thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชา ภาษาไทย5 ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชาภาษาไทย5 ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชาภาษาไทย5 ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชาภาษาไทย5 ท33101 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากการสุ่มแบบยกชั้น 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชาภาษาไทย5 ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.42/82.54
2. ผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชาภาษาไทย5 ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากเรียนจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนแล้วมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น 82.54 %
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาไทย5 ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี
โดย นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ (2017-09-02 09:17:11)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv