thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย A Study on Technology and Information and Communication Based Skills of Students in Learning with Research-Based Project
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารของนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร จำนวน 36 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ normalized gain ผลการวิจัย พบว่า ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งชั้นของนักเรียน เท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้ารายทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ทุกทักษะมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับดี โดยทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล สูงที่สุด (<g> = 0.78) ถัดมาคือทักษะด้านการจัดเก็บข้อมูล และทักษะด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (<g> = 0.75) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย พบว่า นักเรียนทั้งชั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65, S.D. = 0.72)
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2018-03-17 07:12:26)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv