thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design)
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วิชาภาษาไทย6 ท33102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 คน จากการสุ่มแบบยกชั้น ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยวิธีย้อนกลับ (Backward Design) 4) แบบประเมินความคิดเห็นข้อมูลพื้นฐาน 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
2. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบวิธีย้อนกลับ (Backward Design) นักเรียนสามารถมีทักษะการสอนคิดวิเคราะห์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 81.53/83.96
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีย้อนกลับ (Backward Design) เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ประสิทธิภาพของกระบวนการผลลัพธ์ เท่ากับ 83.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
โดย นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ (2017-09-02 13:47:32)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv