Thai Teachers TV Blog | สมัครสมาชิก | ติดต่อโทรทัศน์ครู
อ.สายันต์ ขันธนิยม
ปฏิทิน
<< พฤษภาคม 2555>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
เรื่องล่าสุด
 
ครูการงานอาชีพฯ ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท ตอน ตัวชี้วัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดย อ.สายันต์ ขันธนิยม


โดย.........ครูสายันต์ ขันธนิยม
 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ตัวชี้วัด


            ตัวชี้วัด  เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละชั้นปี การจัดการเรียนรู้จึงต้องให้ตอบสนองตัวชี้วัดของชั้นปี ถ้าเราวิเคราะห์ตัวชี้วัด จะพบว่า แต่ละตัวชี้วัด มีคำ หรือข้อความสำคัญ (Key words) ประกอบไปด้วย    
                   ความรู้(K)
                   ทักษะ/กระบวนการ(P)
                   คุณลักษณะ(A)
        ซึ่งคุณลักษณะของรายวิชาที่ปรากฏ ในตัวชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนด ก็ได้ แต่ละตัวชี้วัดอาจมีทั้ง 3 องค์ประกอบ หรือสององค์ประกอบก็ได้ เช่น
       ตัวชี้วัด ที่ 1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน ของสาระที่1 มาตรฐาน ง 1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
        ความรู้      ก็คือ   กระบวนการทำงาน
        ทักษะ      ก็คือ    วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน
        คุณลักษณะ         ไม่มีผู้สอนจะต้องกำหนดเองให้สอดคล้อง กับลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้ตอบสนองตัวชี้วัดนี้
     ตัวชี้วัดที่ 2 . ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
       ความรู้          ก็คือ    กระบวนการกลุ่ม การทำงาน
       ทักษะ          ก็คือ     กระบวนการกลุ่ม
       คุณลักษณะ    ก็คือ    ความเสียสละ
            สิ่งที่ต้องการให้ครูการงานอาชีพฯ ได้เห็นนั้นก็คือ ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้แก่ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินทางเลือกอาชีพ สถานการณ์แรงงาน เป็นต้น
            คำเหล่านี้บางคำครูพึ่งเคยได้ยิน เคยได้เห็น จากหลักสูตรนี้ แต่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เพื่อนำไปปฏิบัติ ไม่เหมือนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ความรู้ที่เป็นสาระยังเป็นสาระเดิมที่ครูเคยเรียนมา เคยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา เช่น
            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 มาตรฐาน ค 1.1
         ตัวชี้วัด ที่ 1 ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม
        ตัวชี้วัด ที่ 2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)
            จะเห็นว่าส่วนที่เป็นความรู้ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ เศษส่วน เลขทศนิยม เลขยกกำลัง เลขชี้กำลัง ซี่งครูเคยเรียนมาก เคยจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา อาจมีกระบวนการเท่านั้นที่อาจไม่ทราบในบางกระบวนการ
            ดังนั้น ครูการงานอาชีพฯ จะต้องศึกษาตัวชี้วัดชั้นที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ ศึกษาทำความเข้าใจกับ คำที่เป็นความรู้ และกระบวนการให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองตัวชี้วัดได้ ตัวช่วยตัวแรก ดูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ดูที่หน้าอภิธานศัพท์ พอที่จะช่วยได้ ครูการงานอาชีพต้องช่วยตัวเอง เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ไม่ใช่กลุ่มสาระหลักที่ได้รับการส่งเสริมในขณะนี้ จึงไม่ค่อยมีโอกาสที่ครูจะได้รับการอบรมในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับหลักสูตร
           ครูการงานอาชีพฯ จึงต้องตั้งสติให้ดี แล้วค่อยศึกษาตัวชี้วัดให้เข้าใจ เพื่อนำไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       ให้สนองตอบตัวชี้วัด


แสดงความคิดเห็น

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *