรัตนา สถิตานนท์ เป็นอย่างสูงครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 15:49:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกระะบวนการคิดเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรได้นำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา แต่ในวิชาภาษาไทยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะสีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงาน คือ
--สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
-- สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
--สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
-- สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
-- หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
-- สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ
ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2012-04-01 17:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมาก สามารถทำให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น น่าลองไปใช้กับการเรียนการสอน ทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ จัดกระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย
โดย สุริยา อินอร (2012-04-01 20:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้หมวก 6 ใบ และความหมาย หมวกสีขาว หมายถึงข้อมูลข่าวสาร
หมวกสีแดงหมายถึงอารมณ์ความรู้สึก
หมวก สีดำหมายถึงการตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัย
หมวกสีเหลือง คือการมองใน แง่ดีเต็มไปด้วยความหวัง
หมวกสีเขียวหมายถึงการ คิดอย่างสร้างสรรค์
หมวกสีฟ้า หมายถึงการสามารถควบคุมความคิดทั้งหมด
หากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการกำหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งๆเดียวกัน ในหลายๆมุมมองนั่นเองครับ ผมเห็นว่าน่าสนใจดี ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-02 10:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า กระบวนการคิด หมวก 6 ใบนี้สามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบการคิดของเด็กได้หลากหลายรุปแบบทำให้เด็กนักเรียนมีอิสระทางความคิด และเป็นการฝึกให้เขาคิดได้อย่างหลากหลาย เพราะผมคิดว่า สิ่งที่เหนือกว่าความรู้ความจำก็คือ การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะหืเมื่อเขาคิดเป็นเขาก็เป็นคนรู้จักสังเกต ช่างสังเกตและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้โดยการนำเอาข้อมูลที่เขาได้จากการคิดอย่างหลากหลายมาเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัยหาแและคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆตลอดไป
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 13:16:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเคยนำเทคนิคหมวก ๖ ใบ มาสอนนักเรียนในสมัยที่สอนระดับ ม. ต้น ประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวค่ะ
แต่พอมาสอนในระดับมัธยมปลาย (ม.๖) ดิฉันกลับไม่กล้านำเทคนิคหมวก ๖ ใบ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเวลาเรียน ม.ปลาย มีน้อย ๒ คาบ/สัปดาห์ เนื้อหาใบหลักสูตรก็เยอะมาก กลัวสอนไม่ทันค่ะ ดิฉันชมการสอนของ อ.รัตนา ทำให้เกิดความกระตือรือร้นอยากจะนำเทคนิคหมวก ๖ ใบที่เคยสอนกลับมาปัดฝุ่นสอนอีกครั้ง ขอบคุณ อ.รัตนาที่มีส่วนให้ดิฉันอยากนำกระบวนการคิด โดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบกลับมาสอนอีก ขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย ศิริพรรณ รักร่วม (2012-04-02 17:27:07) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมวีดีทัศน์แล้ว ดิฉันได้นำเทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์ใช้กับการสอนสาระประวัติศาสตร์เรื่อง พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเรื่อง สมาคมอาเซียน ซึ่งในการ สอนดังกล่าวดิฉันได้ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ใช้หมวกทั้ง ๖ ใบ โดยกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาเซียน และให้กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศร่วมกันของสมาคมอาเซียน นักเรียนสามารถช่วยกันทำงานและเกิดทักษะการคิด และให้ความสนใจการเรียนเป็นอย่าดี ขอบคุณคุณครูรัตนามากค่ะ
โดย นางวีรยา แก่นมณี (2012-04-02 17:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคหมวก ๖ ใบ ช่วยสอนกระบวนการคิดของนักเรียนได้เยี่ยมเลยค่การสอนกระะบวนการคิดเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรได้นำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา แต่ในวิชาภาษาไทยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะสีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงาน คือ
--สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
-- สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
--สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
-- สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
-- หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
-- สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ
ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 21:01:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งวิธีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนากระบวนการทางด้านการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ รวมทั้งอุปกรณ์ สื่อการสอนของครูก็เตรียมพร้อมมาอย่างดี ทำให้การสอนกับผู้เรียนนั้นเป็นระบบ และต่อเนื่อง นอกเหนือจากการที่ผู้เรียนได้รับฟังเกี่ยวกับทฤษฏีหมวก 6 ใบ แล้ว ภายในห้องเรียนก็สามารถสร้างการทำงานร่วมกันของผู้เรียนแต่ละคน นอกเหนือจากเด็กๆพูดคุย แสดงความคิดเห็นกับครูผู้สอนแล้ว ก็ยังมีโอกาสได้ฝึกวิเคราะห์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนด้วย เป็นการสอนที่สามารถดึงผู้เรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
โดย Kroo Nui (2012-04-03 09:25:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนคิดที่ดีมาก เมื่อชมแล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยว่าจะนำเอสเทคนิควิธีการนี้ไปใช้กับนักเรียนให้รู้จักการคิด การวิเคราะห์ได้อย่างไร โดยเฉพาะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วึ่งเป็นวิชาต้องใช้การคิดอยู่ในตัวเนื้อของวิชาอยู่แล้ว แต่นักเรียนบางคนก็ยังคิดไม่เป็น ต้องอธิบายก่อนแล้วก็ยังคิดไม่ได้ โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมักจะผิดเสมอ เพราะวิเคราะห์ไม่เป็น ผู้สอนก็หาวิธีหลากหลายแล้วก็ยังมีนักเรียนที่แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ แต่เมื่อมาชมทฤษฎีนี้แล้ว ก็เกิดความคิดที่จะนำวิการไปปรับใช้กับการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กประถมได้ ขอขอบคุณอย่างมากๆ เลย
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-03 14:34:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี สอนให้เด็ดได้คิด เป็นลำดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก แต่เด็กต้องมีความรู้ มีความคิดสร้างสรร อาจารย์ก็ต้องใจเย็นด้วย ที่จะรอดูผลที่จะเกิดขึ้น ขอบคุณคะที่อาจารย์ให้แง่คิดที่ดีๆ :tv17:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-03 15:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการใช้เทคนิคหมวก 6 ใบของคุณครูรัตนา สถิตานนท์ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งถือว่าจำเป็นมากในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย คุณครูรัตนาจะใช้วิธีการสอนโดยจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย
โดย ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย (2012-04-03 20:09:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสนใจเทคนิคการสอนแบบหมวก ๖ ใบ มานานแล้ว แต่ยัง งงๆ อยู่ คราวนี้ไม่งงแล้วเพราะมีท่านวิทยากรผู้ชำนาญที่สุดและเป็นบุคคลที่ดิฉันติดตามอ่านหนังสือของท่านมาตลอดมาให้ความรู้ แนวคิด ภาคปฏิบัติ ความเข้าใจจึงเกิดขึ้นแจ่มแจ้งพร้อมนำไปใช้(ขออนุญาตนะคะ) ดิฉันสอน ม.๖ เหมือนกัน จึงนับว่าเป็นวิทยาทานที่ดีมาก ๆ ค่ะ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้วิพากษ์ตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผน เรื่องไตรภูมิพระร่วงก็น่าจะได้ใช่ไหมคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย พจมาน วัฒนาธร (2012-04-03 22:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
หมวกหกใบหกสี
แต่ละใบของหมวกคิดทั้งหกจะมีสีต่างกัน ขาว แดง ดำ เหลือง เขียว ฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละหมวก สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของมันด้วย

สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ

เป็นเทคนิคที่นำมาช่วยครูได้เป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนการสอน
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-04-04 09:11:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอนการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย นั้น จากแต่ก่อนที่เคยได้ยินทฤษฎีหมวก 6 ใบ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอได้ชม ตอนนี้ดิฉันก็เข้าใจได้ดี เพราะว่ากระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เทคนิคการสอนดีๆอย่างนี้คุณครูไม่ควรพลาดที่จะนำไปใช้กับนักเรียนนะคะ
:tv12: :tv01: :tv09: :tv15:
โดย ชมัยพร วงศ์จันทรมณี (2012-04-04 10:59:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ชมโทรทัศน์ครูเรื่อง หมวก 6ใบ ซึ่งแต่ก่อนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะสอนอย่างไร เมื่อมาได้ดูแล้วเข้าใจมาก และก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้กับนักเรียน นักเรียนน่าจะสนุกและใช้กระบวนการคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้การแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ทำให้นักเรียนได้กิดความสนุกสนานและผลที่ตามมาก็คือนักเรียนที่ได้รับการวิจารณ์ก็มองเห็นตัวตนของนักเรียนเอง อาจารย์สอนตั้งแต่งเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนขึ้น และใช้เทคโนโลยี่และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้ามาใช้ประกอบทำให้บทเรียนนี้น่าสนใจมาก คุณครูน่าจะนำไปใช้กับนักเรียนได้
โดย นางอังคณา กอแก้ว (2012-04-04 12:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเทคนิควิธีการสอนของท่านอาจารย์รัตนา นับว่ามีคุณค่าต่อการเรียนการสอนภาษาไทย หรือแม้แต่วิชาอื่น ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดี ๆ มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย ครูสามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์จากรายการที่ได้ชมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีคุณค่า ขอให้รายการโทรทัศน์ครูอยู่คู่วงการการศึกษาไทยตลอดไป :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย อรทัย นนทฤทธิ์ (2012-04-05 07:37:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี สอนให้เด็กได้คิด เป็นลำดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก แต่เด็กต้องมีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ก็ต้องใจเย็นด้วย ที่จะรอดูผลที่จะเกิดขึ้นกระบวนการคิด หมวก 6 ใบนี้สามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบการคิดของเด็กได้หลากหลายรุปแบบทำให้เด็กนักเรียนมีอิสระทางความคิด และเป็นการฝึกให้เขาคิดได้อย่างหลากหลาย ดิฉันคิดว่า สิ่งที่เหนือกว่าความรู้ความจำก็คือ การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เมื่อเขาคิดเป็นเขาก็เป็นคนรู้จักสังเกตมีประโยชน์มาก แต่ค่อนข้างยากค่ะ เพราะครูจะต้องตั้งคำถามที่ดี และจะต้องเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียน ขอบคุณคะ เยี่ยมมาก :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 12:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้การใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เทคนิคการสอนดีๆแบบนี้ครูไม่ควรพลาดนำไปต่อยอดได้เลย ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดี ๆ มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย ครูสามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์จากรายการที่ได้ชมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีคุณค่า
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-04-08 21:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ส่งเสริมกระบวนการคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ คุณครูได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย คุณครูสอนให้เด็กได้คิด เป็นลำดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก แต่เด็กต้องมีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนค่ะ
โดย พิมพ์ใจ อินาลา (2012-04-09 14:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดถือเป็นพื้นฐานหนึ่งในการที่จะสนับสนุนการเรียนของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น การสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นนั้นการปูพื้นฐานที่ดีที่นักเรียนจะสามารถต่อยอดในการเรียนหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ นักเรียนไทยส่วนมากจะคิดเองไม่ค่อยเป็นดังนั้นการใช้เทคริคนี้นำมาเปรียบเทียบทำให้นักเรียนจำได้อย่างแม่นยำ และนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่า หมวกสีอะไร หมายถึงอะไร และนำไปเปรียบเทียบกับตนเองแล้วคืออะไร หรือนำไปเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบนักเรียนก็สามารถคิดแยกแยะได้อย่างชัดเจน ขอบคุณค่ะ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-09 21:11:13) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้าน สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ จากการที่ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอนการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย นั้น จากแต่ก่อนที่เคยได้ยินทฤษฎีหมวก 6 ใบ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอได้ชม ตอนนี้ก็เข้าใจได้ดี เพราะว่ากระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เทคนิคการสอนดีๆอย่างนี้คุณครูไม่ควรพลาดที่จะนำไปใช้กับนักเรียน
:tv18: :tv18: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-13 13:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่มีการสอนคิดด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ ดูเอกสารความรู้แล้วนึกไมออกว่าจะนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร และจำไม่ได้ว่าสีหมวกแต่ละใบคิดอะไร แต่พอดูวิธีการสอนของอ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย ทำให้การสอนทักษะกระบวนการคิดไม่ยากอย่างที่คิด จึงนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค หมวก 6 ใบบ้าง ปรากฏว่านักเรียนสนุกสนานรู้จักคิดวิเคราะห์ และได้แสดงความคิดเห็นตามที่ได้มุมมองในแต่ละสีที่ได้ พบว่านักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างดียิ่ง และเมื่อให้นักเรียนได้ทำ MINDMAAPING ด้วยแล้วนักเรียนจำแนกได้ จัดหมวดหมู่ได้ ขอบคุณจริง ๆ
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-04-14 18:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูรัตนา นำกลวิธีหมวก ๖ ใบมาใช้สอนภาษาได้อย่างน่าสนุกสนาน เด็กได้คิด ได้ทำ ได้แสดงออก และใช้ทักษะทางภาษาไทยอย่างกว้า
งขวาง คือได้ฟังเพื่อนพูดแสดงความคิดเห็น ได้อ่านข้อความเรื่องราวทั้งที่เขียนและจากสื่อการเรียนรู้ของครู รวมทั้งอ่านรายงานหน้าชั้นได้พูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลกัน ได้พูดแสดงความรู้สึกพูดตอบคำถาม ได้เขียนได้บันทึกข้อมูล ได้รับการฝึกฝนให้มองคนหลายๆด้านและฝึกให้ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น ครูรัตนาต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องหมวกหกใบ จนเด็กเข้าใจและนำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล เรื่องราวต่างๆได้ โดยโยงเข้าสู่วรรณคดีไทยอีกด้วย นับเป็นการสอนคิดและสอนภาษาที่น่านำมาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-04-16 22:16:47) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการคิดด้วยทฤษฎีหมวก๖ใบ
อ.รัตนา สถิตานนท์ เป็นการสอนในเรื่องกระบวน
การคิด ที่เน้นเรื่องทฤษฎีหมวก๖ใบ ดูแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาก ครั้งแรกคิดว่าจะต้องเป็นการสอนที่ยากมาก ๆ และต้องสอนตั้ง ๖ ขั้นตอนตามสีของหมวก
หมวกสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะท้อนถึงลักษณะของความเป็นจริง มองเห็นตัวตน
หมวกสีดำ หมายถึง การคาดการณ์ อยู่ในด้านลบ ปัญหาและอุปสรรค
หมวกสีเหลือง หมายถึง ความสดใส สว่างไสว
ความหวัง มองโลกในแง่ดี
หมวกสีแดง หมายถึง พลังแห่งไฟ อารมณ์
หมวกสีเขียว หมายถึง สดชื่น งอกงาม ใบไม้
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หมวกสีฟ้า หมายถึง มองภาพรวมท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ปลอดโปร่ง ไม่มีอะไรมาปิดกั้น การตัดสินใจ
การคาดการณ์ การดำเนินงาน
พอได้ดูการสอนตั้งแต่การดึงความรู้เดิมของนักเรียนเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ตามทฤษฎีนี้ โดยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของหมวกแต่ละสี ทำให้เด็ก ๆ สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องที่จะนำเสนอในหลาย ๆ ด้าน คาดการณ์โดยนำความรู้เก่ามาต่อยอด ในการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและขั้นตอน รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์บทบาทของนางในวรรณคดี และเพื่อน ๆ ของตนเองในห้องเรียน
โดย สนทยา เทพสงวน (2012-04-16 22:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย
เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดโดยใช้หมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ให้ดูแค่ด้านเดียวแต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย กระบวนการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้คือ
1. การดึงฐานความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดใหม่
2. การให้ความรู้เรื่องสีหมวกทั้ง 6 ใบ โดยใช้วิธีเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ เช่น หมวกสีขาว เช่นการมองตนเองในกระจกจะสะท้อนข้อมูลความเป็นจริง หมวกสีดำ - ด้านลบ เป็นการคาดการณ์ สีเหลือง ดอกไม้สว่างไสวเป็นสีของความหวัง สีแดง เป็นเพลิง ไฟ อารมณ์ ซึ่งคุมได้/ไม่ได้ สีเขียวความงอกงามเจริญเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์ สีฟ้า ปลอดโปร่งต้องเลือกตัดสินใจ
ได้นำการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบไปวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม สถาการณ์ต่าง ๆ จากการอ่านและวิเคราะห์ตัวละคร วิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์เพื่อนพบว่านักเรียนสามารถแจกแจงมมุมมองในการคิดที่หลากหลายและกว้างขึ้น ทำให้การสอนคิดพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่เดียว ขอขอบคุณครูค่ะ
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-04-17 10:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ ใช้กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ได้ดีมาก
โดย สมพงษ์ ปานผา (2012-04-17 21:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัยแล้ว ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้นำความรู้เดิม ความรู้พื้นฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ และใช้ทักษะทุกด้าน ทั้งการคิด การพูด การเขียน การตัดสินใจ ยิ่งได้ดูเห็นภาพกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ นักเรียนกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดนักเรียนมีความสุขในการเรียน เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการสนใจมากขึ้น ฝึกให้นักเรียนคิดรอบด้านและพยายามฝึกนักเรียนให้คิดเป้นระบบบและคิดในหลายๆๆด้านค่ะ น่าลองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ
โดย กัญกมล ศรีจันทร์ (2012-04-18 09:28:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูรัตนามาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูภาษาไทยทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:37:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตามขั้นตอนกระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ สอนให้นักเรียนรู้จักการคิด เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะการสอนทักษะกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิควิธีการสอนของท่านอาจารย์รัตนา นับว่ามีคุณค่าต่อการเรียนการสอนภาษาไทย หรือแม้แต่วิชาอื่น ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ขอบพระคุณ คุณครูรัตนา สถิตานนท์ เป็นอย่างสูงและTVครูที่นำสิ่งดีๆมาฝากครูโดยเฉพาะครูภาษาไทย
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-21 05:48:41) [แสดงความคิดเห็น]
นำเทคนิคการสอนไปใช้ให้นักเรียนเกิดการคิดได้ดีนักเรียนมักขาดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้สอนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ :tv02:
โดย นิษยา สวัสดิ์พูน (2012-04-21 10:14:39) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวแล้วเคยได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และรู้สึกว่าเ็ป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนได้อย่างไร พอได้ดูรายการนี้แล้ว ได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสอนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนวรรณคดี ถ้าให้เด็กได้ลองฝึกคิดรอบทุกด้านครบตามหมวก 6 ใบ ก็น่าจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือคิดด้านเดียวโดยไม่พิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งพื้นฐานการคิดแบบหมวดหกใบนี้อาจจะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คิดอย่างมีสติในอนาคต ..... กราบขอบพระคุณ และขอชื่นชมอาจารย์รัตนา มา ณ โอกาสนี้ครับ :tv15:
โดย ธีรยุทธ มาณะจักร์ (2012-04-22 01:15:08) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิดตามทฤษฎีหมวก 6 ใบสุดยอดมากๆดูแล้วได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปรับให้เหมาะกับนักเรียนในระดับชั้นม.1เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์แต่จะต้องทำตามคำแนะนำของอาจารย์ด้วยว่าควรสร้างสีสันขึ้นมาอีกในหมวกทั้ง6ใบ6สีสวยงามแล้วบูรณาการต่อยอดสู่การเรียนรู้ใหม่ ขอบคุณอาจารย์มากๆที่กรุณามอบสิ่งดีๆเป็นแรงบันดาลใจด้วยเทคนิคในการสอนคิดที่ดูแล้วไม่ยากแต่เต็มไปด้วยคุณค่าสูงส่งต่อครูที่จะนำไปใช้สอนกระบวนการคิดของนักเรียน
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-22 17:41:06) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแนวการสอนโดยการนำทฤษฎีหมวก 6 ใบเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของอ.รัตนา สถิตานนท์แล้ว เห็นว่าเป็นเทคนิคการนำทฤษฎีมาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมยิ่ง นอกจากจะสอนใกลุ่มสาระภาษาไทยแล้ว ยังสามารถนำไปบูรณาการสอนในกลุ่มสาระอื่นๆได้อีกมาก กิจกรรมแนะแนวเป็นการส่งเสริมให้เด้กสามารถมองโลกในแง่บวก ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มได้ดีมาก ขอชมเชยอ.รัตนา ที่นำทฤษฎีการพัฒนากระบวนการคิดเสนอให่้เพื่อนครูได้ทบทวนและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นตามความเหมาะสม ขอบคุณมากค่ะ
โดย ทองเยี่ยม สำราญจิตต์ (2012-04-24 19:54:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย ในระดับชั้นมัธยมเด็กสามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี แต่อยากเห็นการสอนในระดับประถมต้นๆบ้างโดยใช้เนื้อหาในการเรียนการสอนโดยไม่ต้องบอกว่าใส่หมวกสีอะไรเป็นการสอนในชั่วโมง เช่น ภาษาไทย คณิต สังคม
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 20:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัยแล้ว ดีมากค่ะ เพราะทักษะกระบวนการคิดมีหลากหลายและค่อนข้างยากในการจัดกิจกรรม เด็กควรได้รับการฝึกให้พัฒนาทักษะการคิดทฤษฏีการคิดแบบต่างๆ เพราะเด็กไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องการคิด คิดคล่องคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ สื่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันก็มีมากมายทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆรวดเร็วถ้าเด็กไม่รู้จักกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและสังคมได้
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-25 08:29:37) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ เป็นเทคนิคที่ดีเพราะเป็นการรวมแนวความคิดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนทุกด้าน ระบบให้คนคิดทีละด้าน มองทีละด้าน จากด้านหนึ่งไปมองอีกด้านหนึ่ง จะได้เห็นภาพจริงที่ชัดเจน ทำให้พิจารณาความคิดใหม่ ๆ ได้รอบคอบ เป็นผลให้เกิดความคิดที่มีประสิทธิภาพ การคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดแบบสวมหมวกคิด หมวกแต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น สีขาว คือความรู้เบื้องต้น และครูจะทราบถึงความรู้พื้นฐานของนักเรียนทำให้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละคนที่มีความรู้แตกต่างกัน
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-04-26 17:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมาก สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ เป็นการสจดการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ คิดว่าจะนำทฤษฎีหมางก 6 ใบนี้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ดิฉันสอน เพราะคิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และที่สำคัญสอนให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ นี่แหละที่เหมาะกับนักเรียนที่คิดไม่เป็นได้คิดเป็น กระตุ้นให้ได้คิด
โดย นงค์รักษ์ มีศรี (2012-05-11 20:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมาก สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ เป็นการสจดการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ คิดว่าจะนำทฤษฎีหมางก 6 ใบนี้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ดิฉันสอน เพราะคิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และที่สำคัญสอนให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ นี่แหละที่เหมาะกับนักเรียนที่คิดไม่เป็นได้คิดเป็น กระตุ้นให้ได้คิด
โดย นงค์รักษ์ มีศรี (2012-05-11 20:11:37) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของอาจารย์รตนา สถิตานนท์ เป็นกระบสนการสอนที่น่าสนใจมาก และดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการฝึกวิธีการคิดในรูปแบบของ สีของหมวก 6 ใบ ซึ่งมี 6 สีและในแต่ละสีมีความหมายในด้านการคิดที่แตกต่างกันไป ซึงในระดับต้นควรให้นักเรียนคิดตามความหมายของสีหมวกแต่ละใบก่อนและหลังจากนั้นจึงเข้าสู่บทเรียนของเราโดยนำประเด็นปัญหา หรือ เป็นวัตถุอื่น ๆ ที่ครูจะถามความคิดเห็นนักเรียนในหลายๆด้าน โดยนำมาเปลียบเทียบกับสีของหมาวกในแต่ละสีแต่ละความหมาย จึงทำให้นักเรียนสามารถคิดได้ในหลายด้าน หลายรูปแบบ และหลายแง่มุม และถ้าครูได้ฝึกวิธีการคิดแบบทฤษฎี หมวก 6 ใบนี้บ่อยๆครั้ง จะทำให้นักเรียนได้คิดเป็น และคิดได้ในหลายรูปแบบ และยังทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกอีกด้วย และยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย
โดย อินทิพร สนธิรักษ์ (2012-05-15 21:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสอนโดยใช้เทคนิคหมวก๖ใบ ถึงแม้นจะเป็นเทคนิคการสอนที่มีมานานแล้ว แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ สะท้อนบทเรียนออกมาได้ทุกวิชา ทุก
กลุ่มสาระทั้งด้านบวก ด้านลบ ทำให้เห็นพฤติกรรมการคิดของนักเรียนทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลก่อนตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งใด ๆ ซึ่งปกติการคิดของคนเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันคนเรามีหลายบทบาท เหมือนสวมหมวก 6 ใบ เพราะฉะนั้นเราจะใช้หมวกใบไหนสวมก็ควรจะไตร่ตรองให้ดี ต้องสวมให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ อารมณ์ และสังคม
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-17 21:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตามขั้นตอนกระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ สอนให้นักเรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ เป็นกระบวนการสอนที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของนักเรียนไห้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในสีหมวกแต่ละสีอย่างหลากหลาย นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้าน เทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-05-19 21:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก 6 ใบ มีประโยชน์มาก ครูจะต้องตั้งคำถามที่ดีและจะต้องเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้ด้วย เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของตนเองและของเพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งผู้อื่นที่เรารู้จัก ทำให้เราสามารถช่วยวิพากษณ์วิจารณ์ เพื่อให้แต่ละคนนำข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพราะหากเรานำมาใช้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะ
โดย อรุณรัตน์ ศรีสมุทร (2012-05-20 15:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก 6 ใบเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมาก สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ คิดว่าจะนำทฤษฎีหมวก 6 ใบนี้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ดิฉันสอน เพราะคิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และที่สำคัญสอนให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้ได้กับผู้เรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ และใช้กระตุ้นนักเรียนที่คิดไม่เป็น ได้คิดเป็นอย่างมีเหตุ มีผล
โดย อรุณรัตน์ ศรีสมุทร (2012-05-20 16:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเทคนิคการสอนของอาจารย์รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอนโดยใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบเป็นรอบที่2เพราะสนใจเทคนิคและวิธีการในการนำไปประยุกต์ใช้สอนดูแล้วทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมากสามารถพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งถือว่าจำเป็นมากในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และยังเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เทคนิคการสอนดีๆแบบนี้ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำไปต่อยอดการสอน ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดี ๆ มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย ที่ครูสามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์จากรายการที่ได้ชมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีคุณค่าที่สุด :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-21 19:13:58) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย เป็นรูปแบบวิธีการสอนที่น่าสนใจ เป็นการสอนที่พัฒนาการคิด ในผู้เรียนรู้จักคิดในหลายๆด้าน รู้จักการใช้เหตุผลประกอบกับสิ่งที่แสดงความคิด ทำให้เป็นความคิดที่หลากหลาย อีกทั้งยังรู้จักนำความรู้เดิมมาใช้ มีการฝึกทักษะในด้านการพูด การฟัง และการแก้ปัญหา ซึ่งทฤษฎีหมวก 6 ใบนี้ ดิฉันคิดว่าน่านำไปใช้กับการสอน แผนผังความคิด หรือการเขียนอัลกอริทึม ในวิชาคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน :tv17:
โดย วัลภา บริสุทธิ์ (2012-05-22 15:14:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อการสอนในเรื่องของ การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบของ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม) ทำให้รู้จักกระบวนการคิด การคาด และการตัดสินใจ ซึ่งต้องมีพื้นฐานความรุ้ดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา มีการใช้สำนวนมาสอนด้วย สนุกมากค่ะ ทำให้ได้เห็นลักษณะของหมวกสีต่างๆ ได้เห็นถึงความหมายในแต่ละสี เช่นสีดำคือด้านลบการมองโลกในแง่ร้าย การคาดการร้ายๆ เป็นต้น ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15:
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-26 22:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น เป็นรูปแบบวิธีการสอนที่น่าสนใจ เป็นการสอนที่พัฒนาการคิด ในผู้เรียนรู้จักคิดในหลายๆด้าน รู้จักการใช้เหตุผลประกอบกับสิ่งที่แสดงความคิด ทำให้เป็นความคิดที่หลากหลาย ถึงแม้นจะเป็นเทคนิคการสอนที่มีมานานแล้ว แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ สะท้อนบทเรียนออกมาได้ทุกวิชา สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน ดีมาก ๆ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-26 23:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบคุณครูรัตนา สถิตานนท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่นการพูดและการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย คุณครูได้สอนให้นักเรียน รู้จักคิดโดยใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวเรา ไม่ได้คิดแต่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลายๆด้านด้วย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการสอน ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำไปปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 22:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฏีแนวคิดหมวก 6 ใบเป็นทฤษฏีที่ดีมากทฤษฏีหนึ่งในการนำไปใช้ในด้านการศึกษาหรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆ ที่เป็นการให้การนำเสนอความคิดเห็น การวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการที่คุณครูได้นำทฤษฏีแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดแนวคิดในมุมมองที่หลากหลาย หลายมิติซึ่งการคิดแบบนี้เป็นสิงที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การเรียนรู้ทฤษฏีนี้ยังจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงและในงานอาชีพอื่นๆต่อไป
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-29 12:32:23) [แสดงความคิดเห็น]
ทฤษฎีหมวก ๖ ใบเป็นเทคนิคที่มีรูปแบบที่น่าสนใจในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ซึ่งการคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้หมวกสีขาว แทนความบริสุทธิ์ สีดำแทนความมืด สีเหลือง ความส่างสวดใส สีแดง แทนอารมณ์ สีเขียว แทน ความสดชื่น สีฟ้า แทน ปลอดโปร่ง แล้วนักเรียนคิดวิเคราะห์จากความรู้สึกรอบ ๆ ตัว ไม่ได้คิดแต่ด้านเดียว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสอนน่าจะทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
โดย นพวรรณ ไชยปันติ (2012-05-31 14:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบการเลือกใช้เทคนนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเบื้องต้นของ ผู้เรียนก็ดี สถานที่ หรือเนื้อหาสาระที่สอนก็ควรเลือกให้เหมาะสม เพื่อการนำเอาเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ นั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ถูกต้องเหมาะสม การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวด 6 ใบของอาจารย์รัตนา นั้น ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกลับวิชา สาระที่สอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นต้น เป็นการคิดต่อยอดเรื่อย ๆ มีการเปรียบเทียบช้อมูล ลัีกษณะต่าง ๆ มีเทคนิคการจำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ง่ายขึ้น
โดย สัมพันธ์ จูเภา (2012-06-02 02:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูจากวิธีการสอนของท่านอาจารย์รัตนา สถิตานนท์ แล้ว ถือเป็นแนวทางการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแก่ผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง

ท้ายนี้ขอแสดงความยินดีแก่ท่านอาจารย์รัตนา สถิตานนท์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย ระดับ คศ. ๕ ซึ่งนับเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาวิชาภาษาไทย คนแรกและคนเดียวในประเทศไทย ในปัจจุบัน
โดย สัมพันธ์ จูเภา (2012-06-02 03:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
เคยนำทฤษฎีหมวก 6 ใบ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทำหมวกสี 6 ใบให้นักเรียนสวมเป็นกลุ่มๆ นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน พอได้มาดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบของอาจารย์รัตนา สถิตานนท์ ยิ่งได้เห็นอีกรูปแบบของการสอนด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตัวเองออกมาอย่างหลากหลาย ด้วยบุคลิกน้ำเสียงของอาจารย์รัตนาเองยิ่งทำให้กิจกรรมนี้ดูง่าย น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ
โดย สุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ (2012-06-09 08:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ทฤษฎีหมวก ๖ ใบเป็นเทคนิคที่มีรูปแบบที่น่าสนใจในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
โดย เฉลิมศรี ผ่องใส (2012-06-23 17:58:25) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระครับ
โดย อดิศร ศิริพันธ์ุุ (2012-06-25 20:31:44) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสอนโดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบ ของอาจารย์รัตนา สถิตานนท์ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการระดมความคิด นักเรียนค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง หลากหลายความคิด มีเหตุมีผล มีแนวทางความคิดเป็นระบบ กล้าแสดงออก มีอิสระในความคิด แต่จะเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆเพราะความคิดและการแสดงความคิดเห็นยังอยู่ในวงจำกัด ซึ่งหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน ชอบการสอนของอาจารย์มากค่ะ :tv18:
โดย วิรัตน์ จันทร์ประดับ (2012-06-27 11:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีสอนของคุณครูรัตนา สถิตานนท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ ไปสอนเด็กอย่างไรดี เมื่อได้ชมวีดีโอของอาจารย์แล้ว ทำให้เราได้ทราบถึงความหมายของหมวกแต่ละสีว่าเป็นอย่างไร เราก็สามารถนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนของเราในเรื่องการคิดได้ และขอขอบคุณ อาจารย์็๋รัตนา เป็นอย่างมากที่ได้นำเสนอเทคนิคการสอนดี ๆ และมีประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ครู มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้นำไปใช้ในวิชาต่าง ๆ และทำให้นักเรียนคิดเป็น เกิดผลดีต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน ซึ่งคุณครูทุกกลุ่มสาระก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ดิฉันชอบการสอนของอาจารย์รัตนามาก และจะนำเทคนิคนี้ไปทดลองใช้กับเด็กประจำชั้นในคาบโฮมรูม
โดย กนกกร ศรีวรรณ (2012-06-28 10:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ ผมขอนำวิธีการและรูปแบบการนำเสนอของอาจารย์ครูรัตนา สถิตานนท์ ไปนำเสนอ กับนักเรียนผม ครับ
โดย อัฐพงศ์ โพธิ์น้อย (2012-07-06 06:16:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์รัตนา ด้วยรักศรัทธาและประทับใจ
กับแนวคิดหมวกทั้งหกใบ ครูภาษาไทยสุขใจทำจริง
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ ครูมีมานะเป็นพระคุณยิ่ง
เชิญชวนครูไทยอย่าได้ประวิง เราต้องทำจริงทันโลกทันการณ์ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ธนภรณ์ วรดี (2012-07-06 14:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาทักษะการคิดให้ได้ผลดีต้องอาศัยเวลาและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งผ่านประสบการณ์ที่ครูจัดให้อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-07 19:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น การพูด และการเขียน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อ.รัตนาได้สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย....ตามหามานานแล้วครับ
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-07-12 19:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูการสอนของ อ.รัตนา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก สื่อที่ใช้นำให้ผู้เรียนได้เห็นในการอธิบายก่อนนำสู่ขั้นตอนของการใช้หมวกแต่ละใบชัดเจนมาก ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ มาเป็นแนวคิดในการสืบค้นหาข้อมูล เป็นการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ทุกกลุ่มสาระวิชา และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัยและทุกระดับชั้นเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนเท่านั้นเอง
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-07-25 14:07:35) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก ๖ ใบ ของคุณครูรัตนา สถิตานนท์ เป้นการต่อยอดความคิดของนักเรียน โดยการถามนำให้นักเรียนคิด เริ่มดึงเข้าหาความรู้ใหม่โดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบ ใช้การเปรียบเทียบให้เห็นจริง เด็กจะเกิดความรู้อย่างถาวร เพราะเด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ ตามกระบวนการที่ครูนำไปใช้ ในการฝึกทักษะนักเรียน ซึ่งครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเนื้อหาตามความเหมาะสม
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-25 20:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเคยอ่านเทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ หลายครั้งแต่ไม่เคยเข้าใจเท่าไรนัก วันนี้ดูเทคนิคการสอนของอาจารย์รัตนาแล้วดิฉันเข้าใจเทคนิคการสอนแบบหมวด 6 ใบมาก ๆ ๆ ๆ เลยค่ะ และขอยืมเทคนิคของอาจารย์ไปสอนเด็กด้วยนะคะ ชอบมาก อาจารย์เยี่ยมสุด ๆ สีหน้าอาจารย์เรียบ ๆ แต่เทคนิคสุดยอดชอบมากค่ะ
โดย ปรางทอง แก้วเหล่ายูง (2012-07-28 14:26:12) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิค หมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้งคำถามเป็นการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้น จากการศึกษา เรื่อง หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า เราคิดโดยใช้หมวกสีใด ซึ่งการคิดโดย ใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้ประโยชน์ ดิฉันเองก็เคยนำเทคนิคนี้มาใช้กับนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่จะใช้ในการเรียนวรรณคดี สำหรับวิเคราะห์ตัวละคร ได้ผลค่อนข้างดี นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก และทำให้ครูได้รู้ว่านักเรียนคิดอย่างไรกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครต่าง ๆ จากการชมวีดิทัศน์ได้เห็นตัวอย่างการนำเทคนิคหมวก 6 ใบ ไปใช้ในการให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองและเพื่อนสนิท ดิฉันจึงเกิดแนวคิดว่าจะทดลองนำไปใช้ในวิชาแนะแนวด้วย เพราะนักเรียนมีปัญหาในเรื่องการคบเพื่อน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างมาก หากนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย เบญจมาภรณ์ แซ่ม้า (2012-08-06 15:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
ทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของตนเองและของเพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งผู้อื่นที่เรารู้จัก ทำให้เราสามารถช่วยวิพากษณ์วิจารณ์ เพื่อให้แต่ละคนนำข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้ เพราะหากเรานำมาใช้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดได้ หากนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และรู้จักมองตัวเองและมองผู้อื่นอย่างรอบด้านก็จะทำให้มีความเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย บุญมี วรชมพู (2012-08-06 15:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่านสนใจอีกเทคนิคหนึ่งค่ะ :tv05:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2012-08-07 15:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
หมวกหกใบหกสี
แต่ละใบของหมวกคิดทั้งหกจะมีสีต่างกัน ขาว แดง ดำ เหลือง เขียว ฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละหมวก สีของแต่ละหมวกยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของมันด้วย

สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
สีดำ สีดำคือข้อควรระวัง และคำเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย
หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้หมวกอื่นๆ

เป็นเทคนิคที่นำมาช่วยครูได้เป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนการสอน
โดย วิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ (2012-08-07 20:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบมีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ในการสอนของดิฉัน ดิฉันได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์กับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับ ป.19222
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-09 20:15:36) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่นำเสนอถึงกระบวนการคิดนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมาก การใช้เทคนิคหมวก 6 ใบนั้นมีสีขาว แดง ดำ เหลือง เขียวและสีฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละใบ หมวกสีขาว เป็นกลาง ไม่ลำเอียง สีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ์ สีดำคือข้อควรระวัง คำเตือน สีเหลืองให้ความรู้สึกทางที่ดีหรือทางบวก หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดใหม่ ๆ สีฟ้า หมายถึง การควบคุม การจัดการระบบ กระบวนการคิด ครูเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเพื่อช่วยให้ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ไฉน ไชยนา (2012-08-17 14:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่นำเสนอถึงกระบวนการคิดนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมาก การใช้เทคนิคหมวก 6 ใบนั้นมีสีขาว แดง ดำ เหลือง เขียวและสีฟ้า สีคือชื่อของหมวกแต่ละใบ หมวกสีขาว เป็นกลาง ไม่ลำเอียง สีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ์ สีดำคือข้อควรระวัง คำเตือน สีเหลืองให้ความรู้สึกทางที่ดีหรือทางบวก หมวกสีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดใหม่ ๆ สีฟ้า หมายถึง การควบคุม การจัดการระบบ กระบวนการคิด ครูเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเพื่อช่วยให้ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ไฉน ไชยนา (2012-08-17 14:55:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดอะไรดีๆ จากมุมมองเรือ่งหมวก 6ใบได้เยอะเหมอืนกันนะครับ
โดย ณรงค์ศักดิ์ ประสิว (2012-08-17 17:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนแนวช่วยกันวิเคราะห์มากทำให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ค่ะ
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-09-09 19:53:34) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบมีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ในการสอนของดิฉัน ดิฉันได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก ๖ ใบ มาประยุกต์กับการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน มีวิธีการตอบคำถาม การตั้งคำถามที่ใช้ความรุ้ที่ถูกต้อง และเป็นการบูรณาการกับวิชา สังคมศึกษา ที่ช่วยในเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนได้อ่านเรื่องราวให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย พรหมมาศ แสงพลอย (2012-10-03 11:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้ยิน การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ แต่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไร เพิ่งเข้าใจวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ เหมาะกับการนำมาสอนนักเรียนเพราะส่วนมากข้อสอบนักเรียนจะเป็นการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-09 12:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เด็กเรียนแล้วสนุก น่าสนใจ เพราะเป็นการแสดงความคิดตามสีของหมวก ซึ่งจะเป็นการมองต่างมุมค่ะ
โดย ชาลินี สีม่วง (2012-11-19 00:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv