thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต 2
นันธิญา ชาอินทร์(2560) : รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต 2
การศึกษารายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต 2 ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเปรียบเทียบ การพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ โดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ความสามารถบังคบใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อน และหลัง การจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 45 นาที รวม 60 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ และแบบประเมินเพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ประเมินพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยตนเอง ได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน (IOC) เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง พบว่าระดับการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อ วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ความสามารถบังคบใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ พบว่า ระดับคะแนนการพัฒนาของกล้ามเนื้อเล็กทั้ง 2 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์
โดย นันธิญา ชาอินทร์ (2018-06-28 02:46:25)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv