thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา รายวิชาการปลูกพริก เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ 3) ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากการสุ่มแบบยกชั้น 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง สื่อการเรียนรู้เป็น ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบงาน และแบบทดสอบ มีการวัดผลโดยการใช้การทดสอบ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 80.62/82.73
3. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียน ครูมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุก ทำกิจกรรมตาม
ใบงานได้อย่างถูกต้อง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนนักเรียน 45 คน
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ 79.09 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียน เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 78.15 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดย นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ (2017-09-02 08:56:51)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv