thaiteachers.tv
 
 
 
 
  บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ผู้วิจัย : นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
หน่วยงาน : โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ปีการศึกษา : 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งหมด 253 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 45 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Simpling) ซึ่งเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคำ 2) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคำ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.89/83.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
โดย นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย (2017-06-28 13:09:56)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv