thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
จากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้รายงาน นายศรายุทธ นาคินชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อการนำรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเมินผลรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ กำหนดเกณฑ์ที่ 80/80 ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน
และครูผู้สอน จำนวน 5 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน และครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ และ
ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูผู้สอน จำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน


ผลการวิจัยพบว่า
1.รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์กำหนดกิจกรรมการสอนได้เป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมผู้เรียน (Readiness) ขั้นที่ 2 ขั้นบูรณาการสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้ (Integrated media and learning activities) บน Google classroom ขั้นที่ 3 ขั้นถ่ายโอนความรู้ (Transfer) และขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนความรู้ (Review) เอกสารประกอบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เมืองปราสาทหิน เล่มที่ 2 ถิ่นภูเขาไฟ เล่มที่ 3 ผ้าไหมสวย และเล่มที่ 4 รวยวัฒนธรรม 2) คู่มือ การสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่งสร้างบน Google classroom มีเนื้อหาบทเรียนแบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน ตามเนื้อหาของเอกสารประกอบ การเรียนคือ ห้องเมืองปราสาทหิน ห้องถิ่นภูเขาไฟ ห้องผ้าไหมสวย ห้องรวยวัฒนธรรม ในแต่ละห้องเรียนมีองค์ประกอบการเรียนได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ และตัวอย่างการแต่งร้อยกรอง แบบฝึกทักษะการแต่งร้อยกรอง แบบฝึกอ่านร้อยกรอง และแบบทดสอบ
หลังเรียน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/87.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่ง บทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกรายการและโดยรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับมาก (3.50) พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05
โดย ็้็ศรายุทธ นาคินชาติ (2018-06-26 10:29:43)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv