thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
๏œ‹แบบโครงงาน วิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 3) เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน วิชา การปลูกไผ่ตง
ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) แบบทดสอบ
2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า IOC ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test dependent ค่าE1/E2 ค่าความยาก ง่ายแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละและค่าผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้๏œ‹แบบโครงงาน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 77.50/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 75/75
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ได๏œ‹รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียน
สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3) หลังจากนักเรียนได้๏œ‹รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน
ระดับ มาก
โดย นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ (2017-09-02 08:57:35)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv