thaiteachers.tv
 
 
 
 
ข่าวสารจากโทรทัศน์ครูถึงเครือข่าย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออกปี 2553
2011-01-04 14:08:20

โทรทัศน์ครูร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 จัดงานแสดงผลงานวิชาการของครูใน 20 จังหวัด 60 เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553  โดยโทรทัศน์ครูได้ จำลองห้องฉายภาพยนต์ให้ผู้อำนวยการและคุณครู และผู้สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงโทรทัศน์ครู ในงานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคกลางกลาง และตะวันออกปี 2553 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 1, 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ จ.เพชรบุรี
2011-01-04 14:04:07

โทรทัศน์ครูร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 จัดสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์วัลยา นิหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟ บางละมุง เข้าร่วมสัมมาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นำโทรทัศน์ครูไปใช้  แล้วเรายังได้นำตัวอย่างนวัตกรรรมการศึกษาในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ สำหรับครูและทุกคนในแวดวงการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยาวชนไทย  ในงาน “เพชรบุรี 1, 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ จ.เพชรบุรี” เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับโทรทัศน์ครู
2010-12-20 09:49:31

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับโทรทัศน์ครู จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2553 ณ บางกอก คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 4 – 5 ภายในงานโทรทัศน์ครูได้จัดในส่วนบรรยายและนิทรรศการในหัวข้อ “Thai Teachers TV การสนับสนุนการจัดการศึกษา ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร์ โดยโทรทัศน์ครู” โทรทัศน์ครูมุ่งเน้นช่วยนักศึกษาวิชาชีพครูและ ครู/อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในการเรียนการสอน
 


การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเอกชน สู่สาธารณชน 2553
2010-12-08 16:44:50

ผอ.วัลยา นิหมัด โรงเรียนบ้านรถไฟ เชิญรศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ที่ปรึกษาโทรทัศน์ครู ร่วมกัน เสาวนากับอาจารย์ชาคริต หะซัน เรื่องประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในงาน “การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเอกชน สู่สาธารณชน 2553 (Private  School  Education  Expo  Of  Learning Exchange 2010)”  วันที่  2-4  ธันวาคม  2553  ณ เซ็นทรัล พัทยา โดยมีครูโรงเรียนเอกชน ในเขต จังหวัดชลบุรี ให้ความสนใจร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
 


หลอมงาน...สานใจ...ให้โทรทัศน์ครู
2010-12-08 11:54:10

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ได้เชิญแม่ข่ายพบปะสังสรรค์ และพร้อมกันนี้ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการเครือข่ายโทรทัศน์ครู เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในคณะ และเผยแพร่ไปตามโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ


< Prev  Next >
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv