thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ความคิดเห็นโดย : อัสนี สมิทธิชัยนนท์
• การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีค...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 534 8843
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน จีระพา ฐานะ 28.03.2558 0 7
รายงานผลการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า ธนัญชนก แกจ่าม 25.03.2558 0 7
รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วริฏฐา ชัยพฤกษมงคล 13.03.2558 0 20
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ 11.02.2558 0 20
การประชุมวิชาการประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิดา ภูละออ 03.02.2558 0 21
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ฮาสาน๊ะ ยีปันจอ 29.01.2558 0 17
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สุกัลยา อุบลรัตน์ 28.12.2557 0 43
ประเมินค่ะ ชนิกานต์ โกษาผล 11.11.2557 0 21
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ รัตนา มาสิงห์ 09.11.2557 2 71
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนา มาสิงห์ 09.11.2557 0 38
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเนิน เรณู เวบสูงเนิน 08.11.2557 0 40
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คลื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรณู เวบสูงเนิน 08.11.2557 0 42
ระบบข้อสอบออนไลน์5708 นิพนธ์ ลิ้มพงษา 21.09.2557 1 187
รายการดี ธนพล ไชยยะ 15.09.2557 0 41
ต้องการเปลี่ยนmail ใหม่ทำอย่างไรคะ ธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง 11.09.2557 0 47
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อารินี อิจิ 08.09.2557 1 67
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชัญญานุช ชูเพชร 03.09.2557 0 114
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 สุรเชษฐ์ สองรักษ์ 30.08.2557 0 41
บริหารจัดการศึกษา สิทธิชัย กองเพียร 28.08.2557 1 42
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาไทยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) บุญสม ท้าวทอง 28.08.2557 0 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์/ รัชดาภรณ์ ปราณีตรัตนานนท์
รายงานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการขายพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานความพอเพียงวิถีเมืองปาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ นภางค์ มูลมล
รายงานผลการใช้สื่อประสมชุด นาฏลีลา สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ ฤทัยรัตน์ จินดาพล
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ เรื่อง รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ ฤทัยรัตน์ จินดาพล
รายงานผลการใช้สื่อประสมชุด โโ‚ฌœนาฏลีลาโโ‚ฌ สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ ฤทัยรัตน์ จินดาพล
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: อโณทัย ชัยงาม
จากจังหวัด หนองคาย
จากสมาชิกทั้งหมด
199,380 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv